slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008 Zasoby i funkcjonowanie. prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008' - barto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MIASTA CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008Zasoby i funkcjonowanie

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 2008

Zadania z zakresu pomocy społecznej należą do najważniejszych wśród realizowanych przez samorząd terytorialny.

Waga i znaczenie tych zadań wynikają nie tylko

z roli pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ale również

z udziału wydatków na pomoc społeczną w budżecie gmin.

Jak wykazało badanie, udział ten kształtuje sie niezmiennie

na bardzo wysokim poziomie.

Ożywienie gospodarcze i poprawa sytuacji na rynku pracy

nie wpływają w istotny sposób na zmniejszenie skali wydatków

na pomoc społeczną.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20081

Raport przedstawia zmiany w rozmiarach wydatków na pomoc społeczną

oraz w stanie jej bazy w okresie realizacji badania, to jest od roku 1999,

ale ze szczególnym uwzględnieniem roku 2008,

z którego pochodzą najnowsze dane.

W celu ograniczenie wpływu zmian w składzie badanej próby

w wyniku analizy, ograniczono analizę do oceny sytuacji

w grupach miast określonych na podstawie kryterium liczby mieszkańców.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20082

W badaniu – podobnie jak w latach ubiegłych – dokonano

pogrupowania miast według liczby mieszkańców.

Jedyna różnica polegała na tym, iż badaniu w roku 2008

nie uczestniczyło ani jedno miasto liczące sobie do 10.000 mieszkańców.

Wyróżnionych zostało zatem pięć grup:

grupa A – do 20.000 mieszkańców ( w praktyce miasta należą do grupy 10.001 – 20.000 mieszkańców)‏

grupa B – 20.001 – 50.000 mieszkańców

grupa C – 50.001 – 100.000 mieszkańców

grupa D – 100.001 – 200.000 mieszkańców

grupa E – miasta o liczbie ponad 200.000 mieszkańców

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

struktura badanych miast wg liczby mieszka c w w latach 2000 2008 w
Struktura badanych miast wg. liczby mieszkańców

w latach 2000 -2008 (w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

struktura badanych miast w g liczby mieszka c w w roku 2008
Struktura badanych miast w/g liczby mieszkańców w roku 2008MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20083

Przeprowadzone przez Związek Miast Polskich badanie

miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie,

jak funkcjonują zlokalizowane w miastach placówki

środowiskowej półstacjonarnej oraz zakładowej pomocy społecznej.

W szczególności chodziło o ocenę warunków ich działania rozumianych jako środki materialne, którymi dysponują jednostki samorządu i pomocy społecznej,

dostępność infrastruktury pomocy społecznej (ośrodki pomocy,

placówki zakładowe) oraz warunki zewnętrzne, definiowane przez najbardziej dolegliwe problemy społeczne, których rozwiązywanie obliguje samorząd

i jego instytucje, a wśród nich pomoc społeczną.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20084

Inicjatywa Związku Miast Polskich dostarcza

ważnego i potrzebnego materiału badawczego.

Badanie pozwala na:

1) ocenę zmian w zaangażowaniu poszczególnych grup miast w realizację celów pomocy społecznej

2) wskazanie problemów w realizacji spoczywających na miastach zadań pomocy społecznej

3) wskazanie obszarów, w których samorządy potrzebują wzmocnienia dzięki nowym mechanizmom finansowym i rozwiązaniom prawnym.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20085

Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego: rola samorządu terytorialnego.

Pomoc społeczna nie powinna być traktowana jedynie jako zbiór działań

o charakterze doraźnym, ale powinna być traktowana jako długookresowy, celowo dobrany zbiór działań adresowanych do środowiska lokalnego

w celu ograniczenia zakresu i głębokości wykluczenia społecznego

oraz zapobiegania temu ryzyku.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20086

Prowadzenie tej długookresowej działalności – polityki pomocy społecznej

jest uwarunkowane dysponowaniem aktualną diagnozą sytuacji społecznej

oraz wiedzą nt. oczekiwanych zmian tej sytuacji.

Wykorzystuje się w tym celu wskaźniki, zarówno o charakterze makrospołecznym, jak i pokazujące sytuację

na terenie działania organów samorządu terytorialnego.

Do najbardziej istotnych wskaźników należą informacje o:

strukturze mieszkańców według wieku, zwłaszcza o udziale

osób starszych w ogólnej liczbie mieszkańców,

stopie bezrobocia czy odsetku osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w

lokalnej społeczności

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20087

Projekt Związku Miast Polskich sprowadza się w istocie

do zebrania wskaźników, pozwalających na określenie

bieżącego stanu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

i możliwości ich zaspokojenia, jak również na dokonanie

porównań między poszczególnymi miastami.

Należy jednak pamiętać o tym, że zestaw informacji,

który został poddany analizie nie ma kompletnego charakteru

i powinien być traktowany jedynie jako jedna z podstaw

podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju pomocy społecznej w

poszczególnych gminach.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20088

Zasoby systemu pomocy społecznej w miastach uczestniczących w projekcie.

Przez zasoby pomocy społecznej rozumie się środki finansowe, jakimi dysponuje ona na udzielanie świadczeń w formie środowiskowej, półstacjonarnej i stacjonarnej(instytucjonalnej) oraz finansowanie swojej działalności; placówki będące w jej gestii wraz z ich wyposażeniem oraz pracowników tych placówek, zajmujących sie organizacją, przyznawaniem i udzielaniem świadczeń, spełniających funkcje administracyjne oraz pomocnicze W uproszeniu zatem o zasobach decydują posiadane aktywa finansowe, infrastruktura oraz kapitał społeczny

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20089

Zasoby finansowe

Przedmiotem badania była m.in. ocena

skali wydatków na pomoc społeczną ponoszonych

przez jednostki samorzadu terytorialnego

z własnego budżetu oraz z budżetu państwa.

Na wysokość wydatków pomocy społecznej w poszczególnych miejscowościach - poza różnicą wynikającą z realizacji dodatkowych zadań w miastach na prawach powiatów- wpływają również inne czynniki:

struktura demograficzna mieszkańców wg wieku, sytuacja gospodarcza w regionie (stopa bezrobocia, odsetek osób długotrwale bezrobotnych),

poziom rozwoju infrastruktury społecznej.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

udzia wydatk w na pomoc spo eczn w wydatkach bud etu miasta og em wg wielko ci miast w 2008 r w
Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach budżetu miasta ogółem wg wielkości miast w 2008 r (w %)‏MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200810

Poziom wydatków na świadczenia pomocy społecznej

w przeliczeniu na jednego mieszkańca systematycznie wzrasta.

W roku 2008 osiągnął 397 zł, to jest ok. 2,6% więcej niż przed rokiem.

Wydatki budżetu miast na pomoc społeczną wzrosły

w badanych ośrodkach (ich lista ulega corocznym zmianom) w latach 2000-2008

w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 133,%%,

podczas gdy wartość świadczeń w przeliczeniu

na jednego klienta pomocy społecznej zwiększyła się o 126,8%.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

przeci tne wydatki na pomoc spo eczna w bud etach badanych miast w latach 2000 2008 w z otych
PRZECIĘTNE WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNA W BUDŻETACH BADANYCH MIAST W LATACH 2000-2008 w ZŁOTYCH)‏MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200811

Wybrane wskaźniki obrazujące udział wydatków

na pomoc społeczną i organizacje pozarządowe

w budżetach badanych miast w latach 2000 – 2008 ( w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

slide18
Zasoby kadrowe

Podstawowe wskaźniki dotyczące sytuacji kadrowej

w pomocy społecznej w badanych miastach w latach 2000–2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200812

Infrastruktura pomocy społecznej

Przez infrastrukturę pomocy społecznej rozumiana jest w niniejszym badaniu przede wszystkim sieć placówek zamkniętych i półotwartych,

realizujących zadnia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Do placówek półotwartych należą dzienne domy pobytu oraz ośrodki wsparcia, natomiast do zamkniętych – wszystkie typy domów pomocy społecznej .

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

potencja organizacyjny miejskiego systemu pomocy spo ecznej w latach 2000 2008
Potencjał organizacyjny miejskiego systemu pomocy społecznej

w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200813

Struktura wydatków na pomoc społeczną

Struktura wydatków na pomoc społeczną jest wypadkową dwóch czynników:

rozpoznawanych i uznanych za ważne ze względów społecznych potrzeb słabszej ekonomicznie i społecznie części mieszkańców

nacisku innych grup mieszkańców na zaspokojenie ich specyficznych potrzeb

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 2008
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 20081
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 20082
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 20083
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

udzia wydatk w na poszczeg lne zadania pomocy spo ecznej w 2008 r wed ug wielko ci miast w
Udział wydatków na poszczególne zadania pomocy społecznej w 2008 r.

według wielkości miast (w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

slide27
Nakłady na świadczenia i usługi w placówkach pomocy

instytucjonalnej i półstacjonarnej w latach 2000-2008 w zł

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

nak ady na wiadczenia i us ugi w ramach pomocy rodowiskowej w latach 2000 2008 w z
Nakłady na świadczenia i usługi w ramach pomocy środowiskowej

w latach 2000-2008 w zł

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200814

Wnioski natury ogólnej:

1. coraz silniej dostrzegana jest potrzeba czy wręcz konieczność weryfikacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie powiatu i krytycznej oceny stopnia jej realizacji,

2. w zbyt wielu przypadkach placówki udzielającej pomocy koncentrują się na samym świadczeniobiorcy, a nie na nim i jego rodzinie,

3. z roku na rok z punktu widzenia polityki pomocy społecznej na znaczeniu zyskuje całościowe spojrzenie na problemy pomocy społecznej w gminie i ich postrzeganie przez pryzmat innych obszarów zadań w sferze lokalnej polityki społecznej; zwalczanie ubóstwa nie polega na udzielaniu pomocy finansowej, lecz na identyfikacji i usuwaniu jego przyczyn,

4. pilnego rozwiązania wymaga kwestia obciążenia powiatów (oraz miast na prawach powiatów) kosztami finansowania działalności dps oraz kosztami związanymi z inwestowaniem w tym zakresie,

5. oceniając strukturę wydatków na pomoc społeczną trzeba zwrócić uwagę na potrzebę rozbudowy sieci placówek zakładowych i półotwartych,

6. instrumentem pomocy społecznej służącym lepszemu, ale i tańszemu zaspokajaniu potrzeb niektórych grup mieszkańców są usługi realizowane w ramach placówek półotwartych

7. konsekwencją różnej sytuacji społeczno-gospodarczej w poszczególnych kategoriach miast jest odmienny odsetek świadczeniobiorców pomocy społecznej wśród mieszkańców.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

slide30
Średni udział świadczeniobiorców

w ogólnej liczbie mieszkańców

według grup wielkości miast uczestniczących w badaniu

w 2008 r. (w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ad