slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Kryteria wyboru projektów – Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO Infrastruktura i Środowisko Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 5 lutego 2008 roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego' - barth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kryteria wyboru projektów – Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO Infrastruktura i ŚrodowiskoDepartament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwo ZdrowiaWarszawa, 5 lutego 2008 roku

dzia anie 12 1 rozw j systemu ratownictwa medycznego
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
 • Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego
 • Tryb: konkursowy
zakup ambulans w
Zakup ambulansów

1. Dodatkowe kryteria formalne:

 • Posiadanie przez beneficjenta zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) lub złożenie oświadczenia o jego posiadaniu nie później niż w dniu dostawy ambulansu
 • Ujęcie ZRM (istniejącego/ planowanego) w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (WPDS)
zakup ambulans w1
Zakup ambulansów
 • Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków budżetu państwa (z części której dysponentem jest wojewoda)
 • Stan techniczny ambulansu podlegającego wymianie (przebieg min. 300 tys. km lub wiek min. 5 lat)
 • spełnianie przez ambulans normy PN/EN 1789 U
zakup ambulans w2
Zakup ambulansów

2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I:

 • Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu
 • Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań
 • Efektywność wydatków projektu (relacja nakład – rezultat)
 • Spójność projektu
zakup ambulans w3
Zakup ambulansów
 • Doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zagranicznych
 • Sytuacja finansowa beneficjenta (poziom zobowiązań wymagalnych w stosunku do wartości kontraktu z NFZ)
 • Efektywność energetyczna projektu
 • Średni wiek ambulansu/-ów
zakup ambulans w4
Zakup ambulansów
 • Średni przebieg ambulansu/-ów podlegających wymianie
 • Średni wiek ambulansów posiadanych przez beneficjenta
 • Średni przebieg ambulansów posiadanych przez beneficjenta
 • Mediana czasu dotarcia do miejsca zdarzenia w skali miesiąca
 • Wskaźnik liczby ambulansów do liczby ZRM
zakup ambulans w5
Zakup ambulansów

3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II:

Brak

dzia anie 12 1 rozw j systemu ratownictwa medycznego1
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
 • Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego (SOR istniejące lub planowane zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu) - przebudowa, rozbudowa i remont obiektów w celu dostosowania do przepisów, zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii oraz budowa i remont lądowisk dla helikopterów
 • Tryb: konkursowy
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego

1. Dodatkowe kryteria formalne:

 • Posiadanie infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji i użytkowania kupowanej aparatury medycznej lub uwzględnienie we wniosku prac w tym zakresie
 • Posiadanie kadry medycznej do obsługi ww. aparatury medycznej lub złożenie oświadczenia o jej posiadaniu nie później niż w dniu instalacji aparatury medycznej
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego1
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego
 • Posiadanie kontraktu z NFZ dot. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR)
 • Ujęcie SOR (istniejącego / planowanego) w WPDS
 • Objęcie projektem działań mających na celu dostosowanie SOR do wymagań technicznych zawartych w obowiązujących przepisach
 • Zgodność z rozporządzeniem MI dot. lądowisk
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego2
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego

2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I:

 • Adekwatność inwestycji do założonego celu projektu
 • Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań
 • Efektywność wydatków projektu (relacja nakład – rezultat)
 • Spójność projektu
 • Kompleksowość projektu
 • Efektywność energetyczna projektu
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego3
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego
 • Efektywność techniczna i/lub technologiczna projektu
 • Znaczenie projektu w kontekście potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych
 • Doświadczenie Beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zagranicznych
 • Sytuacja finansowa beneficjenta (wartość zobowiązań wymagalnych w stosunku do wartości kontraktu z NFZ)
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego4
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego
 • Działalność dydaktyczna Beneficjenta w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
 • Działalność dydaktyczna Beneficjenta w zakresie kształcenia w dziedzinie ratownictwa medycznego
 • Działalność badawczo-naukowa Beneficjenta
 • Struktura ZOZ (kompleksowość oferty medycznej)
 • Współczynnik wykorzystania łóżek na określonych oddziałach
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego5
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego
 • Średnia liczba pacjentów obsługiwanych przez SOR (dziennie)
 • Odległość do sąsiedniego SOR
 • Dostępność infrastruktury ratownictwa medycznego (liczba SOR w danym mieście)
 • Lokalizacja inwestycji (obszar SOR)
 • Stan techniczny (wiek) wymienianej aparatury medycznej
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego6
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego
 • Zakres robót budowlanych w zakresie lądowisk
 • Lokalizacja lądowiska
inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego7
Inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego

3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II:

Brak

12 1 rozw j systemu ratownictwa medycznego
12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego
 • Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego
 • Tryb: systemowy
budowa i wyposa enie cpr
Budowa i wyposażenie CPR

1. Dodatkowe kryteria formalne:

 • Zgodność z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Zgodność z rozporządzeniem MSWiA dot. szczegółowej organizacji CPR
 • Zgodność z „Koncepcją systemu 112”
budowa i wyposa enie cpr1
Budowa i wyposażenie CPR

2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I:

 • Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu
 • Efektywność wydatków (relacja nakład – rezultat)
 • Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań
 • Spójność projektu
 • Efektywność energetyczna projektu
 • Konsekwencje braku realizacji projektu
budowa i wyposa enie cpr2
Budowa i wyposażenie CPR
 • Znaczenie z punktu widzenia EURO 2012 oraz ekonomiczne i społeczne uzasadnienie niezależnie od EURO 2012
 • Możliwość dokonywania zgłoszeń o zdarzeniach w językach obcych
 • Szybkość obsługi zgłoszeń
 • Usprawnienie działania służb przyjmujących zgłoszenie o zdarzeniach nagłych
budowa i wyposa enie cpr3
Budowa i wyposażenie CPR

3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II:

brak

12 1 rozw j systemu ratownictwa medycznego1
12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego
 • Budowa i remont baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

- Tryb: indywidualny

budowa i remont baz lpr
Budowa i remont baz LPR

1. Dodatkowe kryteria formalne:

 • Zgodność z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Zgodność z Wytycznymi Prezesa ULC dot. miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych
budowa i remont baz lpr1
Budowa i remont baz LPR

2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I:

 • Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu
 • Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań
 • Spójność projektu
 • Efektywność wydatków (relacja nakład – rezultat)
 • Sytuacja finansowa beneficjenta
budowa i remont baz lpr2
Budowa i remont baz LPR
 • Efektywność techniczna i/lub technologiczna
 • Efektywność energetyczna projektu
 • Ważność projektu z punktu widzenia polityki zdrowotnej państwa
 • Znaczenie projektu w kontekście EURO 2012 oraz uzasadnienie ekonomiczne i społeczne niezależnie od EURO 2012
budowa i remont baz lpr3
Budowa i remont baz LPR

3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II:

Brak

12 2 inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w celu dostosowania do wymogów określonych w przepisach, zakup aparatury obrazowej oraz wyrobów medycznych do diagnostyki i terapii

- Tryb: konkursowy

inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

1. Dodatkowe kryteria formalne:

 • Posiadanie infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji i użytkowania kupowanej aparatury medycznej lub uwzględnienie we wniosku prac w tym zakresie
 • posiadanie kadry medycznej do obsługi ww. aparatury medycznej lub złożenie oświadczenia o jej posiadaniu nie później niż w dniu instalacji aparatury medycznej
inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym1
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

2. Dodatkowe kryteria merytoryczne I:

 • Adekwatność inwestycji do zakładanego celu projektu
 • Racjonalność i przejrzystość harmonogramu działań
 • Spójność projektu
 • Kompleksowość projektu
 • Efektywność wydatków (relacja nakład – rezultat)
inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym2
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
 • Efektywność techniczna i/lub technologiczna
 • Efektywność energetyczna
 • Doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zagranicznych
 • Sytuacja finansowa beneficjenta
 • Liczba pracowników posiadających stopień lub tytuł naukowy w określonej dziedzinie medycyny
inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym3
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działalność dydaktyczna beneficjenta w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
 • Działalność badawczo – naukowa beneficjenta
 • Zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (określone dziedziny medycyny)
inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym4
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ponadregionalność działalności beneficjenta (% świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom spoza województwa)
 • Współczynnik wykorzystania łóżek
 • Znaczenie projektu w kontekście potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych
 • Wiek wymienianej aparatury medycznej
inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym5
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II:

Brak

ad