شکل گیری سازمانهای دانش بنیان با بهره گیری از اصول مدیر...
Download
1 / 65

در اين همایش تخصصی: - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' در اين همایش تخصصی:' - barney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

شکل گیری سازمانهای دانش بنیان با بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد knowledge based organization forming with using of KM and TMprinciplesدکترحسن یاریگرروشمشاورمدیر توسعه منابع انسانیشرکت ملی صنایع پتروشیمی(هلدینگ)سومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیانمحل اجرا: دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانتاریخ :1392/4/12


در اين بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد همایش تخصصی:

 • مروری بر ويژگی ها و مشخصات مدیر یت دانشknowledge management principles))

 • مروری بر ويژگی ها و مشخصات مدیریت استعدادmanagement) (talent

 • شکل گیری سازمانهای دانش بنيان(knowledge based organization)


 • -در برنامه های توسعه کشور بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد

 • در بخشنامه ها ودستورالعمل های نظام اداری کشور

 • آیین نامه های مربوط به پارک های علم وفن آوری

 • هدف قرار داده شده است


آيا می دانستيد که : بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد

 • - 50 درصد شنیده های شما در یک همایش پس از 3 ساعت از بین

  میروند!

 • - 50 درصد بقیه در پایان هفته !!

 • - و فقط 5 درصد در پایان ماه به سختی به یاد آورده می شوند !!!

 • Ken blanchard : “ from speech to action “


چه بايد کرد ؟ بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد

 • نت برداری از مطا لب در طول سمینار ها و همایش ها

 • رو نویسی بعدی از مطالب مهم تر

 • کار بست مطالب مهم تر در عمل!!!

 • Keep your know-how into action!

  مطالب زمانی ارزشمند و مفید هستند که در عمل معنا شوند

  Ref : the same


Relation between 2 concepts
Relation between 2 concepts بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد

OL

OL

km

OL

Tm

OL

OL


K nowledge m anagement
K بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد nowledge Management

 • (1)

Km


سه عنصر اصلی مدیریت دانش بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد 3 Km components:

Process

People

IT


آقای پیتر دراکر : بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد

دانش قدرت است،چرا در گذشته انسان هایی که آن را داشتند تلاش می کردند تا آن را محرمانه نگه دارند؟!

در دنیای مدرن قدرت از مسیر انتقال دانش فعال می شود !نه از طریق پنهان نگه داشتن آن!

Peter Drucker:

Knowledge is power , which is why people who had it in the past tried to make a secret it!

In post world , power comes from knowledge transmitting to make it productive , not from hiding it!

(Ref: K. D. COMPANY BOOK_CHAPTER ONE_P3)


 • ارتباطات طبیعت انسان است ! بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد

  ولی

  به اشتراک گزاردن دانش مایه رشد انسان است!

 • Communication is human nature

  But

  Knowledge sharing is human nurture!

(Ref : Alison Tucker founder of B2C Digital & marketing & Ecommerce company)


K sharing distribution importance
اهمیت اشتراک و توزیع دانش بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد K. sharing & Distribution Importance

 • می گویند اگر شما یک دلارداریدو میخواهید صرف مدیریت دانش کنید، آن را برای ایجاد فضاهای تعامل بین کارکنانتان خرج کنید.


Km roadmap
نقشه راه مدیریت دانش بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد km roadmap


Km roadmap1
نقشه راه مدیریت دانش بهره گیری از اصول مدیریت دانش ومدیریت استعداد km roadmap


سندرم های مزمن و متداول در راستای اجرای مدیریت دانش

No invitation here syndrome

سندرم اینجا، اختراعی در کار نیست.


سندرم های مزمن و متداول در راستای اجرای مدیریت دانش

سندرم سکوت

Silent syndrome


سندرم های مزمن و متداول در راستای اجرای مدیریت دانش

سندرم نابینائی

Blindness syndrome


[1] اجرای مدیریت دانش

[1]

[1]-

[1]-

سندرم های مزمن و متداول در راستای اجرای مدیریت دانش

سندرم فراموشی سازمانی

Amnesia syndrome


سندرم های مزمن و متداول در راستای اجرای مدیریت دانش

سندرم صندلی تکانشی

Rocking chair syndrome


Ten Principles اجرای مدیریت دانش in Knowledge Management


Principle اجرای مدیریت دانش 2

Effective management of Knowledge requires hybrid solutions of people & Technology!


Principle 4 اجرای مدیریت دانش

Knowledge Management Requires Knowledge Managers !


Principle 8 اجرای مدیریت دانش

Knowledge access is only the beginning!


Principle 9 اجرای مدیریت دانش

Knowledge Management never ends!


A losing Organization9 اجرای مدیریت دانش Signs

9 علامت سازمان های بازنده

9Poor Idea and Knowledge Management


T alent m anagement
T اجرای مدیریت دانش alent Management

 • )2(

 • TM


 • اصطلاح مدیریت استعداد اولین بار توسط شرکت مکنزی در سال1997 تحت عنوان ”جنگ برای استعداد ” مطرح می شود.

 • The term was coined by Mackensey company following a 1997 study.

 • They proposed : “the war for talent”

 • Ref: the same


و هم چنین: توسط شرکت مکنزی در سال1997 تحت عنوان ”

 • در طول سال های 2009 – 2011 مرز های مدیریت استعداد تعریف و مشخص شده است .

 • During 2009 – 2011 talent management boundries defined

 • Ref: the same


Talent management definition
Talent management definition: توسط شرکت مکنزی در سال1997 تحت عنوان ”

Talent management is a set of integrated

 • organizational HR processes designed to :

 • Attract

 • Develop

 • Motivate

 • Retain

 • Productive engaged employees


 • مدیریت استعداد معمولا با توسط شرکت مکنزی در سال1997 تحت عنوان ”مدیریت مبتنی بر شایستگی در یک حوزه جمع می شوند.

 • Talent management term is usually associated with competency –based management.

 • Ref:www.wikipedia.org


 • این شایستگی ها شامل : توسط شرکت مکنزی در سال1997 تحت عنوان ”دانش– مهارت – تجربه و نهایتا ویژه گی های فردی می باشد .

 • These competencies include : knowledge –skill – .experience and personal traits

 • Ref: the sameخوب است بدانيم : حوزه اساسی مرتبط میشود :

 • امروزه فقط 5 در صد از سازمان ها می گویند که دارای یک راهبردشفا ف ویک برنامه عملیاتی برای مدیریت استعداد هستند!!

 • Only 5 percent of organization say they have a clear talent management

 • Strategy and operational programs in place

  today .

 • Ref : wikipedia .org


Strategies for talent management 10
strategies for talent management حوزه اساسی مرتبط میشود : 10

 • راهبرد های 10 گانه در مدیریت استعدادها:Tacit Knowledge اجتماعی نمایید .

T.K

E.K

Explicit Knowledge


 • 6- چیزی را که نمی توانید اندازه بگیرید مشکل بتوانید مدیریت کنید. کسب و کار شما گرسنه اعداد و ارقام قابل استفاده هستند.

 • 6-it is difficult to manage what you cant measure.

 • Your business is hungry for usable numbers and data


K nowledge b ased o rganization
K آنها سرمایه گزاری کنید .nowledge Based Organization

 • K.B.O


سازمان دانش بنيان چيست؟ آنها سرمایه گزاری کنید .

 • What is Knowledge Based Organization (KBO) ?


تعریف دانش آنها سرمایه گزاری کنید .بنیان

Knowledge base Definition:


Knowledge based definition
تعریف دانش پایه یا دانش بنیان: آنها سرمایه گزاری کنید .Knowledge based definition:

دانش بنیان یک سامانه هوشمند (ES) در علم رایانه است که واقعیت ها و مقررات مورد نیاز برای حل مسائل را در بر دارد.

Computer science expert system that contain facts and Rules needed to solve problems


Knowledge based definition1
تعریف دانش پایه یا دانش بنیان: آنها سرمایه گزاری کنید .Knowledge based definition:

در یک تعریف عام:

 • دانش بنیان یک مرکز جمع آوری اطلاعات ایستا و ساکن نیست!

  بلکه دانش پایه یک منبع پویا است که به تنهایی ،ظرفیت یادگیری را دارد .

  In general definition :

 • A knowledge base is not a static information collection! But a dynamic resource that may itself have the capacity to learn!

  .


تمرکز و ساختار سازمان دانش بنيان نتيجه ای از یاد گیری سازمانی است.

The scope and structure of the K.B.O as a result of organizational learning

Ref: building blocks for success


مدل بلوغ مدیریت دانش نتيجه ای از (K.M maturity model)


The characteristics of a kbo

فرايندهای سازمان دانشی است. نتيجه ای از

1-Processes are Knowledgeable

.2اهداف سازمان دانشی است.

2- Purposes are Knowledgeable

تجسم کلی سازمان دانشی است.

3-Perspective is Knowledgeable

ويژگی ها و مشخصات سازمان دانش بنيانThe Characteristics of a KBO:

http://www.anecdote.com.au/archives


K b o structure

Process نتيجه ای از

People

ساختار سازمان دانش پایهK.B.O Structure

Information Technology

Ref: www.It21inc.org


K b o components

اجزاء اصلی سازمان دانش بنيان نتيجه ای از

K.B.O Components

Ref: http:// www.opdc.go.th/english/images/pic


Vision نتيجه ای از

What?

Tacit Knowledge

Dialogue how?

Ba:

Dynamic

Practice Why?

Explicit Knowledge

Organization

Assets

Knowledge

Knowledge based Organization


For creating k b o
برای خلق سازمان دانش بنیان : نتيجه ای از For creating K.B.O:

 • -1ارزش ها و دیدگاه های مشترک را در سرتاسر سازمان اجتماعی نمایید.

 • Socializing shared vision &values throughout the org.

 • 2-آزادی عمل کارکنان برای تغییر را مدل سازی کنید.

 • Modeling personal openness to change.

(REF: Manchester Review . Double Issue 2001-vol 6)

(www.sophia_associates.com/manchester.K.B.O.org)


For creating k b o1
برای خلق سازمان دانش بنیان : نتيجه ای از For creating K.B.O:

 • 3-ساختارهای معماری اجتماعی را طراحی کنید.

 • Designing social architectural structures.

 • 4-محیطی را که یادگیری سازمانی را هدایت کند،خلق کنید!فردی،گروهی و سازمانی.

 • Creating an environment that fosters organizational learning !individual, groups, organization.


For creating k b o2
برای خلق سازمان دانش بنیان : نتيجه ای از For creating K.B.O:

 • 5-در بین استعداد ها و کارکنان تعامل دانشی ایجاد کنید

 • Creating knowledge interaction between talents

 • &employees

 • 6-اشتراک دانش را هدف جدی قرار دهید

 • Making a new serious objective! Its name is knowledge sharing


Relation between 2 concepts1
Relation between 2 concepts نتيجه ای از

OL

OL

km

OL

Tm

OL

OL


Knowledge BASED ORGANIZATION نتيجه ای از

سازمان دانش بنیان

OL

OL

Group

Individual

Organization

OL

Knowledge

OL

Info

OL: organizational learning

K.B.O

Data


باتشکر از توجه شما نتيجه ای از

Thanks for your attention


ad