A sz mla

A sz mla PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

?fa tv.elo?r?sai. 16. sz?mla: ad?igazgat?si azonos?t?sra alkalmas b?rmely olyan pap?r alap?, vagy a vevovel t?rt?nt meg?llapod?s alapj?n - k?l?n jogszab?ly ?ltal meghat?rozottak szerint - elektronikus ?ton kibocs?tott bizonylat, amely legal?bb a k?vetkezo adatokat tartalmazza:a) a sz?mla sorsz?ma,

Download Presentation

A sz mla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. A számla Gyakori hibák, általános ismeretek

2. Áfa tv.eloírásai 16. számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú, vagy a vevovel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következo adatokat tartalmazza: a) a számla sorszáma, b) a számla kibocsátásának kelte, c) a termékértékesítést teljesíto, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma, d) a vevo neve, címe, valamint közösségi adószáma - ennek hiányában adószáma -, ha a vevo az adó fizetésére kötelezett; e) Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén a vevo közösségi adószáma; f) a teljesítés idopontja, amennyiben az eltér a számlakibocsátás idopontjától, g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához, h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezheto - mennyiségi egysége és mennyisége, i) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetítheto - adó nélkül számított egységára, j) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke összesen, k) a felszámított adó százalékos mértéke, l) az áthárított adó összege összesen, m) a számla végösszege,

3. Egyszerusített számla 17. egyszerusített számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú, vagy a vevovel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következo adatokat tartalmazza: a) a számla sorszáma, b) a számla kibocsátásának kelte, c) a termékértékesítést teljesíto, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma, d) a vevo neve, címe, valamint közösségi adószáma - ennek hiányában adószáma -, ha a vevo az adó fizetésére kötelezett, e) Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén a vevo közösségi adószáma, f) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához, g) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezheto - mennyiségi egysége és mennyisége, h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetítheto - adóval együtt számított egységára, i) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke összesen, j) a 44. § (2) bekezdésében meghatározott százalékérték,

4. Minta számla

5. Egyszerusített számla

6. Elolegszámla, részszámla,végszámla Elolegszámla teljesítésének dátuma a pénz megérkezésének napja. Nincs fizikai tartalma. Önmagában végszámla nélkül nem számolható el. Részszámla: van fizikai tartalom. Részteljesítés áll mögötte. Ha ebbol vonják le az eloleget, akkor elszámolható a levont eloleg is. Végszámla ( lehet nullás is) a teljesítés végén állítják ki.

7. Helyesbíto számla 45. § (1) Ha a számla, egyszerusített számla kibocsátását követoen az adóalany a) az áthárított adó összegét, illetve az annak meghatározásához szükséges tételeket módosítja, vagy b) az adót utólag kívánja felszámítani és áthárítani, errol helyesbíto számlát, egyszerusített számlát köteles kibocsátani. (2) A helyesbíto számlának, egyszerusített számlának tartalmaznia kell: a) a helyesbítés tényére utaló jelzést; b) az eredeti számla, egyszerusített számla azonosításához szükséges adatokat; c) az eredeti, a módosított tételeket és a különbözetet. (3) A helyesbítést az adóalany a helyesbíto számla, egyszerusített számla kibocsátásának napját tartalmazó adómegállapítási idoszakban köteles figyelembe venni. (4) Az adófizetési kötelezettség összegét érinto helyesbítésre az adóalany a (3) bekezdésben foglaltakat csak akkor alkalmazhatja, ha a helyesbítés a) az adó alapjának csökkenése [22. § (5) bekezdése] miatt szükséges, vagy b) az áthárított adó összegét egyébként csökkenti. (5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt esetekben önellenorzésnek nincs helye. (6) A helyesbíto számlát, egyszerusített számlát befogadó adóalany bármely irányú helyesbítés esetén a (3) bekezdésben foglaltakat köteles alkalmazni.

8. Sztornó számla 45/A. § (1) Ha a számla, egyszerusített számla kibocsátását követoen: a) a teljesítés meghiúsul, vagy b) a számítógéppel, illetve elektronikus úton eloállított számla lezárását követoen észlelt hibát kell javítani, vagy c) a számítógéppel eloállított számlát, elektronikus számlát muszaki hiba miatt újra elo kell állítani, a számlát, egyszerusített számlát a kibocsátónak - a (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelo bizonylat kiállításával - storníroznia kell. (2) A stornó számlának tartalmaznia kell: a) a számla sorszámát, b) a stornírozandó (eredeti) számla sorszámát, c) a számla kibocsátójának nevét, címét, adószámát, d) a vevo nevét, címét, a 29/A. § szerinti termékértékesítés esetén, illetve ha a 40. § alapján a vevo az adó fizetésére kötelezett, annak adószámát, e) a számla kibocsátásának keltét, f) a stornírozandó (eredeti) számla összesített adóalapját, adóösszegét, adóval növelt ellenértékét negatív elojellel.

9. Változások, tipikus hibák: Számlatartomány és EU-s adószám ellenorzése APEH honlap! Ld. Melléklet és egyéb hivatkozások Cím ( szállító, vevo) nem lehet Pf. Nem eredeti 1. pl ( másolata) Számla kelte megelozi a teljesítést ( kivétel: kifli, hajó) Teljesítés dátuma nem konkrét nap

10. Magánszemély nyilvántartása a támogatáshoz kapcsolódó bevételekrol és kiadásokról Szja tv-bol Nyilvántartási kötelezettség 9/A. § (1) A magánszemély idorendben, folyamatosan, ellenorizheto módon, az 5. számú melléklet eloírásainak megfeleloen nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenorzéséhez szükséges. (2) Ha a magánszemély jogszabály vagy nemzetközi szerzodés rendelkezése alapján támogatást kap, ezzel összefüggo nyilvántartási kötelezettségeit a jogszabály, illetve a nemzetközi szerzodés rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A magánszemély köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelynek alapján a támogatás felhasználása és a felhasználás jogszerusége ellenorizheto. (3) A nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet. A nyilvántartásban rögzített adatot módosítani vagy törölni csak úgy lehet, hogy az eredeti adat a módosítást, illetve a törlést követoen is megállapítható legyen. (4) Bizonylat az alakilag és tartalmilag hiteles olyan dokumentum, irat, amely megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, és amelyen minden, az adókötelezettség teljesítése szempontjából szükséges adat magyar nyelven is fel van tüntetve. A magánszemély a jogszabályban eloírt kötelezettsége teljesítéséhez, a teljesítés ellenorzéséhez szükséges határidoig bizonylatot állít ki minden olyan gazdasági eseményrol, amelynek alapján jogszabály rendelkezése szerint nyilvántartásában adat rögzítésére, módosítására vagy törlésére köteles, kivéve, ha a bizonylat kiállítására más személy kötelezett. (5) A bizonylat alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a magánszemély, a képviseletére jogosult személy, vagy az általa a bizonylat aláírására feljogosított személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerint vélelmezett képviseletet is) a magánszemély azonosító adatainak feltüntetésével és aláírásával igazolja. (6) A bizonylaton az adat csak a kiállító által és kizárólag akkor módosítható, ha a módosítás a bizonylat valamennyi példányán hitelt érdemlo módon keresztülvezetésre kerül. (7) Az a bizonylat, amelyre vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezést nem tartalmaz, legalább a következo adatokat tartalmazza: a) megnevezés; b) sorszám vagy más azonosító; c) a magánszemély neve, állandó lakóhelye (székhelye, telephelye), valamint adóazonosító száma; d) a kiállító neve (elnevezése), állandó lakóhelye (székhelye, telephelye), valamint - ha rendelkezik ilyennel - adóazonosító jele, adószáma, ha a kiállító nem azonos a magánszeméllyel; e) a kiállítás idopontja; f) a gazdasági esemény leírása, megjelölése (így különösen a bevétel vagy a kiadás összege, megszerzésének, illetve teljesítésének jogcíme); g) a nyilvántartásban való rögzítés idopontja; h) több gazdasági eseményt összesíto bizonylat esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az idoszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; i) minden olyan adat, amely az adókötelezettség teljesítéséhez, a teljesítés ellenorzéséhez szükséges. (8) A bizonylatot és a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megorizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik. (9) Az e törvény szerinti nyilvántartások vezetése a magánszemélyt nem mentesíti a más jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséhez és a teljesítés ellenorzéséhez szükséges nyilvántartás vezetése alól. A jövedelem megszerzésének idopontja

11. Köszönöm a figyelmet Farkas Éva 82/814-906 [email protected]

  • Login