slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gymnázium Martina Hattalu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Gymnázium Martina Hattalu - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Gymnázium Martina Hattalu. GMH Trstená. Gymnázium Martina Hattalu. Martin Hattala. Gymnázium Martina Hattalu. Vedenie školy. Mgr. Štefan Kristofčák – riaditeľ školy PhDr. Daša Piačeková – zást . riaditeľa školy pre ekonomické veci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gymnázium Martina Hattalu ' - barb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Gymnázium Martina Hattalu

Vedenie školy

 • Mgr. Štefan Kristofčák – riaditeľ školy
 • PhDr. DašaPiačeková – zást. riaditeľa školy pre ekonomické veci
 • RNDr. AnnaHedriková – zást. riaditeľa školy pre pedagogické veci
 • Mgr. JozefJanckulík – zást. riaditeľa školy pre pedagogické veci
 • Telefónškoly: 043/5392212
 • Fax: 043/5392212
 • http://www.gmhtrstena.sk

Vedenie školy

slide4

Gymnázium Martina Hattalu

Plán výkonov 2013/2014

 • Denné štúdium:
 • Osemročné gymnázium:
   • 1 trieda 7902500 s počtom žiakov v triede 20
 • Štvorročnégymnázium:
   • 4 triedy 7902500 s počtom žiakov 104 (v triede po 26)
 • Prijatí záujemcovia o štúdium sa pri zápise rozhodnú, ktorý typ školského vzdelávacieho programu si zvolia.
 • Bilingválnegymnázium:
   • 1 trieda 7902574 s vyučovacím jazykom španielskym s počtom žiakov v triede 30

Plán výkonov

slide5
Vzdelávacia oblasťpredmety

1. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra

prvý cudzí jazyk

druhý cudzí jazyk

Človek a príroda fyzika

chémia

biológia

Človek a spoločnosť dejepis

geografia

občianska náuka

Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova

psychosociálny tréning

Matematika a práca matematika

s informáciami informatika

Umenie a kultúra umenie a kultúra

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova

Gymnázium Martina Hattalu

Štátny vzdelávací program

slide7

Gymnázium Martina Hattalu

chodba v pravo

chodby v ľavo

Vestibul

slide9

Gymnázium Martina Hattalu

2. poschodie

riaditeľňa

1. poschodie

3. poschodie

V priestoroch našej školy – „stará budova“

slide13

Gymnázium Martina Hattalu

jedáleň

Učebňa ESF

šatne

Nová budova

slide14

Gymnázium Martina Hattalu

kabinet chémie

knižnica

kabinet informatiky

zborovňa

kabinet geografie

Naše miesta odpočinku

slide17

Gymnázium Martina Hattalu

Posilňovňa a gymnastická sála

slide20

Gymnázium Martina Hattalu

Ponuka cudzích jazykov:

 • anglický jazyk – je povinný vo všetkých triedach
 • nemecký jazyk
 • španielsky jazyk
 • ruský jazyk

cudzie jazyky

slide21

Gymnázium Martina Hattalu

Mediálne centrum ANJ spojené s knižnicou

slide22

Gymnázium Martina Hattalu

Odborné učebne ANJ

slide23

Gymnázium Martina Hattalu

Študenti majú možnosť získať Sprachdiplom DSD1 a DSD2, ktorí im otvára dvere na VŠ vo všetkých nemecky hovoriacích krajinách

Patríme k Partnerschulen, čo znamená partnerská škola t.j. škola s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka podporeného rôznymi aktivitami

Odborné učebne NEJ

slide24

Gymnázium Martina Hattalu

INFORMATIKA

 • Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe pre gymnázium je rozdelený na päť tematických okruhov:
 • Informácie okolo nás - žiaci sa naučia používať užívateľský softvér (Microsoft Office, Gimp,..) na spracovanie obrazu, zvuku, textu, čísel, grafov, tvorbu webových stránok...
 • Komunikácia prostredníctvom IKT - žiaci sa oboznamujú so základnými pojmami internetu, s počítačovou sieťou, so službami internetu, neinteraktívnou a interaktívnou komunikáciou, bezpečnosťou na internete.
 • Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - žiaci sa zoznámia s pojmami ako algoritmus, program, programovanie, etapy riešenia problému, získajú algoritmické myslenie a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT.

informatika

slide25

Gymnázium Martina Hattalu

 • Princípy fungovania IKT – Žiaci sa zoznámia s princípmi práce počítača, so vstupnými a výstupnými zariadeniami a ich parametrami. Zvládnu základné vlastnosti a funkcie operačného systému a spoznajú rôzne druhy softvéru podľa oblastí jeho použitia, oboznámia sa s počítačovou sieťou, jej architektúrou, rozdelením a spôsobmi pripojenia.
 • Informačná spoločnosť - Žiaci sa oboznámia s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, mali by pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám. Oboznámia sa s rôznymi možnosťami vzdelávania s využitím IKT.

informatika

slide26

Gymnázium Martina Hattalu

V rámci krúžkov sa venujeme stavbe robotov pomocou stavebníc Lego Mindstorm.

Naši žiaci úspešne reprezentujú našu školu na robotických súťažiach: Robotchallenge, Istrobot, Robocup.

informatika

slide27

Gymnázium Martina Hattalu

Bilingválne gymnázium

 • Španielsko-slovenské gymnázium, t.j. výučba prírodovedných predmetov prebieha v dvoch jazykoch súbežne,
 • Bolo založené v roku1998,
 • Je 5-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, ktorou získajú:
  • Úroveň zo španielskeho jazyka C1,
  • Certifikát z Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva,
  • Odbornú alebo základnú štátnicu z Jazykovej školy,
 • Jeho cieľom je pripraviť študentov na štúdium na ktorejkoľvek VŠ nielen na Slovensku ale aj v zahraničí,

Bilingválne gymnázium

slide28

Gymnázium Martina Hattalu

Bilingválne gymnázium

Mediálne centrum ŠPJ

slide29

Gymnázium Martina Hattalu

Španielska kuchyňa

projekty

Bilingválne gymnázium - dni španielskej kultúry

slide30

Gymnázium Martina Hattalu

2. Poschodie –bilingválna sekcia

slide32

Gymnázium Martina Hattalu

K O N I E C

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na Vás

Koniec

ad