Paula Cieślak i Anna Kluska - PowerPoint PPT Presentation

Paula cie lak i anna kluska
Download
1 / 30

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

U bezpieczenia majątkowe, gwarancje i poręczenia bankowe, zastosowanie klauzul ochronnych w umowach ( convenants ) i ubezpieczeń majątkowych. Paula Cieślak i Anna Kluska. Podział ubezpieczeń wg sfer działania.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Paula Cieślak i Anna Kluska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paula cie lak i anna kluska

Ubezpieczenia majątkowe, gwarancje i poręczenia bankowe, zastosowanie klauzul ochronnych w umowach (convenants) i ubezpieczeń majątkowych.

Paula Cieślak i Anna Kluska


Podzia ubezpiecze wg sfer dzia ania

Podział ubezpieczeń wg sfer działania

Instrumenty ubezpieczeniowe przeznaczone są do ochrony w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń dotyczących majątku lub osób.


Ubezpieczenia gospodarcze polisy

Ubezpieczenia gospodarczePolisy

Podstawowym instrumentem ubezpieczeń gospodarczych jest polisa ubezpieczeniowa, czyli umowa uzależniająca wypłatę środków z ubezpieczenia od wystąpienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego.


Polisy w ubezpieczeniach maj tkowych

Polisy w ubezpieczeniach majątkowych

Polisy w ubezpieczeniach majątkowych:

-jednostkowe (imienne, na okaziciela lub na zlecenie)

-zbiorowe (obejmujące grupę przedmiotów należących do jednego ubezpieczonego)

-generalne (obejmujące wiele transakcji i przedmiotów jednego przedsiębiorstwa):

zwykłe, obrotowe, odpisowe


Paula cie lak i anna kluska

Według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej wyróżnia się następujący podział ryzyka na działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń:

 • dział I – ubezpieczenia na życie

 • dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe m. in.:


Liczba polis og em dzia u ii

Liczba polis ogółem działu II


Ubezpieczenia maj tkowe ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia majątkoweUbezpieczenia mienia

Najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczenia mienia są:

ubezpieczenia mieszkań, domów, ubezpieczenia autocasco AC, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zabezpieczają one składniki majątku na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty na skutek różnych zdarzeń losowych (np. pożar, powódź).


Ubezpieczenia maj tkowe ubezpieczenia oc

Ubezpieczenia majątkoweUbezpieczenia OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia

Szkody dzielą się na:

 • Majątkowe lub na mieniu (polega na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należących do innej osoby składników majątku)

 • osobowe lub na osobie (polega na spowodowaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia)


Ubezpieczenia maj tkowe ubezpieczenia oc obowi zkowe

Ubezpieczenia majątkoweUbezpieczenia OC obowiązkowe:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

ubezpieczenia niektórych szczególnie w ocenie regulatora narażonych na ryzyko wystąpienia szkody grup zawodowych (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczników patentowych, detektywów, organizatorów imprez masowych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych etc.)


Ubezpieczenie oc pojazdu

Ubezpieczenie OC pojazdu


Ubezpieczenie oc pojazdu1

Ubezpieczenie OC pojazdu


Ubezpieczenie oc ac nnw assistance

Ubezpieczenie OC, AC, NNW, ASSISTANCE


Ubezpieczenia oc ac nnw assistance

Ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASSISTANCE


Grupa pzu

Grupa PZU

Składki przypisane brutto za 2012 rok wyniosły 16.243,1 mln zł (15.279,3 mln zł w 2011 roku). Wzrost o 963,9 mln zł (+6,3%) w porównaniu do ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (+10,4%). Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w 2012 roku:

*Składka przypisana brutto - kwoty składek brutto należne z tytułu zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy kwoty te opłacono.


Gwarancje bankowe

Gwarancje bankowe

 • w wielu przypadkach zapewniają uzyskanie po prostu odszkodowania;

 • ich realizacja zależy od zaistnienia przyczyn losowych;

 • uzupełniają funkcjonowanie innych instrumentów finansowych;

 • substycyjność.


Gwarancje bankowe1

Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa- zobowiązanie banku, że po

spełnieniuprzez podmiot uprawniony określonych

warunków, zapłaci na jego rzecz określoną sumę

pieniędzy (bezpośrednio lub za pośrednictwem innego

banku).


Gwarancje bankowe2

Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa:

 • udzielana na zlecenie;

 • obejmuje tylko i wyłącznie wypłatę środków pieniężnych;

 • powinna zawierać: kwotę gwarancji, sprecyzowany przedmiot, warunki zapłaty i termin zobowiązania;

 • jej udzielenie wiąże się z dokonaniem oceny sytuacji przez bank i zabezpieczeniem płatności.


Gwarancja bezpo rednia

Gwarancja bezpośrednia

Bank

gwarantujący

2

1

Zleceniodawca

Beneficjent


Gwarancja po rednia

Gwarancja pośrednia

2

Bank

zlecający

Bank

gwarantujący

3

1

4

Zleceniodawca

Beneficjent


Rodzaje gwarancji bankowych

Rodzaje gwarancji bankowych

 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu:

 • ma charakter odszkodowania;

 • wypłata w przypadku niezgodności realizacji z umową.

 • Gwarancje zabezpieczające płatność: gwarancja zwrotu zaliczki, zapłaty podatku, zapłaty cła, spłaty kredytu, gwarancja zapłaty należności za towary;

 • Gwarancje zabezpieczające określone zachowanie: gwarancja przetargowa (wadialna), udzielenia kredytu, awalizowania weksla;

 • Regwarancja (kontrgwarancja):

  - pozwala uzyskać gwarancję banku komercyjnego.


Rodzaje gwarancji

Rodzaje gwarancji

 • Gwarancje uwarunkowane i nieuwarunkowane;

 • Gwarancje odwołalne i nieodwołalne;

 • Gwarancje terminowe i bezterminowe.


Schemat dzia ania regwarancji

Schemat działania regwarancji

BGK i Wykonawcę łączy

Regwarancja w Funduszu Poręczeń Unijnych

BGK

umowa regwarancji

Wnioskuje o zabezpieczenie wydanej gwarancji

Udziela regwarancji

Udziela gwarancji realizacji przedsięwzięcia

Wykonawca przedsięwzięcia

Bank komercyjny

Występuje o gwarancję realizacji przedsięwzięcia i regwarancję


Schemat dzia ania gwarancji

Schemat działania gwarancji

Gwarancja realizacji przedsięwzięcia (w Funduszu

Poręczeń Unijnych)

Udziela gwarancji na podstawie

Instytucja finansująca

umowy z Wykonawcą

BGK

Wymaga gwarancji realizacji kontraktu

Przedstawia wymaganą gwarancję

Przekazuje wniosek o gwarancję

Wykonawca przedsięwzięcia

Bank komercyjny

Występuje o gwarancję realizacji przedsięwzięcia/ kontraktu


Kwota i okres wa no ci

Kwota i okres ważności


Por czenia

Poręczenia

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez inny bank, niż udzielający poręczenia;

 • Zlecenie zawiera te same elementy co zlecenie udzielenia gwarancji;

 • Mogą być terminowe lub bezterminowe.


Paula cie lak i anna kluska

Źródło: forsal.pl.


Klauzule finansowe

Klauzule finansowe

Klauzule finansowe stosowane są jako forma zabezpieczenia kredytów i stanowią część umowy kredytowej.

Dotyczą one współdecydowania o przeznaczeniu przyszłych wpływów pieniężnych kredytobiorcy i stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale także sposób oddziaływania na zachowanie kredytobiorcy (na kształtowanie jego skłonności do spłaty zobowiązania).


Klauzule podzia

KlauzulePodział

Klauzule dzielimy na:

 • Klauzule finansowe (financialconvenants) – warunki, które trzeba spełnić, żeby bank nie cofnął kredytu (np. zachowanie aktywów przedsiębiorstwa).

 • Klauzule ochraniające (protectiveconvenants) – zabraniające podejmowania działań utrudniających spłatę kredytu lub obniżających wartość posiadanych zabezpieczeń (np. zachowania niezmienionej własnośći).


Bibliografia

Bibliografia

 • „Instrumenty finansowe” Janusz Kudła

 • http://www.stat.gov.pl

 • http://media.pzu.pl/pr/236662/wyniki-finansowe-grupy-pzu-za-2012-rok-dynamiczny-wzrost-zysku-i-skladki-przypisanej

 • http://www.polskieubezpieczenia.pl

 • http://wikipedia.pl

 • „Kredyty pożyczki i gwarancje bankowe” Heropolitańska I. i inni

 • http://forsal.pl

 • „Ubezpieczenia” pod red. Wandy Sułkowskiej


 • Login