Fonetika a fonologie sre 01
Download
1 / 50

Fonetika a fonologie SRE 01 - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Updated On :

Fonetika a fonologie SRE #01. Honza Černocký. Plán. Jazykov á komunikace Fonetika Abecedy Mluvní orgány Artikulace samohlásek a souhlásek. Fonologie Fonémy a fóny Distinktivní rysy. Čtení spektrogramu Na co je to dobré. . Sources.

Related searches for Fonetika a fonologie SRE 01

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fonetika a fonologie SRE 01' - bao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fonetika a fonologie sre 01

Fonetika a fonologieSRE #01

Honza Černocký


Plán

 • Jazyková komunikace

 • Fonetika

  • Abecedy

  • Mluvní orgány

  • Artikulace samohlásek a souhlásek.

 • Fonologie

  • Fonémy a fóny

  • Distinktivní rysy.

 • Čtení spektrogramu

 • Na co je to dobré.


Sources
Sources

 • M. Krčmová: Fonetika a fonologie, zvuková stavba současné češtiny, FF MU 1990.

 • G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.

 • J. Psutka: Komunikace s počítačem mluvenouy řečí, Academia Praha 1995


Ja zy ko v komunikace
Jazyková komunikace

„Přenos informace mezi lidmi pomocí jazykových prostředků“

 • Fonetika

 • Fonologie

 • Morfologie

 • Syntax

 • Stylistika ?

 • Sémantika

 • Pragmatika


Vztah mezi v znamem slova a jeho zvukovou podobou

skutečnost

Vztah mezi významem slova a jeho zvukovou podobou

Je vždy dán konvencí – „kódem“

skutečnost?

zvuk

zvuk

kódovánít

Přenosový

kanál

dekódování

Skutečnost a „Skutečnost?“ jsou ekvivalentní pouze pokud mluvčí i posluchač mají stejný „kód“.

Úkol: Co musí být ještě splněno ?


Jednotky

Gramatický

Význam

(7.p. j.č. muž. rod)

Kmenotvorná

přípona

 • Derivační

 • přípona

 • podstatné

  jméno

Jednotky

Minimální jednotka odlišující význam – morfém.

uč i tel em

Kořen

Jemnější jednotky – fonémy/fóny

Fonetika vs. fonologie


Fonetika
FONETIKA

Zkoumá zvukovou podobu jazyka … „zabývá se materiální stránkou zvukových výrazových prostředků jazyka“

Psaný text

 • Optické vnímání

 • Zachovává vztah s morfologií (stavbou slov) a s tím, co je významotvorné

  • „Dělo“, „tělo“, „něco“, „běží“, „snězí“ – nutno přečíst celou slabiku.

  • Některé hlásky se neznačí (nasalisace ´n´, znělé/neznělé ´ř´, …)

  • Ještě horší v jiných jazycích!

Zvuková podoba

 • Waveform

 • Spektrogram

 • Vše ostatní, co my inženýři umíme a jazykovědci ne (formanty, F0, atd.)

 • Fonetická transkripce

 • Snaha o univerzální fonetickou abecedu – IPA.


International phonetic alphabet
International phonetic alphabet

http://www.paulmeier.com/ipa/consonants.html


Po ta ov iteln abecedy
Počítačově čitelné abecedy

SAMPA: „Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet“ - computer readable phonetic alphabet:

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa

 • Normalizováno pro dost jazyků.

 • Po velkých bojích i čeština (podívejte se na diskuse ).

  f formaforma

  v vakvak

  s sensen

  z zubzup

  Q\ třitQ\i

  P\ řádP\a:t

  S šatySati

  Z žalZal

  j jasjas

  x chataxata

  h\ hadh\at

CTU-bet

 • Made by FEL ČVUT Speech processing group

 • Příjemná pro české uživatele.

 • Pomohla v hodně DB projektech


Mluvn org ny
Mluvní orgány

3 ústrojí

 • Dýchací [energie]

 • Hlasové [zdroj/source]

 • Modifikační [filtr]

Zdroj: Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995


Pl ce zdroj
Plíce - zdroj

Dýchání

 • Normální vdech/výdech 2:3

 • Při řeči: zvětšení objemu a poměr 1:7-1:12

 • Trvalý tlak v hrtanu – „motor“ pro hlasivky

 • Velká spotřeba

  • samohlásky, zvláště ´á´ (volná ústní dutina).

  • Souhlásky ´f´, ´h´, ´x´ a sykavky

 • Malá spotřeba – „ucpaná ústní dutina“ - ´l´.


Hlasivky source i
Hlasivky – source I.

Štěrbina nad hlasivkami – glottis.

Základní funkce – kmitání:

 • 50 Hz (A. Schwarzenegger)

 • až 400 Hz (drobné dámy)

 • až 1 kHz (čínské děti)

Zdroj: G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.


Hlasivky source i1
Hlasivky – source I.

Co všechno mohou hlasivky dělat:

 • Klidné rozevření (běžné dýchání, ´f´,´s´,´š´,´x´).

 • Kmity + lehké sblížení – znělé souhlásky.

 • Těsné sblížení bez kmitů - ´p´, ´t´, ´ť´, ´k´.

 • Kmity + těsné sblížení – samohlásky

 • Šepot – oddálení, nekmitají (pozn. nešeptejte, když máte unavený hlas, nekecejte vůbec !)

 • ´h´ - sblížení v blanité části, kmitají pomaleji.

 • Aspirace – „přídech“ – něměcké ´p´, ´t´, ´k´.

  Hlasivky jsou fyzikální systém a i při kmitání vytvářejí šum (více viz kódování CELP).


Modifika n stroj filter i
Modifikační ústrojí – filter – I.

Zdroj: G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.


Modifika n stroj filter ii
Modifikační ústrojí – filter - II.

3 dutiny – rezonátory (objem, tvar):

hrdelní ústní nosní

(laryngální) (orální) (nasální)

 • Hrdelní – změna pohybem kořene jazyka.

 • Ústní – nejdůležitější pro artikulaci, změna jazykem, rty a zuby.

  • Otevřená – vokály

  • Uzavřená – konsonanty

 • Nasální – ovládání koncem měkkého patra – čípek (uvula):

  • nasální samohlásky (FR - ´an´)

  • V češtině nasalisace´n´, ´m´.

  • Pokud moc nasalisace – huhňání.

 • Místo, kde se jazyk nejvíce blíží patru – předěl mezi dutinou hrdelní a ústní – místo artikulace.


Samohl sky vok ly
Samohlásky - vokály

Otevřená ústní dutina:

 • Poloha jazyka <->

 • Poloha jazyka ^ a v

 • Zaokrouhlování – např. ´i´ vs. ´ü´.

Úkoly:

 • Zkoušejte artikulovat hlásky a uvědomujte si polohu jazyka a okrouhlost.

 • Co je schwa a kde se v češtině používá ?


Souhl sky konsonanty i
Souhlásky – konsonanty – I.

Způsob artikulace

 • Okluze – závěr – okluzívy, plozívy.

 • Konstrikce – úžina – konstriktivy, frikativy.

 • Semi-okluzívy – afrikáty – úžina + částečný uzávěr – afrikáty.

 • Vibrace – kmity – vibranty, trill.

 • Hlásky klouzavé – glides, aproximanty.

 • Laterální aproximanty ´l´.


Souhl sky konsonanty ii
Souhlásky – konsonanty – II.

Místo artikulace

 • Bilabiální

 • Labiodentální

 • Dentální

  • Dentální

  • Alveolární (dásně ~ 1. stoličky).

  • Post-alveolární

 • Retroflexní („jazyk nastojato“ – Hindi ´t´).

 • Palatální

 • Velární

 • Uvulární

 • Laryngální (glotální).

Zdroj: G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.


Souhl sky konsonanty iii
Souhlásky – konsonanty – III.

 • Párové:

  • Znělé

  • Neznělé

 • Nepárové

Úkoly:

 • Napište české hlásky k IPA symbolům tak, že vyzkoušíte artikulaci.

 • Kam zařadíte afrikáty ´c´, ´č´, ´dz´, ´dž´ ?

 • Najdete anglické ´th´, ´dh´, ´w´ a francouzské ´r´ ?

 • Zkuste artikulovat hlásky, které nejsou v češtině ani ve Vám známých jazycích.

 • Zkuste něco šedého 


Fonologie
FONOLOGIE

 • Nauka o použití zvukového materiálu v jazyce.

 • Zkoumá pouze to, co má distinktivní funkci – rozlišení významu.

  Foném:

 • Zvukový jazykový prostředek sloužící k odlišení morfémů, slov a tvarů téhož jazyka s různým významem.

 • Liší se od ostatních nejméně jednou fonologickou distinktivní vlastností – distinctive features.

 • Počet fonémů je omezený – 12-60:

  • čeština 36

  • ruština 40

  • angličtina 42

  • maďarština 60.


Fon my a f ny
Fonémy a fóny

Fonologicky relevantní zvukové jevy:

 • Lineární – segmentální fonémy – řada.

 • Suprasegmentální – delší celek – slabika, slovo – např. přízvuk – realizuje se prosodicky a není poznat z 1 fonému.

 • Realizace segmentálních fonémů – fóny (hlásky).

 • Alofony – různé zvukové realizace 1 fonému: ´Hana´ - ´banka´ - ´utne´ - ´puntík´

Fón, Hláska

Foném

Abstraktní pojem, posice v systému …

Konkrétní zvuková realizace


Syst m fon m
Systém fonémů

Jak poznat foném ?

 • Metoda minimálních párů.

 • Slova lišící se pouze v jedné posici, pokud rozdílný význam => foném: ´pes´ - ´bes´, ´sen´ - ´sin´, ´šít´ - ´žít´.

 • Hodně oposic – centrum inventáře fonémů.

 • Málo oposic – periférie – např. ´f´ má pouze jednu oposici ´zouvat´ - ´zoufat´, přesto relevantní foném !


Opozice fon m
Opozice fonémů

Nejméně jeden diferenciační příznak:

 • Privativní oposice – jedna hláska příznak má, druhá ne: ´p´ - ´b´ bilabiální okluzíva orální, příznak znělosti.

 • Graduální (stupňovitá) oposice: jedna hláska má něčeho více, např. kvantita: ´a´ - ´á´.

 • Ekvipotentní (rovnomocný) každá má vlastní příznak – např. ´s´ frikativa, ´t´ okluziva.

  Korelační pár – hlásky se liší pouze jedním příznakem – např. ´p´ - ´b´ znělostí

  Korelační řada – korelační páry, které se liší stejným příznakem: ´p´ - ´b´, ´t´ - ´d´, ´k´ - ´g´, …


Distinktivn rysy i
Distinktivní rysy – I.

Diferenciační příznaky, distinctive features:

 • Jacobson, Halle, Fant (50.-60. léta): 12 features, binární oposice – přítomný vs. nepřítomný.

 • Subfonematická fonologie – rysy jsou základní jednotky jazyka.

 • V češtině některé z 12ti bezvýznamné a některé navíc.

  VokályI vok lnost nevok lnost
I. Vokálnost/Nevokálnost

 • Přítomnost formantových pruhů ve spektru

 • Otevřenost nadhrtanových prostorů

 • + Vokály a sonory (kromě ´j´)

 • - šumové konsonanty, ´j´, ´w´.

Kuk na spektra (u dalších také) !


Ii konsonantnost nekonsonantnost
II. Konsonantnost/Nekonsonantnost

Konsonanty:

 • Malá celková energie, překážky v modifikačním ústrojí

 • + šumové konsonanty a sonory

 • - vokály, ´j´, ´w´.

Kuk na spektra (u dalších také) !


Iii kompaktnost nekompaktnost
III. Kompaktnost/Nekompaktnost

Kompaktní

 • soustředění zvukové energie ve středu spektra.

 • Artikulace konsonantů – zadní část ústní dutiny (od post-alveol dozadu).

 • Artikulace vokálů – jazyk v ústech co nejníže.

 • Vokály ´a´, ´á´, konsonanty postalveolární, palatální, velární, laryngální.

  Nekompaktní

 • zvuková energie na okrajích spektra.

 • Ostatní fonémy

Kuk na spektra (u dalších také) !


Iiia dif znost
IIIa. Difúznost

 • Typické postavení formantů na okraji spektra.

 • Pouze pro vokály

 • Rozdíl ve vertikálním posunu jazyka

 • + vysoké vokály

 • - středové vokály ´o´, ´ó´, ´e´, ´é´.

IV. Napjatost/Nenapjatost

 • Ostré ohraničení složek spektra.

 • V češtině ne – rozlišení francouzských ´e´.


V zn lost nezn lost
V. Znělost/Neznělost

Přítomnost základního tónu F0:

 • + znělé konsonanty

 • - neznělé

Kuk na spektra (u dalších také) !


Vi nas lnost nenas lnost
VI. Nasálnost/Nenasálnost

 • Typická změna formantové struktury – dodatkový „nosní“ formant, redukce normálních formantů.

 • Zapojení dodatkového „nosního rezonátoru“.

 • + ´m´, ´n´, ´ň´

 • V jiných jazycích i vokály (francouzština).

Kuk na spektra (u dalších také) !


Vii kontinu lnost nekontinu lnost
VII. Kontinuálnost/Nekontinuálnost

Kontinuální:

 • spojitost spektra s realizacemi ostatních fonémů

 • Přehrada při artikulaci neexistuje, nebo je jen částečná.

  Nekontinuální:

 • Krátké přerušení spektra, zvýšení energie.

 • - okluzívy a semiokluzívy

 • + ostatní

Kuk na spektra (u dalších také) !


Viii drsnost matnost
VIII. Drsnost/Matnost

Drnost (stridens)

 • Nepravidelné spektrum

 • Změna charakteru překážky.

 • Semiokluzívy – rozlišení ´t´ - ´c´, ´d´ - ´dz´.

  Matnost (hladkost - mellows)

IX. Přerušovanost/Nepřerušovanost

 • Ostré ukončení spektra.

 • V češtině ne.


X gravisovost negravisovost
X. Gravisovost/Negravisovost

Tato i další distinktivní vlastnost jsou „tónické“

Gravisovost (tupost)

 • Nízké frekvence spektra

 • Velký prostor v ústní dutině, hlásky s artikulací na okraji ústrojí

 • ´u´, ´ú´, ´o´, ´ó´, labiály, veláry, laryngály.

  Negravisovost (akutovost, ostrost)

 • Vysoké složky ve spektru

 • „plná pusa“

Kuk na spektra (u dalších také) !


Xi mollovost nemollovost
XI. Mollovost/Nemollovost

 • Sníženost/nesníženost

 • Snížení spektra celé hlásky dolů

 • V češtině ne.

XII. Durovost/Nedurovost

 • Posun spektra výše – F2.

 • V češtině ne – ruské ´m´, ´s´, atd.


Xiii kvantita vok l
XIII. Kvantita (vokálů)

 • Není standardní feature

 • Dobré pro rozlišení dlouhých a krátkých vokálů.


Xiv vibrantnost nevibrantnost
XIV. Vibrantnost/nevibrantnost

 • Není standardní feature

 • Nutné pro zařazení ´ř´ do systému.

 • Kolísání charakteristik ve spektru (vibrace).

 • Rozlišení ´ž´ - ´ř´, dobré také pro ´l´ - ´r´.

Kuk na spektra (u dalších také) !


Vok ly i
Vokály – I.

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -


Vok ly ii
Vokály – II.

Typické délky

„Formantový trojúhelník“


Vok ly iii
Vokály – III.

A E I O U


Konsonanty

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

Konsonanty

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -


Slabika
Slabika

Minimální seskupení fonémů podle jazykových zákonitostí:

 • Iniciála (onset)

 • Jádro (nukleus)

 • Kóda

  Poznámky:

 • Mezi jádrem a svahy musí být kontrast

 • Jádro vždy, svahy mohou být neobsazeny.

  Při „inženýrském“ určování slabik se na přesné určení hranic dost kašle …

  Demo:transc a syllabifikátor z ČVUT.

Super slabika:

„K vzpřímenému“ – kolik má konsonantů ?

Svahy slabiky


Co je je t ve fonetice
Co je ještě ve fonetice

Na FF MU celosemestrální kurs …

 • Slovní přízvuk – v češtině na 1. slabice kromě jednoslabičných předložek.

 • Intonace – „intoném“, „melodém“ – v SRE nebudeme potřebovat, ale pozor na TTS!

 • Ráz – zvláštní foném - ´s uchem´, atd.

 • Koartikulace – změna fonémů v plynulé řeči:

  • ´kratší´ - ´kračí´

  • ´podšívka´ - ´počífka´

  • ´nachystat žehlení´ - ´nachystadžehlení´

 • Spontánní řeč – totální guláš 


Ten spektrogramu
Čtení spektrogramu

2 názvy českých filmů.


Na co je to dobr
Na co je to dobré…

 • Obecný přehled o tom, co se při mluvení děje v puse a jaké to má dopady na řečový signál a spektrum.

 • Rozpoznávání řeči a fonémů pomocí distinctive features

K. Kirchhoff: Robust Speech Recognition Using

Articulatory Information, Ph.D. thesis, TU Bielefeld, 1999.


Na co je to hlavn dobr
Na co je to hlavně dobré

 • Kladení otázek při štěpení stavů v kontextově závislých skrytých Markovových modelech (CD-HMM).

Zdroj: HTK Book, http://htk.eng.cam.ac.uk/


P klad
… příklad

 • CZ_Fortis p t k f s S t_s c P_ x

 • CZ_Lenis b d g v z Z d_Z P_ J_ d_z h_ J j N F m n l r

 • CZ_Coronal n J l r j t d c J_ t_s d_z t_S d_Z s z S Z P_

 • CZ_NonCoronal m N p k g f v x h_

 • CZ_Anterior m n l r p b t d t_s d_z f v s z

 • CZ_NonAnterior J N j t_s J_ k g t_S d_Z S Z x

 • CZ_Continuent s S z Z f v x h_ j t_s t_S d_z d_Z l r P_

 • CZ_NonContinuent p b t t_s d J_ k g

 • CZ_Strident t_s d_z t_S d_Z P_

 • CZ_NonStrident f v h_

 • CZ_UnStrident m n J N l r j p b t d J_ t_s k g x

 • CZ_Glide j l h_

 • CZ_Syllabic m l r

 • CZ_High i i: u u:

 • CZ_Medium e e: o o:

 • CZ_Low a a:

 • CZ_Rounded o o: u u:

 • CZ_Unrounded a a: e e: i i:

 • CZ_NonAffricate s S z Z

 • CZ_IVowel i i:

 • CZ_EVowel e e:

 • CZ_AVowel a a:

 • CZ_OVowel o o:

 • CZ_UVowel u u:

 • CZ_Front-Stop p b

 • CZ_Central-Stop t d t_s J_

 • CZ_Back-Stop k g

 • CZ_Front-Fric f v

 • CZ_Central-Fric s S z Z j

 • CZ_Back-Fric x h_

 • CZ_Vibraty r P_

 • CZ_Sonory m n N J l r j

 • CZ_Kontinualy l r j f v s z S Z x h_ P_

 • CZ_Short Vowels i e a o u

 • CZ_Long Vowels i: e: a: o: u:

 • CZ_Diphthongs a_u e_u o_u

 • CZ_Explosives p b t d k g c J_

 • CZ_Affricates t_s d_z t_S d_Z

 • CZ_Fricatives f v s z P_ S Z j x h_ r l

 • CZ_Liquids r l j

 • CZ_Nasal F N m n J

 • CZ_Vowels i e a o u i: e: a: o: u:

 • CZ_Consonant p b t d k g c J_ t_s d_z t_S d_Z f v s z P_ S Z j x h_ r l F N mn J e: i

 • CZ_Voiced_Explosives F N m n J b d g J_

 • CZ_Voiced_Affricates d_z d_Z

 • CZ_Voiced_Fricatives r l v z P_ Z j h_

 • CZ_Unvoiced_Explosives p t k c

 • CZ_Unvoiced_Affricates t_s t_S

 • CZ_Unvoiced_Fricatives f s S x

 • CZ_Voiced F N m n J b d g J_ d_z d_Z r l v z P_ Z j h_

 • CZ_Unvoiced p t k c t_s t_S f s S x

 • CZ_Pair b d g J_ d_z d_Z v z Z h_ p t k c t_s t_S f s S x

 • CZ_Unpair F N m n J j l P_ r

 • CZ_Vibrants r P_

 • CZ_V-Front i i: e e:

 • CZ_V-Central a a:

 • CZ_V-Back o o: u u:

 • CZ_C-Front k g N x h

 • CZ_C-Central t d n t_s d_z s z l r P_ t_S S Z j c J_ J

 • CZ_C-Back k g N x h

 • CZ_Front p b m F f v x h_ j ii: e e:

 • CZ_Central t d n t_s d_z s z l r P_ t_S d_Z S Z j c J_ J a a:

 • CZ_Back k g N x h_ o o: u u:


K dal mu ten a hran
K dalšímu čtení a hraní

Čtení:

 • Marie Krčmová: Fonetika a fonologie, zvuková stavba současné češtiny, FF MU 1990 (+asi další vydání).

 • Gussenhoven, J. and Jacobs, H.: Understanding Phonology, Oxford University Press, 1998, ISBN: 0-340-69218-9.

  Hraní:

 • Wavesurfer http://www.speech.kth.se/wavesurfer/, CoolEdit, GoldWave, atd jsou také OK, ale WS je lepší pro naše hraní (MLF files, atd.).

 • Fonémový rozpoznávač [email protected] – US EN, CZ, HU, RU: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/index.php?id=phnrec

 • I bez počítače – uvědomujte si, co Vám pusa dělá, když mluvíte 


ad