Tur zm pazari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

TURİZM PAZARI PowerPoint PPT Presentation


 • 419 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TURİZM PAZARI. Turizm ürünlerinin pazarlanması, malların pazarlanmasından farklı mıdır?. Turizm ürünlerinin pazarlanması ile malların pazarlanması özleri itibariyle birbirine benzemektedir. Pazarı oluşturan unsurlar itibariyle;. Ekonomi disiplini açısından PAZAR;.

Download Presentation

TURİZM PAZARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tur zm pazari

TURİZM PAZARI


Turizm r nlerinin pazarlanmas mallar n pazarlanmas ndan farkl m d r

Turizm ürünlerinin pazarlanması, malların pazarlanmasından farklı mıdır?

Turizm ürünlerinin pazarlanması ile malların pazarlanması özleri itibariyle birbirine benzemektedir.


Pazar olu turan unsurlar itibariyle

Pazarı oluşturan unsurlar itibariyle;


Ekonomi disiplini a s ndan pazar

Ekonomi disiplini açısından PAZAR;

Alıcı ve satıcıların en kolay şekilde iletişim kurabilecekleri organizasyon şeklidir.


Pazarlama disiplini a s ndan pazar

Pazarlama disiplini açısından PAZAR;

Belirli bir mala/hizmete gereksinimi olan, satın almak için parası olan ve parasını harcamaya istekli olan kişi ve örgütler topluluğudur.


Pazar tan m ndaki unsurlar

PAZAR Tanımındaki unsurlar;

 • Belirli bir mal ya da hizmete olan GEREKSİNİM

 • Mal veya hizmeti satın almak için PARASI OLAN KİŞİ/ÖRGÜT

 • Mal veya hizmeti satın almak için parasını HARCAMAYA İSTEKLİ KİŞİ/ÖRGÜT


Turizm pazar ka k s mdan olu ur

Turizm pazarı kaç kısımdan oluşur?

1) Tüketiciler Pazarı

2) Örgütsel Pazar


T ket c ler pazari

TÜKETİCİLER PAZARI

Bireylerin oluşturduğu pazardır.

Satın almalar bireyseldir.


Rg tsel pazar

ÖRGÜTSEL PAZAR

Örgütler tarafından yapılan satın alma davranışlarının oluşturduğu pazardır.

Tur operatörlerinin paket tur oluştururken gerçekleştirdiği satın alma gibi.


Rg tsel pazarlar ka k s mda incelenebilir

Örgütsel pazarlar kaç kısımda incelenebilir?

1) Üretici işletmeler pazarı

2) Aracı turizm işletmeleri pazarı

3) Diğer işletmelerin pazarı


Retici i letmeler pazar

Üretici işletmeler pazarı:

Bir konaklama işletmesinin; mutfak, servis, bar, pastane, çamaşırhane, odalar gibi bölümleri için gereksinme duyduğu mallar için gerçekleştirdiği satın almalar gibi.


Arac turizm i letmeleri pazar

Aracı turizm işletmeleri pazarı:

Bir seyahat acentesinin rezervasyon, bilet satışı, araba kiralama gibi hizmetleri.


Di er i letmelerin olu turdu u pazar

Diğer işletmelerin oluşturduğu pazar:

Toplu alım gerçekleştiren turizm dışı işletmelerin –doğrudan turizm işletmesi kimliği taşımayan işletmelerin-gerçekleştirdiği satın almalardır.

*Kongre ve fuar turizminde ortaya çıkan satın almalar gibi.


Pazar b l mlendirmede temel gerek e

Pazar bölümlendirmede temel gerekçe;

Pazarlama etkinliklerini bir noktada yoğunlaştırmak ve pazarlama bütçesini etkin bir şekilde kullanmaktır.


Turizmde pazar b l mlendirme s reci

Turizmde Pazar Bölümlendirme Süreci

Araştırma: görüşme, anket soru formu kullanımı gibi araştırma tekniklerinden yararlanılabilir.


Turizmde pazar b l mlendirme s reci1

Turizmde Pazar Bölümlendirme Süreci

Analiz: elde edilen veriler çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz edilir.


Turizmde pazar b l mlendirme s reci2

Turizmde Pazar Bölümlendirme Süreci

Gruplandırma: bölümlere ayrılan tüketiciler, üzerinde yoğunlaştıkları özelliklere göre gruplandırılır ve adlandırılır.


Sa lad yararlar

Sağladığı yararlar

Yeni pazar fırsatları elde edilir.

Pazar bölümlerinin gereksinimleri daha iyi belirlenir.

Rekabet üstünlüğü elde edilir.


Sa lad yararlar1

Sağladığı yararlar

4. Kaynaklar ve yetenekler uygun olarak kullanılır.

5. Daha bilinçli ve etkili olmayı sağlar.

6. Maliyet tasarrufu sağlar.


Sa lad yararlar2

Sağladığı yararlar

7. Tüketici gereksinimlerini daha iyi karşılayan ürünler geliştirilir.

8. Daha kesin pazarlama amaçları geliştirilir.

9. Bütçe daha iyi hazırlanabilir.


Sa lad yararlar3

Sağladığı yararlar

10. Daha etkili bir konumlandırma sağlar.

11. Pazarlama eylemleri daha iyi planlanabilir.


Sa lad yararlar4

Sağladığı yararlar

12. Tutundurma araç ve yöntemleri daha doğru seçilebilir.

13. Seçilen pazar bölümlerine daha uygun pazarlama karmalarıyla girilebilir.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları

Ölçülebilirlik:Belirlenecek pazar dilimine yönelik olan talebin ölçülebilir olmasıdır.

Ulaşılabilirlik: Tüketicilerin turistik ürünle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmesidir. Internet ile, gazeteler ile, dergiler ile, TV yayınları ile vs.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar1

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları

3) Önemlilik (Büyüklük): Pazarın yürütülecek pazarlama çabalarına değecek büyüklükte ve kar getirici nitelikte olmasıdır.

4) Tepkisellik: Yürütülecek pazarlama karması etkinliklerine tepki gösterebilmesidir.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar2

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları

5) Eylemsellik: Tutundurma karma elemanlarının kullanımının uygulanabilir ve rasyonel bir sonuç alınabilir olmasıdır (tüketicilerin eyleme geçmesi).

6) Belirlilik: Tüketicilerin demografik, coğrafik ve psikolojik özelliklerinin bilinmesi, pazar bölümünün adlandırılabilmesidir.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar3

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları

7) Farklılaştırılabilirlik: Pazar bölümünün; demografik, coğrafik ve psikolojik özellikleri itibariyle diğer pazar bölümlerinden gerçekten farklı olmasıdır.


Pazar b l mlendirme l tleri genel kabul g rm

Pazar Bölümlendirme Ölçütleri (genel kabul görmüş)

1. Coğrafik temele göre

2. Demografik temele göre

3. Psikografik temele göre

4. Davranışsal temele göre


Turizmde pazar b l mlendirme l tleri

Turizmde Pazar Bölümlendirme Ölçütleri

5. Beslenme ve sağlık temeline göre

6. Yarar temeline göre

7. Satın alma davranışları temeline göre

8. Satın almanın dönemine göre


Turizmde pazar b l mlendirme l tleri1

Turizmde Pazar Bölümlendirme Ölçütleri

9. Turizme katılım amacı temeline göre

10. Motivasyon temeline göre

11. Bilgi arama temeline göre


Pazar b l m n n b l mlerinin se ilmesinde tercih edilebilecek stratejiler

Pazar bölümünün/bölümlerinin seçilmesinde tercih edilebilecek stratejiler;

Tek pazar bölümünde yoğunlaşma,

Seçimlik uzmanlaşma,

Üründe uzmanlaşma,

Pazarda yoğunlaşma,

Tüm pazarı kapsama


Tek pazar b l m nde yo unla ma

Tek pazar bölümünde yoğunlaşma

Tek pazar bölümünde yoğunlaşma

 • Pazar bölümlerinin yalnızca birinde yoğunlaşılır ,

 • Kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılabilir,

 • Pazarın beklentilerine uygun ürün ve hizmetler daha hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir,

 • Bu strateji orta ve uzun vadede risklidir.

 • Deniz-kum-güneş gibi...

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


Se imlik uzmanla ma

Seçimlik uzmanlaşma

Seçimlik uzmanlaşma

Seçimlik uzmanlaşma

 • İşletmenin kaynaklarına uygun düşen birkaç turizm pazarında yoğunlaşmadır.

 • Türk konaklama işletmelerinin yerli ve yabancı pazarlarda aynı anda yoğunlaşması gibi.

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


R nde uzmanla ma

Üründe uzmanlaşma

Üründe Uzmanlaşma

 • Turizm ürününde yoğunlaşılır.

 • Belirlenen pazarlar üzerinde etkinlikler yürütülür.

 • Sadece kültür turizminde uzmanlaşan seyahat acenteleri ya da termal turizminde uzmanlaşan konaklama işletmeleri gibi.

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


Pazarda yo unla ma

Pazarda yoğunlaşma

Pazarda yoğunlaşma

 • Belli bir pazar bölümünün tüm ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 • İskandinav pazarına yönelik olarak çalışan tur operatörleri gibi.

 • Kongre otelleri..

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


T m pazar kapsama

Tüm pazarı kapsama

Tüm pazarı kapsama

 • Büyük ölçekli turizm işletmeleri ya da turizm bölgeleri için geçerlidir.

 • Farklılaştırılmış ya da farklılaştırılmamış pazarlama olmak üzere iki tür uygulamayı içerir.

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


Farkl la t r lmam pazarlama t m pazar kapsama

Farklılaştırılmamış pazarlama (tüm pazarı kapsama)

Pazar tek bir bütün olarak algılanır.

Turizm ürünlerine yönelik pazarlama programları tüm tüketicilerin dikkatini çekecek bir biçimde hazırlanır.

Tek tek tüketicilerin farklı gereksinimleri üzerinde durulmaz.


Farkl la t r lmam pazarlama

Farklılaştırılmamış pazarlama

Farklılaştırılmamış pazarlama

PAZARLAMA

KARMASI

PAZAR

 • Tur operatörünün bir ülke pazarını bir bütün olarak algılaması gibi.


Farkl la t r lm pazarlama t m pazar kapsama

Farklılaştırılmış pazarlama (tüm pazarı kapsama)

Turizm ürünü, her pazar bölümü için farklı niteliklerde üretilir.

Turizm bölgeleri bu stratejiyi uygulayabilir.

Pazar bölümlendirme kriterleri dikkate alınarak farklı pazar bölümlerine yönelik turistik ürünler geliştirilir.


Farkl la t r lm pazarlama stratejisinde

Farklılaştırılmış pazarlama stratejisinde

1. Ürün farklılaştırılması,

2. Hizmet farklılaştırılması,

3. Personelin farklılaştırılması,

4. İmajın farklılaştırılması,

5. Dağıtım kanallarının/konumun farklılaştırılması sözkonusudur.


Tur zm pazari

 • Ürün farklılaştırılması: McDonald’s’ın restoranlarına eklediği oyun bahçeleri, Days Inn’de odalara yerleştirilen kahve makineleri.

 • Hizmet farklılaştırması: Sheraton’da verilen “odada check-in hizmeti”.

 • Personelin farklılaştırılması: McDonald’s’ın tüm dünyada güleryüzlü personeli ile akla gelmesi.

 • İmajın farklılaştırılması: Burger King-Alevde Izgara”, sağlıklı imajı. Feel Like a Star..

 • Dağıtım kanallarının/konumun farklılaştırılması: İnternetten satışı yapılan hizmetler, otelin konumunun çok iyi olması.


Pazar konumland rma

Pazar Konumlandırma

Konumlandırma, rakip ürünlere ve işletmenin kendisinin ürettiği ürünlere karşı, işletmenin kendi imajının geliştirilmesidir.

Turizm ürününün konumu; aynı zamanda ürünün tanımlanma şekli ya da bellekte rakip ürünlere göre yaratılan değerdir.


Pazar konumland rma1

Pazar Konumlandırma

Konumlandırma, ürün farklılaştırmayla birbirini tamamlayan bir kavramdır.

Ürünün konumlandırılabilmesi için, tüketicilerin zihninde bir boşluk bulunması, bu boşluğun tüketicilerce önemli olarak algılanması gerekir. Temel amaç rekabet avantajı elde etmektir.


Pazar konumland rma2

Pazar Konumlandırma

Hizmet edilmek istenen tüketicilerin rakip işletmeler karşısında, işletme ile ilgili olarak neler düşünmeleri ve nasıl bir imajı algılamalarının arzulandığının planlanması gereklidir.

Personel ve aracılar için de önemlidir.


Konumland rma t rleri

Konumlandırma Türleri

Nesnel ve öznel olmak üzere iki tür konumlandırma sözkonusudur.


Nesnel konumland rma

Nesnel konumlandırma

Turizm işletmesinin ya da bölgesinin fiziksel özellikleri kullanılmaktadır.

Yer, olanaklar, dekorasyon, peyzaj, lobi, binalar, caddeler gibi.


Znel konumland rma

Öznel konumlandırma

Tüketicilerin hizmetleri ve hizmetin sunum sürecini nasıl algıladıkları ile ilgilidir.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tüketicilerin zihninde yaratılan imajdır.


Rne in

Örneğin;

McDonald’s: “Hızlı ve tutarlı bir biçimde lezzetli yemek yiyeceğimden emin olduğum, aileleri hedefleyen restoran”.


 • Login