ผลการดำเนินงาน
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ. สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555. 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555. 1.1 รวบรวมแผน/งบประมาณ 1.2 ปรับปรุงแผน/งบประมาณเพิ่มเติม 1.3 ประสานงาน/ชี้แจงกองแผนงาน. 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555(ต่อ). 1.4 จัดทำแผนงานโครงการฉบับสมบูรณ์

Download Presentation

ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ผลการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร


1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555


1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555

1.1 รวบรวมแผน/งบประมาณ

1.2 ปรับปรุงแผน/งบประมาณเพิ่มเติม

1.3 ประสานงาน/ชี้แจงกองแผนงาน


1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555(ต่อ)

1.4 จัดทำแผนงานโครงการฉบับสมบูรณ์

1.5 รวบรวมคู่มือโครงการ

1.6 จัดส่งเอกสารงบประมาณให้กองแผนงาน

1.7 ประสานงานโครงการงบประมาณอบรม/

จัดทำเอกสาร


2.คำรับรองปฏิบัติราชการ


2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

2.1 จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ

2.2 ยกร่างมอบหมายผู้รับผิดชอบ

2.3 ปรับปรุงคณะทำงานของ สสจ.


3.งานประชาสัมพันธ์


3.งานประชาสัมพันธ์

3.1 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมฯ

3.2 กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ สสจ.


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.

กิจกรรมต่างๆของสำนักฯ

1.รวบรวมกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ

2.จัดลำดับความสำคัญกิจกรรม

3.ประสานช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ให้หลากหลายช่องทาง


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.

การประชุมผู้บริหาร/งานประชุมที่สำคัญ

1.จัดเก็บภาพการประชุม

2.รวบรวมข้อมูลการประชุม..สรุปเป็นข่าว

3.เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด

Website สำนักฯ,กรม


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.

ข้อมูลทางวิชาการ

1.รวบรวมข้อมูลทางวิชาการของสำนัก

2.ทำแผนประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

3.เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด

Website สำนักฯ,กรม ,เอกสารข่าว


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.

งานนโยบายสำคัญ

1.รวบรวมภาพ ข้อมูล ประมวลผล

2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ,กรม ,เอกสารต่างๆให้ทันเวลา


4.งานสารสนเทศ


4.งานสารสนเทศ

4.1 ดูแลเว็บไซด์

4.2 ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์

4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน


สรุปโครงการงบประมาณ สสจ.ปี2555


  • Login