Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO
Download
1 / 22

Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO. V004 - „Aplikace jílových sedimentů pro ušlechtilé stavební hmoty (žáruvzdorná ostřiva a plniva)“. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Výzkumná centra - 1M poskytovatel - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Definice dílčích cílů V 004.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO' - baina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO

V004 - „Aplikace jílových sedimentů pro ušlechtilé stavební hmoty (žáruvzdorná ostřiva a plniva)“

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Výzkumná centra - 1Mposkytovatel - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Definice d l ch c l v 004
Definice dílčích cílů V004

Dílčí cíl- zhodnocení hlušiny doprovázející těžbu uhlí jako potenciální druhotné suroviny pro výrobu hlinito-křemičitých žáruvzdorných ostřiv a plniv s uplatněním především v keramickém průmyslu.

Úkoly:

 • vytipování lokalit obsahující vhodné jílové sedimenty pro výrobu žáruvzdorných ostřiv a plniv;

 • posouzení obsahu a stupně kaustické metamorfózy kaolinitických jílovců vzniklých zahořením odvalů;

 • prokázat vhodnost této druhotné suroviny pro výrobu žáruvzdorných ostřiv a plniv;

 • návrh úpravy předmětných materiálů na surovinu srovnatelnou s průmyslově vyráběnými ostřivy;

 • návrh technologie odtěžování a likvidace odvalů jako ekologické zátěže.


Výběr vhodných lokalit

Kritéria výběru:

 • vhodné petrografické složení hlušinového materiálu odvalu(velký podíl jílovců, prachovců, jílovitých hornin s uhelnou příměsí a uhelné hmoty);

 • prokázaný endogenní požár na odvalu (teplota vyšší než 900 oC);

 • množství přepáleného skládkovaného materiálu;

 • vyřešené střety zájmů.


Výběr vhodných lokalit

Studované oblasti:

 • česká část hornoslezské pánve (především ostravská část OKR);

 • limnické pánve lugika (především dolnoslezská pánev);

 • kamenouhelné pánve středočeské oblasti (především kladenská pánev);

 • rosicko oslavanská oblast;

 • podkrušnohorské terciérní pánve.


Výběr vhodných lokalit

Ostravská část OKR

Vhodné lokality

 • odval Dolu Heřmanice

 • (17 mil. m3);

 • odval Dolu Odra

 • (3,75 mil. m3);

 • odval Dolu Petr Bezruč

 • (8 mil. m3).

Heřmanice

Odra

Ema

Šverma

Podmínečně vhodné lokality

 • odval Dolu Šverma

 • (5 / 0,32 mil. m3).


Výběr vhodných lokalit

Kladenská pánev

Vhodné lokality

 • odval Ronna (2,1 mil. m3);

 • odval Tuchlovice(18,3 mil. m3);

 • odval V Němcích (5,2 mil. m3);

 • odval U Jiřího (2,15 mil. m3).


Výběr vhodných lokalit

Podkrušnohorské terciérní pánve

Poznatky

 • na odvalech deponováno velké množství skrývkového materiálu / malé množství organické hmoty;

 • odvaly s deponovaným materiálem z hořících uhelných slojí již rekultivovány nebo odtěženy;

 • pozornost zaměřena na přírodní lokality výskytu porcelanitů.

Vybrané lokality

 • rekultivovaný odval Nové Dvory;

 • rekultivovaný kamenolom Dobrčice;

 • výchoz Sezemice;

 • výchoz Nechranice.


Odběry vzorků

 • Odběry vzorků

 • Pozornost zaměřena na termicky modifikovaný materiál – makropetrografická klasifikace (Králík 1984).

 • Určení místa maximální termické aktivity není možné (chybí dokumentace skládkového hospodářství, nebyl prováděn monitoring endogenních požárů).

 • Vzorky odebírány z povrchu odvalů, z erozních rýh, starých zářezů nebo z partií odkrytých při rekultivaci.

 • Odběry vzorků z větších hloubek pomocí mechanizace není možné provést – nebezpečí zažehnutí endogenního požáru

  (viz odval Heřmanice, Odra).


Laboratorní výzkum

 • Laboratorní výzkumu byl zaměřen na:

  • komplexní stanovení chemického složení;

  • mineralogického složení tepelně alterovaného materiálu.

Použité analytické metody:

chemického složení

- vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr - WD XRF (Spectroscan MAKC GVII)

složení minerálních fází

- RTG difrakční prášková analýza (Seifert – FPM (Co katoda 0,179026 nm)

Celkem bylo analyzováno 47 vzorků.


Laboratorní výzkum

Výsledky laboratorního výzkumu:

 • Střední až nejvyšší stupeň tepelné alterace vykazují vzorky Heřmanice Hr-2 a Šverma Šv-1.

 • Zjištěné minerály indialit, mullit, a cristabalit ve vzorcích, potvrzují teplotu výpalu kolem 1000oC.


Laboratorní výzkum

Výsledky laboratorního výzkumu:

 • Střední až nejvyšší stupeň tepelné alterace vykazují vzorky Heřmanice Hr-2 a Šverma Šv-1.

 • Zjištěné minerály indialit, mullit, a cristabalit ve vzorcích, potvrzují teplotu výpalu kolem 1000oC.

 • Nejvyšší stupeň tepelné alterace vykazují také vzorky Tuchlovice TU-1 a Ronna Rn-2.

 • Zjištěné minerály indialit, mullit, a cristabalit ve vzorcích, potvrzují teplotu výpalu kolem 1100oC.

 • Podle zjištěných obsahů novotvořených minerálů (indialit - až 31 %, mulit - až 25 %, cristabalit - až 28 %, tridymit - až 12,5 %) prošly nejvyšším stupněm výpalu přírodní porcelanity.


Laboratorní výzkum

 • Požadavky na křemenný šamot:

  • chemické složení 10 – 30 % Al2O3;

  • minerální složení mulit, cristobalit, tridymit, křemen.

 • Zkoumaný materiál splňuje podmínky pouze s ohledem na chemické složení.

 • Pro potřeby keramického průmyslu je nezbytné zájmový materiál zušlechtit.


Zušlechtění zájmového materiálu

Stanovení nejoptimálnějšího postupu zušlechtění antropogenně přepáleného materiálu

Dílčí úkoly:

 • stanovení nejvhodnější přípravy vzorku pro výpal;

 • stanovení nejvhodnější teploty a doby výdrže výpalu vzorků;

 • zjistit u vzorků s vysokým podílem amorfní fáze teplotní úrovně novotvořených minerálních fází (především mulitu).


Zušlechtění zájmového materiálu

Metodický postup

Metodický postup vychází z podmínek zjišťování fyzikálních a keramicko - technologických vlastností porcelanitů (Tománek 1959) a normou ČSN 72 1082 (Vypalovací zkoušky keramických surovin).

 • homogenizace a podrcení vzorků pod 4 mm;

 • sítová analýza;

 • rozdělení vzorků na podsítné a nadsítné (0,063 mm);

 • rozdělení vzorků na kvarty;

 • výpal jednotlivých kvartů na 900oC, 1100oC a 1400oC;

 • stanovení váhového úbytku;

 • zjištění minerálních fází pomocí RTG práškové difrakce;

 • makropetrografický popis dílčích vypálených vzorků.

Postup prací:


Zušlechtění zájmového materiálu

Metodický postup

 • postup prací byl testován na dvou referenčních vzorcích;

 • experimentálně zjištěný postup byl ověřen na zbývajících vzorcích;

 • výsledky byly statisticky vyhodnoceny.


Zušlechtění zájmového materiálu

Výsledky testů:

 • přítomnost alkálií a vyššího podílů oxidu železa způsobují tavení směsi při nižších teplotách, než uvádějí fázové diagramy - krystalizace mulitu při teplotách do 1100 °C;

 • při výpalu na 1400 °C vzrůstá podíl mulitu již nepatrně;

 • vyšší podíl oxidů železa způsobil ve vzorcích vypálených na 1400 °C značnou pórovitost případně roztavení vzorku;

 • nejvhodnější teplota výpalu pro tvorbu mulitu je 1250 °C;

 • prodloužení doby výpalu na 3 hodiny při teplotě 1250 °Cprokázalo pozitivní vliv na zvýšení množství mulitu.

Upravený výpal referenčních vzorků

Výpal:400 °C/h 800 °C /h1000 °C/h 1250 °C/h

Výdrž: 3 h

Ochlazení:samovolné chladnutí peceZušlechtění zájmového materiálu

Po zušlechtění zkoumaný materiál splňuje podmínky kladené na ostřivo a plnivo do křemenného šamotu.


Technologie odtěžování a likvidace

Návrh technologie odtěžování a likvidace odvalů jako ekologické zátěže

 • selektivní odtěžení termicky modifikovaného materiálu;

 • drcení, mletí a homogenizace;

 • tepelné zpracování v rotačních pecích při teplotě 1250 °C a snížené rychlosti posunu suroviny;

 • drcení výsledné suroviny na

 • požadovanou zrnitost.


V004 - „Aplikace jílových sedimentů pro ušlechtilé stavební hmoty (žáruvzdorná ostřiva a plniva)“

 • Výsledky:

 • Byly vybrány čtyři nejvhodnější odvaly.

 • Předmětný materiál bez úpravy nesplňuje podmínky kladené na průmyslové ostřivo - je nutné jeho zušlechtění.

 • Byl navržen a experimentálně vyzkoušen postup zušlechtění zájmového materiálu na úroveň parametrů průmyslově vyráběných ostřiv.

 • Výzkumem byla prokázána vhodnost použití této zušlechtěné druhotné suroviny pro výrobu žáruvzdorných ostřiv a plniv.

 • Byla navržena technologie odtěžování a průmyslového zušlechtění předmětných materiálů.


V004 - „Aplikace jílových sedimentů pro ušlechtilé stavební hmoty (žáruvzdorná ostřiva a plniva)“

 • Výsledky:

 • Výsledky řešení tohoto dílčího cíle byly dosud prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v zahraničních odborných periodikách.

 • V přípravě je kapitola do monografie a souhrnná publikace v zahraničním odborném recenzovaném periodiku.

 • Výsledky tohoto dílčího cíle budou aplikovány v návazném výzkumu CVVP při studiu využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin (VEP) jako výchozích surovin pro přípravu nových geopolymerních materiálů.


V004 - „Aplikace jílových sedimentů pro ušlechtilé stavební hmoty (žáruvzdorná ostřiva a plniva)“

 • Děkuji za pozornost.


ad