Ntnus l rerutdanning m te l rerutdannere i rhus 8 mars 2011
Download
1 / 30

NTNUs lærerutdanning Møte lærerutdannere i Århus 8. mars 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

NTNUs lærerutdanning Møte lærerutdannere i Århus 8. mars 2011. Ove Haugaløkken, dosent og nestleder ved program for lærerutdanning ved Universitetet i Trondheim (NTNU) Per Ramberg , dosent og leder for Program for lærerutdanning ved Universitetet i Trondheim (NTNU). April 2004.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NTNUs lærerutdanning Møte lærerutdannere i Århus 8. mars 2011' - bailey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ntnus l rerutdanning m te l rerutdannere i rhus 8 mars 2011

NTNUs lærerutdanningMøte lærerutdannere i Århus8. mars 2011

Ove Haugaløkken, dosent og nestleder ved program for lærerutdanning ved Universitetet i Trondheim (NTNU)

Per Ramberg, dosent og leder for Program for lærerutdanning ved

Universitetet i Trondheim (NTNU)Universitetet i trondheim ntnu
Universitetet i Trondheim - NTNU

 • Ca 20.000 studenter

 • 7 fakultet (realfag, teknologiske fag, humanististiske fag, samfunnsfag, medisin, arkitekt)

 • To søyler:

  • 1910: NTH (sivilingeniørutdanning)

  • 1922: Norges Lærerhøgskole (lærerutdanning)

  • Mange profesjonsutdanninger:

   • Lærerutdanning (utdanner 600 lærerer pr år)

   • Sivilingeniørutdanning (utdanner ca 80% av sivilingeniørene i Norge)

   • Arkitektutdanning

   • Legeutdanning

   • Psykologiutdanning

Ntnus respons p disse trendene grunnutdanning av l rere
NTNUs respons på disse trendene –grunnutdanning av lærere

 • 510 plasser – søkertall høsten 2010 i parentes:

  • bachelor / master + PPU (485 søkere) – 160 plasser

  • bachelor / master + FPPU (318 søkere) – 100 plasser

  • 3-årig yrkesfaglærerutdanning – 50 plasser

   • Helse-/sosialfag (88 søkere – 30 primær)

   • Teknikk / industriell produksjon (25 søkere – 11 primær)

   • Bygg / anlegg (32 søkere - 18 primær)

   • Restaurant og mat

   • Elektro

  • 5-årig lektorutdanning – 200 plasser

   • Språk (670 søkere – 122 primær)

   • Historie (558 søkere – 105 primær)

   • Samfunnsfag (495 søkere – 77 primær)

   • Realfag (716 søkere – 100 primær)

   • Geografi (199 søkere – 20 primær)


Ntnus l rerutdanning oppf lging av l rere og skoleledere i l pet av yrkeskarrieren
NTNUs lærerutdanning – oppfølging av lærere og skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • 2002: Oppfølging av nyutdannete lærere det første året i jobb

 • 2003: Master i skoleledelse

 • 2005: Master i samfunnsfagdidaktikk

 • 2006: Master i naturfagdidaktikk

 • 2008: Master i fremmedspråkdidaktikk

 • 2008: PIL-prosjektet

 • 2009: Master i estetiske fags didaktikk

 • 2009: KOMPiS

 • 2009: Nytt doktorgradsprogram rettet mot skole og lærerutdanning

 • 2009: S-Team

 • 2010 Etablering av en nasjonal forskerskole knyttet til lærerutdanning

 • 2010: Mentorutdanning for oppfølging av nyutdannete lærere

 • 2010: Etablering av en forskningsenhet rettet mot skolen

 • 2010: “Rektorskolen”

 • 2010: “SKOLE”

 • 2011: Master i lærerprofesjonen og yrkesutøvelse

 • 2011: Master i yrkesdidaktikk


Ntnus l rerutdanning stor faglig bredde 25 ulike fag
NTNUs lærerutdanning skoleledere i løpet av yrkeskarrieren– stor faglig bredde (25 ulike fag)

 • Realfag: Matematikk, fysikk, kjemi, biologi, naturfag, informatikk

 • Språkfag: Norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk

 • Samfunnsfag: Samfunnskunnkap, historie, geografi, religion, økonomi

 • Praktisk - estetiske fag: formgivning, media, idrett, drama, musikk

 • Yrkesfag: Bygg/anlegg, teknikk- og industriell produksjon, restaurant og mat, helse- og sosial


Spenninger
Spenninger skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Mellom teori og praksis

 • Kontroll og autonomi

 • Profesjonskvalitet og akademisk kvalitet

 • Fag og pedagogikk

 • Pedagogikk og fagdidaktikk

 • Lærerens profesjonelle autonomi og samfunnets behov for styring/kontroll


1998 partnerskoler nsket kompetanse
1998 Partnerskoler – ønsket kompetanse skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Lærere og skoleledere som har en lærerutdanningsidentitet

 • Lærere med høy faglig og didaktisk kompetanse

 • Lærere med veilederkompetanse

 • Lærere som er involvert i FOU-arbeid ved skoler som er utviklingsorienterte

 • Samfunnsorienterte institusjoner med gode relasjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt


1998 ntnus partnerskapsmodell m lsettinger
1998 skoleledere i løpet av yrkeskarrierenNTNUs partnerskapsmodell - målsettinger

 • Vise sammenhengen mellom teori og praksis

 • Legge grunnlaget for videre profesjonsutvikling etter endt grunnutdanning

 • Bidra til skoleutvikling på den enkelte skole

 • Utnytte praksisfeltet bedre mht opplæring av lærerstudenter

 • Ikke omfatte for mange skoler og størst mulig bredde av skoler

 • Kunne veilede uegnete studenter ut av lærerutdanningen på et sikkert grunnlag


Samarbeidspregete partnerskap
Samarbeidspregete partnerskap skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Lærerne i skolen og lærerutdanningsinstitusjonene samarbeider og samhandler om studieopplegget

 • Lærerutdannere er ute på praksisskolene og lærere i skolen er på utdanningsinstitusjonen for å samarbeide og delta om faglig virksomhet

 • Skolen og lærerutdanningsinstitusjonen anerkjenner hverandres faglige legitimitet i deres bidrag til lærerutdanningen

 • Evaluering skjer i samarbeid mellom partene


Ntnus partnerskapsmodell innhold
NTNUs partnerskapsmodell - innhold skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Praksis og utvikling av praksisteorier

 • Utviklingssamtaler og mikroundervisning

 • Veiledning av studentenes dokumentasjonsarbeid (FOU)

 • Vurdering av studentenes praktiske lærerdyktighet og skikkethet

 • Etter- og videreutdanning av lærere ved partnerskolene

 • FOU-samarbeid

 • Skoleovertakelser

 • Hospiteringsmuligheter


Ntnus partnerskapsmodell omfang og organisering
NTNUs partnerskapsmodell: Omfang og organisering skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • 36 partnerskapsskoler (18 gr.sk og 18 vgs)

 • 7 partnerskap, hvert med ulike 5-6 skoler

 • 5-6 PPU-koordinatorer i hvert partnerskap

 • 2 PLU-ansatte med ulik kompetanse i hvert partnerskap

 • 30 - 40 studenter pr partnerskap i heterogene partnerskapsklasser

 • All praksis innen partnerskapet

 • Basisgrupper på 4- 5 studenter innen hver partnerskapsklasse


Ppu koordinator en n kkelrolle
PPU – koordinator – en nøkkelrolle skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • En erfaren og reflektert lærer ved praksisskolen

 • 15% stilling betalt av NTNU

 • Brobygger mellom NTNU og praksisskolen

 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer studentenes praksis

 • Finner egnete veiledere for lærerstudentene

 • Deltar i ulike aktiviteter ved NTNU (tirsdager etter kl 12.00)

  • Partnerskapsmøter

  • Evaluering av hver enkelt students progresjon

  • Seminarundervisning

  • Ansvar for en basisgruppe (individuelle samtaler, mikroundervisning, praksisbesøk, veiledning…)

 • Deltar i FOU-prosjekt


L rerkompetanse
Lærerkompetanse skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

Autonomi

3)

4)

FOU i praksisfeltet

Forskningsbaserte teorier

Praksis

Teori

1)

2)

Fag

Metoder

Relasjoner

Ledelse

Praksis

Didaktikk

Fagdidaktikk

Egne praksisteorier

Kontroll


2007 fou prosjektet
2007 skoleledere i løpet av yrkeskarrieren FOU - prosjektet

Målsetting:

Å heve kompetansen over streken på en slik måte at kompetanseområdene i de 4 kvadrantene koples sammen til en helhetlig kompetanse


Fou kompetanse intensjon
FOU-kompetanse - Intensjon skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Utvikle studentenes FOU-kompetanse knyttet til praksisfeltet

  • Reise problemstilling og formulere mål, aksjonere/utprøve, samle data, analysere og drøfte resultat innefor et fokusområde ved hjelp av forskningsbaserte verktøy. Knyttes til fag, fagdidaktikk og pedagogikk

 • Utvikle studentenes tverrfaglige samarbeidskompetanse

  • Utvikle kunnskap ut fra komplementær kompetanse, utvikle samarbeidskompetanse og respekt for ulike fag


Hvorfor fou kompetanse
Hvorfor FOU-kompetanse? skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Grunnutdanningen gir en “startkompetanse”

 • Gjøre lærerne i stand til å “forske” på egen praksis

 • Sikre systematisk utvikling av lærernes og skolens kompetanse – hindre “Kenguruskolen”

 • Kunne begrunne valg og sikre kritisk vurderingsevne

 • Sikre kunnskap om hva som “virker” og hva som ikke “virker”

 • Sikre læreryrket respekt, status og legitimitet og unødvendig innblanding fra utenforstående


Hva kan fou arbeid bidra til
Hva kan FOU-arbeid bidra til? skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • At ”Kenguruskolen” svekkes? (T Tiller)

  • Pedagogiske svingninger og pedagogiske konsulenter bidrar til ”tretthet” og motløshet?

 • At lærernes stemme blir tydeligere i den politiske utdanningsdiskurs?

  • Dokumentasjon av praksis og systemkritikk

 • At lærerstatus og profesjonen styrkes?

  • Gjennom både akademisk tyngde og profesjonsrelevans

 • At den enkelte lærers og skoles kompetanse styrkes?

  • Økt kunnskap gir mer målretta tiltak


Aksjonsl ring som fou strategi
Aksjonslæring som FOU-strategi skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Forsknings-/undersøkelsesprosesser som kunnskapsøkning og læringsprosess

 • Utvikling må starte nedenfra

 • Skolen er den viktigste enheten for endring

 • Lærere i fellesskap må utvikle rutiner for å lære av egen praksis

 • Refleksjon og handling i sammenheng (utvidet lærerprofesjonalitet)

  (L Stenhouse, T Tiller)


Fou kompetanse kriterier
FOU-kompetanse - Kriterier skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

Prosjektrapport

(de beste rapportene blir publisert)

 • Beskrivelse av prosjekttema

 • Problemformulering

 • Metodisk tilnærming

 • Beskrivelse av forsøk/utprøving

 • Resultater (data og analyse)

 • Utviklingsdimensjon


Fou kompetanse kriterier1
FOU-kompetanse - kriterier skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

Prosessrapport

 • Beskrivelse av egen læringsprosess, læringsutbytte og gruppedynamikk

 • Analyse av viktige hendelser i prosessen

 • Refleksjon av egen presentasjon på FOU-konferansen


Fou kompetanse dokumentasjon
FOU-kompetanse - dokumentasjon skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

FOU-konferanse

 • Introduksjon med problemstilling

 • Beskrivelse av forsøk/utprøving

 • Drøfting av Resultat

 • Tilbakemelding fra / diskusjon med tilhørere

  Innlevering av rapportene 14 dager etter konferansen


Erfaringer fra studentenes fou arbeid
Erfaringer fra studentenes FOU-arbeid skoleledere i løpet av yrkeskarrieren

 • Sterkere kobling mellom egne- og forskningsbaserte teorier og praksis

 • Studentenes eierforhold til prosjektet er viktig

 • Samarbeid er vanskelig men nyttig

 • Skolen nyssgjerrig på (og skeptisk til) kompetansen


En kort oppsummering kopling akademisk kvalitet og profesjonskvalitet
En kort oppsummering: skoleledere i løpet av yrkeskarrierenKopling akademisk kvalitet og profesjonskvalitet

Organisering:

NTNUs partnerskapsmodell med 36 skoler

Faggrupper med komplementær kompetanse

Lærerutdanningsmodeller som kopler fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis

Utdanning:

Oppfølging av nyutdannete lærere

Etter og videreutdanning satt i system

FOU- arbeid i skolen – obligatorisk for alle lærerstudentene

Mastergradsprogram med fokus på læringsarbeid i skolen

Doktorgradsprogram med fokus på lærerutdanning og skole

PIL-prosjektet med fokus på praksisnær lærerutdanning


Ntnus l rerutdanning kopling akademisk kvalitet og profesjonskvalitet
NTNUs lærerutdanning – kopling akademisk kvalitet og profesjonskvalitet

Forskning:

Stipendiater med forskning fokusert mot skole

Forskerskole for lærerutdanning med målsetting å sosialisere stipendiater inn i lærerutdanning med forskning knyttet til praksisfeltet

Forskningsenheten SKOLE

Prosjekt innen EUs rammeprogram


ad