Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile
Download
1 / 34

Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay - PowerPoint PPT Presentation


 • 285 Views
 • Uploaded on

Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile mediasten nodal değerlendirmesinde yüksek yanlış pozitiflik: Zonguldak deneyimi. Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay' - badrani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile mediastennodal değerlendirmesinde yüksek yanlış pozitiflik: Zonguldak deneyimi

Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli,

Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan**, Figen Atalay

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD,

Göğüs Cerrahisi AD*ve Patoloji AD**

TTD 2011

SS 351GİRİŞ

 • Mediasten lenf nodlarının doğru evrelenmesi özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde yol gösterici olup tedavi stratejilerini belirler.


N durumu ve tutulan istasyon say s vs prognoz
N durumu ve tutulan istasyon sayısı vs prognoz

a: tek, b: multipl

Rusch VW et al. J ThoracOncol, 2007.


Mediasten evrelemede patolojik evreleme esast r
Mediastenevrelemede patolojik evreleme esastır.

 • Noninvazifevreleme (Görüntüleme)

  • CT, MRI, PET, PET-CT, EBUS, EUS

 • İnvazifevreleme (Örnekleme)

  ”Tissue is theissue”

  • Cerrahi açık biyopsi (Mediastinoskopi, VATS)

  • İğne biyopsi (EBUS-TBNA, EUS-FNA, TBNA, TTİA)


Mediasten evrelemede g r nt leme y ntemlerinin ct ve pet kar la t rmas
Mediastenevrelemede görüntüleme yöntemlerinin (CT ve PET) karşılaştırması

CT

PET

PET’in duyarlılık %89-93 özgüllüğü% 86-100 olup CT’den üstündür


Mountain dresler lenf nodu haritas
Mountain Dresler Lenf Nodu Haritası

N2Tan ebus eus mediastinoskopi
Tanı: EBUS-EUS-Mediastinoskopi


Mediasten evrelemede pet vs noninvazif invazif y ntemler
Mediastenevrelemede PET vs noninvazif / invazif yöntemler

Toloza et al 2003


Pet ct ln boyutu vs yanl negatiflik pozitiflik literat r
PET-CT: LN Boyutu vs Yanlış Negatiflik/Pozitiflik: Literatür

Kısa aks çapı>=10mm mediasten lenf nodlarındaPET’innodal metastaz saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü ise sırası ile %95 ve %76 dır.

Bu durumda PET nodal metastazı yakalar fakat yanlış pozitiflik %24 olması nedeni ile hastaların bulunduklarından daha ileri evrede kabul edilme riski mevcuttur

 • Normal boyuttaki mediasten lenf nodlarındaPET’innodal metastaz saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü sırası ile %74 ve %96 dır.

 • normal boyuttaki LN PET(+) ise = LN metastazı

 • Yanlış negatiflik %4


Yanl pozitif fdg tutulumu
Yanlış Pozitif FDG tutulumu Literatür

 • Inflammasyon veya enfeksiyonn sahasındaki nötrofil ve aktive makrofajlardan oluşan inflammatuar hücreler

 • Aktif granulomatözproçesler

 • Diğer enfeksiyöz durumlar

 • Aktif fibrotik lezyonlar (pnömokonyoz, antrakoz..)


 • Yanlış pozitiflik %26 Literatür

 • Yanlış negatiflik %25

 • Sensitivite % 74

 • Spesifite %73

 • Mediastinalevrelemede doğruluk %74

  • PET N2(+) 47 olgudan sadece 24 olgu gerçek N2!!

  • Yanlış Pozitiflik:FP/FP+TN %26

Melek et al, EJCTS 2007


N2 i in pet ct nin yanl pozitifli i 32 531 32 5 6
N2 için PET- Literatür CT’nin yanlış pozitifliği 32/531+32: %5.6

Taşcı et al. IntCardiovascThoSurg. 2010


K m r madencilerinde pet ct
Kömür madencilerinde PET-CT Literatür

 • SUV>2.5 => patolojik

 • N:42 hasta, Med LN # 131

 • PET (+)LN 24/42 hasta47/131 LN

 • SUV: 6.1(2.6-13.8).

 • Duyarlılık, Özgüllük, PPD, NPD: 84% (16/19), 65% (15/23), 66% (16/24) ve 83% (15/18)

 • Yanlış pozitiflik: %34 (8/23)

  Saydam et al. MedOnco 2011


Al man n amac
Çalışmanın amacı Literatür

 • Bu çalışmada mediasten lenf noduevrelemesindepreoperatif entegre FDG PET-CT’nin tanısal yararlılığını ve kendi serimizdeki yanlış pozitiflik insidansını belirlemeyi amaçladık.


Materyal ve metod
MATERYAL VE METOD Literatür

 • Bu amaçla invazifmediastenevrelemesi yapılan tek merkezde çekim yapılmış PET-CT verisi elde edilen seçilmiş 19 akciğer kanser olgusu çalışmaya alındı.

 • Retrospektif bir çalışma

 • ZKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Torasik Onkoloji Ünitesi ve Göğüs Cerrahisi Kliniğinde takip edilen hastalar


Pet ct
PET-CT Literatür

 • PET-CT incelemesi tek görüntüleme merkezinde yapıldı.

 • Multi-detektör BT entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü PET-BT tarayıcı (GE Discovery ST/4 PET-BT)

 • maksimum standart uptake değerinin (SUVmaks) >3 LN metastaz


Pet sonucuna g re tan sal algoritma
PET sonucuna göre tanısal algoritma Literatür

PET veya PET-CT

Negatif N0

Pozitif (N2-3)

Santral tm, PET hiler N1

Doku tanısı

mediastinoskopi

Negatif

Pozitif

Multimodalitetx

Cerrahi


Mediastinoskopi
Mediastinoskopi Literatür

 • ZKÜTF Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından çalışmaya dahil edilen tüm olgulara, genel anestezi altında standart servikalmediastinoskopiyapılmıştı.

 • Rutin olarak sağ ve sol üst ve alt paratrakeal ve subkarinal istasyonlar örneklendi.


Statistiksel analiz
İstatistiksel Analiz Literatür

 • Veriler SPSS for Windows 11.5 istatistik paket programında değerlendirildi.

 • Student t test, anlamlılık p<0.05

PPD

PPD= TP/TP + YP

NPD= TN/TN + FN

NPD

Sen

Spe

Sensitivite= TP/TP+FN

Spesifisite= TN/TN+FP

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif


Olgular
OLGULAR Literatür

 • 18 Erkek, 1 Kadın

 • yaş ortalaması 61.74+/-10.38

 • Yaş aralığı 47-81

 • Madenci %31.6 (6/19)

 • Sigara içen/içmiş %89.5 (17/19)

 • Zonguldak’ta yaşıyor %100


Bulgular
BULGULAR Literatür

17/19 olguda (%89) PET-CT’de en az bir nodal alanda FDG tutulumu (SUV) >3 saptandı.


Patolojik n0 vs n2
Patolojik N0 vs N2 Literatür

MEDİASTİNOSKOPİ

N:19

N0 HASTALIK

N:8 (%42)

N2 HASTALIK

N:11(%58)

GRANULAMATÖZ RXN

N:1

ANTRAKOZ

N:7
Olgu bazl total 19 analiz sonu lar
Olgu bazlı (total: 19) analiz sonuçları Literatür

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif


Nodal bazl n 41 analiz sonu lar
Nodal Literatür bazlı (n: 41) analiz sonuçları

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif


Patolojik konfirme edilen lenf nodlar n n ln suv de erleri
Patolojik konfirme edilen lenf Literatür nodlarının(LN) SUV değerleri


Sonu lar
SONUÇLAR Literatür

 • Hasta sayısının sınırlı ve seçilmiş olmasına rağmen, PET-CT’ninmediasten lenf nodlarını değerlendirmede yüksek yanlış pozitiflik oranına (olgu bazlı %87.5 ve LN bazlı %63.6) sahip olması ve PET pozitif 17 olgudan 6 olguda(%35.3) antrakozgösterilmesi dikkat çekicidir.


 • Bu durumu bölgemizdeki hava kirliliği ve mesleki kömür tozu maruziyetinin yoğun olması ile açıklamaya çalışsak da , sigara kullanımı ve mesleki kömür tozu maruziyeti ile nodal patoloji arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

 • Bu konuda bölgemizden daha geniş serili çalışmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz.İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER bölgemizde akciğer kanseri


ad