Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay - PowerPoint PPT Presentation

Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile
Download
1 / 34

 • 253 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile mediasten nodal değerlendirmesinde yüksek yanlış pozitiflik: Zonguldak deneyimi. Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meltem tor mertol g k e elif geredeli zkan saydam gamze yurdakan figen atalay

Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile mediastennodal değerlendirmesinde yüksek yanlış pozitiflik: Zonguldak deneyimi

Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli,

Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan**, Figen Atalay

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD,

Göğüs Cerrahisi AD*ve Patoloji AD**

TTD 2011

SS 351


Meltem tor mertol g k e elif geredeli zkan saydam gamze yurdakan figen atalay

 • Bu sunumla ilgili herhangi bir çıkar çatışması yoktur.


Meltem tor mertol g k e elif geredeli zkan saydam gamze yurdakan figen atalay

GİRİŞ

 • Mediasten lenf nodlarının doğru evrelenmesi özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde yol gösterici olup tedavi stratejilerini belirler.


N durumu ve tutulan istasyon say s vs prognoz

N durumu ve tutulan istasyon sayısı vs prognoz

a: tek, b: multipl

Rusch VW et al. J ThoracOncol, 2007.


Mediasten evrelemede patolojik evreleme esast r

Mediastenevrelemede patolojik evreleme esastır.

 • Noninvazifevreleme (Görüntüleme)

  • CT, MRI, PET, PET-CT, EBUS, EUS

 • İnvazifevreleme (Örnekleme)

  ”Tissue is theissue”

  • Cerrahi açık biyopsi (Mediastinoskopi, VATS)

  • İğne biyopsi (EBUS-TBNA, EUS-FNA, TBNA, TTİA)


Mediasten evrelemede g r nt leme y ntemlerinin ct ve pet kar la t rmas

Mediastenevrelemede görüntüleme yöntemlerinin (CT ve PET) karşılaştırması

CT

PET

PET’in duyarlılık %89-93 özgüllüğü% 86-100 olup CT’den üstündür


Mountain dresler lenf nodu haritas

Mountain Dresler Lenf Nodu Haritası

N2


2009 iaslc lenf nodu har tasi

2009 IASLC LENF NODU HARİTASI

N2


Tan ebus eus mediastinoskopi

Tanı: EBUS-EUS-Mediastinoskopi


Mediasten evrelemede pet vs noninvazif invazif y ntemler

Mediastenevrelemede PET vs noninvazif / invazif yöntemler

Toloza et al 2003


Pet ct ln boyutu vs yanl negatiflik pozitiflik literat r

PET-CT: LN Boyutu vs Yanlış Negatiflik/Pozitiflik: Literatür

Kısa aks çapı>=10mm mediasten lenf nodlarındaPET’innodal metastaz saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü ise sırası ile %95 ve %76 dır.

Bu durumda PET nodal metastazı yakalar fakat yanlış pozitiflik %24 olması nedeni ile hastaların bulunduklarından daha ileri evrede kabul edilme riski mevcuttur

 • Normal boyuttaki mediasten lenf nodlarındaPET’innodal metastaz saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü sırası ile %74 ve %96 dır.

 • normal boyuttaki LN PET(+) ise = LN metastazı

 • Yanlış negatiflik %4


Yanl pozitif fdg tutulumu

Yanlış Pozitif FDG tutulumu

 • Inflammasyon veya enfeksiyonn sahasındaki nötrofil ve aktive makrofajlardan oluşan inflammatuar hücreler

 • Aktif granulomatözproçesler

 • Diğer enfeksiyöz durumlar

 • Aktif fibrotik lezyonlar (pnömokonyoz, antrakoz..)


Meltem tor mertol g k e elif geredeli zkan saydam gamze yurdakan figen atalay

 • Yanlış pozitiflik %26

 • Yanlış negatiflik %25

 • Sensitivite % 74

 • Spesifite %73

 • Mediastinalevrelemede doğruluk %74

  • PET N2(+) 47 olgudan sadece 24 olgu gerçek N2!!

  • Yanlış Pozitiflik:FP/FP+TN %26

Melek et al, EJCTS 2007


N2 i in pet ct nin yanl pozitifli i 32 531 32 5 6

N2 için PET-CT’nin yanlış pozitifliği 32/531+32: %5.6

Taşcı et al. IntCardiovascThoSurg. 2010


K m r madencilerinde pet ct

Kömür madencilerinde PET-CT

 • SUV>2.5 => patolojik

 • N:42 hasta, Med LN # 131

 • PET (+)LN 24/42 hasta47/131 LN

 • SUV: 6.1(2.6-13.8).

 • Duyarlılık, Özgüllük, PPD, NPD: 84% (16/19), 65% (15/23), 66% (16/24) ve 83% (15/18)

 • Yanlış pozitiflik: %34 (8/23)

  Saydam et al. MedOnco 2011


Al man n amac

Çalışmanın amacı

 • Bu çalışmada mediasten lenf noduevrelemesindepreoperatif entegre FDG PET-CT’nin tanısal yararlılığını ve kendi serimizdeki yanlış pozitiflik insidansını belirlemeyi amaçladık.


Materyal ve metod

MATERYAL VE METOD

 • Bu amaçla invazifmediastenevrelemesi yapılan tek merkezde çekim yapılmış PET-CT verisi elde edilen seçilmiş 19 akciğer kanser olgusu çalışmaya alındı.

 • Retrospektif bir çalışma

 • ZKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Torasik Onkoloji Ünitesi ve Göğüs Cerrahisi Kliniğinde takip edilen hastalar


Pet ct

PET-CT

 • PET-CT incelemesi tek görüntüleme merkezinde yapıldı.

 • Multi-detektör BT entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü PET-BT tarayıcı (GE Discovery ST/4 PET-BT)

 • maksimum standart uptake değerinin (SUVmaks) >3 LN metastaz


Pet sonucuna g re tan sal algoritma

PET sonucuna göre tanısal algoritma

PET veya PET-CT

Negatif N0

Pozitif (N2-3)

Santral tm, PET hiler N1

Doku tanısı

mediastinoskopi

Negatif

Pozitif

Multimodalitetx

Cerrahi


Mediastinoskopi

Mediastinoskopi

 • ZKÜTF Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından çalışmaya dahil edilen tüm olgulara, genel anestezi altında standart servikalmediastinoskopiyapılmıştı.

 • Rutin olarak sağ ve sol üst ve alt paratrakeal ve subkarinal istasyonlar örneklendi.


Statistiksel analiz

İstatistiksel Analiz

 • Veriler SPSS for Windows 11.5 istatistik paket programında değerlendirildi.

 • Student t test, anlamlılık p<0.05

PPD

PPD= TP/TP + YP

NPD= TN/TN + FN

NPD

Sen

Spe

Sensitivite= TP/TP+FN

Spesifisite= TN/TN+FP

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif


Olgular

OLGULAR

 • 18 Erkek, 1 Kadın

 • yaş ortalaması 61.74+/-10.38

 • Yaş aralığı 47-81

 • Madenci %31.6 (6/19)

 • Sigara içen/içmiş %89.5 (17/19)

 • Zonguldak’ta yaşıyor %100


Bulgular

BULGULAR

17/19 olguda (%89) PET-CT’de en az bir nodal alanda FDG tutulumu (SUV) >3 saptandı.


Patolojik n0 vs n2

Patolojik N0 vs N2

MEDİASTİNOSKOPİ

N:19

N0 HASTALIK

N:8 (%42)

N2 HASTALIK

N:11(%58)

GRANULAMATÖZ RXN

N:1

ANTRAKOZ

N:7


Patolojik n0 hastalarda pet bulgular n 8

Patolojik N0 hastalarda PET bulguları (N:8)


Patolojik n2 hastalarda pet bulgular n 11

Patolojik N2 hastalarda PET bulguları (N:11)


Olgu bazl total 19 analiz sonu lar

Olgu bazlı (total: 19) analiz sonuçları

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif


Nodal bazl n 41 analiz sonu lar

Nodal bazlı (n: 41) analiz sonuçları

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif


Patolojik konfirme edilen lenf nodlar n n ln suv de erleri

Patolojik konfirme edilen lenf nodlarının(LN) SUV değerleri


Sonu lar

SONUÇLAR

 • Hasta sayısının sınırlı ve seçilmiş olmasına rağmen, PET-CT’ninmediasten lenf nodlarını değerlendirmede yüksek yanlış pozitiflik oranına (olgu bazlı %87.5 ve LN bazlı %63.6) sahip olması ve PET pozitif 17 olgudan 6 olguda(%35.3) antrakozgösterilmesi dikkat çekicidir.


Meltem tor mertol g k e elif geredeli zkan saydam gamze yurdakan figen atalay

 • Bu durumu bölgemizdeki hava kirliliği ve mesleki kömür tozu maruziyetinin yoğun olması ile açıklamaya çalışsak da , sigara kullanımı ve mesleki kömür tozu maruziyeti ile nodal patoloji arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

 • Bu konuda bölgemizden daha geniş serili çalışmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz.


Meltem tor mertol g k e elif geredeli zkan saydam gamze yurdakan figen atalay

 • Sonuç olarak; yüksek yanlış pozitiflik nedeni ile bölgemizde akciğer kanseri mediastenevrelemesinde PET-CT’nin tanıda sınırlı yeri olduğunu söyleyebiliriz.


Meltem tor mertol g k e elif geredeli zkan saydam gamze yurdakan figen atalay

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


 • Login