Strategia rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2006 2015
Download
1 / 43

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015. 2. Projekt Uchwala Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategia rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2006 2015

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Projekt uchwa a rady powiatu chrzanowskiego nr z dnia 30 marca 2006 r

w sprawie: przyjcia Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z p. zm.) Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala co nastpuje:

1

Przyjmuje si Strategi Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015 jak w zaczniku nr 1 do niniejszej Uchway.

2

Uchyla si: Uchwa nr VI/36/99 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przyjcia podstawowego dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego.

3

Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu.

4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

ProjektUchwaa Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr .z dnia 30 marca 2006 r.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Projekt uchwa a rady powiatu chrzanowskiego nr z dnia 30 marca 2006 r1

ProjektUchwaa Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr .z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie: przyjcia Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

UZASADNIENIE

1. Wskazanie potrzeby i celu podjcia uchway:

W zwizku ze zmian warunkw spoeczno-gospodarczych w powiecie chrzanowskim oraz przystpieniem Polski do UE koniecznym stao si uchwalenie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego. Opracowany w wyniku prac Konwentu strategicznego dokument obowizywa bdzie w latach 2006-2015. Jego coroczn weryfikacj przeprowadza bdzie Wydzia Promocji i Rozwoju, a zatwierdza Rada Powiatu Chrzanowskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015 jest zgodna ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013 (projekt) oraz Sektorowymi Programami Operacyjnymi, na podstawie ktrych bdzie mona aplikowa po fundusze strukturalne UE w kolejnym okresie budetowania 2007-2013.

Posiadanie przez powiat strategii rozwoju jest niezbdnym elementem pozwalajcym na pozyskiwanie rodkw pozabudetowych na realizacj zada.

Majc na uwadze powysze argumenty przyjcie przedmiotowej uchway jest uzasadnione.

2. Oczekiwane skutki spoeczne po przyjciu uchway:

Dokument jest zbiorem zada przeznaczonych do realizacji nie tylko przez Starostwo Powiatowe, ale przez ca spoeczno lokaln i wszystkie instytucje dziaajce na terenie powiatu. Poprzez realizacj zada zawartych w strategii speniona bdzie jedna z fundamentalnych zasad polityki strukturalnej UE, jak jest zasada partnerstwa. Realizacja strategii w duej mierze opiera si bdzie na efektywnej wsppracy gmin powiatu, starostwa powiatowego oraz lokalnych stowarzysze spoecznych.

3. Skutki finansowe uchway i rda ich pokrycia:

Brak skutkw finansowych.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Poj cia

Pojcia

 • Kierunki rozwojugwne kierunki rozwoju to obszary mogce sta si koami zamachowymi dla rozwoju powiatu.

 • Cele strategicznes to cele nalece do grupy celw kierunkowych (odpowiadaj na pytanie: co chcemy osign ?) i dugofalowych, o terminie realizacji sigajcym 10 15 lat.

 • Cele operacyjnedot. redniego horyzontu czasowego (3 5 lat). Odpowiadaj na pytanie: w jaki sposb to osign ?, wskazuj okrelone narzdzia i sposoby realizacji celw strategicznych.

 • Zadaniato konkretne dziaania suce realizacji celw.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju

 • Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Gospodarka lokalna

 • Kultura, sport i rekreacja

 • Usugi spoeczne dla mieszkacw

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

Cel strategiczny:

Rozwj infrastruktury technicznej zwikszajcej atrakcyjno inwestycyjn powiatu

Cel strategiczny:

Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

Cele operacyjne:

 • Poprawa dostpnoci komunikacyjnej oraz przepustowoci wewntrznego ukadu drogowego na terenie powiatu

 • Rozwj infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami

 • Rewitalizacja obszarw zdegradowanych

 • Rozwj infrastruktury spoeczestwa informacyjnego

Cele operacyjne:

 • Aktywizacja terenw poprzemysowych

 • Tworzenie warunkw dla powstawania nowych terenw inwestycyjnych

 • Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorw gospodarczych

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna1

Poprawa dostpnoci komunikacyjnej oraz przepustowoci wewntrznego ukadu drogowego na terenie powiatu

Zadania:

Rozbudowa wza autostratowego w Byczynie poczenie z obwodnicami chrzanowsk oraz trzebisk

Budowa pnocnej obwodnicy miasta Chrzanowa oraz poudniowej obwodnicy miasta Trzebinia w cigu drogi krajowej nr 79

Budowa wza rudniaskiego na autostradzie A4

Budowa wschodniej obwodnicy miasta Trzebinia

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Kroczymiechu na drodze wojewdzkiej nr 933

Budowa obwodnicy Libi Chrzanw

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanowa

Budowa obwodnicy miejscowoci Babice

Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 780

Budowa poczenia od autostrady A4 do Szpitala Powiatowego i Osiedla Pnoc Tysiclecie w Chrzanowie

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Rozwj infrastruktury technicznej zwikszajcej atrakcyjno inwestycyjn powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna2

Zadania:

Opracowanie efektywnego systemu transportu zbiorowego wewntrz powiatu

Modernizacja ul. Podwale w Chrzanowie

Opracowanie Strategii Drogowej Powiatu Chrzanowskiego dugookresowego, operacyjnego programu budowy, biecego utrzymania i modernizacji drg powiatowych sprzgnitego z drogowymi planami inwestycyjnymi gmin i innych organw zarzdczych

Realizacja planowych remontw (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnie, cigw pieszych) i utrzymania biecego drg powiatowych

Realizacja planowych remontw (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnie, cigw pieszych) i utrzymania biecego drg gminnych w powiecie chrzanowskim, zgodnie z gminnymi planami utrzymania drg ukadu podstawowego

Modernizacja przej drg o duym znaczeniu dla ruchu lokalnego i regionalnego z torowiskami kolejowymi

Poprawa dostpnoci komunikacyjnej oraz przepustowoci wewntrznego ukadu drogowego na terenie powiatu

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Rozwj infrastruktury technicznej zwikszajcej atrakcyjno inwestycyjn powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna3

Rozwj infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami

Zadania:

Realizacja projektu kanalizacji na terenie powiatu chrzanowskiego w ramach rodkw z Funduszu Spjnoci

Realizacja koncepcji kanalizacji wschodniej czci powiatu chrzanowskiego w ramach Zwizku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna, Sanki

Realizacja koncepcji kanalizacji poudniowej czci powiatu chrzanowskiego w ramach Zwizku komunalnego Gmin Zator, Wieprz, Babice

Wdraanie koncepcji rozwizujcych problemy kanalizacyjne na terenach wiejskich powiatu

Propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenach wiejskich powiatu

Realizacja zada sucych ochronie przed powodzi

Budowa Zakadu Zagospodarowania Odpadw

Prowadzenie monitoringu regionalnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 452

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Rozwj infrastruktury technicznej zwikszajcej atrakcyjno inwestycyjn powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna4

Rewitalizacja obszarw zdegradowanych

Zadania:

Opracowanie Powiatowego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja terenw zdegradowanych w Gminie Libi

Rewitalizacja terenw zdegradowanych w Gminie Chrzanw

Rewitalizacja terenw zdegradowanych w Gminie Trzebinia

Rewitalizacja terenw zdegradowanych w Gminie Alwernia

Rekultywacja skadowisk odpadw pogrniczych i terenw zapadliskowych na terenie powiatu

Rekultywacja zamknitych skadowisk odpadw komunalnych na terenie powiatu

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Rozwj infrastruktury technicznej zwikszajcej atrakcyjno inwestycyjn powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna5

Rozwj infrastruktury spoeczestwa informacyjnego

Zadania:

Tworzenie i rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformatycznej

Upowszechnianie stosowania technik spoeczestwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych, w tym samorzdowych

Tworzenie publicznych punktw dostpu do internetu

Budowa i wyposaenie w infrastruktur teleinformatyczn centrw zarzdzania

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Rozwj infrastruktury technicznej zwikszajcej atrakcyjno inwestycyjn powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna6

Aktywizacja terenw poprzemysowych

Zadania:

Zagospodarowanie terenw inwestycyjnych Chrzanowsko-Trzebiskiego Parku Przemysowego

Tworzenie i zagospodarowanie stref aktywnoci gospodarczej na terenie powiatu chrzanowskiego

Sporzdzenie dokadnej inwentaryzacji wolnych terenw i obiektw poprzemysowych w skali caego powiatu wraz z okreleniem stanu infrastruktury technicznej na tych obszarach oraz potencjalnym przeznaczeniem

Opracowanie kompleksowej oferty wolnych dziaek i obiektw poprzemysowych na terenie powiatu, przeznaczonych na dziaalno inwestycyjn druk oferty w postaci folderu inwestycyjnego oraz utworzenie bazy danych w Internecie i jej staa aktualizacja

Inicjowanie spotka, konferencji, seminariw z udziaem wszystkich wacicieli gruntw w powiecie chrzanowskim, powiconych organizacji wsplnej promocji terenw inwestycyjnych

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna7

Tworzenie warunkw dla powstania nowych terenw inwestycyjnych

Zadania:

Podejmowanie dziaa zmierzajcych do uporzdkowania gospodarki przestrzennej w gminach powiatu chrzanowskiego

Nawizywanie wsppracy z ssiednimi powiatami, w tym szczeglnie z powiatem olkuskim i owicimskim w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej (gwnie drogowej) i aktywizacji gospodarczej przygranicznych czci powiatu chrzanowskiego

Sporzdzenie dokadnej inwentaryzacji terenw przeznaczonych w przyszoci do zainwestowania pod dziaalnoci produkcyjne, usugowe i handlowe na terenach gmin wchodzcych w skad powiatu

Kompleksoweuzbrajanie terenw przeznaczonych pod inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna8

Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorw gospodarczych

Zadania:

Wsppraca organizacyjna i finansowa samorzdw lokalnych w procesie promocji ofert inwestycyjnych powiatu oraz jego walorw gospodarczych

Intensywna promocja ofert inwestycyjnych jednostek samorzdu terytorialnego z terenu powiatu chrzanowskiego oraz jego walorw gospodarczych

Organizacja targw, wystaw i prezentacja ofert inwestycyjnych gmin z terenu powiatu lokalnym przedsibiorcom oraz inwestorom zewntrznym - wsppraca wadz samorzdowych oraz lokalnych organizacji skupiajcych przedsibiorcw

Utrzymywanie staych kontaktw i wsppraca z instytucjami regionalnymi prowadzcymi dziaania promujce gospodark wojewdztwa maopolskiego

Utrzymywanie staych i efektywnych kontaktw z mediami regionalnymi i oglnopolskimi o charakterze branowym w celu kreowania korzystnego wizerunku powiatu chrzanowskiego jako miejsca do inwestowania

Aktywna promocja produktu lokalnego

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

 • Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Gospodarka lokalna

Cel strategiczny:

Wspieranie rozwoju lokalnych przedsibiorstw

Cel strategiczny:

Wzrost potencjau ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsibiorstw bazujcych na walorach turystycznych powiatu

Gospodarka lokalna

Cele operacyjne:

 • Zwikszenie dostpnoci instrumentw wsparcia merytorycznego i finansowego dla maych i rednich przedsibiorstw

 • Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm

Cele operacyjne:

 • Poprawa efektywnoci ekonomicznej i produktywnoci gospodarki rolnej na terenie Powiatu

 • Rozwj obszarw wiejskich Powiatu Chrzanowskiego

 • Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Gospodarka lokalna1

Zwikszanie dostpnoci instrumentw wsparcia merytorycznego i finansowego dla maych i rednich przedsibiorstw

Zadania:

Utworzenie powiatowego Punktu Informacyjnego o moliwociach uzyskania wsparcia finansowego ze rde zewntrznych

Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Wsppraca z Maopolsk Agencj Rozwoju Regionalnego i innymi instytucjami wspierajcymi przedsibiorczo w zakresie przekazywania informacji przedsibiorcom o istniejcych funduszach poyczkowych i funduszach porcze kredytowych

Stworzenie powiatowego portalu internetowego dla lokalnych przedsibiorcw

Pomoc w organizacji systematycznych szkole dla lokalnych przedsibiorcw oraz osb zainteresowanych rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej

Wykorzystanie e-learningu jako nowoczesnej metody prowadzenia szkole dla przedsibiorcw

Organizacja i uczestnictwo w wizytach studyjnych przy wspudziale samorzdw i przedsibiorcw

Gospodarka lokalna

 • Wspieranie rozwoju lokalnych przedsibiorstw

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Gospodarka lokalna2

Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm

Zadania:

Przyjcie powiatowego programu wspierania rozwoju przedsibiorczoci lokalnej

Opracowanie Raportu o stanie rzemiosa w Powiecie

Rozbudowa systemu elektronicznej administracji na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Dostosowanie czasu pracy urzdw, instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy do potrzeb przedsibiorcw

Organizacja dorocznych targw gospodarczych na terenie powiatu

Podjcie inicjatywy utworzenia orodka konferencyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego

Gospodarka lokalna

 • Wspieranie rozwoju lokalnych przedsibiorstw

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Gospodarka lokalna3

Poprawa efektywnoci ekonomicznej i produktywnoci gospodarki rolnej na terenie Powiatu

Zadania:

Popularyzacja dziaa na rzecz zagospodarowania niewykorzystywanych terenw rolnych

Wspieranie tworzenia grup producentw rolnych na terenie Powiatu

Udzielanie wsparcia prawnego i administracyjnego dla producentw zainteresowanych rejestracj produktu lokalnego oraz promocja zarejestrowanych produktw

Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenach o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej

Gospodarka lokalna

 • Wzrost potencjau ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsibiorstw bazujcych na walorach turystycznych powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Gospodarka lokalna4

Rozwj obszarw wiejskich Powiatu Chrzanowskiego

Zadania:

Pobudzanie aktywnoci mieszkacw do wczania si w dziaania na rzecz kreowania rozwoju wiejskich w oparciu okoncepcj Leader+

Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarw wiejskich

Gospodarka lokalna

 • Wzrost potencjau ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsibiorstw bazujcych na walorach turystycznych powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Gospodarka lokalna5

Gospodarka lokalna

 • Wzrost potencjau ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsibiorstw bazujcych na walorach turystycznych powiatu

 • Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Zadania:

 • Wsppraca z samorzdami gminnymi w zakresie utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Powiatu

 • Tworzenie warunkw do rozbudowy bazy gastronomiczno-noclegowej na terenach czystych ekologicznie Powiatu Chrzanowskiego

 • Prowadzenie dziaa promujcych podejmowanie dziaalnoci gospodarczej wsferze agroturystyki wrd mieszkacw

 • Utworzenie trasy turystycznej Lokomotyw Fabloku po Powiecie

 • Stae prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkacw

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Kultura sport i rekreacja

Cel strategiczny:

Rozwj i promocja kompleksowej oferty spdzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Kultura, sport i rekreacja

Cele operacyjne:

 • Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego wPowiecie Chrzanowskim

 • Podejmowanie dziaa pielgnujcych oraz promujcych kultur mieszkacw Powiatu Chrzanowskiego

 • Ochrona i restauracja obiektw dziedzictwa kulturowego oraz placwek muzealnych i instytucji kultury na terenie Powiatu

 • Wsppraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostpnej dla mieszkacw igoci Powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Kultura sport i rekreacja1

Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w powiecie chrzanowskim

Zadania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szk Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini

Modernizacja nawierzchni boiska traw syntetyczn przy II Liceum Oglnoksztaccym im. K.K. Baczyskiego w Chrzanowie

Modernizacja nawierzchni boiska traw syntetyczn na terenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie

Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Oglnoksztaccym im. Stanisawa Staszica w Chrzanowie

Zagospodarowanie na potrzeby rekreacji terenw przylegych do Modzieowego Domu Kultury w Trzebini

Uporzdkowanie istniejcych i tworzenie nowych szlakw i cieek rowerowych na terenie Powiatu

Budowa pomostu wdkarskiego przy starorzeczu w Rozkochowie

Budowa hali widowiskowo sportowej na terenie miasta Alwernia

Kultura, sport i rekreacja

 • Rozwj i promocja kompleksowej oferty spdzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Kultura sport i rekreacja2

Podejmowanie dziaa pielgnujcych oraz promujcych kultur mieszkacw powiatu chrzanowskiego

Zadania:

Promocja dziaalnoci zespow folklorystycznych z terenu powiatu

Upowszechnianie tradycyjnych potraw wrd mieszkacw i goci powiatu

Wspieranie organizacji imprez masowych oraz prezentujcych rkodzieo ludowe idorobek lokalnych artystw

Kontynuacja przygotowywania rocznego kalendarza imprez przy wsppracy zsamorzdami gminnymi i innymi instytucjami z terenu powiatu

Nawizanie i rozwj wsppracy z przedsibiorstwami prywatnymi w zakresie organizacji dorocznej imprezy o znaczeniu regionalnym w Chrzanowie

Kultura, sport i rekreacja

 • Rozwj i promocja kompleksowej oferty spdzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Kultura sport i rekreacja3

Ochrona i restauracja obiektw dziedzictwa kulturowego oraz placwek muzealnych i instytucji kultury na terenie powiatu

Zadania:

Zabezpieczenie i odbudowa zamku w Lipowcu

Podejmowanie dziaa na rzecz udostpniania zwiedzajcym Kocioa p.w. Podwyszenia Krzya w. wPazie ikocioa w Mtkowie pw. Matki Boej Czstochowskiej

Wspieranie rozwoju sanktuariw w Pokach, Trzebini i Alwerni

Rewitalizacja rynku w Alwerni przy zachowaniu starej zabudowy

Remont i adaptacja na potrzeby centrum naukowego, edukacyjnego i konferencyjnego zespou paacowo-parkowego w Moszowej

Ochrona istniejcych obiektw i dalszy rozwj Nadwilaskiego Parku Etnograficznego w Wygiezowie

Wspieranie rozwoju dziaalnoci Maopolskiego Muzeum Poarnictwa w Alwerni

Utworzenie Muzeum Kopalnictwa w dawnym szybie grniczym na terenie powiatu

Adaptacja budynku przy ul. Broniewskiego 10c w Chrzanowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej

Utworzenie Szlaku Miejsc Papieskich na terenie powiatu chrzanowskiego

Kultura, sport i rekreacja

 • Rozwj i promocja kompleksowej oferty spdzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Kultura sport i rekreacja4

Wsppraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostpnej dla mieszkacw i goci powiatu

Zadania:

Wsppraca z Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie przygotowania i zamieszczenia informacji w regionalnym portalu internetowym omiejscach godnych zwiedzenia na terenie Powiatu

Wsppraca z Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Maopolskiego iDiecezjalnym Centrum Informacji Promocji iTurystyki wzakresie zwikszenia atrakcyjnoci turystycznej Szlaku Architektury Drewnianej na terenie powiatu

Podejmowanie dziaa na rzecz budowy przekanikw telewizyjnych umoliwiajcych odbir krakowskiego programu regionalnego telewizji publicznej

Kultura, sport i rekreacja

 • Rozwj i promocja kompleksowej oferty spdzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w

Cel strategiczny:

Rozwj silnej pozycji szk ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym maopolski

Cel strategiczny:

Promocja zatrudnienia iaktywizacja rynku pracy w powiecie

Usugi spoeczne dla mieszkacw

Cele operacyjne:

 • Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szk oraz placwek owiatowych powiatu

 • Zapewnienie wysokiej jakoci ksztacenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy

 • Rozwj postaw obywatelskich i wzrost aktywnoci modziey

Cele operacyjne:

 • Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy

 • Rozwj systemu szkole dla osb bezrobotnych ipracujcych

 • Doskonalenie dziaa z zakresu doradztwa zawodowego i porednictwa pracy dla osb bezrobotnych i poszukujcych pracy

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w1

Cel strategiczny:

Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego isocjalnego w powiecie

Usugi spoeczne dla mieszkacw

Cele operacyjne:

 • Rozwj promocji zdrowia i profilaktyka uzalenie wrd mieszkacw powiatu

 • wiadczenie usug medycznych o wysokiej jakoci i dostpnoci

 • Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywnoci dziaa pomocy spoecznej w powiecie

 • Organizowanie systemu opieki nad rodzin i dzieckiem

 • Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osb niepenosprawnych i opieki nad osobami starszymi

 • Doskonalenie wsppracy z organizacjami pozarzdowymi wdziaaniach na rzecz rozwoju spoecznego powiatu

 • Intensyfikacja dziaa sucych bezpieczestwu publicznemu wpowiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w2

Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szk oraz placwek owiatowych powiatu

Zadania:

Prowadzenie remontw i adaptacji budynkw szk ponadgimnazjalnych sucych zmniejszaniu kosztw utrzymania

Doskonalenie zaplecza lokalowego i wyposaenia warsztatw szkolnych i laboratoriw w szkoach ponadgimnazjalnych powiatu

Modernizacja wyposaenia komputerowego szk powiatowych

Budowa sal gimnastycznych i modernizacja zaplecza sportowego przy szkoach ponadgimnazjalnych powiatu

Remont bazy lokalowej i podnoszenie standardw wyposaenia Modzieowego Domu Kultury w Trzebini wraz z filiami

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Rozwj silnej pozycji szk ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym maopolski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w3

Zapewnienie wysokiej jakoci ksztacenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy

Zadania:

Wsppraca wadz powiatu ze rodowiskami gospodarczymi i spoecznymi w poszerzaniu oferty edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym i dostosowywaniu profili nauczania do potrzeb rynku pracy

Wsppraca szk ponadgimnazjalnych z Powiatowym Urzdem Pracy w Chrzanowie i organizacjami przedsibiorcw w zakresie doradztwa zawodowego i ksztatowania kariery zawodowej modych ludzi

Wsppraca szk ponadgimnazjalnych z przedsibiorcami w organizacji systemu praktyk uczniowskich w zakadach pracy powiatu

Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych technik nauczania w procesie ksztacenia modziey szk ponadgimnazjalnych

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Rozwj silnej pozycji szk ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym maopolski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w4

Zadania:

Wykorzystanie midzynarodowej wsppracy uczniw i nauczycieli do pogbiania znajomoci jzykw obcych i realizacji wsplnych projektw

Realizacja programu stypendialnego dla uczniw i studentw w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Rozwj systemu nagrd i stypendiw dla uczniw szk ponadgimnazjalnych, wyrniajcych si w nauce

Rozwj systemu nagrd dla nauczycieli szk ponadgimnazjalnych, przyznawanych za osignicia w nauczaniu i wychowaniu modziey

Realizacja programu doksztacania i doskonalenia nauczycieli szk ponadgimnazjalnych

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Rozwj silnej pozycji szk ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym maopolski

 • Zapewnienie wysokiej jakoci ksztacenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w5

Rozwj postaw obywatelskich i wzrost aktywnoci modziey

Zadania:

Uwzgldnianie w procesie nauczania w szkoach ponadgimnazjalnych zagadnie przygotowujcych modzie do ycia w warunkach pastwa obywatelskiego, gospodarki wolnorynkowej i konkurencyjnego rynku pracy

Organizacja szerokiego wachlarza zaj pozalekcyjnych i konkursw pogbiajcych wiedz i rozwijajcych zainteresowania uczniw

Opracowanie i promocja kompleksowej powiatowej oferty czasu wolnego dla modziey

Promocja wrd modziey zasad wolontariatu i uczestnictwa w dziaaniach organizacji pozarzdowych

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Rozwj silnej pozycji szk ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym maopolski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w6

Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy

Zadania:

Prowadzenie cyklicznych bada i diagnoz lokalnego rynku pracy

Prowadzenie dziaa informacyjnych i promocyjnych wrd osb bezrobotnych i przedsibiorcw w zakresie moliwoci korzystania z programw rynku pracy, w tym udziau w szkoleniach uruchomienie stanowiska ds. informacji w Powiatowym Urzdzie Pracy w Chrzanowie

Promocja samozatrudnienia wrd osb bezrobotnych i wspieranie ich w procesie zakadania wasnej dziaalnoci gospodarczej

Organizacja lokalnych targw i gied pracy

Organizacja i prowadzenie programu stay zagranicznych dla absolwentw szk ponadgimnazjalnych i absolwentw studiw z terenu powiatu

Promocja wolontariatu jako szansy na pierwsz prac lub szansy na wyjcie zbezrobocia

Program robt publicznych i prac interwencyjnych przy wsppracy z samorzdami gmin i powiatu chrzanowskiego

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w7

Rozwj systemu szkole dla osb bezrobotnych i pracujcych

Zadania:

Systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych osb bezrobotnych i pracodawcw

Organizacja szkole i kursw doskonalcych umiejtnoci i podnoszcych kwalifikacje osb bezrobotnych

Wspieranie procesu ksztacenia ustawicznego osb dorosych, w tym ksztacenia na odlego pomoc wadz powiatu w organizacji kursw i szkole doskonalcych oraz przekwalifikowujcych dla mieszkacw

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w8

Doskonalenie dziaa z zakresu doradztwa zawodowego i porednictwa pracy dla osb bezrobotnych i poszukujcych pracy

Zadania:

Rozwj nowych form doradztwa zawodowego dla osb bezrobotnych, poszukujcych pracy i pracujcych (np. przez internet)

Utworzenie sali komputerowej z wielostanowiskowym dostpem do Internetu w Powiatowym Urzdzie Pracy w Chrzanowie

Utworzenie Punktw Szansy Zawodowej w gminach powiatu chrzanowskiego

Doskonalenie systemu porednictwa pracy w powiecie

Rozwj doskonalenia zawodowego kadr Powiatowego Urzdu Pracy

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w9

Rozwj promocji zdrowia i profilaktyka uzalenie wrd mieszkacw powiatu

Zadania:

Prowadzenie cyklicznych dziaa z zakresu profilaktyki zdrowia, np. bezpatne badania i konsultacje medyczne dla mieszkacw powiatu

Prowadzenie intensywnych dziaa z zakresu profilaktyki uzalenie, w tym wrd dzieci i modziey

Zapewnienie warunkw do leczenia uzalenie od alkoholu i narkotykw

Stworzenie systemu wsparcia rodzin z problemami uzalenie oraz wsparcia osb wspuzalenionych

Wsppraca z wojewdzkimi i krajowymi orodkami zajmujcymi si uzalenieniami

Promocja zdrowego stylu ycia oraz kreowanie mody na sport, rekreacj ruchow i aktywny styl ycia

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w10

wiadczenie usug medycznych o wysokiej jakoci i dostpnoci

Zadania:

Dostosowanie zaplecza lokalowego i technicznego Szpitala Powiatowego wChrzanowie do wymogw ustawowych

Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Chrzanowie aparatury medycznej zapewniajcej wysokie standardy usug

Rozwj opieki psychiatrycznej przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Zorganizowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej i Szpitalnego Oddziau Ratunkowego

Doskonalenie wsppracy samorzdu powiatowego, samorzdw gminnych i sub ratowniczych (policja, stra poarna, suby medyczne, inspekcje techniczne) w ramach powiatowego systemu zarzdzania kryzysowego

Prowadzenie wrd mieszkacw powiatu dziaa edukacyjno-informacyjnych w zakresie zachowania w sytuacjach zagroe i udzielania pierwszej pomocy

Zapewnienie moliwoci staego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Opracowanie mapy zagroe zdrowotnych dla powiatu

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w11

Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywnoci dziaa pomocy spoecznej w powiecie

Zadania:

Organizacja Powiatowego Orodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Organizowanie cyklicznych spotka przedstawicieli instytucji i organizacji dziaajcych na polu pomocy spoecznej w powiecie

Dostosowanie standardu Domu Pomocy Spoecznej w Pazie do wymogw ustawowych i rozszerzenie oferty placwki o nowe usugi

Wsppraca z gminami i organizacjami pozarzdowymi w tworzeniu i prowadzeniu mieszka chronionych dla osb opuszczajcych placwki opiekuczo-wychowawcze, placwki resocjalizacyjne i rodziny zastpcze

Wspieranie inicjatyw sucych utworzeniu Klubu Integracji Spoecznej dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym

Wspieranie rozwoju zatrudnienia socjalnego osb modych i zagroonych wykluczeniem spoecznym

Rozwj doskonalenia zawodowego kadr pomocy spoecznej w powiecie

Prowadzenie akcji uwiadamiajcych mieszkacom rol i zasady funkcjonowania pomocy spoecznej w powiecie

Wsppraca instytucji pomocy spoecznej w powiecie w aplikowaniu po fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w12

Organizowanie systemu opieki nad rodzin i dzieckiem

Zadania:

Prowadzenie staego monitoringu rodzin wymagajcych wsparcia w ramach systemu pomocy spoecznej

Wspieranie rozwoju grup wsparcia dla rnych odbiorcw, wedug zdiagnozowanych potrzeb

Pozyskiwanie i szkolenie kandydatw do prowadzenia rodzinnych form opieki zastpczej i adopcyjnej (rodziny zastpcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka)

Realizacja wsplnych projektw z organizacjami i instytucjami z terenu powiatu i regionu, dziaajcymi na rzecz rodzin i dzieci

Wspieranie tworzenia i funkcjonowania wietlic rodowiskowych dla dzieci imodziey

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w13

Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osb niepenosprawnych i opieki nad osobami starszymi

Zadania:

Powoanie Zespou Konsultacyjno-Doradczego ds. Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej Osb Niepenosprawnych

Organizacja procesu rehabilitacji spoecznej osb niepenosprawnych

Organizacja procesu rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych

Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osb niepenosprawnych i w instytucjach publicznych

Udzielanie doradztwa i informacji w ramach niepublicznych inicjatyw (prywatnych, pozarzdowych) sucych powstawaniu w powiecie instytucji nastawionych na opiek nad osobami niepenosprawnymi i chorymi

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w14

Doskonalenie wsppracy z organizacjami pozarzdowymi w dziaaniach na rzecz rozwoju spoecznego powiatu

Zadania:

Utworzenie w strukturze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie funkcji Koordynatora ds. Organizacji Pozarzdowych

Zorganizowanie cyklicznego Forum Organizacji Pozarzdowych majcego form kwartalnych spotka i szkole dla organizacji pozarzdowych

Zlecanie organizacjom pozarzdowym zada publicznych i przyznawanie dotacji w formie otwartych konkursw

Bezpatne uyczanie pomieszcze bdcych w dyspozycji powiatu na potrzeby lokalnych organizacji pozarzdowych (np. na spotkania i konferencje o charakterze niekomercyjnym)

Prowadzenie przez Starostwo Powiatowe i organizacje pozarzdowe wsplnych dziaa promocyjno-informacyjnych

Wsppraca wadz powiatu i organizacji pozarzdowych w pozyskiwaniu zewntrznych rodkw finansowych

Wspieranie organizacji pozarzdowych w nawizywaniu kontaktw midzynarodowych z organizacjami o podobnym charakterze w miastach i regionach partnerskich powiatu i gmin z terenu powiatu

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Us ugi spo eczne dla mieszka c w15

Intensyfikacja dziaa sucych bezpieczestwu publicznemu w powiecie

Zadania:

Utworzenie Powiatowej Komisji Bezpieczestwa

Identyfikacja na terenie powiatu stref o zwikszonym poziomie przestpczoci

Wspieranie Komendy Powiatowej Policji w zakresie doskonalenia zaplecza lokalowego, wyposaenia technicznego oraz liczby etatw

Wsppraca Policji i Stray Miejskich z terenu powiatu (Chrzanw, Libi) w zmniejszaniu przestpczoci i minimalizacji zagroe

Prowadzenie szerokiego zakresu dziaa informacyjnych i prewencyjnych majcych na celu zwikszenie poczucia bezpieczestwa publicznego wrd mieszkacw powiatu

Usugi spoeczne dla mieszkacw

 • Wzrost poziomu bezpieczestwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Strategia rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2006 2015

Autorzy opracowania pragn podzikowa wszystkim czonkom Konwentu Strategicznego za powicony czas, arliwo w podejciu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangaowanie w procesie budowania Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015.

Skadaj rwnie specjalne podzikowania na rce Starosty Chrzanowskiego Kazimierza Boronia, Wicestarosty Stanisawy Klimczak, Burmistrza Gminy Alwernia Jana Rychlika, Wjta Gminy Babice Wiesawa Domina, Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, Burmistrza Libia Tadeusza Arkita, Burmistrza Miasta Trzebinia Adama Adamczyka, Dyrektora Wydziau Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego wChrzanowie Klementyny Keczek, Z-cy Dyrektora Wydziau Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Joanny Wtroby oraz Radnych Powiatu Chrzanowskiego:

Gwnym konsultantem by Wojciech Odzimek Samodzielny Specjalista ds. Zarzdzania Strategicznego w MISTiA.

Zesp konsultantw tworzyli pracownicy Wydziau Programw i Projektw MISTiA:

Janusz Krzyak Tomasz Rutkowski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015


Dzi kujemy

Dzikujemy

Wydzia Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

ul. Partyzantw 2

32-500 Chrzanw

e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl


ad
 • Login