Download
1 / 41

Znaczenie demokracji - wybory samorządowe w szkole - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

● Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gimnazjum w Cielczy ● ID grupy: 98/53_P_G1 ● Opiekun: Lucyna Dworzyńska ● Kompetencja: Przedsiębiorczość ● Temat projektowy: Znaczenie demokracji - wybory samorządowe w szkole ● Semestr/rok szkolny: Semestr II, 2010/2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Znaczenie demokracji - wybory samorządowe w szkole' - azriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nazwa szkoły:Zespół Szkół Gimnazjum w Cielczy ● ID grupy: 98/53_P_G1● Opiekun: Lucyna Dworzyńska● Kompetencja:Przedsiębiorczość● Temat projektowy:Znaczenie demokracji - wybory samorządowe w szkole● Semestr/rok szkolny:Semestr II, 2010/2011Nasza grupa
NASZA GRUPA

 • Patryk Idczak

 • Michał Pawlak

 • Łukasz Książkiewicz

 • Sylwia Pawlak

 • Estera Kubiak

 • Karolina Ciechelska

 • Sylwia Filipiak

 • Martyna Solińska

 • Izabela Jarzyniak

 • Kinga Kozłowska

 • Asia Sójka

 • Aleksandra Stachowiak


Zesp pierwszy

Zespół pierwszy:

Karolina Ciechelska

Sylwia Pawlak

Aleksandra Stachowiak

Estera Kubiak


Zesp drugi

Zespół drugi:

Sylwia Filipiak

Kinga Kozłowska

Martyna Solińska


Zesp trzeci

Zespół trzeci:

Izabela Jarzyniak

Joanna Sójka


Zesp czwarty

Zespół czwarty:

Michał Pawlak

Patryk Idczak

Łukasz Książkiewicz


R d a informacji

● Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ● Statut szkoły ● Regulamin samorządu uczniowskiego ● Internet ● Podręcznik do nauki w. o s.

Źródła Informacji


Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum na temat demokracji. Oto opracowanie niektórych pytań:Czy we miesz udzia w wyborach
Czy weźmiesz udział w wyborach? Samorządu Uczniowskiego ?


Wybrane cechy i umiej tno ci przewodnicz cego szko y

Wybrane cechy i umiejętności przewodniczącego szkoły: Samorządu Uczniowskiego ?

Odpowiedzialny

Komunikatywny

Umiejący podejmować decyzje

Rozsądny

Posiadający wiele ciekawych pomysłów

Niekonfliktowy

Lubiany


Zadania przewodnicz cego szko y

Zadania przewodniczącego szkoły: Samorządu Uczniowskiego ?

Bronić słabszych uczniów

Realizować program wyborczy

Być łącznikiem między uczniami, nauczycielami

i dyrekcją

Bronić praw uczniów

Dostrzegać i zgłaszać problemy uczniów

Śledzić nowości dotyczące szkoły


Wyniki wskazują, że musimy szerzyć wiadomości o demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.


21 xi wybory samorz dowe wizyta w lokalach wyborczych nr 1 i nr 3
21 XI – Wybory samorządowe demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.Wizyta w lokalach wyborczych nr 1 i nr 3


Rozmowa z przewodnicz c komisji wyborczej nr 1 na temat

Rozmowa z przewodniczącą komisji wyborczej nr 1 na temat demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.

pracy komisji

list do głosowania


Rozmowa z przewodnicz c komisji wyborczej nr 3 na temat

Rozmowa z przewodniczącą komisji wyborczej nr 3 na temat demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.

dokumentacji wyborczej

sposobu liczenia

głosów


Oto wyniki naszej pracy
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.Oto wyniki naszej pracy:

 • ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ – GIMNAZJUM W CIELCZY.

 • Opracowano na podstawie:

 • Statut Szkoły.

 • Regulamin Samorządu.

 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998r: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.


Spis tre ci ordynacji wyborczej
§ Spis Treści ordynacji wyborczej demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.

 • Rozdział I Przepisy ogólne

 • Rozdział II Zarządzanie wyborów

 • Rozdział III Spis wyborców

 • Rozdział IV Przebieg głosowania

 • Rozdział V Ustalenie wyników głosowania

 • Rozdział VI Protesty wyborcze

 • Rozdział VII Kampania wyborcza

 • Rozdział VIII Wymagania od kandydatów na przewodniczącego szkoły

 • Rozdział IX Karty do głosowania i warunki ważności głosów

 • Rozdział X Wygaśnięcie mandatu, przepisy karne


Rozdzia i przepisy og lne
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział I Przepisy ogólne

 • W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie

 • Wybory są równe, tajne i bezpośrednie

 • Termin wyborów od 10 IX do 30 IX


Rozdzia ii spis wyborc w
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział II Spis wyborców

 • Powołanie komisji wyborczej i jej zadania:

 • Rejestracja kandydatów

 • Ogłoszenie daty wyborów

 • Umożliwienie przedstawienia przez kandydatów programów wyborczych na apelu oraz na stronie internetowej szkoły

 • Przyznanie czasu radiowego

 • Przygotowanie dokumentacji wyborczej i lokalu

 • Czuwanie nad przebiegiem kampanii i wyborów

 • Ogłoszenie wyników.


Rozdzia iii spis wyborc w
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.Rozdział III Spis wyborców

 • Uczniów, którym przysługuje prawo głosowania umieszcza się w spisie wyborców tylko raz.

 • Listę sporządza się co najmniej 7 dni przed wyborami wg wzoru z załącznika nr1.


Rozdzia iv przebieg g osowania
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział IV Przebieg głosowania

 • Głosowanie odbywa się w określonym czasie i miejscu.

 • Zapewniona jest tajność głosowania

 • Każdy wyborca potwierdza własnym podpisem otrzymanie karty do głosowania.

 • Wrzuca ją do urny.

 • Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza.

 • Agitacja w dniu wyborów i 24 godziny przed jest zabroniona.


Rozdzia v ustalenie wynik w g osowania
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział V Ustalenie wyników głosowania

 • Komisja ustala na podstawie list wyborców ile wydała kart do głosowania.

 • Przewodniczący otwiera urnę i wraz z komisją liczą głosy.

 • Sporządzają protokół.

 • Podają do wiadomości wyniki głosowania.


Rozdzia vi protesty wyborcze
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział VI Protesty wyborcze

 • Wyborca ma prawo w ciągu 7 dni wnieść protest przeciwko ważności wyborów.

 • Wnoszący protest musi sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

 • W ciągu 10 dni Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski rozstrzygają protest.

 • Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.


Rozdzia vii kampania wyborcza
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział VII Kampania wyborcza

 • Kampania rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania kandydata i kończy się dzień przed wyborami.

 • Od zakończenia kampanii do zakończenia wyborów trwa cisza wyborcza.

 • Po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata, każdy wyborca może agitować na rzecz kandydata oraz zbierać podpisy popierające zgłoszenie kandydatów.

 • Komitet wyborczy zapewnia miejsce na powieszenie plakatów, wyznacza czas radiowy, umożliwia zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

 • Jeżeli materiały wyborcze zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub wyborca mają prawo wnieść wniosek do przewodniczącego komisji wyborczej o wydanie orzeczenia.


Rozdzia viii wymagania od kandydata na przewodnicz cego szko y
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział VIII Wymagania od kandydata na przewodniczącego szkoły

 • Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra.

 • Koleżeński

 • Kreatywny i konsekwentny

 • O wysokiej kulturze osobistej

 • Dobry organizator

 • Odpowiedzialny i słowny

 • Posiadający wiele realnych pomysłów

 • Cieszący się zaufaniem rówieśników i pracowników szkoły

 • Stanowiący wzór dla innych

 • Musi uzyskać pisemne poparcie 30 uczniów w szkole.


Rozdzia ix karta do g osowania
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział IX Karta do głosowania

 • Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę

  do głosowania.


Rozdzia x wyga ni cie mandatu przepisy karne
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Rozdział X Wygaśnięcie mandatu. Przepisy karne

 • W szczególnych przypadkach przewodniczący może być zawieszony lub odwołany z pełnienia funkcji.

  Karze wynikającej ze Statutu Szkoły podlegają osoby, które:

 • Niszczą plakaty wyborcze.

 • Szkalują kandydatów.

 • Prowadzą agitację wyborcza w czasie ciszy wyborczej

 • Zbierają podpisy osób popierających kandydatów, stosując groźbę lub jakąkolwiek formę nacisku.

 • Zakłócają przebieg wyborów.


Wzory dokument w znajduj si w za cznikach do ordynacji
§ demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%. Wzory dokumentów znajdują się w załącznikach do ordynacji

 • Załącznik nr 1 – Wzór spisu wyborców.

 • Załącznik nr 2 – Wzór protokołu wyborczego.

 • Załącznik nr 3 – Wzór zgody kandydata dla osoby, która będzie prowadzić agitację wyborczą.

 • Załącznik nr 4 – Wzór listy kandydata.

 • Załącznik nr 5 - Wzór protokołu rejestracji kandydatów

 • Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach.

 • Załącznik nr 7 – Wzór karty do głosowania.Ordynacj w wersji papierowej przekazali my
Ordynację w wersji papierowej przekazaliśmy: Uczniowskiego

 • Pani Dyrektor

 • Pani Pedagog

 • Radzie PedagogicznejJest dost pna na stronie internetowej szko y

Jest dostępna na stronie internetowej szkoły: Uczniowskiego

Adres: zscielcza.pl

Zakładka: dokumenty szkoły


Czekamy na opinie i propozycje poprawek. Oto nasz adres:

[email protected]

Piszcie do nas.

Zespół projektowy


ad