Omstilling og gjennomføringskraft : Den besværlige implementeringen - PowerPoint PPT Presentation

Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen
Download
1 / 68

 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Omstilling og gjennomføringskraft : Den besværlige implementeringen. Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø. Omstilling og gjennomføringskraft: Den besværlige implementeringen . Professor Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Omstilling og gjennomføringskraft : Den besværlige implementeringen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Omstilling og gjennomføringskraft: Den besværlige implementeringen

Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen1

Omstilling og gjennomføringskraft: Den besværlige implementeringen

Professor Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø

Omstillingskonferansen 2013 – Holmenkollen Park, 25-26 september.


Fra prat til praksis n r ideer skal tas inn og tas i bruk

FRA PRAT TIL PRAKSIS: NÅR IDEER SKAL TAS INN OG TAS I BRUK

Et tema som er:

 • VIKTIG

 • VANSKELIG

  - VANSKJØTTET


Hva skjer n r ideer skal implementeres

HVA SKJER NÅR IDEER SKAL IMPLEMENTERES ?

 • TRE ETABLERTE SCENARIER:

  - DET OPTIMISTISKE:

  Rask og uproblematisk implementering

  - DET PESSIMISTISKE:

  Frastøting

  - DET ARTISTISKE:

  Frikopling (mellom prat og praksis)


To alternative scenarier

TO ALTERNATIVE SCENARIER:

 • VIRUSTEORIEN:

  - Når omstillingens ideer oppfører seg som virus.

 • OVERSETTELSESTEORIEN:

  - Når omstillingens ideer redigeres


Virus og effekter av omstillingens ideer

Virus og effekter av omstillingens ideer

VIRUSTEORIEN SETTER OPP ET DIFFERENSIERT EFFEKTBEGREP:

 • Ideer – som virus – kan ha lang inkubasjonstid.

 • Ideer – som virus – kan forsvinne ut igjen.

 • Ideer – som virus – kan mutere, inaktiveres og reaktiveres.

  - Ideer – som virus – kan ha massive effekter.


Overf ring og implementering av omstillingsideer forst tt som oversettelse

OVERFØRING OG IMPLEMENTERING AV OMSTILLINGSIDEER FORSTÅTT SOM OVERSETTELSE

 • Grunnleggende innsikt: Når ideer/oppskrifter implementeres, skjer det ikke bare noe med organisasjonen, men også med ideen.

 • Spørsmål:

  - Hvorfor blir ideer oversatt når de

  implementeres?

  - Hvordan foregår det (finns det

  ”oversettelsesregler”?)


Hvorfor oversettes ideer n r de implementeres

HVORFOR OVERSETTES IDEER NÅR DE IMPLEMENTERES ?

- Bevisst, rasjonell oversettelse

- Oversettelse for å unngå konflikter

- Ubevisst oversettelse


Hvordan oversettes omstillingens ideer oversettelsesregler

HVORDAN OVERSETTES OMSTILLINGENS IDEER? OVERSETTELSESREGLER

Reproduserende modus: KOPIERING

Modifiserende modus: TREKKE FRA, LEGGE TIL

Radikalt modus: OMVANDLING


Kan innsiktene om oversettelse brukes til noe praktisk i omstillingsarbeidet

KAN INNSIKTENE OM OVERSETTELSE BRUKES TIL NOE PRAKTISK i OMSTILLINGSARBEIDET?


Om behovet for oversettelseskompetanse

OM BEHOVET FOR OVERSETTELSESKOMPETANSE

Translatørkompetanse: Kritisk faktor for å forstå bl.a. reformideers skjebne?

Hva kan ”dårlig oversettelsesarbeid” innebære?

- Dårlig dekontekstualisering

- Dårlig kontekstualisering


Translat rkompetanse den dugende oversetter av organisasjonsideer

TRANSLATØRKOMPETANSE:Den dugende oversetter av organisasjonsideer

- En kritisk suksessfaktor for å lykkes med implementering

(Mislykket implementering skyldes ofte dårlig

lokalt oversettelsesarbeid)

- Vanskjøttet: Translatørkompetanse er i betydelig grad oversett som grunnlag for å lykkes med implementering.

(jfr. den oversette og uglesette oversetter)

- En stadig viktigere kompetanse


Hvordan lykkes med lage gode lokale oversettelser av omstillingens ideer

HVORDAN LYKKES MED Å LAGE GODE LOKALE OVERSETTELSER AV OMSTILLINGENS IDEER ?

FIRE DYDER:

 • KUNNSKAP

  - Kunnskap om kontekster det oversettes fra

 • Dekontekstualiseringskompetanse

 • Rekontekstualiseringskompetanse

  - Kunnskap om kontekster det oversettes til

  - Sorteringskompetanse

  - Konfigurasjonskompetanse


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

2. MOT

 • Når oversetteren må være språksetter

  - Mulig ideal: etterdikteren


Oversettelsesdyder forts

OVERSETTELSESDYDER (FORTS.)

 • TÅLMODIGHET

  - Oversetteren som “viruspasser”

 • STYRKE

  - Den mektige versus den avmektige oversetter.


Hva kan vi l re av klyngeprogrammene om samarbeid

Hva kan vi lære av klyngeprogrammene om samarbeid?

Olav Bardalen, Innovasjon Norge


Hva kan vi l re av klyngeprogrammene om samarbeid1

Hva kan vi lære av klyngeprogrammene om samarbeid?

Omstillingskonferansen 2013

Oslo, 25.-26.september 2013

Olav Bardalen, Innovasjon Norge

olav.bardalen@innovasjonnorge.no


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Klyngeutvikling = Samarbeidsutvikling

Hvordan arbeider klyngeprogrammene med å utvikle et tillitsbasert samarbeid ?

Viktige læringspunkter


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Økt innovasjonsevne og konkurransekraft

i regionale næringsklynger

gjennom samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører

Klynger i en tidlig fase

3-5 års støtte

23-25 klynger

NOK 60 mill. (2013)

Modne, «worldclass» klynger

10 års støtte

12 klynger

NOK 70 milll. (2013)


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

NCE-støttede klynger 2013

NCE Aquaculture

NCE Instrumentation

NCE Maritime

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Raufoss

NCE Subsea

NCE Oslo Cancer Cluster

NCE Culinology

NCE Systems Engineering Kongsberg

NCE NODE

NCE Micro- and Nanotechnology

NCE Smart Energy Systems


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Arena-støttede klynger 2013

Arena BioTech North

Arctic Winter Adventures

Arctic Maritime Cluster

Mineral cluster North

Arena Smart Grid Sevices

Smart Water communities

Ocean ingredients

Arena Nxt Media

Furniture Cluster

Wind Cluster Norway

iKuben

Arena Fruit Cluster

Valdres Health cluster

Arena NOW

Arena Heidner

MediArena

Oslo Medtech

Design Arena

Subsea Valley

Maritime CleanTech West

Arena Magica

Arena Ocean ofopportunities

Electric Mobility Norway

Arena Eyde

Clean Water Norway

Arena Usus

Arena Leisure Boats

Arena Digin


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Hva skal klyngeprosjektene oppnå?

 • Forsterket samhandling mellom aktørene

 • Felles langsiktig og strategisk fokus

 • Økt innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet

 • Bedre tilgang på relevant kompetanse

 • Økt synlighet og attraktivitet

 • Sterkere internasjonale koplinger

 • Økt konkurranseevne


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Klyngeutvikling = Brobygging over de 7 innovasjonsgapene

6

7


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Mange grunner til at samspillet kan være svakt

 • Manglende kjennskap til hverandre

 • Få organiserte møteplasser

 • Forskjellige språk

 • Forskjellige normer og holdninger

 • Ulike visjoner

 • Lav tillit

 • Svake incentiver for samarbeid


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Klyngeprogrammenes hovedoppgave

Utvikling av

relasjoner

Utløse konkrete felles aktiviteter som styrker bedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft

Utvide

mulighetsrommet

Utnytte

eksisterende

muligheter

Forsterke og utvikle koplinger mellom aktører

Klyngens potensial for økt samarbeidsbasert innovasjon

Gjennomføring av prosjekter


Klyngeutvikling krever aktivt og dynamisk lederskap

 • Klyngelederen har ingen instruksjonsmyndighet

 • God fasilitering av prosessene avgjørende

Klyngeutvikling krever aktivt og dynamisk lederskap

Nye Arena-ledere 2013

Foto: Terje Rakke


Ledelse av klynger

Ledelse av klynger

 • Håndbok

 • Obligatoriske seminar for styringsgruppene

Handlings-

orientert

Relasjons-

orientert

Visjons-

basert


Styringsgruppens rolle og ansvar

Styringsgruppens rolle og ansvar

Strategiutvikling

Forvalte klyngens

ressurser

Håndtere uenighet

Utvikle eksterne

relasjoner


Bedriftene m ta eierskap til utviklingsprosessene

Bedriftene må ta eierskap til utviklingsprosessene


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Kultur for åpen utveksling av erfaringer

Foto: Terje Borud


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Positiv oppmerksomhet for godt lederskap

Foto: Terje Borud


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Klyngeledelse på agendaen på programmenes møteplasser

Foto: Terje Borud


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Kreativt samspill

Foto: Terje Borud


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Læringspunkter

 • Klyngenes evne til å utvikle og forsterke koplinger mellom aktørene, er viktigste forutsetning for økt innovasjonsbasert vekst

 • Klyngene trenger et lederskap som evner å skape oppslutning om og tillit til samarbeid som bærende ide

 • Klyngeprogrammene må ha samarbeidsutvikling som sitt sentrale bidrag til utviklingsprosessene i klyngene.


Arbeidsmodellen roller og ansvar i omstillingsprosessens fire faser

Arbeidsmodellen: roller og ansvar i omstillingsprosessens fire faser

Roald A. Johansen, Ifo


Arbeidsmodellen roller og ansvar i omstillings prosessens fire faser

Arbeidsmodellen:roller og ansvar i omstillings-prosessens fire faser

Roald A Johansen

ifo - Institutt for organisasjonsutvikling DA www.ifo.no


Omstillingsprosessen

Omstillingsprosessen

Krise?

Potensiale?

Klar Målsetting

Tilstrekkelige ressurser?

Første skritt?

Mål-reali -sering

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

nei

Halleluja

eller

Kamp

Ned-prioritering

NATO

Frustrasjon

Gjennomføring

Strategi og forankring

Av-klaring

3-6 mnd

6-9 mnd

2 + 2 + 2 år


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Nicolo Machiavelli (1469 – 1529):

”Man bør hele tiden være klar over at det ikke finnes noe som er vanskeligere å gjennomføre med hell, og farligere å realisere, enn innføring av forandringer. Den som foreslår forandringer gjør alle mennesker til sin fiende, først og fremst den som har det godt med tingenes tilstand som de er. Han får bare lunken støtte av de som vil nyte godt av de nye tilstander. At deres støtte er lunken skyldes dels frykten fra de etablerte som har det gamle regelverk på sin side, og dels den alminnelige menneskelige skepsis, som er slik at de aldri tror på det nye før det er blitt prøvd i praksis. Av dette følger at når forandringenes motstandere ser en mulighet, angriper de forandringene voldsomt, mens forsvaret fra fornyernes side blir uten slagkraft.”


Hva g r galt tre scenarier

Hva går galt – tre scenarier

 • Ingen plan, bare umiddelbar handling – rett over i gjennomføringsfasen

  • Fokus på katastrofen

  • Alle mann til pumpene

  • Fokus på å få samme virksomhet opp igjen

 • Planlegging og utarbeidelse av plan, men ingen aktiv handling

  • Flink å lage planer

  • Ingen som stiller krav til handling

  • Ingen konsekvenser ved manglende resultat

 • Fokus på etablering av ny virksomhet, ingen som ser på dagens virksomheter og hvordan utvikle disse

  • Det er noen som arbeider med akkvisisjon og etablering av ny virksomhet

  • Dagens virksomheter holder på som før

  • Det blir «de» og «oss andre»


Utfordringer

Utfordringer

 • Hvordan sikre en tilstrekkelig god plan som er forankret?

 • Har vi en god nok forståelse for roller og ansvar i gjennomføringen – klarer vi å holde entusiasme, engasjement og forankring over hele perioden?

 • Hvordan sikrer vi at de gode erfaringer og opparbeidet kompetanse blir videreført?


Oppsummering

Oppsummering

Fra sesjonene A, B og C


Helhetlig omstilling

Helhetlig omstilling

Omstillingskonferansen2013 Holmenkollen Park Hotell

Jan G Langset, Innovasjon Norge


Helhetlig omstilling1

Helhetlig omstilling

Omstillingskonferansen2013, Holmenkollen Park Hotell, 25.-26. september

Jan G Langset, Innovasjon Norge


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

 • Arbeidsplasser!

 • Raskt!!


Historikk

Historikk

1983Buvik-utvalgets innstilling

«Hvordan bevare ensidige industrisamfunn når hjørnesteinsbedriften nedlegger»

1983Hver krisesak ble behandlet i Stortinget (Fauske, Rana, Sør-Varanger)

(Akvisisjonsstrategi – neo-klassisk lokaliseringsteori)

1987Egen omstillingsbevilgning på KRDs budsjett

1992DU/SND ansvar for kvalitetssikring og oppfølging

(Egenbasert utvikling – endogen vekstteori)

2003Ansvarsreformen, fylkeskommunen overtarInnovasjon Norge ansvar for oppfølging og kvalitetssikring


Innretningen av arbeidet med omstilling

Innretningen av arbeidet med omstilling

 • Et tydelig sysselsettingsfokus, men også oppbygging av kompetanse og nettverk samt fokus på spesielle lokale forhold

 • Metoder og verktøy har tatt utgangspunkt i dette:

  • Utvikling av eksisterende bedrifter

  • Etablering av nye virksomheter – fokus på gründere og etablerere

  • Få eksisterende virksomheter til å etablere seg i kommunen


Bakteppe regional omstilling mot 2020

Bakteppe - regional omstilling mot 2020

 • Innvandringen øker

 • Større fokus på infrastruktur/økt mobilitet

 • Sterkere kommunesentra

 • Boligmarked, bomiljø, oppvekstvilkår, stedskvaliteter

www.regionalomstilling.no


Bakteppe regional omstilling mot 2020 forts

Bakteppe - regional omstilling mot 2020 (forts.)

 • De globaleøkonomiskutviklingstrekk

 • Kommunestrukturen

 • Nye næringer – endretarbeidsliv……

 • Store/småomstillingsprogram

www.regionalomstilling.no


Omstillingsprogrammets oppgave

Omstillingsprogrammets oppgave

“Skalprogrammetdefinere sin oppgavetilå handle kun omåfordelerelativtbegrensendeprosjektmidlertilsmåbedrifterellerskalprogrammetforstå sin rollesom element i en størresamfunnsmessigomstillingsprosess, som en merstrategisksamfunnsmessigaktør?”

(sitat: May-Britt Ellingsen, NORUT)

www.regionalomstilling.no


Helhetlig omstilling en tiln rming

Helhetlig omstilling – en tilnærming

 • En «metodikk» som tar større hensyn til det komplekse i omstillingen av lokalsamfunn og endringer i arbeidslivet

 • Definereret tydeligeresamfunnsperspektiviutformingenav et regionaltomstillingsprogram

 • Tar hensyntilsamspilletmellomnæringslivog f. eks. bomiljø, oppvekstogkultur

www.regionalomstilling.no


In startet et forprosjekt

IN STARTET ET FORPROSJEKT

 • Relevante faktorer for å beskrive helhetlig tilnærming til regional omstilling

 • En metodikk som gir et bredere perspektiv på utformingen av regionale omstillingsprogram

 • Mulige utviklere og leverandører av tjenesten

www.regionalomstilling.no


Gjennomf ring av forprosjekt

Gjennomføring av forprosjekt

 • Workshop

 • Prosjektplan

 • Prosjektgruppe

 • Bredt sammensatt referansegruppe

www.regionalomstilling.no


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Mål

Hovedprosjektet skal føre til at det er utviklet en prosess som bidrar til at «hele» lokalsamfunn gis muligheten til å bli aktive deltagere i et omstillingsprogram.

IN skal ha oppdatert og tilpasset sin oppdragsprosess slik at denne tilnærmingen ivaretas.

www.regionalomstilling.no


Opprinnelig definisjon

Opprinnelig definisjon

“Helhetlig omstilling er en ekstraordinær innsats for arbeidsplassvekst i lønnsomme bedrifter, og hvor man tar reelt hensyn til andre og relevante faktorer som hemmer og fremmer denne arbeidsplassveksten i alle faser av omstillingsperioden”

Ref.: Ruderaas/ Maximite


Om forst elsen av helhetlig omstilling

Om forståelsen av helhetlig omstilling

Noen innspill fra

referansegruppen

www.regionalomstilling.no


Innspill i

Innspill I

Generelt

 • Arbeidsplassperspektivetførst, attraktivitetsomstøttestrategi

 • Alt. arbeidsplasserogattraktivtbosted like viktig

 • Nye holdninger, nykompetanseomlokalsamfunns- utvikling

 • Styrkingavhandlingskapasitet

www.regionalomstilling.no


Innspill ii

InnspillII

Analyse/strategi

 • Faktorer som påvirker målet - bred aktøranalyse

 • Kommunen som eier og leder (har det øverste ansvar for programmets innretning og måloppnåelse)!

 • Avgrensing av omstillingsprosessen

 • Målemetoder

www.regionalomstilling.no


Innspill iii

InnspillIII

Attraktivitet

Knyttet til forhold som kan påvirkes lokalt,(…) og som påvirker flyttestrømmen til eller fra stedet

 • Arbeidsplassvekst – nærings- og besøksattraktivitet

 • Folketallsvekst – bostedsattraktivitet

Ref.: Vareide/Telemarksforskning


Innspill iv

InnspillIV

Klyngeperspektivet

En analyse av forutsetningene for å forsterke kommunens/regionens utvikling bør ha et bredt utgangspunkt

 • Kommunens attraktivitet som bostedskommune

 • Kommunens muligheter til å utnytte et bredere arbeidsmarked

www.regionalomstilling.no


Innspill iv forts

InnspillIV (forts.)

 • Kommunens næringsstruktur og næringslivets oppkoplinger til regionale, nasjonale, internasjonale verdikjeder

 • Kommunens lokale innovasjonsinfrastruktur: Hva tilbys næringslivet av fysiske, kompetanse- og miljøressurser (næringsområder, næringshager, konsulenttjenester, etc.)

 • Kommunens evne til å verdsette samfunnsentreprenører

www.regionalomstilling.no


Innspill v

InnspillV

Helhetlig gjennomføring

 • Kommunen som nøkkelaktør

 • Kommunes planverktøy

 • Koordinering av kommuneorganisasjon og omstillingsorganisasjon.

www.regionalomstilling.no


Mulig revidert definisjon

Muligrevidertdefinisjon

“Helhetlig omstilling er en ekstraordinær innsats for arbeidsplassvekst og positive flyttetall i en kommune eller region.

I arbeidet tar man hensyn til relevante faktorer som hemmer og fremmer arbeidsplassveksten og flytting i alle faser av omstillingsperioden”

www.regionalomstilling.no


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

Forbedringsområder

Ref.: Ruderaas/Maximite


Veien videre hovedprosjekt

Veien videre - hovedprosjekt

 • I nær forståelse og samarbeid med KRD, fylkes-kommuner og kommuner oppdatere og tilpasse Innovasjon Norges oppdragsprosess og verktøy slik at en tilnærming mot helhetlig omstilling ivaretas

 • Forbedringsområdene som er identifisert i forprosjektet legges til grunn


Omstilling og gjennomf ringskraft den besv rlige implementeringen

TAR GJERNE MOT SYNSPUNKTER /INNSPILL PÅ TEMAET!

TAKK FOR OPPMERKSOMHET!


 • Login