Significante Schade bij Zuiderzeeland - PowerPoint PPT Presentation

Significante schade bij zuiderzeeland
Download
1 / 25

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Significante Schade bij Zuiderzeeland. - 3e Praktijkdag MEPGEP - 1 februari 2007 Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland). Leidt KRW tot significante schade?. Opbouw presentatie. typering gebied afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade Vervolg.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Significante Schade bij Zuiderzeeland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Significante schade bij zuiderzeeland

Significante Schade bij Zuiderzeeland

- 3e Praktijkdag MEPGEP -

1 februari 2007

Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland)


Leidt krw tot significante schade

Leidt KRW tot significante schade?


Opbouw presentatie

Opbouw presentatie

 • typering gebied

 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade

 • Vervolg


Keuze waterlichaam

Keuze Waterlichaam

 • Tochten Lage Afdeling Noordoostpolder


Typering gebied tochten nop

typering gebied (tochten NOP)

 • wateraan- en afvoerfunctie, landbouwkundige functies

 • kunstmatige, steile en troebele bak met kwelbeïnvloeding en vast peil

 • intensief maaibeheer

 • weinig algen

 • slechte ontwikkeling waterplanten & soortenarme oevervegetatie, plantminnende soorten.


Significante schade bij zuiderzeeland

de tochten Lage Afdeling Noordoostpolder in beeld


Opbouw presentatie1

Opbouw presentatie

 • typering gebied

 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade

 • kennishiaten


Afleiding gep via handreiking

Afleiding GEP via Handreiking


Statustoekenning

 • stap 8: toets nuttige doel met andere middelen

geen alternatief voor wateraan- en afvoerfunctie

Statustoekenning

 • stap 7: niet relevant, want kunstmatig

 • stap 9: waterlichaam heeft definitief (tot 2015) status kunstmatig


Afleiding gep via handreiking1

Afleiding GEP via Handreiking


Significante schade bij zuiderzeeland

Inventariseer ‘hydromorfologische

ingrepen’ en mogelijke mitigerende

maatregelen

 • Inrichting, beheer & onderhoud

 • Oeververflauwing, maaibeheer, peilgerelateerde maatregelen


Studie significante schade

studie significante schade

1. operationaliseren criteria sig. schade (functies):

 • schade is niet gering: > 15% van verzamelinkomen

 • schade > gangbare variatie: 5 en 95 percentiel vh inkomen

 • bedreigd in voortbestaan: obv gemiddelde inkomen


Significante schade bij zuiderzeeland

Sig. schade mbt Milieu: Milieu in ‘brede zin’:

 • bestaande milieuwetgeving (VHR, Zwemwater)

 • archeologie

 • cultuurlandschap

 • geomorfologie


Significante schade bij zuiderzeeland

2. bepaling relevante functies

3. bepaal groslijst van maatregelen

 • ecol. relevant, geen maatregelen mbt menselijke beïnvloeding


Significante schade bij zuiderzeeland

melkveehouderij

4. sectoranalyse

 • kwantitatief: melkveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw, fruitteelt, bloembollenteelt

 • kwalitatief: bosbouw, recreatie, scheepvaart, binnenvisserij

omvang landbouwsector (# bedrijven, opp., nge, etc.)


Significante schade bij zuiderzeeland

gemiddelde gezinsinkomen (per bedrijfstak, per ha)

inkomen per sector per waterlichaam (x miljoen €/jaar)


5 schade aan functies

 • inschatten gem. grondwaterstanden na realisatie verbetermaatregelen

verwijderen drainage: van VII naar V (zware gronden) en van VII naar III (lichte gronden)

5. schade aan functies

 • inschatten gem. grondwaterstanden in uitgangssituatie

grondwatertrap VII


Significante schade bij zuiderzeeland

verlaging saldo (€/ha) na verandering Gt

inkomensschade (x miljoen €/jaar) na verandering Gt voor ‘tochten NOP’

 • bepalen omvang schade per maatregel


Significante schade bij zuiderzeeland

inkomensschade (x miljoen €/jaar) door verwijderen drainage


Toetsing aan 3 criteria sig schade

b. variatie (toetsing 5- en 95 percentiel)

procentuele verandering van omzet alleen voor bollenteelt op zware gronden buiten de statistische bandbreedte

toetsing aan 3 criteria sig. schade

a. schade > 15% verzamelinkomen


Significante schade bij zuiderzeeland

inkomenssituatie onder bestaansmin., want slechte inkomenspositie van mn bollen- en fruitteelt

c. bedreigd in voortbestaan


Sig schade aan milieu

sig. schade aan milieu

 • andere wetgeving: nee

 • archeologie: nee

 • geomorfologie: nee

 • cultuurlandschap: nee


Bevindingen sig schade

bevindingen sig. schade

 • criterium variatie is weinig onderscheidend

 • maak gevoeligheidsanalyse

 • vervolg: clusteren en extrapoleren

 • alleen schade, geen kosten maatr.

 • geen emissie-maatregelen


Opbouw presentatie2

Opbouw presentatie

 • typering gebied

 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade

 • Vervolg


Vervolg

Vervolg

 • Uitbreiding gevoeligheidsanalyse bij invulling criteria significante schade

 • Schade vs baten

 • Advies naar provincie

 • Nieuwe projecten / studies zijn nodig


 • Login