Significante schade bij zuiderzeeland
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Significante Schade bij Zuiderzeeland PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Significante Schade bij Zuiderzeeland. - 3e Praktijkdag MEPGEP - 1 februari 2007 Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland). Leidt KRW tot significante schade?. Opbouw presentatie. typering gebied afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade Vervolg.

Download Presentation

Significante Schade bij Zuiderzeeland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Significante schade bij zuiderzeeland

Significante Schade bij Zuiderzeeland

- 3e Praktijkdag MEPGEP -

1 februari 2007

Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland)


Leidt krw tot significante schade

Leidt KRW tot significante schade?


Opbouw presentatie

Opbouw presentatie

 • typering gebied

 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade

 • Vervolg


Keuze waterlichaam

Keuze Waterlichaam

 • Tochten Lage Afdeling Noordoostpolder


Typering gebied tochten nop

typering gebied (tochten NOP)

 • wateraan- en afvoerfunctie, landbouwkundige functies

 • kunstmatige, steile en troebele bak met kwelbeïnvloeding en vast peil

 • intensief maaibeheer

 • weinig algen

 • slechte ontwikkeling waterplanten & soortenarme oevervegetatie, plantminnende soorten.


Significante schade bij zuiderzeeland

de tochten Lage Afdeling Noordoostpolder in beeld


Opbouw presentatie1

Opbouw presentatie

 • typering gebied

 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade

 • kennishiaten


Afleiding gep via handreiking

Afleiding GEP via Handreiking


Statustoekenning

 • stap 8: toets nuttige doel met andere middelen

geen alternatief voor wateraan- en afvoerfunctie

Statustoekenning

 • stap 7: niet relevant, want kunstmatig

 • stap 9: waterlichaam heeft definitief (tot 2015) status kunstmatig


Afleiding gep via handreiking1

Afleiding GEP via Handreiking


Significante schade bij zuiderzeeland

Inventariseer ‘hydromorfologische

ingrepen’ en mogelijke mitigerende

maatregelen

 • Inrichting, beheer & onderhoud

 • Oeververflauwing, maaibeheer, peilgerelateerde maatregelen


Studie significante schade

studie significante schade

1. operationaliseren criteria sig. schade (functies):

 • schade is niet gering: > 15% van verzamelinkomen

 • schade > gangbare variatie: 5 en 95 percentiel vh inkomen

 • bedreigd in voortbestaan: obv gemiddelde inkomen


Significante schade bij zuiderzeeland

Sig. schade mbt Milieu: Milieu in ‘brede zin’:

 • bestaande milieuwetgeving (VHR, Zwemwater)

 • archeologie

 • cultuurlandschap

 • geomorfologie


Significante schade bij zuiderzeeland

2. bepaling relevante functies

3. bepaal groslijst van maatregelen

 • ecol. relevant, geen maatregelen mbt menselijke beïnvloeding


Significante schade bij zuiderzeeland

melkveehouderij

4. sectoranalyse

 • kwantitatief: melkveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw, fruitteelt, bloembollenteelt

 • kwalitatief: bosbouw, recreatie, scheepvaart, binnenvisserij

omvang landbouwsector (# bedrijven, opp., nge, etc.)


Significante schade bij zuiderzeeland

gemiddelde gezinsinkomen (per bedrijfstak, per ha)

inkomen per sector per waterlichaam (x miljoen €/jaar)


5 schade aan functies

 • inschatten gem. grondwaterstanden na realisatie verbetermaatregelen

verwijderen drainage: van VII naar V (zware gronden) en van VII naar III (lichte gronden)

5. schade aan functies

 • inschatten gem. grondwaterstanden in uitgangssituatie

grondwatertrap VII


Significante schade bij zuiderzeeland

verlaging saldo (€/ha) na verandering Gt

inkomensschade (x miljoen €/jaar) na verandering Gt voor ‘tochten NOP’

 • bepalen omvang schade per maatregel


Significante schade bij zuiderzeeland

inkomensschade (x miljoen €/jaar) door verwijderen drainage


Toetsing aan 3 criteria sig schade

b. variatie (toetsing 5- en 95 percentiel)

procentuele verandering van omzet alleen voor bollenteelt op zware gronden buiten de statistische bandbreedte

toetsing aan 3 criteria sig. schade

a. schade > 15% verzamelinkomen


Significante schade bij zuiderzeeland

inkomenssituatie onder bestaansmin., want slechte inkomenspositie van mn bollen- en fruitteelt

c. bedreigd in voortbestaan


Sig schade aan milieu

sig. schade aan milieu

 • andere wetgeving: nee

 • archeologie: nee

 • geomorfologie: nee

 • cultuurlandschap: nee


Bevindingen sig schade

bevindingen sig. schade

 • criterium variatie is weinig onderscheidend

 • maak gevoeligheidsanalyse

 • vervolg: clusteren en extrapoleren

 • alleen schade, geen kosten maatr.

 • geen emissie-maatregelen


Opbouw presentatie2

Opbouw presentatie

 • typering gebied

 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade

 • Vervolg


Vervolg

Vervolg

 • Uitbreiding gevoeligheidsanalyse bij invulling criteria significante schade

 • Schade vs baten

 • Advies naar provincie

 • Nieuwe projecten / studies zijn nodig


 • Login