nvo buhalterin s apskaitos tvarkymas ir projekt finans valdymas
Download
Skip this Video
Download Presentation
NVO BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS IR PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 135

NVO BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS IR PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

NVO BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS IR PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS. Doc. dr. Astrida Slavickienė, LŽŪU. Veiklos reglamentavimas. Visos visuomeninės organizacijos veikia pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NVO BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS IR PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS' - ayita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nvo buhalterin s apskaitos tvarkymas ir projekt finans valdymas

NVO BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS IR PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS

Doc. dr. Astrida Slavickienė, LŽŪU

slide2

Veiklos reglamentavimas

 • Visos visuomeninės organizacijos veikia pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą.
 • Vadovaujantis šiuo įstatymu, kaimo bendruomenės yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.
bendruomen ir komercin veikla
Bendruomenė ir komercinė veikla
 • Remiantis Asociacijų įstatymu, bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
 • Pelnas, gautas vykdant komercinę veiklą gali būti panaudojamas pačios bendruomenės plėtrai.
apskaitos tvarkym reglamentuojantys teis s aktai
Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai
 • LR Buhalterinės apskaitos įstatymas;
 • LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
 • LR Asociacijų įstatymas;
 • LR Mokėjimų įstatymas;
 • LRV 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 370“Dėl inventorizacijos taisyklių” patvirtinimo;
 • LRV 2000 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 179 “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių patvirtinimo”;
 • 2004 m. lapkričio 22 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 buvo patvirtintos:

“Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės”

slide5

Apskaitos dokumentai

 • Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais.
 • Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.
 • Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais.
 • Visi apskaitos dokumentai, kurie yra surašomi ūkinės operacijos metu, turi būti saugomi 10 metų.
apskaitos dokument privalomi rekvizitai
Apskaitos dokumentų privalomi rekvizitai
 • apskaitos dokumento pavadinimas;
 • ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
 • apskaitos dokumento data;
 • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
 • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
 • asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos. Neprivalomas PVM sąskaitose faktūrose;
 • Kasos aparato kvitui neprivalomi rekvizitai – pavadinimas ir parašas.
reikalavimai apskaitos dokumentams 1
Reikalavimai apskaitos dokumentams (1)
 • Kituose teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų gaminimo ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė.
  • Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės 2004m. balandžio 9d. nutarimas Nr. 407
  • Dėl kasos pajamų orderių ir apskaitos dokumentų vieneto sąnaudoms pripažinti 2004m. spalio 15d. (VMI prie FM Tiesioginių mokesčių skyrius);
  • Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės. (VMI prie FM 2004 04 21 įsakymas Nr. VA 55)
reikalavimai apskaitos dokumentams 2
Reikalavimai apskaitos dokumentams (2)
 • Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų ir suskystintų dujų, skirtų naudoti kaip degalai) pirkėjams, kai jie pagal pirkimo-pardavimo sutartis atsiskaito ne banko kortele, išrašytuose apskaitos dokumentuose būtini rekvizitai nurodyti „Dėl Kasos pajamų orderių ir apskaitos dokumentų vieneto sąnaudoms pripažinti“.
 • Kai ūkinė operacija jau atlikta arba ūkinis įvykis baigėsi, bet nėra gautas tai patvirtinantis apskaitos dokumentas, surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas, nustatantis ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą.
  • Šį dokumentą pasirašo asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus.
reikalavimai apskaitos dokumentams 3
Reikalavimai apskaitos dokumentams (3)

Apskaitos dokumentų pasirašymas

 • Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius.
 • Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu.
 • Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.
reikalavimai apskaitos dokumentams 4
Reikalavimai apskaitos dokumentams (4)

Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą

 • Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas
 • Vadovas privalo nustatyti įstaigos ar įmonės veiklos dokumentus ir registrus.
 • Vadovas privalo paskirti už veiklos dokumentų registravimą , tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą atsakingus asmenis ir nustatyti jų įgaliojimus.
apskaitos dokumentai s naudoms pripa inti 1
Apskaitos dokumentai sąnaudoms pripažinti(1)
 • PVMsąskaita faktūra
 • Sąskaita faktūra
 • Kasos aparato kvitai
 • Prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitai
 • Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo ar nuomos dokumentai
 • Sutartys (nuomos, panaudos, autorinės ir pan.)
 • Darbų priėmimo – perdavimo aktas
 • Laisvos formos dokumentai
apskaitos dokumentai s naudoms pripa inti 2
Apskaitos dokumentai sąnaudoms pripažinti (2)
 • Išlaidos pripažįstamos pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras tik tuo atveju, jeigu jose nurodytas
  • prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kodas (jeigu jis yra fizinis asmuo – asmens kodas),
  • pirkėjo (kliento) pavadinimas ir kodas  
apskaitos dokumentai s naudoms pripa inti 3
Apskaitos dokumentai sąnaudoms pripažinti (3)
 • Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 litų.
 • Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, netaikant 1000 litų.
 • Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) įsigijimo išlaidos sąnaudomis, kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, atsiskaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, pripažįstamos tik
  • pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras
   • pirkėjas šiuo atveju kasos aparato kvito turėti neprivalo.
apskaitos dokumentai s naudoms pripa inti 4
Apskaitos dokumentai sąnaudoms pripažinti (4)
 • Fiskaliniu kasos aparatu išspausdintame kvite turi būti:
 • ūkio subjekto pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba ūkio subjekto kodas, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas);
 • kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;
 • prekės (paslaugos) arba jų grupės pavadinimas;
 • prekės (paslaugos) kaina;
 • prekių (paslaugų) kiekis;
 • visa mokėtina suma;
 • pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;
 • iš asmens gauta suma;
 • grąža;
 • fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris.
apskaitos politika
Apskaitos politika
 • Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti.
 • Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje turi atsispindėti:
  • - sąskaitų planas su sąskaitomis /subsąskaitomis;
  • - registrų sąrašas;
  • - organizacijoje taikomi IT nusidėvėjimo normatyvai ir skaičiavimo metodai, išlaidų grupavimo pagal atskirus projektus tvarka, netiesioginių išlaidų apskaičiavimo ir priskyrimo projektams taisyklės ir pan.;
  • - dokumentų saugojimo tvarka;
  • - projektui gaunamos paramos ūkinių operacijų registravimo buhalterinėje apskaitoje tvarka.
bendrieji apskaitos principai 2
Bendrieji apskaitos principai(2)
 • Pagrindiniai apskaitos tvarkymo principai:
  • įmonės;
  • veiklos tęstinumas;
  • periodiškumas;
  • apskaitos pastovumas;
  • kaupimas;
  • piniginis matas;
  • palyginimas;
  • atsargumas;
  • neutralumas;
  • turinio svarbos.
mon s principas
Įmonės principas
 • Jis reiškia, kad kiekviena Organizacija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir į apskaitą bei finansinę atskaitomybę turi būti įtraukiamas tik jos turtas, kapitalas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
 • Organizacijos turtas yra atskirtas nuo jos savininkų ir kitų ūkio subjektų turto ar įsipareigojimų.
veiklos t stinumo principas
Veiklos tęstinumoprincipas
 • Daroma prielaida, kad Organizacijos veiklos laikotarpis neribotas ir artimiausiu metu nenumatoma jos likviduoti.
 • Vadovaujamasi nuostata, kad turimas turtas turi būti įkainojamas taikant savikainos principą.
 • Jei Organizaciją numatoma likviduoti, šis principas netaikomas.
periodi kumo principas
Periodiškumo principas
 • Tvarkant apskaitą Organizacijos veikla suskirstoma į finansinius metus arba kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaroma finansinė atskaitomybė.
 • Finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Kai ūkinė veikla pradedama, reorganizuojama, likviduojama arba keičiami finansiniai metai, finansiniai metai gali būti trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių, bet negali viršyti 18 mėnesių.
pastovumo principas
Pastovumo principas
 • Pasirinkta apskaitos metodika turi būti taikoma nuolat arba pakankamai ilgą laiką.
 • Keitimas galimas tik tuo atveju, jeigu taikomi apskaitos metodai neleidžia teisingai parodyti Organizacijos finansinių metų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, finansinių rezultatų ir pinigų srautų.
piniginio mato principas
Piniginio matoprincipas
 • Visas Organizacijos turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje išreiškiami pinigais.
kaupimo principas
Kaupimoprincipas
 • Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda (įvyksta), ir pateikiami tų laikotarpių finansinėje atskaitomybėje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.
 • Uždirbamos pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo (patyrimo) metu.
palyginimo principas
Palyginimoprincipas
 • Kaupimo principu apskaičiuotos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos siejamos (lyginamos) su to laikotarpio sąnaudomis, patirtomis šioms pajamoms uždirbti.
 • Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos laikotarpiams, per kuriuos ūkio subjektas uždirbs pajamų.
 • Ataskaitinių finansinių metų informacija turi būti palyginama su ankstesnių finansinių metų informacija.
atsargumo principas
Atsargumoprincipas
 • Pasirenkami tokie apskaitos metodai, kuriais vadovaujantis turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.
 • Vadovaujamasi nuostatomis:
 • turtas vertinamas mažesne verte;
 • pajamos pripažįstamos tik tos, kurių uždirbimu neabejojama;
 • sąnaudų suma neturi būti nepagrįstai sumažinta, o visas abejotinas sąnaudas reikia priskirti ataskaitiniam laikotarpiui.
neutralumo principas
Neutralumo principas
 • Apskaitos informacija pateikiama nešališkai.
 • Jos pateikimas neturėtų daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir juo neturėtų būtų siekiama iš anksto numatyto rezultato.
turinio svarbos principas
Turinio svarbos principas
 • Ūkinės operacijos ir įvykiai į apskaitą įtraukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą.
 • Ūkinės operacijos ir įvykiai turi būti įtraukti į apskaitą ir pateiktifinansinėse ataskaitose pagal jų turinį ir ekonominę prasmę net ir tada, kai pateikimasskiriasi nuo teisinių dokumentų.
nuo ko pra d ti
Nuo ko pradėti ?
 • Pajamos sąskaitoje ir kasoje (gauta parama, skolinimasis, nario mokestis ir kt.)
 • Išlaidos (pagrįstos finansiniais dokumentais bei tinkamos pagal sąmatą)
 • Apskaitos politika
ne pelno organizacijos kapitalas
Ne pelno organizacijos kapitalas
 • Kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų (savininkų, dalininkų, narių) įnašų vertei.
 • Piniginių įnašų dydį, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarką nustato teisės aktai, reglamentuojantys ūkio subjekto veiklą, steigimo dokumentai, ūkio subjekto įstatai.
slide29

Finansavimas

 • Ne pelno organizacijos finansavimą sudaro:
  • dotacijos;
  • tiksliniai įnašai;
  • nario mokesčiai;
  • kitas finansavimas.
slide30

Apibūdinimas

 • Dotacija – neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas.
 • Finansavimas –
  • valstybės ir savivaldybės biudžeto,
  • Europos Sąjungos paramos,
  • Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų
   • parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirta ūkio subjekto įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.
slide31

Dotacijų apskaita

 • Dotacija registruojama apskaitoje gavus neatlyginamai ilgalaikį turtą arba įsigijus jį iš programai skirtų pinigų.
 • Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:
   • gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus;
   • ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikį turtą arba įsigyja iš programai (paramai) skirtų pinigų.
 • Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu.
slide32

Dotacijos pripažinimas panaudota

 • Dotacija pripažįstama panaudota, kai turtas nudėvimas, t.y.
  • turto nusidėvėjimo suma mažinama šio turto vertė
  • ir pripažįstamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos,
  • kartu kredituojama sąnaudų kompensavimo sąskaita
  • ir pripažįstamas dotacijos panaudojimas (debetuojama sąskaita “Dotacija”).
 • Balanse rodoma nepanaudotadotacijos dalis.
slide33

Kas yra tiksliniai įnašai?

 • Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.
 • Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos du požymius:
  • įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos (programos) sąlygas;
  • yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.
slide34

Tikslinių įnašų registravimas apskaitoje (1)

 • Jeigu numatomi gauti tiksliniai įnašai atitinka nustatytus kriterijus, jie gali būti registruojami apskaitoje kaip gautini.
 • Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai.
 • Tiksliniais įnašais gali būti pripažįstamos negrąžintinos paskolos, jeigu ūkio subjektas gali garantuoti, kad bus įvykdytos visos paskolos panaudojimo sąlygos ir jos grąžinti nereikės.
slide35

Tikslinių įnašų registravimas apskaitoje (2)

 • Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.
nario mokes iai
Nario mokesčiai
 • Nario mokesčiai renkami ir naudojami ūkio subjekto visuotinio narių susirinkimo arba įstatuose nustatyta tvarka.
 • Kadangi įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per įstatuose nustatytą laikotarpį jie bus sumokėti, atsiradus prievolei ūkio subjekto nariams mokėti nario mokestį, ši ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o sumokėjus nario mokestį apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai.
 • Jeigu nesitikima surinkti nario mokesčių, į apskaitą jie gali būti įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai apskaitoje nerodomi.
slide37

Paramos registravimas apskaitoje

 • Jeigu davėjas nenurodo konkretaus paramos tikslo, ūkio subjektas tokį finansavimą gali naudoti savo nuožiūra. Parama, gauta nenurodžius tikslo, registruojama apskaitoje kaip kitas finansavimas.
 • Parama, gauta prekėmis, įvertinama rinkos kaina ir rodoma kaip atsargos. Toks finansavimas pripažįstamas panaudotu, kai gautos atsargos sunaudojamos.
 • Jeigu parama teikiama paslaugomis arba savanorių darbu, tokia parama atskleidžiama aiškinamajame rašte.
s naud apskaita 1
Sąnaudų apskaita (1)
 • Organizacijos, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką, savarankiškai pasirenka paslaugų ir produkcijos savikainos apskaičiavimo metodą, sąnaudų priskyrimą atskiriems tikslams ir programoms.
 • Rekomenduojama apskaitą tvarkyti pagal atskirus projektus (programas), t.y. grupuoti su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą.
s naud apskaita 2
Sąnaudų apskaita (2)
 • Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.
 • Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.
s naud apskaita 3
Sąnaudų apskaita (3)
 • Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos.
s naud kompensavimas
Sąnaudų kompensavimas
 • Sąnaudų kompensavimas – finansavimo, susijusio su programos (paramos) tikslų įgyvendinimu, panaudojimas.
 • Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos.
 • Sąnaudų dalis, kuri atitinka skirto tikslinio finansavimo programos (paramos) tikslus ir (arba) bendrųjų sąnaudų padengimą, per ataskaitinį laikotarpį registruojama atskiroje sąskaitoje „Kompensuotos sąnaudos“.
 • Veiklos rezultatų ataskaitoje kompensuotos sąnaudos rodomas su minuso ženklu.
 • Finansavimo panaudojimas pagal atskiras programas atskleidžiamas aiškinamajame rašte.
veiklos s naudos
Veiklos sąnaudos

Prie veiklos sąnaudų priskiriamos:

 • darbuotojų darbo apmokėjimo,
 • ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos),
 • patalpų išlaikymo,
 • patalpų nuomos,
 • draudimo,
 • mokesčių (neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį),
 • transporto
 • ryšių,
 • turto nurašymo,
 • abejotinų skolų,
 • žalos atlyginimo
 • kitos (pvz., ūko subjekto pinigais suteikta labdara, parama).
kitos s naudos
Kitos sąnaudos

Prie kitų sąnaudų priskiriami:

 • ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai;
 • valiutos kurso neigiama įtaka;
 • sumokėtos ir mokėtinos palūkanos;
 • baudos;
 • delspinigiai;
 • kitos sąnaudos, nesusijusios su tipine ūkio subjekto veikla.
pajam pripa inimas 1
Pajamų pripažinimas (1)
 • Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas.
 • Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra ūkio subjekto gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.
pajam pripa inimas 2
Pajamų pripažinimas (2)

Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos finansinėje atskaitomybėje, jeigu:

 • pardavėjas užbaigė visus esminius prekių gamybos darbus,
 • perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau nebekontroliuoja šių prekių, be to,
 • tikimybė, kad prekės bus grąžintos arba reikės patirti daug papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba arba pardavimu, labai menka; arba visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis) suteiktos pirkėjui, o didelių papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių su šių paslaugų suteikimu, tikimybė menka.
kitos pajamos
Kitos pajamos
 • Į kitas pajamas įskaitomas:
 • ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas,
 • gauti ir gautini dividendai,
 • ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus,
 • valiutos kurso teigiama įtaka,
 • baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.
tinkamos i laidos
Tinkamos išlaidos
 • Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos nuo paramos paraiškos užregistravimo datos arba nuo sutarties pasirašymo datos iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
netinkamos i laidos
Netinkamos išlaidos
 • Išlaidos, nenumatytos projekte,
 • Nesusijusios su projektu,
 • Neišvardintos projektų įgyvendinimo taisyklėse,
 • Išlaidos, patirtos anksčiau ar vėliau nei numatyta (iki paramos paraiškos užregistravimo datos arba iki sutarties pasirašymo datos arba vėliau nei projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga)
bendrosios i laidos
Bendrosios išlaidos
 • Atlyginimas konsultantams, konsultuojantiems organizaciniais paramos paraiškos parengimo, finansiniais ir projekto įgyvendinimo (išskyrus strategijos ar konkretaus projekto rengimą) klausimais.
 • Šios išlaidos turi neviršyti projekte numatytų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų tam tikros (nustatytos) dalies.

Planuojama:

  • Atlygis už konsultavimo paslaugą(jeigu dirbama įregistravus individualią veiklą arba samdoma įmonė)
projekto gyvendinimo i laidos
Projekto įgyvendinimo išlaidos
 • Atlyginimas projekto rengėjams, vykdytojams ir (arba) konsultantams
  • Atlygis už konsultavimo paslaugą(jeigu dirbama įregistravus individualią veiklą arba samdoma įmonė)
individualios veiklos i laidas pateisinantys dokumentai
Individualios veiklos išlaidas pateisinantys dokumentai
 • Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymopažyma arba verslo liudijimas;
 • Paslaugų sutartis;
 • Darbų priėmimo – perdavimo aktas;
 • Prekių (paslaugų) pirkimo –pardavimo kvitas arba sąskaita faktūra;
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai (banko išrašai, kasos išlaidų orderiai – jeigu buvo išrašyta sąskaita faktūra).
planuojamos i laidos
Planuojamos išlaidos
 • Atlygis už atliktą paslaugą:
  • Paslauga atliekama fizinio asmens dirbant su verslo liudijimu
  • Paslauga atliekama fizinio asmens, įregistravusio individualią veiklą
  • Paslauga atliekama įmonės
   • Organizacija neįpareigota išskaičiuoti ir sumokėti jokių mokesčių ir įmokų
autorinis atlyginimas
Autorinis atlyginimas
 • Autorinė sutartis;
 • Darbų priėmimo – perdavimo aktas;
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai (banko išrašai, kasos išlaidų orderiai).
planuojamos i laidos1
Planuojamos išlaidos
 • Atlygis autoriui
 • Draudėjo VSDF įmokos
  • Organizacija įpareigota išskaičiuoti teisės aktuose nustatytus darbuotojo mokesčius ir įmokas (Gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokas)
komandiruo i i laidos
Komandiruočių išlaidos

Komandiruotės išlaidoms priskiriamos šios išlaidos:

 • Dienpinigiai;
 • Gyvenamo ploto nuomos išlaidos ;
 • Kelionių išlaidos;
 • Ryšių (pašto ir telekomunikacijų ) išlaidos;
 • Dokumentų susijusių su išvykimu tvarkymo išlaidos ( įskaitant kelionių draudimą) (vykstant į užsienį ) ;
 • Mokėjimai už kelius, taip pat transporto priemonių draudimas ( vykstant į užsienį)
 • Kelionės metu sunaudotų degalų išlaidos;
 • Automobilių saugojimo aikštelių išlaidos (tik tarnybinių komandiruočių į užsienį biudžetinių įstaigų darbuotojams)
 • Kitos su komandiruote susijusios išlaidos (registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo ir pan.
 • Transporto nuomos.

Įsidėmėtina!

Į komandiruotę gali vykti tik pagal darbo sutartį dirbantys asmenys.

komandiruot s i laidas pateisinantys dokumentai
Komandiruotės išlaidas pateisinantys dokumentai
 • Įsakymas (potvarkis) dėl komandiruotės bei kelionės išlaidų, dienpinigių išmokėjimo;
 • Bilietai;
 • Pirkimo sąskaitos faktūros,
 • Mokėjimo dokumentai.
slide59

Transporto išlaidas pateisinantys dokumentai (1)

 • Transporto nuoma:
 • Tiekėjų apklausa
 • Sutartis
 • Transporto priemonės priėmimo - perdavimo aktas (jei nuomojama tik transporto priemonė)
 • Sąskaita - faktūra
 • Keleivių vežimo lapas
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai
 • Įsakymas dėl automobilio priskyrimo projekto reikmėms, dėl kuro normų
 • Techninio paso kopija
 • Kelionės lapai
 • Kuro pirkimo sąskaitos faktūros ar čekiai
 • Kuro nurašymo aktai ir pan.
slide60

Transporto išlaidas pateisinantys dokumentai (2)

 • Asmeninio transporto naudojimas:
 • Panaudos sutartis su transporto priemonės savininku;
 • Kuro normos apskaičiavimas;
 • Kuro įsigijimas (kvitai, sąskaitos - faktūros)
 • Kelionės lapai;
 • Sunaudoto kuro nurašymas;
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai.
mokom j ir informacini rengini organizavimo i laidos
Mokomųjų ir informacinių renginių organizavimo išlaidos
 • atlyginimas lektoriui (-iams);
 • patalpų nuomos išlaidos;
 • mokomojo ir (arba) informacinio renginio medžiagos rengimo, įskaitant vertimo paslaugas, spausdinimo, įrišimo ir dauginimo išlaidos;
 • įrangos nuomos išlaidos;
 • kelionių ir (arba) transporto nuomos išlaidos;
 • aprūpinimo maistu ir nakvyne išlaidos;
 • kanceliarinių prekių, skirtų mokomojo (-ųjų) ir informacinio (-ių) renginio (-ių) klausytojams, išlaidos;
 • ryšių išlaidos;
 • išlaidos, susijusios su atsiskaitomosios sąskaitos, kuri skirta paramos lėšoms, atidarymu ir aptarnavimu;
 • vertimo paslaugų pirkimo išlaidos;
 • viešinimo išlaidos.
slide62

Patalpų nuoma

 • Nuomos sutartis;
 • Sąskaita – faktūra;
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai (banko išrašai, kasos išlaidų orderiai).
med iagos rengimas
Medžiagos rengimas
 • Autorinė sutartis;
 • Paslaugų sutartis.
ry i paslaugos
Ryšių paslaugos
 • Kai telefonas naudojamas pagal panaudos sutartį:
 • Panaudos sutartis;
 • Sąskaitos –faktūros;
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai (banko išrašai , kasos išlaidų orderiai).
 • Kai telefonas yra organizacijos:
 • Sąskaitos –faktūros;
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai (banko išrašai , kasos išlaidų orderiai).
slide65

Išlaidas maitinimui pateisinantys dokumentai

 • Įsigyjant maisto prekes:
 • Tiekėjų apklausa;
 • Sąskaita - faktūra
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai
 • Nurašymo aktas
 • Renginio dalyvių sąrašas
 • Samdant maitinimoįstaigą:
 • Teikėjų apklausa
 • Sutartis
 • Sąskaita -faktūra
 • Išlaidų apmokėjimo dokumentai
 • Renginio dalyvių sąrašas
nusid v jimo i laidas pateisinantys dokumentai
Nusidėvėjimo išlaidas pateisinantys dokumentai
 • pirkimo sutartis (jei buvo pasirašoma), sąskaita faktūra, apmokėjimo dokumentai,
 • įvedimo į eksploataciją aktas, kuriame nurodoma turto nusidėvėjimo laikotarpis,
 • vadovo įsakymai dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodikos bei turto priskyrimo ilgalaikiam turtui,
 • nusidėvėjimo apskaičiavimo dokumentai, ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo išlaidų priskyrimo projektui dokumentai (įsakymai, pažymos).
 • Įstaigos vadovo patvirtinimas, kad ilgalaikis turtas įsigytas iš nuosavų lėšų.
neapmokam as savanori k as darb as 1
Neapmokamas savanoriškas darbas(1)
 • Su savanoriais gali būti sudaroma rašytinė savanoriškų darbų atlikimo sutartis.
 • Neapmokamo savanoriško darbo faktas turi būti fiksuojamas neapmokamo savanoriško darbo laiko apskaitos žurnale, kurio formą pasirenka Organizacija.
 • Santykiuose su savanoriais komandiruotės sąvoka neegzistuoja.
 • Kai savanoris siunčiamas atlikti savanoriško darbo organizatoriaus užduoties į kitą vietovę, savanoriško darbo organizatorius išleidžia
  • įsakymą (potvarkį), kuriame nurodomas savanorio vardas, pavardė, siuntimo tikslas, vietovė ir trukmė.
neapmokam as savanori k as darb as 2
Neapmokamas savanoriškas darbas (2)
 • Siunčiami savanoriai turi teisę gauti šias kompensacijas:
  • 1. maitinimo išlaidas, kai savanoriškas darbas trunka ne mažiau kaip 4 valandas per parą;
  • 2. kelionės iki savanoriško darbo atlikimo vietos ir iš jos išlaidas;
  • 3. nakvynės išlaidas, kai savanoriškas darbas atliekamas ilgiau nei parą ir (ar) kitoje nei savanorio gyvenamoji vieta vietovėje;
  • 4. pašto, telefono išlaidas, jeigu savanoris savanorišką darbą atlieka ne savanoriško darbo organizatoriaus organizacijos patalpose;
  • 5. savanoriškų darbų atlikimo sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančias savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos draudimo išlaidas;
  • 6. išlaidas, susijusias su išankstiniu kelionės bilietų įsigijimu ir užsakymu telefonu, bagažo vežimu ir saugojimu;
  • 7. kvalifikacijos kėlimo išlaidas, susijusias su savanorio atliekamu savanorišku darbu.
 • Išlaidos apmokamos pagal savanorio pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.
apskaitos objektai
Ilgalaikis turtas

materialusis

nematerialusis

finansinis

Trumpalaikis turtas

atsargos

atsiskaitymai

piniginės lėšos

Nuosavas kapitalas

kapitalas

rezervai

pelnas/nuostolis

dotacijos

finansavimas

Skolintas kapitalas

trumpalaikės skolos

ilgalaikės skolos

Pajamos

Sąnaudos

Apskaitos objektai
nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas:

 • identifikuojamas
 • nepiniginis turtas
 • neturintis materialios formos,
 • kuriuo ūkio subjektas disponuoja ir
 • kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.
nematerialiojo turto grup s
Nematerialiojo turto grupės

Iš ūkio subjekto apskaitos politikos

 • Nustatomos šios nematerialiojo turto grupės:
 • Programinė įranga
 • Kitas nematerialusis turtas
ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
 • Ilgalaikis materialusis turtas– materialusis turtas, kuris teikia ūkio subjektui ekonominės naudos naudojamasilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už ūkio subjekto nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.
slide73

Minimali IMT įsigijimo (pasigaminimo) savikaina

Negrąžinamo PVM įskaitymo tvarka

IMT įvertinimo būdas

IMT rekonstrukcijos ir remonto išlaidų pripažinimas

IMT naudingo tarnavimo laikas

IMT nusidėvėjimo metodai

IMT likvidacinė vertė

ILGALAI-

KIO MATERIA-LIOJO TURTO APSKAI-TOS

POLITIKOS FORMA-VIMAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politikos formavimas

ilgalaikio turto kainojimas
Ilgalaikio turto įkainojimas
 • Įsigijimo savikainą sudaro:
  • Pirkimo kaina
  • Negrąžintini mokesčiai
  • Pristatymo ( krovimo, vežimo, draudimo kelyje ir panašios) išlaidos
  • Paruošimo naudoti ( instaliavimo, montavimo, remonto, bandymo,paleidimo ir panašios) išlaidos
  • Numatomos išmontavimo, aplinkos sutvarkymo ir kitos išlaidos jei jospripažintos atidėjiniais
  • Nekilnojamo turto įregistravimo mokestis ir remonto išlaidos iki turto naudojimo pradžios
 • Į savikainą neįskaitomos šiam turtui įsigyti arba sukurti skolintų sumų palūkanos.
ilgalaikio materialiojo turto nusi d v jimas 1
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (1)
 • Nusidėvėjimas - riboto naudojimo laiko turto nudėvimosios vertės priskyrimas sąnaudoms (ar kito turto savikainai)ir paskirstymas per visą planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką, atsižvelgiant į realųto turto ekonominės vertės kitimą.
 • Nudėvimoji vertė – suma, gauta iš riboto naudojimo laiko ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus numatytą likvidacinę vertę.
ilgalaikio materialiojo turto nusi d v jimas 2
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (2)
 • Likvidacinė vertė - suma, kurią ūkio subjektas tikisi gauti už turtą jo naudingo tarnavimo laikopabaigoje, įvertinus būsimas likvidavimo ir perleidimo išlaidas.
 • Naudingo tarnavimo laikas - laikotarpis, kuriuo ūkio subjektas tikisi naudoti riboto naudojimolaiko turtą, arba gaminių ar produkcijos vienetų, kuriuos įmonė tikisi pagaminti (gauti)naudodama šį turtą, skaičius.
ilgalaikio materialiojo turto nusi d v jimas 3
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (3)
 • Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuotinuo kito mėnesio 1 dienos.
 • Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio1 dienos po turto nurašymo, perleidimoar kitokio perdavimo, kai turtas nustoja būti naudojamasarba kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliamaį produkcijos (paslaugų) savikainą ar į sąnaudas.
ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 9 nusid v jimas remontas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika (9) (nusidėvėjimas, remontas)
 • Ilgalaikiam materialiajam turtui taikomi šie nusidėvėjimo skaičiavimo metodai:
 • tiesiogiai proporcingas (tiesinis);
 • produkcijos.
 • Remonto išlaidų registravimas priklauso nuo remonto rezultato
l izing o sutar ties apskaita 1
Lizingo sutarties apskaita (1)
 • Pagal lizingo sutartį gautas turtas registruojamas kaip ilgalaikis turtas- turto kaina, nurodyta lizingo sutartyje, išskyrus mokėtinas palūkanas.
  • Į savikainą įskaitomos su lizingo sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti tiesiogiai susijusios ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos.
  • Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms, kurios įtraukiamos į apskaitą kaupimo principu.
l izing o sutar ties apskaita 2
Lizingo sutarties apskaita (2)
 • Pagal lizingo sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo ar patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti.
 • Organizacija turi kaupti informaciją apie palūkanas, kurias reikės sumokėti per finansinės nuomos sutarties laikotarpį, ir pateikti ją aiškinamajame rašte.
nuom os panaudos sutar i apskaita
Nuomos, panaudos sutarčių apskaita
 • Pagal veiklos nuomos ar panaudos sutartis gautą turtą Organizacija registruoja nebalansinėse sąskaitose.
 • Pagal veiklos nuomos ar panaudos sutartį gauto turto
  • paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis,
   • jeigu šių išlaidų nuomotojas ar panaudos davėjas nekompensuoja
  • esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip atskiras turto vienetas (būsimųjų laikotarpių sąnaudos) ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį nuomos ar panaudos laikotarpį,
   • jeigu tų išlaidų nuomotojas ar panaudos davėjas nekompensuoja.
pinig kasoje apskaita 1
Pinigų kasoje apskaita (1)
 • Pinigų, esančių ūkio subjekto kasoje, apskaitą reglamentuoja LRV nutarimas “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo”.
 • Pinigai į kasą
  • priimami pagal KPO
  • išmokami pagal KIO.
 • Atliekant operacijas užsienio valiuta sumos KPO ir KIO įrašomos litais ir centaisbeiužsienio valiuta (žodžiais ir skaitmenimis)
pinig kasoje apskaita 2
Pinigų kasoje apskaita (2)
 • Pinigų apskaitai kasoje pildoma Kasos knyga.
 • Operacijos nacionaline ir kiekviena užsienio valiuta turi būti surašomos atskirose knygose.
 • Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną orderį ir kiekvienos dienos pabaigoje (jei nenustatyta kitaip) susumuoja dienos operacijas. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje.
pinig s skaitose bankuose apskaita
Pinigų sąskaitose bankuose apskaita
 • Bendruomenė privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje (banke).
 • Sąskaitos bankuose atidaromos vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, Pinigų plovimo prevencijos įstatymu ir LB nustatyta tvarka.
 • Kredito įstaigų ir klientų santykius atliekant mokėjimus nustato
  • LR Mokėjimų įstatymas,
  • LR civilinis kodeksas,
  • LR Mokėjimų eiliškumo įstatymas.
valiutini operacij apskaita 1
Valiutinių operacijų apskaita (1)
 • Valiutinėms operacijoms priskiriami tokie sandoriai, kai ūkio subjektas prisiima įsipareigojimus arba vykdo šiuos įsipareigojimus užsienio valiuta.
 • Valiutinė operacija registruojama apskaitoje litais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos oficialų lito ir užsienio valiutos kursą.
valiutini operacij apskaita 2
Valiutinių operacijų apskaita (2)
 • Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinės atskaitomybės valiuta, taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojantį oficialų lito ir užsienio valiutos kursą.
 • Valiutiniai straipsniai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta (įkainojant paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialiu kursu).
atsarg apskaita 1
Atsargų apskaita (1)
 • Apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.
 • Balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
 • Įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, prie kurios pridedami visi su pirkimu susiję negrąžinami mokesčiai, gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos.
 • Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.
 • Jeigu pridėtinės vertės mokestis negrąžinamas (neatskaitomas), organizacija gali jį įskaityti į atsargų įsigijimo savikainą arba iš karto pripažinti mokesčių sąnaudomis.
atsarg apskaita 2
Atsargų apskaita (2)
 • Kai įmonė už įsigytas atsargas atsiskaito užsienio valiuta, šių atsargų savikaina apskaičiuojama pagal pirkimo dieną galiojusį oficialų Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo kursą ar santykį, neatsižvelgiant į atsiskaitymo datą.
atsarg apskaita 3
Atsargų apskaita (3)
 • Jeigu Organizacija atsargas gauna neatlygintinai, šių atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė.
 • Jeigu atsargų vertė dokumente nenurodyta, gautų atsargų įsigijimo savikainą Organizacija nustato, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę.
atsarg apskaita 4
Atsargų apskaita (4)
 • Sunaudotų atsargų savikainai nustatyti Organizacija taiko šį (šiuos) atsargų įkainojimo būdus:
  • FIFO
  • svertinio vidurkio
  • konkrečių kainų
  • arba kitus.
 • Atsargų sunaudojimas gali būti registruojamas
  • taikant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą arba
  • periodiškai apskaitomų atsargų apskaitos būdą.
finansin atskaitomyb
Finansinė atskaitomybė

Finansinę atskaitomybę sudaro:

 • Balansas
 • Veiklos rezultatų ataskaita
 • Aiškinamasis raštas
balansas 1
Balansas(1)
 • Balanse pateikiama dviejų metų informacija, išskyrus steigiamąjį balansą.
 • Ūkio subjektai gali papildyti pavyzdines formas papildomomis eilutėmis, o nereikalingas eilutes praleisti.
balansas 2
Balansas (2)
 • Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka:

A.Ilgalaikis turtas

I. Nematerialusis turtas

II. Materialusis turtas

III. Finansinis turtas

B.Trumpalaikis turtas

I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

II. Per vienerius metus gautinos sumos

III. Kitas trumpalaikis turtas

IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

C.Nuosavas kapitalas

I. Kapitalas

II. Perkainojimo rezervas

III. Kiti rezervai

IV. Veiklos rezultatai

D.Finansavimas

E. Įsipareigojimai

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

balansas 3
Balansas (3)
 • Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas apima nematerialųjį ir materialųjį turtą bei išankstinius mokėjimus už šį turtą.
 • Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas (išskyrus nebaigtą statybą ir išankstinius apmokėjimus už ilgalaikį turtą) balanse parodomas likutine verte.
 • Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą ir nebaigta statyba parodomi įsigijimo savikaina.
balansas 4
Balansas (4)
 • Atsargos balanse parodomos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
 • Išankstiniai apmokėjimai už atsargas, paslaugas bei kitą trumpalaikį turtą pateikiami kartu su ateinančių laikotarpių sąnaudomis (pavyzdžiui, prenumeratos, nuomos, remonto).
balansas 5
Balansas (5)
 • Gautinos sumos balanse rodomos grynąja verte, kuri apskaičiuojama sumažinus gautiną sumą abejotinų skolų suma.
 • Nuosavas kapitalas rodomas pagal jo rūšis.
 • Veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) nurodomas atskirai pateikiant ataskaitinių metų ir sukauptą ankstesnių metų veiklos rezultatą.
 • Balanse rodomas gautinas ir gautas, bet nepanaudotasfinansavimas.
veiklos rezultat ataskaita 1
Veiklos rezultatų ataskaita (1)
 • Veiklos rezultatų ataskaitoje informacija turi būti pateikiama pagal tokius straipsnius:

I. Pajamos

II. Sąnaudos

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

2. Kitos sąnaudos

3. Kompensuotos sąnaudos (-)

4. Veiklos sąnaudos

III. Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą

IV. Pelno mokestis

V. Grynasis veiklos rezultatas

veiklos rezultat ataskaita 2
Veiklos rezultatų ataskaita (2)
 • Veiklos rezultatų ataskaitoje organizacijos pagrindinei (tipinei) veiklai priskiriamos:
  • su atskirų programų ar vykdomų projektų įgyvendinimu susijusios sąnaudos,
  • bendros organizacijos valdymo sąnaudos,
  • vykdomos komercinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
ai kinamasis ra tas 1
Aiškinamasis raštas (1)
 • Aiškinamąjį raštą sudaro šios dalys:
  • bendroji dalis;
  • apskaitos politika;
  • aiškinamojo rašto pastabos.
 • Apskaitos politikos dalyje nurodoma:
  • teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos;
  • finansavimo apskaitos politika;
  • nemokamai gauto turto apskaitos principų aprašymas;
  • pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai.
ai kinamasis ra tas 2
Aiškinamasis raštas (2)
 • Jeigu Organizacija yra finansuojama ir dalyvauja programose, pateikiama tokia informacija:
  • gautinas finansavimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;
  • gautos ir panaudotos dotacijos suma;
  • gautas ir panaudotas tikslinis finansavimas, atskirai išskiriant turto įsigijimo sumą;
  • gauti ir panaudoti nario mokesčiai;
  • gautas ir panaudotas kitas finansavimas.
 • Finansavimo panaudojimas gali būti parodytas ne tik kaupimo, bet ir pinigų principu.
slide105

Apibūdinimas pagal Pelno mokesčio įstatymą

Bendruomenės ir asociacijos yra pelno nesiekiančios organizacijos.

Pelno nesiekiančios organizacijos – vienetai, kurie atitinka tokius du kriterijus:

• jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimas, ir

• jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos dalyviams.

slide106

Apibūdinimas Pagal PVM įstatymą

 • tai juridiniai asmenys:
  • kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas;
  • ir kurie gauto pelno pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams.
  • Tais atvejais, kai kitus pelno nesiekiančios organizacijos požymius atitinkančios organizacijos veiklos reikšmingą dalį sudaro veikla, iš kurios gaunama pelno, nors tos organizacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas, taikant PVM įstatymą tokia organizacija nelaikoma pelno nesiekiančia organizacija.
slide107

Pelno mokesčio ypatumai bendruomenėse

 • Šios organizacijos moka pelno mokestį, jei gauna iš ūkinės komercinės veiklos pajamų.
 • Jeigu jų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamąjį pelną apmokestina taip:

-25 tūkstančius litų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį - taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o

  • likusią apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.
  • Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.
slide108

Ūkinės komercinės veiklos pajamos (1)

 • 1) pajamos už parduotas prekes, atsargas ir ilgalaikį turtą;
 • 2) kaip parama gautų materialinių vertybių pardavimo pajamos, išskyrus atvejus, kai jos parduodamos paramos ar labdaros renginiuose;
 • 3) pajamos už suteiktas mokamas paslaugas (už paskaitas, išleistus leidinius, pravestus mokamus renginius, mokamas sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugas ir pan.);
 • 4) turto nuomos pajamos;
slide109

Ūkinės komercinės veiklos pajamos (2)

 • 5) pajamos už suteiktas reklamos paslaugas (ūkinės veiklos pajamomis nelaikomos reklamos paslaugos, teikiamos pagal įsipareigojimą paramos teikėjui Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu reklamos paslaugų sąnaudos neviršija 10 proc. suteiktos paramos vertės);
 • 6) palūkanų pajamos už banke laikomas lėšas, jeigu mokestiniu laikotarpiu pelno nesiekianti organizacija turi ir kitų ūkinės komercinės veiklos pajamų;
 • 7) pajamos už parduotus vertybinius popierius;
 • 8) valiutų kursų pasikeitimo teigiama įtaka, jeigu tokios pajamos atsiranda dėl ūkinių operacijų, susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu;
slide110

Ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriama

 • Valstybės ir savivaldybės biudžeto parama,
 • Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama,
 • tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, kurios naudojamos organizacijos įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.
slide111

Minus

Minus

Minus

Visos

pajamos

Neapmokestinamo-sios pajamos

Leidžiami atskaitymai

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

Apmokestinamasis pelnas (nuostolis)

=

Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas

slide112

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama

• gauta parama LPĮ bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka;

• gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės;

• pajamos dėl ilgalaikio turto ir vertybinių popierių perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;

• netesybos, išskyrus netesybas, gautas iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar tų teritorijų gyventojų;

• praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai;

• gautas žalos atlyginimas.

slide113

Atskaitymai iš pajamų (1)

 • Komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tiesiogiai iš tos ūkinės komercinės veiklos uždirbtos ir (arba) gautos pajamos,

todėl,

  • apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik ūkinės komercinės veiklos pajamoms tenkančios sąnaudos (leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai).
slide114

Atskaitymai iš pajamų (2)

 • Tuo atveju, kai organizacija parduoda kaip paramą gautas materialines vertybes, sąnaudoms priskiriamos tik su jų pardavimu susijusios transportavimo, sandėliavimo ir panašios sąnaudos.
  • Kadangi šiuo atveju materialinės vertybės buvo gautos neatlygintinai, jų vertė sąnaudoms nepriskiriama.
slide115

Paramos priskyrimas atskaitymams

 • Paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali atskaityti visas išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai.
 • Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš ūkinės komercinės veiklos pajamų negali būti atimama parama, kuri teikiama panaudojant iš kitų asmenų (juridinių ir fizinių) gautą paramą.
slide116

Nario mokesčių priskyrimas atskaitymams

 • Iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali būti atskaitomi sumokėti nario mokesčiai, kai narystė kitose pelno nesiekiančiose organizacijose susijusi su ūkinės – komercinės veiklos pajamų uždirbimu.
slide117

Pelno mokesčio deklaravimas

 • Pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno deklaruoja metinėje pelno mokesčio deklaracijoje;
 • Pelno mokestį turi sumokėti iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 dienos (jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, iki kitų metų spalio 1 dienos).
slide118

Atleidimas nuo deklaracijos pateikimo

 • Organizacijos gali būti laikinai atleidžiamos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo jei jos nevykdo ūkinės komercinės veiklos.
 • Norėdama būti atleista nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo organizacija gali kreiptis į VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ji yra įregistruota Mokesčių mokėtojų registre, ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų pateikimo.
slide119

Asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklosir tuo pat metu susijusių su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmokestinimas

Gyventojų pajamų mokesčio tarifas – 15 proc.

2011 metais draudėjai iš savo lėšų nuo apdraustųjų asmenų pajamų, gautų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos arba pajamų, gautų pagal autorines sutartis, kai asmuo tuo pat metu yra susijęs su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, moka 30,98 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Apdraustieji moka 9 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

slide120

Asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis ir nesusijusių su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmokestinimas

Gyventojų pajamų mokesčio tarifas – 15 proc.

2011 metais draudėjai už asmenis, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, kai su draudėju jie nėra susiję darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nuo socialinio draudimo įmokų bazės moka 29,7 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas

2011 metais apdraustieji asmenys, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, kai asmuo tuo pat metu nėra susijęs su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nuo socialinio draudimo įmokų bazės moka 9 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas

valstybinio socialinio draudimo mok baz
Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazė

2010 metais socialinio draudimo įmokų bazė, nuo kurios yra skaičiuojamos VSD įmokos, asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis bei pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos, kai jie su draudėju nėra susiję darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais, sudaro 50 proc. pajamų pagal autorinę sutartį sumos ar pajamų iš atlikėjo ir sporto veiklos.

slide122

Pridėtinės vertės mokestis

 • Pagal PVM įstatymą bendruomeninės organizacijos gali būti registruojamos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojomis.
 • PVM mokėtojomis gali būti registruojamos tokios organizacijos, kurios:
  • vykdo ar numato vykdyti bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą*

ir (ar)

  • iš kitos ES valstybės narės įsigyja ar numato įsigyti prekių.
slide123

Registravimasis PVM mokėtoja (1)

 • Jeigu organizacija vykdo ekonominę veiklą ir bendra atlygio suma, gauta už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnė kaip 100 000 Lt, tai tokia organizacija privalo registruotis PVM mokėtoja.
 • Jeigu minėtoji atlygio suma neviršija 100 000 Lt, organizacija gali PVM mokėtoja įsiregistruoti savanoriškai.
slide124

Registravimasis PVM mokėtoja (2)

 • Jeigu organizacija, neįsiregistravusi PVM mokėtoja, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigyja prekes, tai jai gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoja.
 • Organizacija, kurios iš ES valstybių narių įsigytų prekių vertė (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) praėjusiais kalendoriniais metais ir einamaisiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu 35 000 Lt, privalo įsiregistruoti PVM mokėtoja.
slide125

PVM atskaita (1)

 • PVM atskaitos teise gali pasinaudoti tik PVM mokėtojais įsiregistravusios organizacijos, kurios vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą.
 • PVM mokėtoja įsiregistravusi organizacija turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM šiais atvejais:

1) kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui;

2) kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti tokiam už Lietuvos ribų įvykusiam prekių tiekimui ir paslaugų teikimui, kuris būtų apmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje (išskyrus draudimo ir finansines paslaugas, suteiktas už Europos Bendrijų teritorijos ribų).

slide126

PVM atskaita (2)

 • Kai organizacija, įsiregistravusi PVM mokėtoja, be minėtos ekonominės veiklos vykdo tokią veiklą, kuri pagal PVM įstatymo nuostatas nelaikoma ekonomine veikla ir dėl to nėra PVM objektas, tai tokiai veiklai vykdyti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas.
 • Tai gali būti tokie atvejai, kai PVM mokėtojais įsiregistravusi organizacija be vykdomos ekonominės veiklos vykdo valstybės ir savivaldybių veiklą, kuri nėra PVM objektas.
 • Todėl ir prekių bei paslaugų pirkimo PVM, tenkantis šių organizacijų vykdomai valstybės ir savivaldybių veiklai, negali būti įtrauktas į PVM atskaitą.
pvm atskaita 3
PVM atskaita (3)
 • Jei PVM mokėtoju įsiregistravusi organizacija vykdo mišrią veiklą (PVM apmokestinamą, PVM neapmokestinamą bei veiklą, kuri nėra PVM objektas), tai ji į PVM atskaitą gali traukti tik tą prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM dalį, kuri yra skirta PVM apmokestinamai veiklai.
slide128

PVM neapmokestinamos tokios teikiamos paslaugos

 • kultūros paslaugos, taip pat kitos šių asmenų tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, susijusios su kultūros paslaugų teikimu.
 • su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos
 • labdaros ir paramos renginių metu tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos;
slide129

Valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos

 • Privalomosios VSD įmokos už gaunančius darbo užmokestį asmenis skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam apskaičiuoto darbo užmokesčio (nepriklausomai nuo išmokėjimo šaltinių), įskaitant ir pajamų neapmokestinamąjį dydį
slide130

SODRAI Pateikiama informacija

 • Pranešimas apie apdraustųjų valstybiniu socialinio draudimu pradžią
 • Pranešimas apie apdraustųjų valstybiniu socialinio draudimu pabaigą
 • Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius
 • Pranešimas apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti
 • Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį
slide131

Vietos projektų išlaidų apmokėjimo būdai

 • Vietos projekto, teikiamo strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja KPP, tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti taikomi:
  • išlaidų kompensavimo su avansu,
  • išlaidų kompensavimo (be avanso),
  • sąskaitų apmokėjimo išlaidų apmokėjimo būdai.
slide132

Išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas

 • taikomas tik juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, teikiamiems vietos projektams.
slide133

Išlaidų kompensavimo (be avanso) mokėjimo būdas

 • gali būti taikomas juridinių ir fizinių asmenų vietos projektams finansuoti.
slide134

Sąskaitų apmokėjimo būdas

 • gali būti taikomas juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendinamiems vietos projektams, kuriems vietos projekto vykdytojas sudaro:
  • darbų, paslaugų teikimo arba prekių tiekimo sutartis su rangovais, paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais, atrinktais vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
slide135
Dėkoju

už dėmesį

ad