Teenuste direktiiv giiditeenused
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Teenuste direktiiv Giiditeenused PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teenuste direktiiv Giiditeenused. Janne Änilane E-post: janne.anilane@mkm.ee Tel: 6 256 489 25. november 2010. Teenuste direktiiv. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu d ire ktiiv 2006/123/E Ü teenuste kohta siseturul

Download Presentation

Teenuste direktiiv Giiditeenused

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teenuste direktiiv giiditeenused

Teenuste direktiivGiiditeenused

Janne Änilane

E-post: janne.anilane@mkm.eeTel: 6 256 489

25. november 2010


Teenuste direktiiv

Teenuste direktiiv

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/123/EÜteenuste kohta siseturul

Eesti harmoneeris direktiivi Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadusega

RT I 2009, 63, 408,mis jõustus 28.detsembril 2009


Teenuste direktiiv1

Teenuste direktiiv

 • Teenuste direktiiv töötati välja teenuste vaba liikumise tagamiseks EL siseturul

 • Põhineb EÜ asutamislepingul ning Euroopa Kohtu lahenditel

 • Peamiseks eesmärgiks administratiivne lihtsustamine ning järelevalve tõhustamine


Teenuste direktiiv teenuse osutamise vabadus

Teenuste direktiivTeenuse osutamise vabadus

Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise

seaduse §17:

Teise lepinguriigi teenuse osutajal on õigus

Eestis ajutiselt teenust osutada


Teenuste direktiiv teenuse osutamise vabadus1

Teenuste direktiivTeenuse osutamise vabadus

Teenuse osutamise vabadusele võib seadusega

kehtestada piiranguid, mis:

ei või olla diskrimineerivad

peavad olema põhjendatud avaliku korra, avaliku julgeoleku, rahvatervise või keskkonnakaitse seisukohast

piirangud peavad olema proportsionaalsed


Teenuste direktiiv2

Teenuste direktiiv

 • Teenuste direktiiv kohustab kõiki LReloomann ühtsed kontaktpunktid(ÜKP), mille kaudu teenuseosutajad saavad teavet kehtivate nõuete kohta ning teostada samas vajalikud formaalsused vahemaa tagant elektroonilisel teel

 • Eesti rajas ÜKP elektroonilisel kujul riigiportaalis www.eesti.ee/est/ettevotja


Teenuste direktiiv3

Teenuste direktiiv

 • Siseturu infosüsteem IMI (Internal Market Information System) – võimaldab LRide pädevatel asutustel omavahel turvalises elektroonilise keskkonnas vahetada infot järelevalve teostamise eesmärgil teisest LRist pärit teenuseosutajate üle

 • Teenuste direktiiv kohustas LRevaatama üle kõik oma autoriseerimisskeemid ning võimalusel kaotama või lihtsustama kõik direktiivi sätetega vastuolus olevad nõuded

 • 2009.a. lõpuks pidid LRid esitama Euroopa Komisjonile raporti koos põhjendustegakõikideallesjäänud skeemide kohta


Teenuste direktiiv art 39 vastastikune hindamine

Teenuste direktiiv (art 39) -Vastastikune hindamine

 • Esmakordselt algatas komisjonallesjäänud autoriseerimisskeemide vastastikuse hindamise

 • Vastastikuse hindamise protsessi tulemusel koostab komisjon käesoleva aasta lõpus Euroopa Parlamendile ja Nõukogule raporti koos ettepanekutega edasisteks algatusteks teenuste vaba liikumise tagamiseks


Teenuste direktiiv art 39 vastastikune hindamine1

Teenuste direktiiv (art 39) -Vastastikune hindamine

 • Selgus, et Põhja- ja Kesk-Euroopas ei ole väga palju põhjendamatuid nõudeid teenuse osutajatele

 • Üsna palju põhjendamatuid nõudeid on riikides, kus kohalikele omavalitsustele on antud suuremad volitused


Teenuste direktiiv enamlevinud n uded

Teenuste direktiiv Enamlevinud nõuded

 • Nõue asutada end liikmesriigis, kus teenust osutatakse

 • Kohustus registreerida end kohalikus registris

 • Kvantitatiivsed ja territoriaalsed piirangud

 • Nõuded õigusliku vormi suhtes

 • Osalusnõuded

 • Fikseeritud miinimum / maksimumtariifid

 • Töötajate miinimumarv

 • Keeld omada rohkem kui üht tegutsemiskohta

 • Multidistsiplinaarsed nõuded

 • Piiriülesele teenuseosutamisele kehtestatud nõuded


Giiditeenused n ited probleemidest piiri lese teenuse osutamisest

GiiditeenusedNäited probleemidest piiriülese teenuse osutamisest

Nt Austrias nõuti spetsiaalse ID-kaardi olemasolu (s.o asutamist)

Austrias kehtis ajutise teenuse osutamisele ajaline piirang – 28 päeva

Itaalias on 9 000 (!) linna, kus ei tohi teise LR giid teenust osutada

Ühes liikmesriigis võivad nõuded regioonide / liidumaade kaupa oluliselt erineda


 • Login