Pediatride hastane enfeksiyonlar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Pediatride Hastane Enfeksiyonları PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pediatride Hastane Enfeksiyonları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı. Hastane Enfeksiyonu (HE). Hastaneye başvurduğunda aktif veya inkübasyon dönemindeki enfeksiyonu olmayan bir çocukta, hastaneden kazanılan ve

Download Presentation

Pediatride Hastane Enfeksiyonları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Pediatride Hastane Enfeksiyonları

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Hastane Enfeksiyonu (HE)

Hastaneye başvurduğunda

aktif veya inkübasyon dönemindeki enfeksiyonu olmayan bir çocukta,

hastaneden kazanılan ve

enfeksiyöz ajan veya toksinlerine bağlı gelişen lokalize veya sistemik hastalık tablosu


Ocuk hastanelerinde he

Çocuk hastanelerinde HE

 • Genellikle erişkinlerle aynı prensipleri paylaşır

 • Hasta özelliği, beslenme ve bakımdaki farklılıklar;

  • Komplike hastaların sıklığı

  • Özellikle yenidoğanlarda immaturite (immunolojik, deri bariyeri gibi)

  • Damar yolu sorunları

  • İlaç yarı ömürleri daha kısa ve daha sık ilaç uygulamaları

  • Ajite ve küçük bebeklerin damar yolu ve/veya değişik kateterlerinin stabilizasyonlarında daha fazla sorun

  • Daha sık hemşire bakım ve manuplasyon gereksinimleri

   HE riskini ek olarak arttırıcı özellikler


Ocuklardaki he eri kinlerle k yasland nda ya grubuna g re paradoksal baz zellikler

Çocuklardaki HE; erişkinlerle kıyaslandığında yaş grubuna göre paradoksal bazı özellikler

 • Çocuklarda HE;

 • Genel olarak erişkinden daha düşük

 • Çocuklarda HE sıklığı yaş, hastanın yattığı servis (YBÜ, N servis, N YD, YDYBÜ) ile farklılık

 • Yaşla ters orantılı

Amerika’da;

 • Erişkin HE oranı %5-%10

 • Çocuklarda yaşla ilişkili olarak daha düşük

  • <10 yaş; %1.5-4,

  • <1 yaş %7-%9 ) (43)

   Avrupa’da;

 • ÇYBÜ; %3-27

 • <2 yaş; en yüksek (%25) (10).

  Kanada;

 • < 2 yaş (YD dahil); %11.5

 • 2-4 yaş %3.6

 • >5 yaş çocuk servisleri; %2.6 (19)

 • Genel olarak;

 • Çocuklarda HE ları YBÜ lerinde en fazla

 • Çocuk servisleri içinde yaş azaldıkça artar (özellikle <2yaşta daha fazla

 • Aksine sağlıklı yenidoğanların izlendiği bebek bakım ünitelerinde çok daha az


Riskli ocuk eri kinlere g re daha y ksek oranda ve yo un olarak multidisipliner yakla m

Riskli çocuk; erişkinlere göre daha yüksek oranda ve yoğun olarak multidisipliner yaklaşım

Özellikle küçük bebekte;

Çeşitli nedenlerle daha fazla rutin müdahale (mama ve beslenme sıklığı, ishal ve kusmaya meyil, aşırı hareketliliğe bağlı damar yolu sorunları, infeksiyon kontrol önlemlerinde daha fazla sorunlar gibi) HE oranında artış

Jarvis WR, et al. Am J Med, 1991; 91: 185-91.

Richards MJ, et al. Pediatrics, 1999; 103: 39-47.

Shay DK, et al. Pediatric Infectious Diseases, 1998; 656-98.

Bir çocuk kliniğinde invaziv yöntemler sık kullanılıyor ama

Bir bütün olarak HE kontrol önlemleri uygulanamıyorsa

HE oranları çok artabilir


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Ülkemizde çocuklarda az sayıda çalışma var

Çocuklarda üniversite hastaneleri dışında HE’nın irdelendiği çalışma yok

Türkiye’de HE; erişkin ve çocuk hastalarda %1.3-16 arasında

Willke A, et al. Aktüel Tıp Dergisi, 2001; 6: 1-6.


Pediatride hastane enfeksiyonlar

 • Marmara Üniversitesi çocuk servisi (4 yataklı ÇYBÜ ve 24 yataklı klinik, 2004 yılı 1063 yatış); 2004 yılı, sürveyans çalışması;

  • Yatan tüm hastaların %9.6’da (103/1063) HE

  • 1000 hasta gününe göre HE oranı 1.9

   Soysal A, et al. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2006; 10: 143-8.

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk kliniği (Ort. 100 yatak, yıllık 1764 yatış);

  • 2007 HE %20.7,

  • 100 hasta yatışına göre genel HE oranı 11.2,

  • 1000 hasta gününe göre ise 17.9

  • ÇYBÜ de HE %16.3/100 hasta yatışı ve 18.5/1000 hasta günü

  • Klinikte sırasıyla; %8.4/100 hasta yatışı ve 17.3/1000 hasta günü

   Tuncer E, et al.Uzmanlık tezi, Bursa, 2009.

Hastaneler arası sağlıklı kıyaslama yapabilmek için hastane özellikleri ve yatan hasta özelliklerinin dikkate alınması uygun

Bir bütün olarak bakıldığında bu 3 hastane arasında dikkati çekecek büyük farklar yok

Grisaru-Soen G, et al. Med Sci Monit, 2007; 13: 251-7.


Pediatride hastane enfeksiyonlar

HE larının tipi dikkate alındığında,

 • Erişkin YBÜ lerinde HE içinde en sık ÜSE,

 • Çocuklarda;

  • Kan akımı infeksiyonları (%28)

  • Pnömoni (%21)

  • ÜSE ( %15)

  • Cerrahi alan infeksiyonları ise (%7)

   National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System Report, data summary from January 1992 through June 2004, issued October 2004. Am J Infect Control, 2004; 32: 470-85.

Genel olarak çocuklarda YBÜ de bildirilen tüm HE nın; >%50 si; kan kaynaklı ve SS infeksiyonları

Ancak cerrahi ağırlıklı çocuk kliniklerinde çocuklarda yara yeri infeksiyonları 2. sıraya oturur

Shay DK, et al. Pediatric Infectious Diseases,1998; 656-98.


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Çocuklarda HE; morbidite ve mortalitenin en önemli nedenleri arasında

Çocuklarda HE atfedilen mortalite yaklaşık %11 kadar

Richards, MJ, et al. Pediatrics, 1999; 103: 39-47.

 • ABD; çocuklarda HE a bağlı ortalama mortalite %11

 • Avrupa; 1996-1997, çok merkezli bir çalışma;

  • YD; %17

  • ÇYBÜ; %10

   Raymond J, et al. Infect Control Hosp Epidemiol, 2002; 21: 260-3.

   Richards, MJ, et al. Pediatrics, 1999; 103: 39-47.

 • Mısır; ÇYBÜ HE da genel mortalite %52, HE olmayanlar; %30

  El-Nawawy AA, et al. J Trop Pediatr, 2006; 52: 185-91.

 • Çocuk YBÜ HE mortalite;

  • Hindistan %26

  • Brezilya %21

  • Fransa çok merkezli bir çalışmada %10-23

  • ABD’de ise %30.1 (1,30,43,51).

 • İsrail; ÇYBÜ mortalitesi %5.1, klinik mortalitesi %1.3

  Frank M, et al. Scand J Infect Dis, 2005; 37: 177-83.


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Türkiye’de çocuk HE mortalitesi ile ilgili yok denecek kadar az çalışma var

 • Uludağ Üniversitesi çocuk kliniğinde yeni yapılmış bir çalışmada, HE mortalite oranları;

  • ÇYBÜ; %20

  • YDYBÜ; % 55

  • Klinik; %2.6

   Bu değerler, diğer ülkeler ile kıyaslanabilir bulunmuş.

   Tuncer E, et al.Uzmanlık tezi, Bursa, 2009.


Pediatride hastane enfeksiyonlar

YD için sürveyansta;

<1000 gr

1001-1500 gr

1501-2500gr

>1500gr

 • YD da HE kazanılması;

 • Inutero

 • Perinatal (doğum sırasında ve doğum odasında)

 • YDYB servisinde; en sık


Yd he

YD HE

 • Kan akımı enfeksiyonları; %30-50

 • Pnömoni; %15

 • Göz, Kulak burun boğaz

 • GIS

 • İdrar yolu


Risk fakt rleri pediatrik

İntravenöz (İV) kateter varlığı

Umblikal kateter varlığı

Nazogastrik sonda (NG) varlığı

Mekanik ventilasyon

İdrar sondasının varlığı

Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK)

Sürekli ayaktan periton diyalizi

SSS kateterizasyonu

Uzamış yatış (≥14 gün )

Uzun süre antibiyotik kul. (≥10 gün )

Başka hastaneden sevk edilme

Nötropeni

İmmun yetersizlik

İmmun sistemi baskılayıcı tedavi

Ek hastalık

Genetik hastalık

Çoğul gebelik

Erken membran rüptürü

Mekonyum aspirasyonu

Total parenteral nütrisyon

Üriner sistem anomalisi

Travma

Operasyon

Kronik akciğer hastalığı

Premature, özellikle VLBW

Konjenital malformasyon

Cerrahi

Risk faktörleri, Pediatrik


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Tüm kültür üremelerine eşlik eden risk faktörleri incelendiğinde üreme başına düşen risk faktörü sayısı

2.86±1.9


He nlenmesinde dikkat edilecek hususlar

HE önlenmesinde dikkat edilecek hususlar

 • El yıkama

 • Hastaneye özel sorunların oranların belirlenmesi

 • Organizasyon ve kayıt sisteminin tutulması

 • Sürveyans yapılması ve sonuçların belli aralıkla tartışılması

 • Uygun izolasyon önlemlerinin uygulanması

 • Standart önlemlerin uygulanması

 • Sağlık çalışanı;aşılaması, hastalık yönetimi, hastalara bulaştırmanın engellenmesi

 • Ziyaretçi yönetimi

 • Uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (alet ve cihazlara göre)

 • Girişimlerde (kan alma, kateter takma, kateter bakımı) aseptik tekniğe özen

 • Optimal hasta beslenmesinin sağlanması

 • RF en aza indirme ve en erken zamanda devre dışı bırakma

 • Akılcı enfeksiyon yönetimi

 • Gerçek enfeksiyon için antibiyotik verilmesi

 • Akılcı antibiyotik seçimi (uygun antibiyotik, uygun doz, uygun süre)

 • Eğitim

  • Hasta

  • Sağlık çalışanı

  • Hekim (eğiticiler dahil)


He salg n y netimi

HE salgın yönetimi

 • Tanıyı kesinleştir (kültür)

 • Kriterlere uygun vaka tanımlaması yap (nosokomial pnömoni, kan kaynaklı enfeksiyon gibi)

 • Başka vakaların olup olmadığını araştır (servis taraması)

 • Mevcut epideminin seyrini çiz

 • İstatistiksel testlerle, şu anki epidemi öncesi sıklık (enfeksiyon hızı) ile karşılaştır. Fark var mı?

 • Literatür taraması yap

 • Diğer ilgili riskli servis sorumlularıyla ortak tartışma yap

 • Detaylı kayıt tut (tartışma sonuçları dahil)

 • İndeks vakayı tanımla ve muhtemel geçiş ve yayılma yolunu belirle

 • Yayılmayı önleyecek önlemleri al, uygulamaları kontrol et

 • Mümkünse etkenin ayrıntılı özellikleri (genotip dahil) belirle ve şu anki ve önceki salgınlarla ilişkisini tanımla

 • Kontrol önlemlerinin etkisini değerlendir ve kaydet

 • Salgınla ilgili, önlemler dahil bir rapor hazırla ve gerekli kişi ve yerlere dağıt

 • Gerekirse klinik politikasında değişiklikler yap


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Her çocuk hastanesinin HE kontrol önlemlerini uygulamaya başlamadan önce;

 • Durum tespiti yapması ve

 • Prensipleri belli bir sistem dahilinde uygulamaya koyması gereklidir


El y kama hastane enfeksiyonlar ndan korunmada en temel yakla m

El yıkama hastane enfeksiyonlarından korunmada en temel yaklaşım

 • Hasta muayene öncesi ve sonrası

 • Mukoz membran ve bütünlüğü bozulmuş deriye temas sonrası

 • Vücut sıvılarıyla bulaşmış ekipmanlara dokunulması

 • Eldiven çıkarıldıktan sonra

  el yıkanmalıdır

  Hasta muayeneleri arasında uyumu arttırmak için daha kısa ve 15 saniyelik yıkamalar yeterli

Eğitim ve hatırlatma önemli


Susuz el y kama

Susuzel yıkama

Özellikle sık hasta muayenesi veya sık manuplasyonun yapıldığı yoğun servislerde veya ambulans gibi lavabonun olmadığı yerlerde ve durumlarda tercih

Pediatri servis doktor ve hemşirelerinin ceplerinde sürekli kullanacakları ve kendilerine ait bir küçük bir şişede

Bu yöntem el yıkamaya alternatif değil

tamamlayıcı bir yöntem

Ellerde görünür kir varlığında mutlaka el yıkanmalıdır

Çocuklarda erişkinlere göre dah ön planda olabilir


Evresel nlemler

Çevresel önlemler

Tıbbi malzemeler kullanım aralarında uygun şekilde temizlenmeli

 • Stetoskoplar, aksiller termometre veya bebekçok kullanımlı mezuralar (baş çevresi ölçümü için) muayene aralarında alkol veya sabunlu suyla silinmeli

 • Termometre kaplarının kontaminasyonundan kaçınılmalı ve mümkünse her hasta için ayrı (aksiller ve rektal ayrı olmak üzere)

 • Değişik cihaz (otoskop, pulse oksimetri vs.) sabunlu suyla sil

 • Eğer kan, sekresyon veya gözle görülebilir kir varsa, alkol ve çamaşır suyuyla dikkatlice temizle


Evresel nlemler1

Çevresel önlemler

 • Ağız gibi mukoza dahil vücut boşluklarına girecek aletlerde yüksek düzeyde dezenfeksiyon

  • %70-90 etil veya propil alkol

  • %2 quarternal amonyumlu deterjan

  • 100 ppm iodin içeren iodoforlu deterjan gibi

 • Oyuncaklardan enfeksiyon bulaşabilir

  • Özellikle SYE olan çocuk, ele yüze ağza burna temas yıkanamayan oyuncaklarda risk daha fazla

  • Yıkanabilir oyuncaklar yıkandıktan sonra kullanılabilir

 • Hastane oyun odalarında sekresyon temasının olmadığı veya minimal olduğu yazı tahtası, video film, büyük ve yıkanabilir tipte oyuncaklara ağırlık ver


Gastrointestinal sistem enfeksiyonlar ndan korunma

Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarından korunma

 • Gıda/mama hazırlamadan önce (anne ve sağlık personeli), ve

 • Bebeğin altının değiştirilmesi sonrası (anne, hemşire)

  mutlaka uygun şekilde el yıkanmalı

 • Gıdaların ısısı önemli

  • Sıcak gıdalar soğumaya meydan vermeden tüketilinceye kadar sürekli sıcak tutulmalı

  • Soğuk gıdalar (mamalar dahil) ise uygun ısıda saklanmalı

 • Eğer N/G tüp gerekliyse iritasyon ve enfeksiyon riski ile optimal beslenme yararı dengesi gözetilerek karar

 • N/G tüpler mümkün olan en kısa zamanda çıkarılmalı


Gastrointestinal sistem enfeksiyonlar ndan korunma1

Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarından korunma

 • Mama mutfağının hijyeni özellikle önemli

 • Mama mutfağından salgınlar olabilir, bu nedenle belli aralıklarla kontrol edilmeli

 • Mama mutfağında hazırlanan mamalardan belli aralıklarla kültürler alınmalı

 • Bu tip yerlerde çalışan personelin taşıyıcı (salmonella, VRE gibi) olmamasına dikkat edilmeli

 • Anti asit tedavinin potansiyel sakıncaları düşünülerek kesilmesine veya devamına karar


Yd k v z temizli i

YD küvöz temizliği

 • Bebek kuvözden geçici olarak dışarı alınır

 • Kuvöz her gün;

  • 50 ppm (1/1000 sodyumhipoklovit; çamaşır suyu) ile ıslatılmış yumuşak bir bez ile

  • veya %70 isopropil alkol ile ıslatılmış yumuşak bir bezle

  • Alternatif olarak %70 isopropil alkol sprey ile kuvöz duvarları spreylenir ve ardından yumuşak bir bezle silinir.

 • Bebek kuvözden çıkartılamıyorsa, kuvözün iyice havalandırılması sağlanarak, dezenfektanlı yumuşak bez ile silinir.

 • Bebek kuvözde yatıyorken Fenol türevi ve diğer kimyasal germisidlerle kuvöz temizliği yapılmamalıdır (CDC kategori 1/B).


Yd k v z haftal k temizli i

YD Küvöz haftalık temizliği

 • Kuvözlerin haftalık temizliği bebek kuvözden çıkarılarak ve kuvöz yenidoğan servisinde temizlik için uygun bir bölgeye çekilerek yapılır

 • Haftalık temizlik için 500 ppm sodyumhipoklovit (1/100 sulandırılmış çamaşır suyu) kullanılır

 • Kuvözün kaldırılabilecek parçaları ayrı ayrı dezenfekte edilir, kurulanır, yerleştirilir ardından kuvöz daha geniş bir süre havalandırılır ve kendi yerine çekilerek bebek konulur


Ziyaret iler

Ziyaretçiler

 • Ziyaretçiler hastalık bulaştırabilir

  • özellikle salgınlar sırasında

  • Toplum kaynaklı ajanlar (HE için değil)

 • Özellikle suçiçeği, kızamık, pertusis, tüberküloz gibi hava yoluyla bulaşan

 • ÜSYE, döküntü, aşikar bulaşıcı hastalık bulgusu olanların ziyareti engellenmeli

  Ziyaretçi veya sağlık çalışanının elbiselerinde hastaya patojen transmisyonun yönelik kanıtlar saptanmamıştır

  Ziyaretçilerin önlük giymesi maliyet etkin değil

Anne-baba-kardeş ziyaret edebilir

(Gözlem altında)


Viral enfeksiyonlardan korunma

Viral enfeksiyonlardan korunma

 • RSV havayolundan çok sekresyon teması yoluyla bulaşır

 • Hastane kaynaklı RSV önleme stratejileri;

  • Personel eğitimi

  • RSV mevsiminde bütün semptomatik çocukların erken tespiti

  • Hasta muayene aralarında el yıkama,

  • Maske değil ama önlük ve eldiven kullanılması

  • En az 2 hafta süresince temas izolasyon önlemlerinin kullanılması

   hastalığın yayılmasında etkili ve maliyet etkin bulunmuş


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Kilit eleman

Hemşire

 • Yeterli hemşire

 • Eğitimli hemşire

 • Kalıcı hemşire

 • Uygun hasta sayısı

 • Yeterli zaman

 • Sürekli hizmet içi eğitim


Yd he nlenmesinde

YD HE önlenmesinde

Harici faktörlerin de rolü olabilir

Ancak temel rol

Sağlık çalışanında

İyi hasta bakımı

!

İyi hekimlik

Eğitim

ve


Pediatride hastane enfeksiyonlar

Teşekkürler


 • Login