Z9 nesavr ena konkurencija i monopol
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Z9. Nesavršena konkurencija i monopol PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Z9. Nesavršena konkurencija i monopol. 1. Što se od navedenog ne odnosi na čisti monopol? a) postojanje značajnih barijera ulasku b) postojanje ekonomije razmjera c) kupci koji prihvaćaju tržišne cijene d) postojanje supstituta proizvodima čistog monopola

Download Presentation

Z9. Nesavršena konkurencija i monopol

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z9 nesavr ena konkurencija i monopol

Z9. Nesavršena konkurencija i monopol

1. Što se od navedenog ne odnosi na čisti monopol?

a) postojanje značajnih barijera ulasku

b) postojanje ekonomije razmjera

c) kupci koji prihvaćaju tržišne cijene

d) postojanje supstituta proizvodima čistog monopola

2. Ako je pri nekoj razini proizvodnje cijena jednaka graničnom prihodu, tada je:

a) potražnja savršeno elastična,

b) potražnja je elastična,

c) potražnja je jedinično elastična,

d) potražnja je neelastična,

e) potražnja je savršeno neelastična.


Nesavr ena konkurencija i monopol

Nesavršena konkurencija i monopol

3. Ako je pri nekoj razini proizvodnje granični prihod jednak nuli, tada je:

a) potražnja savršeno elastična:

b) potražnja elastična,

c) potražnja jedinično elastična,

d) potražnja neelastična,

e) potražnja savršeno neelastična.

4. Ako granični prihod monopola koji maksimizira profit premašuje granične troškove, tada će monopol:

a) povećati svoje cijene,

b) neće mijenjati ni cijene ni obujam proizvodnje,

c) smanjiti obujam proizvodnje,

d) smanjiti svoje cijene,

e) napustiti sektor.


Nesavr ena konkurencija i monopol1

Nesavršena konkurencija i monopol

5. Prosječni prihod poduzeća u savršenoj konkurenciji je:

a) isto što i ukupni prihod,

b) neovisan o graničnom prihodu,

c) isto što i cijena proizvoda,

d) jednak prosječnim troškovima.

6. Monopolistička konkurencija je:

a) slična savršenoj konkurenciji, osim što su proizvodi diferencirani,

b) slična čistom monopolu, osim što su proizvodi diferencirani,

c) slična savršenoj konkurenciji, osim što postoji mali broj

prodavača,

d) slična čistom monopolu, osim što postoji dva prodavača,

e) slična savršenoj konkurenciji, osim što su informacije nepotpune.


Nesavr ena konkurencija i monopol2

Nesavršena konkurencija i monopol

7. Monopolistička konkurencija svojstvena je:

a) avio industriji

b) naftnoj industriji

c) proizvodnji prirodnoga plina

d) ugostiteljskim objektima.

8. Nepotpuna konkurencija prevladava u nekom sektoru ako:

a) proizvođači imaju neku mjeru kontrole nad cijenom

proizvoda u tom sektoru

b) krivulja potražnje s kojom je poduzeće suočeno ima

silazni nagib

c) vrijedi da je P veća od MR

d) sve navedeno

e) ništa od navedenog.


Nesavr ena konkurencija i monopol3

Nesavršena konkurencija i monopol

9. Oligopol je:

a) isto što i monopol

b) oblik potpune konkurencije

c) tržišna struktura u kojoj je broj

konkurentskih poduzeća mali, ali je

veći od jedan

d) ništa od navedenog nije točno.


Nesavr ena konkurencija i monopol4

Nesavršena konkurencija i monopol

10. Odredite maksimalni profit monopoliste primjenom ukupnih i graničnih veličina ako su vam poznati sljedeći podaci.

Pri kojem obujmu proizvodnje i pri kojoj cijeni se postiže maksimalni profit?


Nesavr ena konkurencija i monopol5

Nesavršena konkurencija i monopol


Nesavr ena konkurencija i monopol6

Nesavršena konkurencija i monopol

11. Ako monopolist proizvede pri cijeni od 2,5 $ ukupno 10,000 jedinica, granični prihod je jednak graničnom trošku i iznosi 2, ukupni troškovi su mu 30.000 $ na toj razini proizvodnje, a fiksni troškovi su 3.000 $, koliki će mu biti profit i kakvu poslovnu strategiju će primijeniti?


Nesavr ena konkurencija i monopol7

Nesavršena konkurencija i monopol

12. Ispunite sljedeću tablicu u kojoj su zadani podaci o proizvodnji nekog monopolista. Gdje je točka ravnoteže i koju cijenu određuje monopolist?


Nesavr ena konkurencija i monopol8

Nesavršena konkurencija i monopol


Z12 kako tr i ta odre uju dohotke

Z12. Kako tržišta određuju dohotke

1. Pravilo najmanjeg troška za poduzeće koje proizvodi optimalnu veličinu outputa korištenjem proizvodnih faktora A i B glasi:

a) MPa/Pa=MPb/Pb

b) MPaxPa=MPbxPb

c) MUa/Pa=MUb/Pb

d) MRPa=MRPb

e) ništa od navedenog


Kako tr i ta odre uju dohotke

Kako tržišta određuju dohotke

2. Prihod graničnog proizvoda inputa A potrebnog za proizvodnju finalnog dobra X je:

a) granični proizvod inputa A pomnožen s

cijenom inputa X,

b) prosječni proizvod inputa A pomnožen s

cijenom finalnog dobra X,

c) granični proizvod inputa A pomnožen s

količinom finalnog dobra X,

d) prosječni proizvod inputa A pomnožen s

graničnim prihodom finalnog dobra X,

e) ništa od navedenog.


Kako tr i ta odre uju dohotke1

Kako tržišta određuju dohotke

3. Potražnja za nekim inputom određena je:

a) njegovom cijenom,

b) njegovim graničnim fizičkim

proizvodom,

c) prihodom graničnog proizvoda,

d) stupnjem tehnološkog razvitka.


Kako tr i ta odre uju dohotke2

Kako tržišta određuju dohotke

4. Prihod graničnog proizvoda kapitala jednak je:

a) umnošku graničnog proizvoda

kapitala i graničnog prihoda outputa,

b) umnošku kamata i graničnog prihoda

outputa,

c) umnošku graničnog proizvoda

kapitala i njegovoga graničnog

troška,

d) umnošku graničnog proizvoda kapitala i

kamata.


Kako tr i ta odre uju dohotke3

Kako tržišta određuju dohotke

5. MRP rada jednak je:

a) MPl x MR

b) MPl x nadnica (dohodak od rada)

c) MPl x MCl

d) nadnica x MR

6. Općenito vrijedi da dodavanjem jedinice faktora proizvodnje granični proizvod toga inputa:

a) raste

b) pada

c) ostaje isti

d) stalan je tijekom čitavoga procesa


Kako tr i ta odre uju dohotke4

Kako tržišta određuju dohotke

7. Odnos između finalne potražnje i potražnje za inputima jetakav da je:

a) prva izvedena iz posljednje

b) posljednja izvedena iz prve

c) prva uvijek manja od posljednje

d) posljednja uvijek manja od prve.

8. Potražnja za nekim faktorom proizvodnje određena je:

a) ponudom toga faktora

b) prihodom graničnog proizvoda tog

faktora

c) cijenom tog faktora

d) prosječnom proizvodnjom tog

faktora.


Kako tr i ta odre uju dohotke5

Kako tržišta određuju dohotke

9. Poduzeće prodaje svoje proizvode na tržištu potpune konkurencije i kupuje inpute na tržištu potpune konkurencije. Na temelju zadanih podataka za to poduzeće ispunite tablicu:

Koliko će rada koristiti poduzeće ako nadnica po satu iznosi 8 kuna, a koliko ako iznosi 6 kuna?


Kako tr i ta odre uju dohotke6

Kako tržišta određuju dohotke


Kako tr i ta odre uju dohotke7

Kako tržišta određuju dohotke

12. Promaknuti ste na mjesto savjetnika direktora velike tvrtke, vaš prvi zadatak je predložiti promjene u kombinaciji inputapri proizvodnji pet proizvoda. U posljednju kolonu upišite da li su promjene potrebne ili ne, i ako jesu, što biste savjetovali?


Kako tr i ta odre uju dohotke8

Kako tržišta određuju dohotke


  • Login