Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja
Download
1 / 44

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA. Uredila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković. 2010. godina Prvostupanjski sudovi 301.073 predmeta primljeno sveukupno u radu 473.448 predmeta po sucu 800 predmeta VPS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA' - axelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA

Uredila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković


2010. godina OBITELJSKOG NASILJA

Prvostupanjski sudovi

301.073 predmeta primljeno

sveukupno u radu 473.448 predmeta

po sucu 800 predmeta

VPS

Po žalbi zaprimljeno 37.732 predmeta


63 suda po zakonu OBITELJSKOG NASILJA

61 sud aktivan

Sudaca – 382 prvostupanjskih;

42 drugostupanjskih

Ukupno: 424 suca

Prema vrstama prekršaja – preko 100 zakona


Prekršajem se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.


Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, prekršajni se postupak pokreće:1. izdavanjem prekršajnog naloga,2. podnošenjem optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja.


Ovlašteni tužitelj postupak pokreće:

Ovlašteni tužitelji su:

1. državni odvjetnik,2.tijelo državne uprave,3. pravna osoba s javnim ovlastima,4. oštećenik.


z postupak pokreće:apočinjanje prekršajnog postupka

Prekršajni postupak započinje:1. otvaranjem glavne rasprave,2. u postupku bez glavne rasprave, ispitivanjem okrivljenika ili izvođenjem drugog dokaza.


Mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika i uspješno provođenje prekršajnog postupka

Mjere opreza:

Uhićenje

zadržavanje


Odluke u prekršajnom postupku provođenje prekršajnog postupka

Odluke u prekršajnom postupku su: - presuda, - rješenje, - naredba.

Presudu donosi samo sud.

Prekršajni nalog, rješenje i naredbu donose i druga tijela koja sudjeluju u prekršajnom postupku.


Specifi nosti urnog postupka
Specifičnosti žurnog postupka provođenje prekršajnog postupka

Ispitati u roku od 24 sata okr.

Provodi se u odnosu na maloljetnike,

uhićenike i zadržane osobe


Maloljetnik
Maloljetnik provođenje prekršajnog postupka

Maloljetnik je osoba koja je navršila četrnaest a nije navršila osamnaest godina života.

Mlađi maloljetnik je osoba koja je navršila četrnaest a nije navršila šesnaest godina života.

Stariji maloljetnik je osoba koja je navršila šesnaest a nije navršila osamnaest godina života.


Nadležni sud provođenje prekršajnog postupka

- Mjesno nadležan sud prebivališta odnosno boravišta

- Iznimka: sud mjesta počinjenja prekršaja


Maloljetnika se poziva a i dostavljaju mu se druga pismena preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih opravdanih okolnosti.


Odluke
Odluke preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika,

U postupku:

presuda (kazna)

rješenje (obustava postupka, odgojna mjera)

Obrazloženje rješenja, opis prekršaja


Vrste sankcija
Vrste sankcija preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika,

Odgojne mjere (mladji i stariji maloljetnik)

Zaštitne mjere

Kazne (novčana kazna i maloljetnički zatvor)


Odgojne mjere su: preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika,

sudski ukor,

posebne obveze,

upućivanje u centar za odgoj.


(1) Sud može maloljetniku odrediti jednu ili više posebnih obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.


(2) Sud može maloljetniku odrediti obvezu: obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

.

.

4. da se uz suglasnost maloljetnikovoga zakonskog zastupnika podvrgne odvikavanju i liječenju od droge ili drugih ovisnosti,

.

.


Upućivanje u centar za odgoj obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Određeni broj sati od min.8 do max.14 dana

Neprekidni boravak u trajanju od 8 dana


Novčana kazna obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Starijem maloljetniku

Ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom

Izriče sud

Neplaćanje kazne - prisilno naplatiti na imovini maloljetnika, roditelja.


Maloljetnički zatvor obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Min. 3 dana, max. 10 dana

Prije izricanja kazne maloljetničkog zatvora, sud može prethodno pribaviti mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb o primjerenosti te kazne.


Zaštitne mjere obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

obvezno psihijatrijsko liječenje (?)

obvezno liječenje od ovisnosti(?)

protjerivanje stranca iz zemlje,

oduzimanje predmeta

zabrana upavljanja motornim vozilom.

- zaštitne mjere propisane lex specialis-om


Posebnosti obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Žurni se prekršajni postupak vodi:

- ...

- 2. protiv maloljetnog počinitelja prekršaja,

- 3. protiv uhićenika (članak 134. stavak 4.),

- 4. protiv okrivljenika kojem je određeno zadržavanje (članak 135. stavak 1.),

- ...

- 6. po prigovoru protiv obaveznog prekršajnog naloga, zbog poricanja prekršaja.


Zakon o za titi od nasilja u obitelji

ZAKON obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

NN: 137/09; 14/10; 44/10; 60/10

Temu obradila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH

Branka Žigante Živković


Lanak 1
Članak 1. obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

1) Ovim se Zakonom propisuje što je nasilje u obitelji, osobe koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga Zakona, te vrste i svrha prekršajno-pravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji.

2) Svrha je ovoga Zakona prevencija, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji, primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju, te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja.


Lanak 4
Članak obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje. 4.

Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja


Sankcije
Sankcije : obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Novčane

Zatvor

Zaštitna mjera

Alternativne sankcije PZ


Lanak 11
Članak 11. obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Zaštitne mjere:

Obveznog psihosocijalnog tretmana

Zabrane približavanja žrtvi nasilja

Zabrane uznemiravanja ili uhođenja

Udaljenja iz stana ili kuće

- ….

mjere opreza


Lanak 19
Članak 19. obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

- Po sadržaju preventivna mjera radi momentalne zaštite žrtve

- Odluka u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva


Osnovno djelo i kvalifikatorna djela
Osnovno djelo i kvalifikatorna djela obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Članak 20.(6 stavaka)


Odgovornost za ne postupanje po za titnim mjerama
Odgovornost za ne postupanje po zaštitnim mjerama obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Članak 22.


Obveza prijavljivanja
Obveza prijavljivanja obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Neprijavljivanje kaznenog djela (KZ, čl.300)

Prekršajna odgovornost (ZZNO, čl.8)


Lanak 8
Članak 8. obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Zdravstveni radnici, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zaštite, odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama, udrugama civilnog društva u djelokrugu djecei obitelji obvezni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovoga Zakona za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.


Neprijavljivanje po injenog kaznenog djela
Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine, kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje težeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost

Kaznit će se i psiholog i djelatnik skrbništva ako je djelo počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi


Prikupljanje obrada i pohrana statisti kih podataka
PRIKUPLJANJE, obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje. OBRADA I POHRANA STATISTIČKIH PODATAKA


Zakon o prekr ajima protiv javnog reda i mira
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Članak 13.

Članak 6.


Zaklju ak
Zaključak obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

Uglavnom zadovoljavajuća zakonska regulativa u RH

Povećati učinkovitost državnih tijela koja su se dužna baviti nasiljem

Nasiljem u obitelji se moraju baviti svi segmenti društvene zajednice,a ne samo represivni aparat (dobro definirano u Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji (NN 182/04 )


Svrha zakona obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

se gubi

njegovom

ne primjenom !!!


HVALA NA POZORNOSTI obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.


ad