SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA - PowerPoint PPT Presentation

Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja
Download
1 / 44

  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA. Uredila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković. 2010. godina Prvostupanjski sudovi 301.073 predmeta primljeno sveukupno u radu 473.448 predmeta po sucu 800 predmeta VPS

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA

Uredila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

2010. godina

Prvostupanjski sudovi

301.073 predmeta primljeno

sveukupno u radu 473.448 predmeta

po sucu 800 predmeta

VPS

Po žalbi zaprimljeno 37.732 predmeta


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

63 suda po zakonu

61 sud aktivan

Sudaca – 382 prvostupanjskih;

42 drugostupanjskih

Ukupno: 424 suca

Prema vrstama prekršaja – preko 100 zakona


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Prekršajem se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, prekršajni se postupak pokreće:1. izdavanjem prekršajnog naloga,2. podnošenjem optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Ovlašteni tužitelj

Ovlašteni tužitelji su:

1. državni odvjetnik,2.tijelo državne uprave,3. pravna osoba s javnim ovlastima,4. oštećenik.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

započinjanje prekršajnog postupka

Prekršajni postupak započinje:1. otvaranjem glavne rasprave,2. u postupku bez glavne rasprave, ispitivanjem okrivljenika ili izvođenjem drugog dokaza.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika i uspješno provođenje prekršajnog postupka

Mjere opreza:

Uhićenje

zadržavanje


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Odluke u prekršajnom postupku

Odluke u prekršajnom postupku su:- presuda,- rješenje,- naredba.

Presudu donosi samo sud.

Prekršajni nalog, rješenje i naredbu donose i druga tijela koja sudjeluju u prekršajnom postupku.


Specifi nosti urnog postupka

Specifičnosti žurnog postupka

Ispitati u roku od 24 sata okr.

Provodi se u odnosu na maloljetnike,

uhićenike i zadržane osobe


Maloljetnik

Maloljetnik

Maloljetnik je osoba koja je navršila četrnaest a nije navršila osamnaest godina života.

Mlađi maloljetnik je osoba koja je navršila četrnaest a nije navršila šesnaest godina života.

Stariji maloljetnik je osoba koja je navršila šesnaest a nije navršila osamnaest godina života.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Nadležni sud

- Mjesno nadležan sud prebivališta odnosno boravišta

- Iznimka: sud mjesta počinjenja prekršaja


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Maloljetnika se poziva a i dostavljaju mu se druga pismena preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih opravdanih okolnosti.


Odluke

Odluke

U postupku:

presuda (kazna)

rješenje (obustava postupka, odgojna mjera)

Obrazloženje rješenja, opis prekršaja


Vrste sankcija

Vrste sankcija

Odgojne mjere (mladji i stariji maloljetnik)

Zaštitne mjere

Kazne (novčana kazna i maloljetnički zatvor)


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Odgojne mjere su:

sudski ukor,

posebne obveze,

upućivanje u centar za odgoj.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

(1) Sud može maloljetniku odrediti jednu ili više posebnih obveza ako ocijeni da će njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

(2) Sud može maloljetniku odrediti obvezu:

.

.

4. da se uz suglasnost maloljetnikovoga zakonskog zastupnika podvrgne odvikavanju i liječenju od droge ili drugih ovisnosti,

.

.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Upućivanje u centar za odgoj

Određeni broj sati od min.8 do max.14 dana

Neprekidni boravak u trajanju od 8 dana


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Novčana kazna

Starijem maloljetniku

Ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom

Izriče sud

Neplaćanje kazne - prisilno naplatiti na imovini maloljetnika, roditelja.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Maloljetnički zatvor

Min. 3 dana, max. 10 dana

Prije izricanja kazne maloljetničkog zatvora, sud može prethodno pribaviti mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb o primjerenosti te kazne.


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Zaštitne mjere

obvezno psihijatrijsko liječenje (?)

obvezno liječenje od ovisnosti(?)

protjerivanje stranca iz zemlje,

oduzimanje predmeta

zabrana upavljanja motornim vozilom.

- zaštitne mjere propisane lex specialis-om


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Posebnosti

Žurni se prekršajni postupak vodi:

- ...

- 2. protiv maloljetnog počinitelja prekršaja,

- 3. protiv uhićenika (članak 134. stavak 4.),

- 4. protiv okrivljenika kojem je određeno zadržavanje (članak 135. stavak 1.),

- ...

- 6. po prigovoru protiv obaveznog prekršajnog naloga, zbog poricanja prekršaja.


Zakon o za titi od nasilja u obitelji

ZAKON

O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

NN: 137/09; 14/10; 44/10; 60/10

Temu obradila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH

Branka Žigante Živković


Lanak 1

Članak 1.

1) Ovim se Zakonom propisuje što je nasilje u obitelji, osobe koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga Zakona, te vrste i svrha prekršajno-pravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji.

2) Svrha je ovoga Zakona prevencija, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji, primjenom odgovarajućih mjera prema počinitelju, te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja.


Lanak 4

Članak 4.

Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja


Sankcije

Sankcije :

Novčane

Zatvor

Zaštitna mjera

Alternativne sankcije PZ


Lanak 11

Članak 11.

Zaštitne mjere:

Obveznog psihosocijalnog tretmana

Zabrane približavanja žrtvi nasilja

Zabrane uznemiravanja ili uhođenja

Udaljenja iz stana ili kuće

- ….

mjere opreza


Lanak 19

Članak 19.

- Po sadržaju preventivna mjera radi momentalne zaštite žrtve

- Odluka u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva


Osnovno djelo i kvalifikatorna djela

Osnovno djelo i kvalifikatorna djela

Članak 20.(6 stavaka)


Odgovornost za ne postupanje po za titnim mjerama

Odgovornost za ne postupanje po zaštitnim mjerama

Članak 22.


Obveza prijavljivanja

Obveza prijavljivanja

Neprijavljivanje kaznenog djela (KZ, čl.300)

Prekršajna odgovornost (ZZNO, čl.8)


Lanak 8

Članak 8.

Zdravstveni radnici, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zaštite, odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnimorganizacijama, udrugama civilnog društva u djelokrugu djecei obitelji obvezni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovoga Zakona za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.


Neprijavljivanje po injenog kaznenog djela

Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela

Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine, kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje težeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost

Kaznit će se i psiholog i djelatnik skrbništva ako je djelo počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi


Prikupljanje obrada i pohrana statisti kih podataka

PRIKUPLJANJE, OBRADA I POHRANA STATISTIČKIH PODATAKA


Zakon o prekr ajima protiv javnog reda i mira

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

Članak 13.

Članak 6.


Zaklju ak

Zaključak

Uglavnom zadovoljavajuća zakonska regulativa u RH

Povećati učinkovitost državnih tijela koja su se dužna baviti nasiljem

Nasiljem u obitelji se moraju baviti svi segmenti društvene zajednice,a ne samo represivni aparat (dobro definirano u Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji (NN 182/04 )


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

Svrha zakona

se gubi

njegovom

ne primjenom !!!


Sustav pravosu a nakon otkrivanja vr nja kog i obiteljskog nasilja

HVALA NA POZORNOSTI


  • Login