Rynek popyt poda cena
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Rynek: popyt, podaż, cena PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rynek: popyt, podaż, cena. To miejsce w którym dokonywane są wymienne transakcje (kupna – sprzedaży) oparte na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa zainteresowanych stron. proces , polegający na uzgodnieniu przez strony wszystkich warunków transakcji kupna - sprzedaży. Rynek. Funkcje rynku.

Download Presentation

Rynek: popyt, podaż, cena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rynek: popyt, podaż, cena


To miejsce w którym dokonywane są wymienne transakcje (kupna – sprzedaży) oparte na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa zainteresowanych stron

proces, polegający na uzgodnieniu przez strony wszystkich warunków transakcji kupna - sprzedaży

Rynek


Funkcje rynku

 • Informacyjna – parametry o popycie, podaży i cenie,

 • Równowagi – rynek jest mechanizmem dostosowującym wielkość produkcji, jej asortyment czy też jakość wyrobów do oczekiwań klientów,

 • Akceptacji produktów – społeczne potwierdzenie przydatności dóbr,

 • Alokacyjna – decyzje inwestycyjne na zwiększenie produkcji towarów cieszących się powodzeniem,

 • Selekcyjna


Rynek

globalny

lokalny

regionalny

krajowy

międzynarodowy


Cena

 • Wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość produktu

 • Służy do racjonalizowania, czyli ograniczenia zakupów

 • W gospodarce rynkowej o tym, kto otrzyma dobra i usługi, decyduje cena


Funkcje ceny

 • Informacyjna – informuje producentów o ilości dóbr i usług, jakie mogłyby być sprzedane, natomiast konsumentów o możliwości ich zakupu

 • Motywacyjna –motywuje do określonego zachowania się stron na rynku

 • Równowagi rynkowej – wyznacza cenę, przy której wielkość popytu odpowiada wielkości podaży,

 • Dochodowa – zapewnienie określonej nadwyżki, jaką zaplanował osiągnąć przedsiębiorca w związku z ich produkcją.


Popyt

To ilość dóbr i usług, którą są skłonni nabyć konsumenci przy danej cenie w określonym czasie i miejscu


Prawo popytu

 • Określa relację pomiędzy cenami a ilością dóbr i usług, które zastałyby zakupione przy danych cenach

 • Gdy wszystkie inne czynniki nie zmieniają się to więcej można będzie sprzedać po niższej niż po wyższej cenie


Gdy cena spada, to możemy sobie kupić więcej - efekt dochodowy

Korzyści osiągane z konsumpcji dodatkowej sztuki to malejąca użyteczność krańcowa

Popyt


Im niższa cena tym wyższy popyt

Kształt i nachylenie krzywej popytu bywa różne, zależy to od tego, jak popyt reaguje na zmianę ceny, czyli od elastyczności cenowej popytu

Krzywa popytu

cena

liczba


Kiedy popyt silnie reaguje na zmianę ceny, mówimy, ze elastyczność cenowa popytu jest wysoka – popyt jest elastyczny

Jeśli popyt nie reaguje na zmianę ceny to popyt jest sztywny

Elastyczność cenowa popytu


To relacja względnych zmian popytu do względnych zmian ceny

Elastyczność cenowa popytu

% D

%

p

to elastyczność cenowa popytu,

D to zmiana popytu

P to zmiana ceny


Substytucyjne

Kiedy dwa wyroby zaspokajają tę samą potrzebę

Np. Coca – cola i pepsi – cola

PC i laptop

Komplementarne

Wyrobyużytkowane bądź konsumowane łącznie

Np.Pióro i atrament

gitara i struny

Dobra


Pobyt się zmienia, ale cena pozostaje na tym samym poziomie – przesunięcie krzywej popytu

Czynniki:

Zmiany cen towarów powiązanych

Zmiany dochodu

Zmiany mody i gustów konsumentów

Zmiany w popycie


Zmiany cen towarów powiązanych

Jeśli rośnie cena dobra, które łatwo jest zastąpić innym (substytutem), to popyt na substytut z pewnością wzrośnie. Z drugiej strony, jeśli konsumpcja jednego produktu wymaga także zakupu drugiego, to wzrost ceny jednego z nich ogranicza zakupy obydwu

Zmiany dochodu

z reguły wzrost dochodu skłania nas do większych zakupów np.samochody, kosmetyczka

Zmiany mody i gustów konsumentów

Zmiany w popycie


To ilość dóbr lub usług,którą producenci oferują do sprzedaży po określonej cenie w danym momencie i miejscu

Im wyższa cena, tym większa zachęta do produkcji i sprzedaży danego dobra

Podaż

cena

liczba


Zmiany w kosztach produkcji

wzrost kosztów produkcji będzie miał odwrotny wpływ na ilość oferowanego produktu przy stałej cenie (zmaleje), w wyniku: zmian warunków klimatycznych, stanu środowiska, polityki rządu

Zmiany cen innych dóbr, szczególnie gdy łatwo jest zmienić profil produkcji

większość przedsiębiorstw wytwarza więcej niż 1 produkt. Zmiana relacji cen między wyrobami może spowodować wzrost produkcji pewnych wyrobów i jednoczesny spadek wytwarzania innych

Oczekiwania

Zmiany podaży


Elastyczność cenowa podaży

Wysoka elastyczność – nawet niewielka zmian powoduje duży wzrost podaży

Niska elastyczność oznacza, ze podwyższenie ceny nie spowoduje istotnego zwiększenia podaży


Czas

Im dłuższy okres, tym reakcja firmy na zmianę ceny będzie silniejsza,

jeśli ceny rosną to staramy się zwiększyć produkcję

Technologie

Koszty pozyskania nowych czynników produkcji

Zmiana elastyczności podaży


Cena, która równoważy popyt z podażą to cena równowagi rynkowej

Cena równowagi rynkowej

cena

Cena równowagi

Krzywa popytu

Krzywa podaży

liczba


Sytuacja, w której podaż jest wyższa od popytu, to nadwyżka podaży i prowadzi ona do spadku cen, ograniczenia produkcji i wzrostu popytu

Nadwyżka podaży i popytu

Nadwyżka podaży

Nadwyżka popytu


To taki stan rynku, kiedy sprzedawcy nie mogą narzucić ceny – ustala ją rynek. W języku ekonomicznym mówi się, że sprzedawcy są biorcami ceny.

Konkurencja rynkowa


Konkurencja doskonała

Aby sprzedający nie mogli narzucić swojej ceny kupującym, musi być spełnionych kilka warunków:

 • Rozproszenie popytu i podaży, czyli musi być wielu kupujących i sprzedających,

 • Homogeniczność (jednorodność) towaru, tak aby konsumenci mogli dokonać porównań i by cena była jednym czynnikiem decydującym o zakupie od tego czy innego sprzedawcy,

 • Doskonała informacja jest niezbędna, by nabywcy znali ceny oferowane przez sprzedawców,

 • Brak barier wejścia i wyjścia z rynku, dzięki czemu liczba kupujących, a w szczególności sprzedających dopasowuje się do warunków rynkowych.


Konkurencja monopolistyczna

 • Wielu producentów dostarcza produkty podobne, ale nie takie same

 • Różnicowanie produktu nazywane jest dywersyfikacją i służy wytworzeniu przeświadczenia u nabywców, ze kupują coś wyjątkowego

 • Np.mleko


Oligopol

 • Na rynku dominuje kilka dużych przedsiębiorstw

 • Obniżki cen nie są najlepszą metodą na zwiększanie zysku

 • Np.PZU S.A.


Monopol

 • Jeden sprzedawca

 • Sprzedawca jest dawcą ceny

 • Istotą jej jest ograniczanie produkcji i zwiększanie ceny


Cechy charakterystyczne na różnych rynkach

Konkurencja doskonała

Konkurencja monopolistyczna

Oligopol

Monopol

Dużo niezależnych

Liczba firm

Kilka dużych

Jedna wielka

wiele

Ograniczony przez dostępność substytutów

Duży, szczególnie w przypadku lidera cenowego

Wpływ producenta na cenę

brak

Bardzo duży

Brak – wyroby są homogeniczne (takie same)

Zależnie od typu wyrobu (duże w wypadku samochodów, małe dla benzyny)

Zróżnicowanie produktów

duże

brak

Bariery wejścia na rynek

Bardzo duże

brak

niewielkie

duże

Słaba – pojawia się tylko wtedy gdy istnieje groźba pojawienia się konkurencji

Promocja

brak

bardzo silna

istotna


4 czynniki, które pozwalają na monopol:

 • Unikatowe zasoby,

 • Korzyści skali

 • Patenty, prawa autorskie, znaki towarowe

 • Regulacje rządowe


 • Login