Akc er mal gn teler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 78

AKCİĞER MALİGNİTELERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKCİĞER MALİGNİTELERİ. Doç. Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. Akciğer Kanseri. Periferal kanserler Soliter akciğer nodülü veya kitle Santral kanserler Hiler genişleme veya yoğunluk artışı Postobstrüktif değişiklikler. Periferal kanserler.

Download Presentation

AKCİĞER MALİGNİTELERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AKCİĞER MALİGNİTELERİ

Doç. Dr. Çetin Atasoy

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı


Akciğer Kanseri

 • Periferal kanserler

  • Soliter akciğer nodülü veya kitle

 • Santral kanserler

  • Hiler genişleme veya yoğunluk artışı

  • Postobstrüktif değişiklikler


Periferal kanserler


Morfolojik özellikler

 • Herhangi bir boyutta

 • Genellikle yuvarlak veya oval

 • Kontur: düzenli, lobüle, spiküle

 • Plevral kuyruk

 • Damarlarda konverjans


Herhangi bir boyutta


Oval veya yuvarlak


Lobüle veya spiküler


 • Spiküler kenarlı nodül:

 • %90 malign

 • %10 benign

  • Tüberkülom

  • Organize pnömoni


Plevral kuyruk: telkin edici ama patognomonik değil


Dezmoplastik reaksiyon: fissürde çekilme


Damarlarda konverjans


İç dansite

 • Kavitasyon

  • En sık yassı hücreli kanserde

  • Duvarı kalın ve düzensiz

   • 16 mm’den kalın duvar: genellikle malign

   • 4 mm’den ince duvar: genellikle benign

 • Köpük benzeri lüsensiler (ince kesitlerde)

  • En sık adeno ve alveoler kanserlerde

 • Hava bronkogramı: adenokanserlerde


Kavitasyon


Hava-sıvı düzeyi

Duvarda nodüller


Kalın ve nodüler duvar


Hava bronkogramı


Köpük benzeri lüsensiler


Buzlu cam dansitesinde nodül

Yarıdan çoğu malign (BAK) veya premalign (AAH)

2005

2002


Santral kanserler


Hilus değişiklikleri

 • Hiler büyüme ve dansite artışı

 • En sık radyografik bulgulardan

 • Küçük tümör: hilusun dış konkavitesi dolar

 • Geç evrede:

  • Hilus yapısı kaybolur

  • Hiler kitleden perifere çizgisel dansiteler

   • Lenfatik infiltrasyon


Bronş değişiklikleri

 • Duvar kalınlaşması

 • Obstrüksiyon

 • Endobronşial kitle


Atelektazi


Distalde apse

Sıvı bronkogramları


KARSİNOİD


Tipler

 • Tipik karsinoid:%85-90

 • Atipik karsinoid: %10-15

 • Nöroendokrin tümörler

 • Küçük hücreli ile aynı spektrumda


Yerleşim

 • Tipik karsinoid:

  • Santral bronşlarda

   • İntraluminal polipoid kitle

   • Lümen boyunca

   • Ekstraluminal (buzdağı lezyonları)

 • Atipik karsinoid:

  • Periferal


Radyolojik bulgular

 • Santral karsinoidler

  • Hiler kitle

  • Atelektazi

  • BT’de endobronşial kitle

  • Bronkosel

 • Periferik karsinoidler

  • Soliter pulmoner nodül veya kitle


 • Kalsifikasyon sık

 • Belirgin kontrastlanabilir

 • PET negatif olabilir

 • Octreotid sintigrafisi çok duyarlı

  • Yanlış pozitifler de sık


LENFOMA


Lenfomada akciğer tutulumu

 • Ekstratorasik hastalıkla beraber

 • Hiler-mediastinal lenf bezlerinden yayılım

 • Primer akciğer lenfoması


Sekonder tutulum

 • Nodüller: metastaz gibi

 • Konsolidasyonlar: pnömoni gibi

 • Retikülonodüler dansiteler: lenfanjitis karsinomatoza gibi

 • Ortak özellikler

  • Hilusa ve mediastene komşu

  • Lenfadenopatilerle beraber


Primer pulmoner lenfoma

 • Non-Hodgkin (MALToma)

 • Hodgkin: nadir

 • MALT lenfomalar

  • Tek veya multiple konsolidasyonlar

  • Nodül veya kitleler

  • Hava bronkogramları

  • Yavaş büyüme

  • Peribronkovasküler kalınlaşma

  • Lenfadenopati, plevral effüzyon


Metastazlar


Radyografik görünümler

 • Nodüller

  • Genellikle multiple, nadiren tek

  • Değişken boyutta

  • Genellikle düzgün sınırlı

   • Düzensiz sınırlı: adenokanser

  • Alt zon – perifer dominansı

 • Lenfanjitik patern

  • Retikülonodüler


Lenfanjitis karsinomatoza


Lenfanjitis karsinomatoza


Diğer görünümler

 • Kavitasyon

  • Baş boyun yassı hücreli kanserler

  • Kolon adenokanserleri

 • Kalsifikasyon

  • Kemik sarkomları

 • Milier görünüm

  • Tiroid, böbrek, kemik


Tümör embolisi


 • Login