N rodn aloka n pl n sr
Download
1 / 9

Národný alokačný plán SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Národný alokačný plán SR. Ing. Gabriela Fischerová Ministerstvo životného prostredia SR Obchodovanie s emisiami CO 2 6. apríl 2005, Racioenergia 2005, Bratislava. Právne súvislosti. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UN FCCC) - platí pre SR od 1994

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Národný alokačný plán SR' - aviva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N rodn aloka n pl n sr

Národný alokačný plán SR

Ing. Gabriela Fischerová

Ministerstvo životného prostredia SR

Obchodovanie s emisiami CO2

6. apríl 2005, Racioenergia 2005, Bratislava


Pr vne s vislosti
Právne súvislosti

 • Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UN FCCC) - platí pre SR od 1994

  • Kjótsky protokol – platnosť od 16.februára 2005

  • Rozhodnutie EP a Rady 280/2004/ES – implementácia KP v rámci Európskeho spoločenstva

 • Smernica 2003/87/EC - platí od 13.10.2003

  • Rozhodnutie EK 2004/156/EC - vydané 29.1.2004

 • Zákon 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami

  • Vyhláška 711/2004 Z. z. (overovatelia)

 • Nariadenie 2216/2004 ES (registre)


Emisie ghg sr

Kjóto

Emisie GHG - SR


Podstatn prvky
Podstatné prvky

 • podrobné a spoľahlivé údaje

 • metodika určenia celkového množstva kvót

 • metodika rozdelenia kvót jednotlivým prevádzkovateľom


Údaje

 • množstvo zdrojov, uplatňovanie definície jednotlivých kategórií, emisie CO2, informácie o zariadeniach – vek, účinnosť, kapacita, prevádzkový čas, iné

 • NEIS – aktualizovať aj iné ako emisné údaje, podrobne overiť problematické zdroje

 • administratívne a právne informácie


Ur enie celkov ho mno stva
Určenie celkového množstva

 • Kritériá Prílohy III zákona

  • 1. KP, národné politiky a stratégie, striktné uplatňovanie Prílohy III

  • 2. súlad s vývojom v minulosti a s projektovanými emisiami

  • 3. súlad s potenciálom znižovať emisie z činností pokrytých touto smernicou (uplatňovanie národného benchmarkingu)

  • 4. súlad s inými právnymi a politickými nástrojmi Spoločenstva

  • 5. nediskriminovať žiadne sektory (štátna pomoc)


Ur enie celkov ho mno stva 2
Určenie celkového množstva (2)

 • Projekcie v porovnaní s emisiami za posledný rok (2004)

 • rozvoj – plánovaný, neplánovaný

 • situácia v iných sektoroch – doprava


Rozdelenie kv t prev dzkovate om
Rozdelenie kvót prevádzkovateľom

 • Q = emisný faktor (benchmark) x produkt

  • Emisný faktor – priemerná hodnota národná? európska? BAT? špecifická pre typ zariadenia?.....????

  • produkt – priemerná hodnota za posledných n rokov krát percento rastu? inštalovaná kapacita? rast HDP?

  • podľa možnosti paušálny vzorec pre všetkých účastníkov schémy


Mechanizmus pr pravy pl nu
Mechanizmus prípravy plánu

 • vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre zmenu klímy (MŽP, MH, MDPT, MP, MF, MŠ, priemysel, mimovládne organizácie)

 • prvé stretnutie v apríli 2005

 • diskusia a návrhy metodík (pre celkové a individuálne množstvá)

 • harmonogram prípravy plánu


ad