Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013. [email protected] Energy Camp 2011. The three E’s. Målsetting. Min målsetting: Hjelpe og bistå dere slik at dere h ar økt forståelse for opplæringsloven og vurderingsforskriften

Download Presentation

Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arbeidslivsfaget – innhold og vurderingArendal 23.april 2013

[email protected]


Energy Camp 2011


The three E’s


Målsetting

Min målsetting:

 • Hjelpe og bistå dere slik at dere

  • har økt forståelse for opplæringsloven og vurderingsforskriften

  • har økt forståelse for kompetansebegrepet

  • har reflektert over hva som ligger i praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet

  • og har reflektert over hva som er god vurderingspraksis

 • Hva ønsker du å få ut av økta?


Innhold

 • Hva sier opplæringsloven og vurderingsforskriften om kompetansebygging og sluttvurdering?

 • Hvordan undverveisvurdere?

 • Hvordan kan vi sikre at faget føles som meningsfullt og bidrar til mestringsfølelse for eleven?


Historisk tilbakeblikk på vurdering

 • http://www.ntnu.no/plu/vurdering-for-laring-ressurser


Utdanningsdirektoratets 4 prinsipper for god underveisvurdering

Elever og lærlinger lærer best når de

Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

Får tilbakemeldinger som forteller dem kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

Får råd om hvordan de kan forbedre seg

Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

10


Vurdering SOM læring

Underveis-vurdering

Slutt-vurdering

Vurdering FOR læring

Vurdering AV læring


Vurdering i praksis

Planlegging og gjennomføring

av opplæring i arbeidslivsfag


 • Hvilke bilder skal vi ha på at læring har skjedd?

 • Kriterier

 • Delt forståelse med elevene

PLANLEGGE FOR SLUTTEN

UTBYTTEBEDØMMING OG DOKUMENTERING

 • Hvem er elevene?

 • Hva kan de fra før?

 • Hva er de interesserte i?

 • Hvordan liker de å lære?

 • -Valg-muligheter?

Hva skal elevene lære?

Kompetansemål, læringsmål, utbytte

GJENNOMFØRING

- Veiledning

 • Hvordan vil vi samle bevis på at læring skjer?

 • Produkter?

 • Framvisninger?

 • Observasjoner?

 • Samtaler?

 • Selvrefleksjon?


Planlegging av et undervisningsforløp

1 Velge tema/emne

2 Knytte tema/emnet til relevante kompetansemål

3 Formulere læringsmål som elevene kan forstå (dette kan være i form av en oppgave, aktivitet eller et produkt)

4 Formulere kjennetegn/kriterier på måloppnåelse

5 Planlegge hvordan vi skal sjekke at elevene er på rett vei

6 Beskrive hvordan vil vi vurdere og dokumentere elevenes måloppnåelse

7 Planlegge hvordan vi trekker elevene inn i arbeidet (elevmedvirkning/egenvurdering)


Kompetanse i arbeidslivsfag


Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

Gjennomføre

Velge

Begrunne

Ta vare på

Beregne

Bruke

Dokumentere

Samtale om

Presentere

Vurdere

Utføre

Holde orden

Yte service

Gjøre rede for

Kommunisere

Samarbeide

Planlegge

Kompetansemål – språk - verb


Målet for opplæringen er at eleven skal kunne noe knyttet til

arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav

valg av råvarer, materiell og tjenester

verktøy og utstyr

råvarer, materiell og tjenester på en forsvarlig måte

produksjon av tjenester og produkter

økonomiske forhold

arbeidsteknikk og verktøy

faguttrykk

digitale verktøy….utbytte…

Kompetansemål – språk


Målet for opplæringen er at eleven skal kunne noe knyttet til

Arbeidslivets normer og retningslinjer

Helse-, miljø- og sikkerhet

Orden på arbeidsplassen

Service

Service i arbeidslivet

Arbeidssituasjon

……utbytte….

Kompetansemål – språk


Fra kompetansemål til læringsmål – eller oppgaver til lokalt gitt eksamen

Kompetanse er forstått som hva man gjør og får til i møte med utfordringene.

Kompetanse er forstått som evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave.

OECD/St.meld.30, Kultur for læring

LK06: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

 • Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr

 • Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon

  .


Kvalitetskrav i «praktiske» fag

 • Praktiske ferdigheter

 • Samarbeidsevner

 • Planleggingskompetanse

 • Gjennomføringskompetanse

 • Grunnleggende ferdigheter

 • Kunnskaper

 • Holdninger

 • Vurderingskompetanse osv….


Kompetanse

 • Når viser du din kompetanse som lærer?

 • I hvilke situasjoner viser eleven best sin kompetanse i arbeidslivsfag?


Gode læringsmål / utfordringer:

 • Er forståelig for alle elevene

 • Kan nås av alle

 • Kan nås på ulike måter og til ulik grad av måloppnåelse

 • Inneholder minst ett output-verb

 • Inneholder kunnskaps-, holdnings- eller ferdighetselementer elevene skal kunne noe om.

 • Kan være laget på bakgrunn av kompetansemål fra flere fag eller fra flere hovedområder i samme fag


Eksempler på læringsmål i Arbeidslivsfag - produkter

Eleven skal kunne

Delta i produktutvikling, produsere og selge

 • matpakker/konfekt/såpe

 • kompostkasser/blomsterkasser/benker/Dvd-skap/modellhus

 • mønsterborder/tallerkener og fag i keramikk

  Eleven skal kunne delta i

  produktutvikling og produksjon av

 • vannsøler

 • småbiler i tre


Eksempler på læringsmål i Arbeidslivsfag - tjenester

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre

 • halloweenfest på fritidsklubb/gjestebud/klassefester

 • kantinedrift

 • salgsmesse/kafe/utstilling

 • åpen datalab


Kjennetegn på måloppnåelse

Jo tydeligere målet er,

jo bedre vil elevene gjøre det

(Clarke m.fl 2006)

25


Jeg kan….

 • ….lage lekedag for 3-åringene fra Tiurleiken barnehage

 • ..... produsere søppelstativer for salg

 • …. finne og følge en oppskrift fra internett

 • …..dekke et bord og servere

 • ….. vurdere sikkerheten på verkstedet


ASK og EMBLA

 • Læringsmål må følges av kriterier eller «bilder» på hva det vil si å nå målet.

  Ask representerer læringsmålene, Embla de kriterier som vurdering av måloppnåelsen skjer etter. Bakgrunnen er at forskningen kan dokumentere at kjennskap til læringsmål og kriterier og en senere tilhørende drøfting av i hvilken grad læringsmål er nådd, fremmer elevenes læring

  (Black & William, 1998; Hattie, 2009)


Kriterier

Vi kan også utarbeide noen sentrale kriterier, og for hvert kriterium utarbeider vi kjennetegn på måloppnåelse

Eksempel på kriterium: bruk av verktøy


Kriterier

Vi kan også utarbeide noen sentrale kriterier, og for hvert kriterium utarbeider vi kjennetegn på måloppnåelse

Eksempel på kriterium: bruk av manus ved framføringer


Fra læringsmål til kjennetegn

Kjennetegnpåmåloppnåelse

 • sier noe om i hvilken grad elevene mestrer målene de arbeider mot.

 • sier noe om kvaliteten på prestasjonene deres i forhold til målene.

 • skal gi grunnlag for å gi tilbakemelding om kvaliteten på elevenes arbeid sett i forhold til målene.

  Når vi setter opp kjennetegn sier vi samtidig noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen.

  NB: KJENNETEGN ELLER KRITERIER?


Oppgaver eleven mestrer

alene ut fra modningsnivå

Potensiell framtidig utviklingssone

Den nærmeste utviklingssonen

Elevens potensial: Ferdigheter

det er like ved å klare, men

trenger hjelp for å mestre

Det eleven ennå ikke kan forstå eller mestre, selv med hjelp og støtte


Eleven kan gjennomføre et læringsarbeid


Eksempler på styringsverb for formulering av kjennetegn på måloppnåelse


For eleven:

Mestring

Motivasjon

Kontroll

Egenvurdering

For læreren:

Tilpasset opplæring

Underveis- og sluttvurdering

Dokumentasjon

Kjennetegn på måloppnåelse


Hva teller

 • Hva er viktig å ha med på plakaten?

  • Overskrift, tekst og konklusjon

  • Interessant, relevant informasjon

  • Et poeng som trekker til seg oppmerksomheten

  • Beskrivende språk

  • Pen og oversiktlig

  • Tilpasset publikum

  • Detaljer


Hatties 7 prinsipper om god undervisnings- og vurderingskultur

1.Mål og hensikt

2.Kriterier

3.Sikre at elevene er hektet på

4.Lærerens input

6. Avslutning/opp-summering/ avrunding

Kilde: Hilde Schjerven

7. Systematisk øving / automatisering

5. Elevene jobber


4 viktige elementer i

VURDERING FOR

LÆRING

Forståelses- kontroll – sjekk ut!

Kamerat-

vurdering

Tilbake-ogframover-meldinger

Egen-vurdering


Vurdering: Når, hva og hvordan gi tilbakemelding?


De jevnlige dialogene (faglærer)

Vi samtaler om i hvilken grad:

 • eleven har fokus på hva han får til

 • målet og arbeidet gir eleven faglige utfordringer

 • eleven trenger veiledning fra lærer

 • eleven ser hvordan han/hun må arbeide for å nå ”neste trinn”

 • eleven klarer å vurdere sin egen læring underveis i

  undervisningsforløpet og på slutten av undervisningsforløpet

  Samtalene foregår i den enkelte økt/time.

  Samtalene kan fungere som dokumentasjon av underveisvurdering og egenvurdering hvis den knyttes til kompetansemål og måloppnåelse.


4 nivåer tilbakemeldinger

 • Selvregulering

 • Strateginivå

 • Oppgavenivå

 • Ros til personen

Hva gjør vi? Hva kan vi gjøre enda bedre?


Avslutning av økta

 • Quiz

 • Be elevene forklare et stykke, noe de har lært eller noe de har erfart for hverandre


Fra aktivitet til mål

 • Hva var hensikten eller målet med det vi gjorde denne timen?

 • Formuler mål

 • Hva er kriterier/ «bilder» på at målet er nådd?

 • Hvordan vet vi om målet er nådd?


Sluttvurdering og lokalt gitt eksamen


Vurdering av læring- utbytte

 • Når en halvårsvurdering opp mot kompetansemålene eller en standpunktkarakter (SLUTTVURDERING) skal settes – Hvordan kan man gjøre det i arbeidslivsfaget?


 • § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag

  Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3.

  = Helhetsinntrykkfra de samledekompetansemålene


RAR -taksonomi forenklet

Reflektere over, sammenligne, vise forståelse, vurdere

Anvende, bruke,

Reprodusere kunnskap: Gjenkjenne


Forberedelsestida = VFL

 • Eksamen skal gjenspeile arbeidsmåter som elevene kjenner fra før.

 • Elever som skal samarbeide bør være vant til det.

 • Eksamenssituasjonen bør være kjent.

 • Prosessen fram til selve framvisningen av oppgaveløsningen er preget av VFL


Eksempler på kjennetegn på måloppnåelse i Arbeidslivsfag


Eksempel på en eksamensoppgave i Arbeidslivsfag

Du arbeider i bedriften Nytt og Nyttig. Her produserer dere matpakker som selges til skoleelever og bedrifter i nærmiljøet.

Oppgaver:

 • Dere skal gjøre rede for hvordan dere utvikler nye produkter (matpakker)

 • Dere skal demonstrere og forklare hvordan dere gjennomfører produksjonen av matpakker

  I vurdering vil det legges vekt på

 • at dere gjør rede for og viser hvordan dere arbeider med produktutvikling

 • at dere både demonstrerer og viser i praksis noen av arbeidsoperasjonene dere benytter i produksjonen

 • at dere kan velge og bruke relevant utstyr/verktøy

 • at dere har et bevisst forhold til valg av råvarer

 • at dere beskriver, forklarer og reflekterer over det dere gjør

 • at dere vurdere resultat

 • evne til initiativ og samarbeid med andre på gruppa


Vurdering muntlig eksamen

Vekting?


Vurdering – hva kan eleven?

Gi vurdering som beskriver en positivt oppnådd kompetanse, ikke fravær av kompetanse.

Eleven kan…, eleven mestrer…, eleven behersker…

53


BESTEMORS LOV:

Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig!


Jeg er verdt noe! Jeg kan!


Sentrale kilder:

 • Black and William (1998) Inside the Black Box

 • Black and William (2006) Assessment for learning in theclassroom

 • Hattie og Timperley (2007) The Power of Feedback

 • Hattie (2008) Visible Learning

 • Hattie (2011) Visible Learning for Teachers

 • OECD (2008)Teaching, Learning and Assessment for Adults Improving Foundation Skills

 • Dahle Wærness (2006) Vurdering av læring i en elevaktiv skole

 • Eggen m fl (2009) Vurdering, prinsipper og praksis

 • Engh og Dobson (2011) Vurdering for læring i fag


 • Login