Arbeidsovereenkomst in faillissement
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT? PowerPoint PPT Presentation


  • 248 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?. 22 november 2012 AVIO advocaten B.V. ARNOLD GRAS (I + O). RICHARD GEURTS (A). Faillissementsrecht. (deel I). Wat is een faillissement ?.

Download Presentation

ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?

22 november 2012

AVIO advocaten B.V.


ARNOLD GRAS (I + O)

RICHARD GEURTS (A)


Faillissementsrecht

(deel I)


Wat is een faillissement?

Beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar - gelegde beslagen vervallenEnkele zaken blijven buiten het beslag


Gevolgen van het faillissement: bevoegdheden schuldenaar

Schuldenaar verliest beschikking en beheer over het vermogen.

Vanaf 0:00 uur van de dag der faillietverklaring


Voorbeeld:

Piet’s Boekhandel BV wordt op 22 november om 11.00 uur failliet verklaard.

Piet de bestuurder geeft op 22 november om 09.00 uur opdracht aan de bank om de huur te betalen ad € 3.000,00.


Wat doet de curator?

Bestuurder was onbevoegd vanaf 0:00 uur.

De betaling aan de verhuurder kan door de bank niet aan de curator worden tegengeworpen.


Taken en bevoegdheden van de curator:

De curator is belast met beheer en vereffening van de failliete boedel (68 Fw).Veiligstellen, waarderen en te gelde maken van het vermogen.


Wat behoort tot het vermogen?

Cash/kas

Inventaris

Voorraden

Debiteuren

Levensverzekeringen (niet in alle gevallen)

Onder handen werk

Goodwill

IE rechten


Veilig stellen van het vermogen

Kan ook betekenen iets terug halen wat daar uit is verdwenen.

Pauliana (42 Fw en 47 Fw)

Of het aansprakelijk stellen van de bestuurder- boekhoudplicht- publicatieverplichting


Gevolgen van het faillissement: wederkerige overeenkomsten

Hoofdregel: het faillissement heeft niet de minste invloed op wederkerige overeenkomsten.

Wederkerige overeenkomsten algemeen (37 Fw)- termijn stellen uitlaten gestanddoening.

Bijzondere wederkerige overeenkomsten- Huurovereenkomst (39 Fw)- Arbeidsovereenkomst (40 Fw).


U levert roerende goederen

Eigendomsvoorbehoud

gewoon

verlengd

Recht van reclame 7:39 BW

- let op termijn van 7:44 BW (6 weken na opeisbaar worden van de vordering of 60 dagen nadat de goederen onder de koper zijn opgeslagen)


Faillissement en werknemers


Artikel 40 Fw

Zowel de curator als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen;Met inachtneming wettelijke of overeengekomen opzegtermijn met een max van 6 weken.

Opzegverboden niet van toepassing.


Rang loonvordering

Loon na datum faillissement is een boedelschuld;

Loon voor datum faillissement over het lopende en voorafgaande jaar is een preferente schuld.


Loongarantieregeling WW

UWV neemt loonverplichting over:

13 weken voorafgaand aan het faillissement

loon over opzegtermijn

het vakantiegeld, de vakantiebijslag en de bedragen die de werkgever verschuldigd is aan derden over ten hoogste een jaar voorafgaand aan het beëindigen van de overeenkomst.


Verhouding curator werknemer

Gedurende het dienstverband ligt de instructiebevoegdheid bij de curator;

Werk afronden gedurende opzegtermijn;

Concurrentiebeding blijft van kracht.


Doorstart

De artikelen omtrent overgang van onderneming zijn niet van toepassing in faillissement.


Misbruik faillissementsrecht

Artikel 13 a Fw ter voorkoming van faillissementen met als doel om werknemers van hun rechten te beroven.Gevolgen:- ontslag vernietigbaar- kennelijk onredelijk ontslag- (voor de doorstarter) regels overgang van onderneming zijn van toepassing.


ARBEIDSRECHT(deel II)


Faillissement en Concurrentiebeding

Rechtspraak:

handhaving concurrentiebeding bij belang curator, bijvoorbeeld doorstart.


Onderneming failliet, curator verkoopt onderneming, bestuurder van failliet kan dan onrechtmatig concurreren.


Proeftijdbeding bij doorstart?

Nee, als doorstarter ten aanzien van de verrichte arbeid opvolger is van gefailleerde.


Afspraak curator met koper in faillissement:

Alle werknemers aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst.

Vraag: wijziging arbeidsvoorwaarden mogelijk?

Nee, clausule niet uitgewerkt, dus dezelfde arbeidsvoorwaarden

Let dus op inhoud afspraken met curator!


ISIK/

7:668 a lid 2 BW


CASUS:

ISIK in dienst van Octagon B.V.

Als Octagon B.V. failliet wordt verklaard is ISIK langer dan 3 jaar bij Octagon B.V. in dienst.

Curator zegt de arbeidsovereenkomst met ISIK rechtsgeldig op.


3 weken later treedt ISIK in dienst bij

voor bepaalde tijd.

Die overeenkomst wordt verlengd voor bepaalde tijd.

Na ommekomst van die bepaalde tijd wenst die arbeidsovereenkomst niet te verlengen maar van rechtswege te laten eindigen.


KAN DIT?

NEE, waarbij relevant is of de nieuwe werkgever: , ten aanzien van de door werknemer verrichte arbeid redelijkerwijze kan worden gezien als opvolger van Octagon B.V.


LES:

Let goed op bij de koop van een onderneming uit een faillissement welke werknemers in dienst worden genomen!


Wat uit ISIK/ volgt geldt ook bij het bepalen van het aantal aanwezige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.


Tellen opgebouwde dienstjaren bij de failliet mee voor de doorstarter?

NEE!

p.s.: lagere rechtspraak.


ISIK/

Opvolgend werkgeverschap bij zelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden.

Van Tuinen:

En zodanige banden tussen vorige en nieuwe werkgever dat verkregen inzicht in hoedanigheden en geschiktheid van werknemer moeten worden toegerekend aan nieuwe werkgever.


Bedankt voor uw komst!


  • Login