Kde p eme i y a kde
Download
1 / 16

Kde píšeme i/y a kde í/ý - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Kde píšeme i/y a kde í/ý. Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L. Anotace. Materiál tvoří 17 slidů , v nichž se žák osvěží pojem vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po B a L cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kde píšeme i/y a kde í/ý' - avi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kde p eme i y a kde

Kde píšeme i/y a kde í/ý

Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L


Anotace
Anotace

 • Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po B a L

 • cílová skupina: 6. roč.

 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák

 • očekávaný výstup: žák je schopen poznat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná a ovládat jejich pravopis, je nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity

 • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. , Český jazyk, přehled učiva základní školy, Pravopisná cvičení

 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením


Kde p eme i y a kde1
Kde píšeme i/y a kde í/ý

 • v kořenech vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných píšeme tvrdé y/ý: plyn, uplynulý

 • v kořenech ostatních slov píšeme měkké i/í: hlína, hliněný

 • v příponách píšeme měkké i/í: slíbit, slíbil

 • v pádových koncovkách se při psaní i a y řídíme vzory: kdo? co? – ti psi, ti páni; koho? co? – ty pány, ty psy

 • v osobních koncovkách sloves přítomného času se píše vždy měkké í: nosím, nosíš,…

 • v příčestí se při psaní i a y řídíme pravidly o shodě přísudku s podmětem: hokejisté vyhráli, stromy opadaly, děti odešly


Vyjmenovan slova b
Vyjmenovaná slova - B

být – bydlit – obyvatel – byt; příbytek – nábytek – dobytek; obyčej – bystrý – bylina; kobyla – býk - Přibyslav


Vyjmenovan slova l
Vyjmenovaná slova - L

slyšet – mlýn – blýskat se; polykat – plynout – plýtvat; vzlykat – lysý – lýtko; lýko – lyže – pelyněk; plyš


Vyjmenovan slova m
Vyjmenovaná slova - M

my – mýt – myslit – mýlit se; hmyz – myš – hlemýžď; mýtit – zamykat – smýkat; dmýchat – chmýří – nachomýtnout se; Litomyšl


Vyjmenovan slova p
Vyjmenovaná slova - P

pýcha – pytel – pysk; netopýr – slepýš – pyl; kopyto – klopýtat – třpytit se; zpytovat – pykat – pýr; pýřit se – čepýřit se


Vyjmenovan slova s
Vyjmenovaná slova - S

syn – sytý – sýr; syrový – sychravý – usychat; sýkora – sýček – sysel; syčet - sypat


Vyjmenovan slova v
Vyjmenovaná slova - V

vy – vysoký – výt; výskat – zvykat – žvýkat; vydra – výr – vyžle; povyk – výheň; a slova s předponou vy-, vý-


Vyjmenovan slova z
Vyjmenovaná slova - Z

brzy – jazyk – nazývat; Ruzyně


Dopl i y
Doplň i/y/í/ý

 • nový b-t

 • dlouhý hřeb-k

 • zaniklý hřb-tov

 • nezb-tné b-lkoviny

 • zb-tečné otázky

 • b-ložraví savci

 • cesta rychle ub-hala

 • neznámá b-tost

 • nab-lená prkna

 • rozb-t skleničku

 • posb-rat rozházené věci

 • ob-yčejný den

 • silné krupob-tí

 • drahocenný náb-tek

 • památná b-tva

 • nab-dka zboží

 • ošetřovatel dob-tka

 • černý ryb-z

 • změna b-dliště

 • hb-tý pohyb

 • horské b-střiny

 • dob-hat tramvaj

 • neob-dlené planety

 • nový byt

 • dlouhý hřebík

 • zaniklý hřbitov

 • nezbytné bílkoviny

 • zbytečné otázky

 • býložraví savci

 • cesta rychle ubíhala

 • neznámá bytost

 • nabílená prkna

 • rozbít skleničku

 • posbírat rozházené věci

 • obyčejný den

 • silné krupobití

 • drahocenný nábytek

 • památná bitva

 • nabídka zboží

 • ošetřovatel dobytka

 • černý rybíz

 • změna bydliště

 • hbitý pohyb

 • horské bystřiny

 • dobíhat tramvaj

 • neobydlené planety


Dopl i y1
Doplň i/y/í/ý

 • vl-dný dopis

 • l-ková taška

 • spadané jehl-čí

 • tříčlenná hl-dka

 • pl-nový sporák

 • bl-štivákl-ka

 • l-duprázdnéul-ce

 • opálená l-tka

 • l-bezná vůně

 • usl-šet střelbu

 • l-cní kosti

 • skl-zeň obilí

 • pl-tvání časem

 • ohrnutý l-mec

 • skl-dittal-ře ze stolu

 • zralé mal-ny

 • l-žařské závody

 • nesl-šitelné kroky

 • škodol-bý člověk

 • pl-šové hračky

 • bramborové hl-zy

 • rozkvetlé konval-nky

 • l-ška Ryška

 • vlídný dopis

 • lýková taška

 • spadané jehličí

 • tříčlenná hlídka

 • plynový sporák

 • blyštivá klika

 • liduprázdné ulice

 • opálená lýtka

 • líbezná vůně

 • uslyšet střelbu

 • lícní kosti

 • sklizeň obilí

 • plýtvání časem

 • ohrnutý límec

 • sklidit talíře ze stolu

 • zralé maliny

 • lyžařské závody

 • neslyšitelné kroky

 • škodolibý člověk

 • plyšové hračky

 • bramborové hlízy

 • rozkvetlé konvalinky

 • liška Ryška


Doplň

Potřebujeme ob…čejné b…dlo na klepání koberců. Vaše nab…dka je nevýhodná. Nab…zíme vám příjemný pob…t v Krkonoších. To je poslední zb…tek b…linkového čaje. Obědvali jsme b…ftek. V parku rostou tři druhy javoru: javor mléč, klen a bab…ka. V ob…vacím pokoji jsou velké b…cí hodiny. Bouře b…la provázena silným hromob…tím. Jan Ámos Komenský napsal knihu Lab…rint světa a ráj srdce. O blahob…tu se mu ani nezdálo.


Doplň

Potřebujeme obyčejné bidlo na klepání koberců. Vaše nabídka je nevýhodná. Nabízíme vám příjemný pobyt v Krkonoších. To je poslední zbytek bylinkového čaje. Obědvali jsme biftek. V parku rostou tři druhy javoru: javor mléč, klen a babyka. V obývacím pokoji jsou velké bicí hodiny. Bouře byla provázena silným hromobitím. Jan Ámos Komenský napsal knihu Labyrint světa a ráj srdce. O blahobytu se mu ani nezdálo.


Doplň

Na bl..zkém vršku se černalo l…žaři a l…žařkami. Kdo je l…ný, l…žovat se nenaučí. Mysl…věc vystopoval l…šku až pod l…skové křoví. Z l…ka se dá uplést mnoho užitečných a l…b…vých předmětů. Nemám rád l…chocení ani l…chotníky. Nočním motýlům říkáme l…šajové. Mám mamince seml…t na ml…nku l…skové oříšky. Nel…tuj se, nic to není.


Doplň

Na blízkém vršku se černalo lyžaři a lyžařkami. Kdo je líný, lyžovat se nenaučí. Myslivec vystopoval lišku až pod lískové křoví. Z lýka se dá uplést mnoho užitečných a líbivých předmětů. Nemám rád lichocení ani lichotníky. Nočním motýlům říkáme lišajové. Mám mamince semlít na mlýnku lískové oříšky. Nelituj se, nic to není.


ad