โรงเรียนแม่พริกวิทยา
Download
1 / 23

โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง' - ava-gillespie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

อ.แม่พริก จ.ลำปาง


การจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ยึดหลักแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2552 ซึ่งสรุปเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดังนี้


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ยึดหลักแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ยึดหลักแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

กิจกรรม

แนะแนว

กิจกรรม

นักเรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์


แนวการจัดกิจกรรม การจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ยึดหลักแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

โรงเรียนแม่พริกวิทยา จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจ

    2. ให้ผู้ได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน


3. การจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ยึดหลักแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง  3  กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา

4. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการมีครูเป็นผู้คอยดูแล ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เน้นให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินกิจกรรม


5. การจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ยึดหลักแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย

6. ดำเนินกิจกรรมโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • โรงเรียนแม่พริกวิทยามุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบวิธีการ โดยมีขอบข่ายดังนี้


2. ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ ความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น การให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพความรู้อาชีพและ การดำเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะเป็นกระบวน การเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์


\ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    4. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆสนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆสนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


2. ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ ความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น การให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพความรู้อาชีพและ การดำเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะเป็นกระบวน การเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์


2. ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ ความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น การให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพความรู้อาชีพและ การดำเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์


5. ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน

4. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวมเพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจความเอื้ออาทรความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม


 • การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ  ได้แก่

  1. ความสามารถในการ-สื่อสาร

  2. ความสามารถในการคิด

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ ได้แก่

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์ สุจริต  

3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย8. มีจิตสาธารณะ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์


แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา


แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา


แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา