Předčasné odchody žáků ze středních škol
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Předčasné odchody žáků ze středních škol PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Předčasné odchody žáků ze středních škol. Vypracovali : Hana Braunová Michaela Hronková Martina Jungwirthová Lenka Kopsová Ludmila Pechová Renata Valachovičová. 21. 2. 2014. Obsah. 1. Základní terminologie 2. Předčasné odchody ze středních škol jako problém 3. Strategie Evropa 2020

Download Presentation

Předčasné odchody žáků ze středních škol

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Vypracovali :

Hana Braunová

Michaela Hronková

Martina Jungwirthová

Lenka Kopsová

Ludmila Pechová

Renata Valachovičová

21. 2. 2014


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Obsah

1. Základní terminologie

2. Předčasné odchody ze středních škol jako problém

3. Strategie Evropa 2020

4. Situace v České republice

5. Situace v Rakousku

6. Pohledy, názory na metody prevence a intervence z praxe


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Základní terminologie

 • „Předčasný odchod ze vzdělávání“, ESL (early school leaving) = indikátor Eurostatu, procento mladých lidí (18-24), s nižším než středoškolským vzděláním, ve vzdělávání dál nepokračují. (ČR – mladí lidé se ZŠ)

 • Předčasné odchody ze škol (school drop-out)= odchod ze škol před koncem povinné školní docházky, před dosažením minimální kvalifikace a dokončením střední školy. (ČR odchod z 9. ročníku ZŠ)

 • Labour Force Survey (LFS )- statistický výzkum, sběr dat o trhu práce, všechny členské státy EU provádějí povinně jednou ročně „výběrové šetření pracovních sil, data poskytují Eurostatu (statistický úřad EU).


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Předčasný odchod ze vzdělávání jako problém

 • Míra nezaměstnanosti mezi ESL v EU – 40,1%, celková míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU 22,8%, státní náklady na ESL – 100 miliard EUR, 1% HDP.

 • Demografické změny, krize na globálních finančních i pracovních trzích, stoupající nezaměstnanost, rostoucí světová konkurence, zvyšující se požadavky na kvalifikaci zaměstnanců – v součinnosti s předčasným odchodem ze vzdělávání → zvyšující se pravděpodobnost dlouhodobé omezené vyhlídky na zaměstnání

 • Možný dopad:

 • motivace pro setrvání ve vzdělávání

 • odchod ze školy – finanční nouze v domácnosti.


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Strategie Evropa 2020

 • Cíl -> snížení podílu dětí a mládeže předčasně opouštějících vzdělávací systémy v EU na méně než 10 % ( v roce 2010 průměrné hodnoty zemí EU 14,4%)

 • Úloha Evropské komise: monitorování vývoje, podpora rozvoje opatření a výměny zkušeností a příkladů dobré praxe

 • Evropská síť pro rozvoj politik celoživotního poradenství (ELGPN) podporuje rozvoj národních systémů a politik v oblasti kariérového poradenství


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Situace v ČR

 • Česká republika – podle ukazatele LFS dlouhodobě míra předčasných odchodů mezi nejnižšími – v roce 2012 – 5,5%

DŮVODY ?


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

 • Dlouhá tradice odborného vzdělávání (2. pol. 19. stol.), v současnosti se vzdělává na sekundární úrovni s odb. zaměřením 80% všech žáků v 1. ročnících SŠ, vyšší sekundární vzdělání získalo 92% populace ve věku 25-64 let -2. místo v zemích OECD

 • Tradičně široké spektrum vzdělávací nabídky, prostupnost mezi vzdělávacími programy škol, stupni (možnost návratu do vzdělávání)


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

 • Důvody předčasných odchodů :

 • strukturální

 • školní :

 • faktory na úrovni školy (2011/12) ZŠ – odchod první nebo poslední rok, SŠ (výuční list/maturita) – zanechání studia, nesplnění podmínek závěrečné zkoušky

 • osobní faktory ovlivňující ESL + faktory: sociální, ekonomické, demografické: žáci ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí, etnické menšiny, Romové, problémové rodinné zázemí - děti vyrůstající v internátech, výchovných ústavech, dětských domovech, rodiny nízkopříjmové, dysfunkční, imigranti – pobývají-li neoprávněně v ČR a imigranti z 3. zemí i oprávněně pobývající v ČR (Ukrajina) nemají přístup k bezplatnému středoškolskému vzdělávání. Celkem podíl imigrantů na ESL 15%


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Situace v Rakousku

 • Předčasné odchody ze vzdělávání 7,6% (žáci v odborné přípravě) šetření OECD PISA uvádí 27,6%

 • Strategie: do roku 2020 snížit předčasné odchody na 6% preventivní a intervenční strategie

 • ( zlepšování výukového prostředí, individualizace výuky a učení, implementace výukových standardů, zavedení nových standardizovaných maturit- testování kompetencí, zajišťování kvality, identifikace žáků v ohrožení novými moderními metodami)


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

 • YOUTH coaching – iniciativa navazující na vládní training guarantee

 • APPRENTICESHIP coaching – prevence předčasných odchodů učňů (podpora firem i žáků)

 • Inspirace –příklady dobré praxe - v ČR se připravuje ve spolupráci s rakouskými odborníky zavedení duálního systému v odborném školství.


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

 • Zdroj: http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/Zdroj: http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/schulabbruch.xmlschulabbruch.xml

Zdroj: http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/schulabbruch.xml


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Pohledy a názory na metody prevence a intervence z praxe

 • Prevence: Koncepce poradenských služeb ve školách – školní poradenské pracoviště(složení),

 • metody a nástroje pro podporu žáků k pokračování ve studiu :

 • kariérové poradenství na ZŠ, zlepšení kvality a přitažlivosti výuky, podpora profesionálního zájmu, podpora dobrého klimatu školy a vztahu žáků ke škole, sociometrická šetření, dotazování( práce se vztahem, sociálním vlivem, komunikačními vzorci, způsoby vyjednávání, řešení konfliktů, zvyšování sebevědomí, vyrovnávání se s úzkostí, depresí.). Peer programy, systematické vzdělávání pedagogů v prevenci RCH.

 • Intervence: podpora psychologa, poradenského pracovníka školy, doučování, konzultace, přestup na snadnější obor, přerušení studia, IVP, pomoc v krizových situacích.


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Zdroje

Tillner, J., Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání. Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR, 2013, Národní ústav pro vzdělávání,

http://www.nuv.cz/uploads/Predcasne_odchody_12_2013

Trhlíková, J., Předčasné odchody žáků ze středních škol. Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence. Národní ústav pro vzdělávání, 2013,

http://www.nuv.cz/predcasne-odchody-zaku-ze-strednich-skol

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/schulabbruch.xml

Obrázky pocházejí z Google

https://www.google.cz/


P ed asn odchody k ze st edn ch kol

Děkujeme za pozornost


 • Login