Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 14

„Urząd regulacyjny – bezstronny arbiter czy nadurzędnik?” PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Urząd regulacyjny – bezstronny arbiter czy nadurzędnik?”. Przygotował: Adam Ambrozik 10 lutego 2011 r. Istniejące urzędy regulacyjne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Regulacji Energetyki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Download Presentation

„Urząd regulacyjny – bezstronny arbiter czy nadurzędnik?”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

„Urząd regulacyjny – bezstronny arbiter czy nadurzędnik?”

Przygotował:

Adam Ambrozik

10 lutego 2011 r.


Istniej ce urz dy regulacyjne

Istniejące urzędy regulacyjne

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • Urząd Regulacji Energetyki

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 • A także Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Transportu Kolejowego


Cel regulacji perspektywa pracodawc w rp

Cel regulacji – perspektywa Pracodawców RP

 • Ważne strategicznie obszary domeny publicznej

 • Niedoskonałość mechanizmu rynkowego, przewaga podmiotów profesjonalnych nad konsumentami

 • Cel regulacji – kształtowanie stosunków w danym obszarze w zgodzie z długofalowym interesem publicznym, z wyłączeniem (ograniczeniem) doraźnego wpływu gier politycznych mogących wywierać niekorzystny wpływ na kierunek decyzji podejmowanych przez ministerstwa

str. 3


Kluczowa rola regulatora

Kluczowa rola regulatora

 • Regulatorzy posiadają dużą swobodę działania mającą stanowić zabezpieczenie

  ich niezależności od bieżącej sytuacji politycznej.

 • Poprzez swoje decyzje regulatorzy wpływają na kształt poszczególnych rynków. Głównym czynnikiem kształtującym kierunki tych decyzji powinien być interes publiczny.

 • Narzędzia stosowane przez regulatora, zgodnie z Konstytucją RP, powinny być stosowane w sposób proporcjonalny – aby w szczególności w jak najmniejszym stopniu ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Każdy regulator jest centralnym organem administracji państwowej. Regulator

  to opłacany z naszych podatków „urzędnik” podlegający przepisom prawa.

str. 4


Specyfika modelu polskiego

Specyfika modelu polskiego

 • W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, niezależnie od przyjętego rozwiązania, decyzje administracyjne wydawane przez regulatorów podejmowane są kolegialnie. Od tej zasady w tych krajach nie ma wyjątków.

 • W Polsce w obecnym stanie prawnym decyzje administracyjne w imieniu regulatora podejmuje jedna osoba – Prezes/Przewodniczący.

str. 5


Kontrowersyjne decyzje regulator w prezes uokik

Kontrowersyjne decyzje regulatorów – Prezes UOKIK

 • brak jasnych i równych zasad traktowania stron - absurdalna kara 123 mln PLN

  dla jednego z operatorów za utrudnianie kontroli (prowadzonej w sprawie, mającej tuszować błędy innego regulatora) versus 2 mln kary za niszczenie dowodów potwierdzonej zmowy

 • brak wiarygodności sporządzanych raportów - spór ze Związkiem Banków Polskich o rzetelność przygotowywanych raportów

 • poważne decyzje podjęte w oparciu o „swoje” raporty, niezrozumienie mechanizmów rynkowych - zakaz koncentracji PGE/Energi, kontrowersyjna decyzja

  w sprawie EMPIK/Merlin

 • interes publiczny czy obrona swoich decyzji - wieloletnia batalia w kolejnych instancjach sądowych z Grupą Polskie Składy Budowlane o rzekomą zmowę cenową

str. 6


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

Kontrowersyjne decyzje regulatorów – Prezes UKE

 • nierozważne zarządzanie dobrem rzadkim, jakim są częstotliwości – w przetargach wygrywają firmy, które nie podejmują działalności w ramach przyznanych koncesji, traktując uzyskane częstotliwości jako cenny składnik majątku podnoszący ich wartość w planowanych transakcjach

 • sądowe klęski kluczowych decyzji - przegrana przed Sądem w sprawie stawek MTR wywołujący realne zagrożenie roszczeniami wobec Skarbu Państwa ze strony operatorów komórkowych wartych setki milionów złotych. Kto zapłaci za błąd i upór w tej sprawie Pani Prezes?

 • blokowanie naziemnej telewizji cyfrowej – spór z KRRiTV, w roku 2013 możemy być jedynym krajem UE bez takiej telewizji

 • naginanie prawa, „wrzutki” legislacyjne (nawet z naruszeniem regulacji UE) – 2008 r.– ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 2008 r. – prawo telekomunikacyjne art. 39 i 40 (po groźbie kar ze strony Komisji Europejskiej właśnie ruszyła kolejna zmiana)


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

Typowe rozwiązania europejskie

 • Na czele urzędu regulacyjnego stoi organ kolegialny

 • Zazwyczaj przewodniczący organu kolegialnego kieruje pracą urzędu wspierającego organ merytorycznie i organizacyjnie

 • Model ten przyjęto we:

 • Francji: (i) Commission de Régulation de l’Energie, (ii) l’Autorité de Régulation

 • des Communnicationes Electroniques et des Poste, (iii) Autorité de la Concurrence;

 • Wielkiej Brytanii: (i) The Gas and Electricity Markets Authority, (ii) Office

 • of Communications, (iii) Office for Fair Trading;

 • Hiszpanii: (i) Comisión Nacional de Energía, (ii) Comisión del Marcado de las Teleomunicaciones, (iii) Comisión Nacional de la Competencia.


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

Rozwiązanie niemieckie

 • Wyjątkowy charakter ma model niemiecki, zastosowany w (i) Federalnej Agencji ds. Infrastruktury Sieci Energetycznych, Gazowych, Telekomunikacyjnych, Pocztowych i Kolejowych oraz w (ii) Federalnym Urzędzie Antykartelowym

 • Wprowadzono wyraźny podział pomiędzy organizacją pracy urzędu,

  a wydawaniem decyzji administracyjnych

 • Na czele urzędu stoi prezes, który koordynuje pracę urzędu

 • Decyzje administracyjne podejmują zespoły działające na wzór sądu

 • Podobne rozwiązanie przyjęto w brytyjskiej Competition Commission


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

Kontrola decyzji

model europejski/polski

 • W UE spotykany jest model kontroli decyzji w ramach procedury administracyjnej. Pozwala to na szybką weryfikację decyzji (ważne w sprawach gospodarczych) z uwzględnieniem ważnych przesłanek:

 • Francja: odwołanie do Rady Stanu;

 • Hiszpania: odwołanie od decyzji Comisión Nacional de Energía (Narodowa Komisja ds. Energii) przysługuje do Ministra Przemysłu i Energii.

 • W Polsce co do zasady możliwa jest tylko droga sądowa. Oznacza to znaczne spowolnienie procesów gospodarczych


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

Korzyści modelu kolegialnego

 • Konieczność uzgodnienia zastosowania środka administracyjno-prawnego

  – eliminacja błędów, wyważone decyzje

 • Większa samokontrola członków organu kolegialnego

 • Zapewnienie kontynuacji prowadzonej polityki gospodarczej w przypadku

  zmiany części członków organu kolegialnego, co gwarantuje stabilność

  stosowania prawa i zwiększa skuteczność stosowanych narzędzi


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

Główne zalety modelu polskiego

 • W przypadku państwa przechodzącego transformację ustrojową, gdzie instytucje publiczne są słabsze niż w dojrzałych demokracjach, koncentracja uprawnień zwiększa zdolność organu do agresywnej ingerencji w zmonopolizowane sektory gospodarki.

 • -> Czy polska gospodarka nadal jest w fazie transformacji ustrojowej?

 • W przypadku braku tradycji dokonywania rozstrzygnięć przez ciała kolegialne, model ten zapewnia zdolność organu do podejmowania decyzji.

 • -> Czy w Polsce organ kolegialny będzie działać lepiej czy gorzej,

 • niż organ jednoosobowy?


Urz d regulacyjny bezstronny arbiter czy nadurz dnik

Wnioski

 • Takie zorganizowanie pracy organów regulacyjnych, które pozostawia całość kompetencji decyzyjnych w rękach jednej osoby, choć nie jest pozbawione zalet ma istotną wadę – wrażliwość na błędy.

 • Dlatego w przypadku państw rozwiniętych przeważają zalety kolegialnego podejmowania decyzji przez organy regulacyjne.

 • Polska transformacja ustrojowa jest zakończona. W związku z tym uzasadnione jest przyjęcie rozwiązań dominujących w największych krajach Unii Europejskiej.

 • Dlatego jako członek Komisji Trójstronne, Pracodawcy RP opracowują projekty zmian w ustawach dotyczących funkcjonowania organów regulacyjnych w Polsce.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


 • Login