Dr Seda Özcan Çiloğlu Prof. Dr Sevgi Bartu Saryal - PowerPoint PPT Presentation

Dr seda zcan ilo lu prof dr sevgi bartu saryal a t f g s hastal klar ve tbc anabilim dal
Download
1 / 36

 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Normometabolik ve H ipermetabolik S tabil D önem KOAH'lıların Sistemik İ nflamatuar B elirteçler , Fonksiyonel ve Klinik P arametreler A çısından K arşılaştırılması. Dr Seda Özcan Çiloğlu Prof. Dr Sevgi Bartu Saryal A.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları ve TBC Anabilim Dalı.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dr Seda Özcan Çiloğlu Prof. Dr Sevgi Bartu Saryal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr seda zcan ilo lu prof dr sevgi bartu saryal a t f g s hastal klar ve tbc anabilim dal

Normometabolikve HipermetabolikStabil Dnem KOAH'llarnSistemik nflamatuarBelirteler, Fonksiyonel ve Klinik Parametreler Asndan Karlatrlmas

Dr Seda zcanilolu

Prof. DrSevgiBartuSaryal

A..T.F. GsHastalklarve TBC Anabilim Dal


Dr seda zcan ilo lu prof dr sevgi bartu saryal

 • kar atmam yoktur..


Dr seda zcan ilo lu prof dr sevgi bartu saryal

Bu almada;

 • KOAH'llarnnemli bir akcier d bulgusu olan bazal metabolizma hzndaki artn, sistemik inflamasyonve nutrisyonel/fonksiyonel sonularyla ilikisi incelenmitir.

 • Bazal metabolizma hzndaki artn, solunum fonksiyon testleri ve zellikle BODE indeksi ile ilikisi irdelenmeye allmtr.


Dr seda zcan ilo lu prof dr sevgi bartu saryal

 • Ankara niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar KOAH polikliniine bavuran stabil dnemdeki 40 KOAH'lolgunun;

 • stirahatte harcanan enerji(HE) dzeyleri indirektkalorimetriyntemiyle lld.

 • Solunum fonksiyon testleri, AKG, efor kapasitesi, BODE indeksi ve yaam kalitesi skorlar deerlendirildi.

 • Hemogram, CRP, Fibrinojen, transferrin, TNF-alfa, IL-6 dzeyleri lld.


Koah ve s stem k nflamasyon

KOAH ve SSTEMK NFLAMASYON

 • KOAHda, akcierlerde oluan inflamatuardeiiklere benzer bir durum sistemik dolamda da karmza kabilir.

 • Gnmze kadar yaplan almalarda;

 • KOAHda sistemik inflamasyonun nedenleri aratrlm ancak kesin bulgulara ulalamamtr, ancak baz potansiyel mekanizmalar ortaya konmutur.


Koah ve s stem k nflamasyon1

KOAH ve SSTEMK NFLAMASYON

 • KOAHn en nemli risk faktr olan sigara kendi bana sistemik inflamasyona neden olabilmektedir.

  • KOAHlhastalarn sigara iiyor ya da brakm olmas sistemik inflamasyonun derecesini belirlemedii iin baka mekanizmalarn varl sz konusudur.

 • Akcier parankiminde izlenen inflamatuar srecin sistemik dolama tamas ya da pulmoner dolam araclyla sistemik inflamatuar hcreleri uyarmasdr.

 • Doku hipoksisi

  • Yaplan almalarda KOAHllarda sistemik dolamdaki TNF alfa ve reseptr dzeylerinin arteryelhipoksemi ile ciddi dzeyde korele olduu gsterilmitir.

 • skelet kas da sistemik inflamasyonun izlenebilecei baka bir potansiyel blgedir. zellikle egzersiz srasnda inflamatuar belirtelerin sistemik dolamda arttn gsteren almalar mevcuttur.

 • Kemik iliinde sigarann tek bana lkositoza neden olduu bilinmektedir. Sigara, ayrca periferal dolamda myeloperoksidaz ykl omak hcreler ve L-selektin ekspresyonunu artrmaktadr.


Koah in s stem k etk ler

KOAHIN SSTEMK ETKLER

 • Kronik obstrktif akcier hastalnn patogenezininpulmonerinflamasyonla snrl olmad gibi klinii de akcierle snrl deildir.

 • zellikle ileri evre KOAH; dier organ fonksiyonlarnda klinik olarak anlaml deiikliklere sebep olur ve bu nedenle artk sistemik hastalk olarak deerlendirilmektedir.


Koah n sistemik etkileri

KOAHn Sistemik Etkileri

 • Bu sistemik deiiklikler sakalm ve genel salk durumu ile korelasyon gsterir.

 • Hastaln sistemik etkilerinin bilinmesi erken tedavi ve bylece hastaln komorbiditesinin ve mortalitesinin azaltlmas asndan nemlidir.


Koah n sistemik e tkileri

KOAHn Sistemik Etkileri

Agusti ve ark. dan adapte edilmitir.


Stirahatte enerji gereksinimi ree

stirahatte Enerji Gereksinimi (REE)

 • stirahatte enerji gereksinimi terimi, tamamen haraketsiz bir gnde 24 saat boyunca harcanabilecek enerjiyi kalori olarak temsil etmektedir.

 • Sedanterkiilerde gnlk enerji ihtiyacnn yaklak %70ini belirler.

 • Gnmze kadar enerji gereksinimi birok formlle hesaplanmaya allmtr.

 • En sk kullanlan forml Harris-Benedict forml olmutur.

 • Ancak bu formlle hesaplanan istirahat enerji gereksiniminin indirekt kalorimetri ile llen deerlerle kyaslandnda %6-15 fazla tahmin ettii grlmtr.


Harr s bened ct form l kalor g n

HARRS-BENEDCT FORML (KALOR/GN)

 • Erkeklerde;

 • REE(kcal): (66,5 + 13,8 x kilo(kg) ) + (5 x boy(cm) ) (6.8 x ya)

 • Kadnlarda;

 • REE(kcal): (66,5 + 9,6 x kilo(kg) ) + (1,8 x boy(cm) ) (4,7 x ya)


Koah ve stirahatte harcanan enerji

KOAH vestirahatteHarcananEnerji

 • stirahatte harcanan enerji art KOAHllarda izlenen kilo kaybnda baskn mekanizma gibi gzkmektedir.

 • Birok alma ile KOAHllarda istirahat enerji gereksinimi (REE) baka bir deyile bazal metabolizma hznn artm olduu gsterilmitir.

 • KOAHllardayaplan almalar; indirekt kalorimetri yntemi ile llen metabolizma hznn; boy , kilo, ya ile hesaplanan beklenen metabolizma hzna gre olduka yksek bulunduunu ortaya koymutur.

 • zellikle ileri evre KOAHllarda solunum ii iin gerekli enerji belirgin oranda artm bulunmutur.


Koah ve stirahatte harcanan enerji art muhtemel nedenler

KOAH vestirahatteHarcananEnerjiArtMuhtemelNedenler

 • Hormonal durumun bazal metabolizma hz zerine etkileri aratrlm, ykselmi noradrenalin dzeyinin istirahat enerji gereksinimini artrabilecei dnlmtr.

 • KOAH tedavisinin nemli komponentlerinden biri olan beta agonistlerinREEyiartdn gsteren almalar mevcuttur.

 • Doku hipoksisininde bazal metabolizma hzn artrdna aratrmalar yaplmtr.

 • KOAHdastabil dnemde de grlen sistemik inflamasyonhipermetabolizmaya katkda bulunan bir dier faktrdr.

 • KOAH alevlenmeleri de metabolizmann olduka ykseldii bir dnemdir ve birok almac KOAHllarda kilo kaynn bu ataklarda gerekletiini savunmaktadr.

 • stirahatte harcanan enerji miktar yksek tespit edilen KOAHllarn; serum TNF- dzeylerinin yksek olduu gsterilmitir.


T m r nekroz faktor

Tmr nekroz faktor-

 • TNF- sistemik inflamasyondaolduka nemli basamak olan akut faz reaktanlarn uyarmakla ykml proinflamatuar bir sitokindir.

 • Apopitozve inflamasyonun indklenmesinden; tmral ve viralreplikasyonuninhibisyonundansorumludur.


Koah ve t m r nekroz faktor

KOAH ve Tmr nekroz faktor-

 • Sistemik inflamatuar belirteler arasnda olduka nemli bir yeri olan TNF-, KOAHllarda sistemik etkilerle ilgili birok almaya konu olmutur.

 • KOAHllardaizlenen kilo kayb ve kas ykmnda kaeksin olarak da adlandrlan TNF- santral bir role sahiptir.

 • tah basklamas, hormonlarn ve kataboliksitokinlerin serum dzeyini artrmas gibi birok mekanizma aracl ile ntrisyonel deiikliklere neden olmaktadr.

 • Populasyon almalarnda, KOAHl olgularn CRP, IL-6 ve TNF- dzeyleri dier olgulara gre yksek bulunmutur.


St rahatte harcanan enerj l m

STRAHATTE HARCANAN ENERJ LM

 • Direkt Kalorimetri

  • Enerji tketimi kalorimetri ile llr. Hava geirmeyen yaltlm bir yaam blgesinden oluan kalorimetri ile s lm direkt llebilir ve buna direkt kalorimetri denir.

  • Olduka gvenilir olan bu yntem pahal ve kullanszdr. Bu nedenle indirekt kalorimetri kullanm gndeme gelmitir.

 • ndirekt Kalorimetri

  • Biyolojik oksidasyon rnlerinin veya kullanlan oksijenin lm ile enerji llebilir.

  • Alnan oksijen o andaki gereksinim iin tketildiinden birim zamanda tketilen O2; retilen enerji ile orantldr.

  • stirahatte enerji harcamasn lmek iin kullanl bir yntemdir kii oda havasn inhale eder; alnan hava ve verilen havann kompozisyonlar arasndaki farkn analiziyle vcutta serbestleen enerji renilir.


Ndirekt kalorimetri

ndirekt Kalorimetri

 • Gnmzde O2 kullanm daha ok bilgisayar destekli ak devre spirometri ile llmektedir.

 • Baa yerletirilen zel bir donanm ya da maske ile inspire edilen hava hacmi, elektronik gaz analizatr ile ekspire edilen O2 ve CO2 konsantrasyonlar llr.

 • Bilgisayar birim zamanda kullanlan O2 ve retilen CO2 hacimlerini hesaplayacak ekilde programlanmtr.

 • Direkt ve indirekt kalorimetri metodlar ile bulunan sonular birbiriyle uyumludur. ndirekt kalorimetride retilen CO2 ve tketilen O2 ile istirahat enerji gereksinimi (REE) hesaplanabilir.

 • lk kez 1949da Weir tarafndan kullanlan bir forml gnmzde basitletirilmi haliyle kullanlmaktadr.


K salt lm weir form l

Ksaltlm WeirForml

 • REE = 1,44 X [ 3,9 X (VO2) + 1,1 X (VCO2) ]

 • REE: kalori/gn VO2: ml/dk VCO2: ml/dk


Nd rekt kalor metr

NDREKT KALORMETR

 • almaya alnan olgularn bazal metabolik hzlar indirekt kalorimetri olarak kullanlan Vmax 229 PulmonaryFunction / CardiopulmonaryExerciseTesting Instruments (Sensormedics, Bilhoven, Netherland) ile deerlendirildi.

 • En az 12 saatlik alk ve minimum efor sonras sonras; sabah 8:00-8:30 arasnda hastalar sessiz, lo ve yaklak 21-22 derece scaklktaki bir odada 30 dakika yatar pozisyonda dinlendirildi.

 • Uyumamalar ve haraket etmemeleri hatrlatld.


Nd rekt kalor metr1

NDREKT KALORMETR

 • Yine yatar pozisyonda, yz maskesi (HansRudolphmouthbreathingtwo-waynonrebreathing mask Kansas City, Missouri U.S.A.) yardm ile ekspiryum ve inspiryum havasndaki srasyla karbondioksit ve oksijen deerleri 30 dakika boyunca sabit bir dzeye gelinceye kadar takip edildi.

 • Sonrasnda, 5 dakika boyunca, 30 saniyelik aralklarla bu deerler(VO2-VCO2) ml/dk olarak kaydedildi.

 • Ksaltlm Weir denklemi istirahatte harcanan enerji kcal/gn olarak hesapland).


Ree ree hb

REE/REE(HB)

 • ndirekt kalorimetri ile llen metabolik hzn Harris-Benedict formlne gre hesaplanan deere oran olgularn hipermetabolik olup olmadklarn deerlendirmekte kullanlmtr.

 • Boothbyve arkadalarnn yapt nomogram almasnda, olgularn %95inin REE/REE-HB oran %110 altnda bulunduu iin; bu orann stnde olan deerlerde hipermetabolik durum gndeme gelmitir.*

 • Gnmze kadar yaplan almalarda bu deer kullanlmtr. Biz de almamzda %110 deerini kullanarak olgularmz hipermetabolik ve normometabolik olarak gruplandrdk.

  * Am J Physiol 1986


Olgular n metabolik durumlar na g re da l m

Olgularn metabolik durumlarna gre dalm


Olgular n gold evrelerine g re metabolik durumlar n n da l m

Olgularn GOLD evrelerine gre metabolik durumlarnn dalm


Olgular n metabolik durumlar na g re genel zellikleri

Olgularn metabolik durumlarna gre genel zellikleri


Olgular n metabolik durumlar na g re solunum fonksiyon testi parametreleri

Olgularn metabolik durumlarna gre solunum fonksiyon testi parametreleri


Olgular n metabolik durumlar na g re kan parametreleri

Olgularn metabolik durumlarna gre kan parametreleri


Rv tlc ve ree ree beklenen aras ndaki ili kiye ait sa l m grafisi

RV/TLC ve REE/REE(beklenen) arasndaki ilikiye ait salmgrafisi


Tarti ma

TARTIMA

HAVAYOLU OBSTRKSYONU VE METABOLK DURUM

 • Her bir GOLD evresindeki olgularn metabolik durumlar incelendiinde, ileri ar (evre 4) KOAHllarda REE/REE-HB orannn olduka yksek olduu grlmtr.

 • Bu durum havayolu obstrksiyonunun balca gstergesi olan FEV1 deerlerinin hipermetabolik olan grupta belirgin olarak daha dk bulunmas ile de desteklenmektedir

 • Ar havayolu obstrksiyonu olan olgularda doku oksijenizasyonunun salanamamas hipermetabolizmaya neden olabilmektedir ancak bizim almamzda hipermetabolik ve normometabolik olgularn arteryelparsiyel oksijen basnlar arasnda anlaml bir fark izlenmemitir. Bu nedenle ileri evre KOAHllardahipermetabolizmay aklarken havayolu obstrksiyonunun artmasyla deien baka faktrleri de akla getirmek gerekir.


Tarti ma1

TARTIMA

SOLUNUM YK VE METABOLK DURUM

 • Artm solunum i yk; KOAHllarda zellikle hava hapsi olan amfizemli olgularda sklkla izlenen bir durumdur.

 • Donahoeve arkadalar, yaptklar almada KOAHl olgularn solunum i ykndeki artn; bazal metabolik hzda izlenen artn nedenlerinden biri olabileceini dile getirmitir.*

 • ODonnellve arkadalar da 1993de yaptklar almada amfizemli olgularda egzersiz ile ortaya kan dinamik hiperinflasyon ile solunum iin ihtiya duyulan enerjinin salkl erikinlere gre olduka fazla olduunu gstermilerdir. **

  *Am. Rev. Respir. Dis 1989

  **Am. Rev. Respir. Dis. 1993


Tarti ma2

TARTIMA

HAVA HAPS ve METABOLK DURUM

 • Hava hapsi ve bazal metabolikhz art arasndaki iliki; akcier parankiminde oluan hasardan sorumlu faktrlerin metabolik durumu da etkilemesinden kaynaklanyor olabilir.

 • Proteaz-antiproteaz dengesizlii, sitokinlerve ntrisyonelmikroevredeki dier deiiklikler akcierlerde ve metabolikkompartmanlarda ayn etkiyi gstermektedir.

 • Torresve arkadalar da yaptklar almalarnda hiperinflasyon arttka serum CRP dzeylerinin arttn gstermiler ve bu durumu aklarken hiperinflasyonun daha nce yaanm inflamasyondan ok aktif bir inflamasyonla ilikili olabileceini dile getirmilerdir.*

  • Bizim almamzda da hava hapsinin gstergesi olan RV ve RV/TLC oran ile metabolik hz arasnda gl pozitif bir korelasyon bulunmutur. DLCO ve DLCO/VA oran da artan REE/REE(beklenen) oran ile birlikte azalmtr. Bu da ounluunu amfizemli olgularn oluturduu hasta grubumuzda, artan hava hapsi ile birlikte hipermetabolik olma sklnn arttn gstermektedir

   * Eur Respir J 2006


Tarti ma3

TARTIMA

TNF-ALPHA ve METABOLK DURUM

 • Nguyen ve arkadalar, KOAHl olgularla yaptklar almalarnda; TNF- dzeyleri ve REE arasnda anlaml bir iliki bulmulardr. Artan serum TNF- dzeyleri ile beraber llen REE deerlerinin arttn tespit etmilerdir. Kilo kaybndan sorumlu olduu bilinen TNF-nnhipermetaboliklerde yksek izlenmesinin beklenen bir sonu olduunu dile getirmilerdir.*

 • Yaplan deneysel almalarla da Nguyenin sonularn destekleyen bulgulara rastlanmtr. nsanlara uygulanan TNF- enjeksiyonu ile REE art Vanderpoll ve arkadalarnn yaptklar alma ile gsterilmitir. **

 • Biz de almamzda TNF- ile REE ya da REE/REE(beklenen) arasnda dorusal korelasyon tespit edemedik ancak hipermetabolik grupta TNF- dzeylerini istatistiksel olarak anlaml lde yksek bulduk. Bu bulgu ile almamz literatrdeki TNF-nn enerji dengesi zerindeki negatif etkisini gsteren aratrmalar desteklemektedir.

  *ClinicalNutrition 1999

  **Am J PhysiolEndocrinolMetab 1991


Tarti ma4

TARTIMA

BODE ve Metabolik Durum

 • almamzda BMI, havayolu obstrksiyonu derecesi, dispne dzeyi ve egzersiz kapasitesi verilerini kullanarak prognostik deeri kantlanm BODE indeksi hesaplanm ve hipermetabolikKOAHl olgularda bu skorun yksek olduu izlenmitir.

 • Literatrde BODE indeksi ve metabolik durum ilikisini gsteren baka bir almaya rastlanmamtr.

 • Bizim almamzda ortaya kan bu iliki ile KOAHda izlenen hipermetabolizmann hem kas ktlesindeki azalma hem de aratrlmaya deer henz bilinmeyen baka mekanizmalarla kt prognoza iaret edebilecei dnlmtr.

 • Fakat sadece kesitsel bir alma ve istatistiksel analizlerle byle nemli bir neden-sonu ilikisine varmak doru olmayacaktr.

 • Bu bilgiler nda; KOAHl olgularda metabolik durum ile ilgili prospektif almalarn gereklilii gndeme gelmitir. HipermetabolizmannKOAHdaprognoza etkisini aratrmak iin uzun soluklu almalar planlanmaldr.


Sonu olarak

SONU OLARAK;

 • KOAH'daobstrksiyonun, hava hapsinin artmasyla ve difzyon kapasitesinin azalmasyla birlikte hipermetabolizma artmaktadr.

 • HipermetabolikKOAH'llarda BODE indeksinin yksek bulunmasyla;buskorlama sisteminin ntrisyonel olduu kadar metabolik durumun anlalmasnda da deerli olabilecei dnlmtr.

 • Bazal metabolik hz ve BODE indeksi arasndaki gl iliki varl, metabolik parametrelerin KOAH'dakt prognoz gstergesi olabileceini dndrmtr. Yeni almalara ihtiya vardr.


Dr seda zcan ilo lu prof dr sevgi bartu saryal

TEEKKRLER


 • Login