แผนผังผู้รับผิดชอบงานสำนักปลัด - PowerPoint PPT Presentation

แผนผังผู้รับผิดชอบงานสำนักปลัด
Download
1 / 1

  • 198 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

แผนผังผู้รับผิดชอบงานสำนักปลัด. นายสุนันต์ คงนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. งานบริหารทั่วไป. งานบริหารงานบุคคล. งานนโยบายและแผน. งานพัฒนาชุมชน. งานการท่องเที่ยว. งานการศึกษา. งานธุรการ. นางสาวนิตยา ฦานาม. นางศิริขวัญ ปูเงิน. นายสุนันต์ คงนาค. นางยุพดี พันธ์นิตย์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แผนผังผู้รับผิดชอบงานสำนักปลัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5692203

แผนผังผู้รับผิดชอบงานสำนักปลัด

นายสุนันต์ คงนาค

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานบุคคล

งานนโยบายและแผน

งานพัฒนาชุมชน

งานการท่องเที่ยว

งานการศึกษา

งานธุรการ

นางสาวนิตยา ฦานาม

นางศิริขวัญ ปูเงิน

นายสุนันต์ คงนาค

นางยุพดี พันธ์นิตย์

นางสาวสุธาพร ศรีเพ็ง

นางศิริขวัญ ปูเงิน

นางยุพดี พันธ์นิตย์

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

- สนับสนุนการรวมกลุ่มของ ประชาชน

- ดูแลความเรียบร้อยสถานที่น้ำตกร้อน

- ดูแลการทำงานและเป็นที่ปรึกษาของครูผู้ช่วย

- ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ

- งานทะเบียนประวัติ

- จัดทำแผนพัฒนา อบต.

- ดูแลความเรียบร้อยของ พนง.จ้างเหมา

- เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชม

- ติดต่อประสานงาน

- จัดทำแผนงาน/โครงการ อบต.

- ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และเอดส์

- ทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

- เตรียมความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์การสอนให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

- ร่าง โต้ตอบ ย่อเรื่องเกี่ยวกับหนังสือราชการทุกชนิด

- จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี

- งานสวัสดิการพนักงานและพนักงานจ้าง

- ติดต่อประสานงานด้านการท่องเที่ยว

- เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับพนักงาน

- คัดแยกประเภทหนังสือราชการ เพื่อเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูล

นายประภาท นาสวน

คนงานทั่วไป

- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนเกี่ยวกับการค้า และอุตสาหกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

- เปิด-ปิดสำนักงาน อยู่เวรยาม

- ดูแลรักษา ความสะอาด อาคาร ห้องน้ำ

นางทิวาวรรณ แก้วบ้านดอน

นางศันสนัย์ สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 1

นายอมรเทพ ศรีนาค

นางพรทิพย์ จันทร์ส่งแสง

นางรัตติกานต์ แก้วเจือ

คนงานทั่วไป

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2

หน้าที่รับผิดชอบ

- ถ่ายเอกสาร ของส่วนต่าง ๆ

- ต้อนรับ และบริการประชาชน

นางสาวสุวจี ทองเถาว์

นางสุวจี แก้ววิหก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2

นายวรรชัย ทับไทร

นายพิษณุ บุญศรี

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

นางเรณู วรรณโสภณ

นางสาวกรทิพย์ แก้วบุตร

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 3

หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4

- ทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ถางป่าข้างทาง

- ดูแลซ่อมบำรุง ทรัพย์สินส่วนรวมน้ำตกร้อน

นางสาวกาญจนา แสงวิมาน

นางสาวรุจิษยา อาดำ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 6

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 6

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวนิภาวรรณ น้ำยาง

นางพัชรินทร์ ทองเถาว์

- จัดทำสมุดควบคุมอาหารกลางวันเด็ก

ผชจนทจัดเก็บรายได้

ผชจนทจัดเก็บรายได้

- ควบคุมและดูแลให้เด็กได้รับอาหารเสริมนม,กลางวัน

- จัดทำบัตรประจำตัวเด็กเล็ก

หน้าที่รับผิดชอบ

- ควบคุมการรับส่งเด็กเล็ก

- เบิกตั๋วน้ำตกร้อน จำหน่ายตั๋วให้กับนักท่องเที่ยว

- รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก

- นำเงินส่งหัวหน้าส่วนการคลัง

- จัดทำทะเบียนประวัติเด็กเล็ก

- บันทึกประจำตัวเด็ก และบัตรสุขภาพ


  • Login