KUSTBA  GRAVITCIJAS  LAUK.
Download
1 / 46

KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ. - PowerPoint PPT Presentation


  • 399 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ.  BRĪVĀ KRIŠANA.  VERTIKĀLS SVIEDIENS.  HORIZONTĀLS SVIEDIENS.  SLĪPS SVIEDIENS. Darbā izmantoti A. Šablovska veidotie zīmējumi un animācijas. “Projektu atbalsta Izglītības inovācijas fonds “. at 2. 2) s = v o t +. 2. gt 2. h =. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kust ba gravit cijas lauk

KUSTBA GRAVITCIJAS LAUK.

BRV KRIANA.

VERTIKLS SVIEDIENS.

HORIZONTLS SVIEDIENS.

SLPS SVIEDIENS.

Darb izmantoti A. ablovska veidotie zmjumi un animcijas

Projektu atbalsta Izgltbas inovcijas fonds


Kust ba gravit cijas lauk

at2

2) s = vot+

2

gt2

h =

2

1) v = vo+ at

at2

v2

2) s = vot+

2

h =

2g

3) v 2- vo2 = 2as

BRV KRIANA.

ermenis krt no augstuma h. Skuma trums viends ar nulli. ( vo =0m/s )

truma aprinanai izmantosim formulu .

1) v = vo+ at

emot vr, ka vo=0 un a=g, iegsim formulu

v = gt

vo= 0

Veikto ceu h aprinsim, pielietojot formulu

0

g

To prveidosim, emot vr, ka vo=0 , s=h ,bet a=g .

h

3) v 2- vo2 = 2as

Veikto ceu h var izrint izmantojot formulu To pielietosim, ja laiks t nav zinms. o formulu pielietosim ar truma v aprinanai.

y

Formul 3) ievietosim lielumus : vo=0 , s=h ,bet a=g . Iegsim

v2 = 2gh


Br v kri ana

t = 0s

BRV KRIANA.

h1=3m

t = 2s

Ja ermea skuma trums ir viends ar nulli, tad viendos laika spros veiktie cei attiecs k nepra skaiti.

h2=9m

t = 2s

h1 : h2 : h3 : h4 :h5 ... = 1 : 3 : 5 :7 :9 ...

h3=15m

t = 2s

h1 : h2 : h3 : h4 = 3m : 9m : 15m : 21m = 1 : 3 : 5 : 7

h4=21m

t = 2s


Uzdevumi patst v gai risin anai

Uzdevumi patstvgai risinanai.

Dari t :

1) Lasi uzdevuma tekstu un raksti dotos lielumus.

2) Prveido dotos lielumus SI sistm , ja nepiecieams.

3) Prskati dotos lielumus un atkarb no tiem izvlies formulas.

4) Izsaki nepiecieamo lielumu no formulas.

5) Izskaito mekljamo lielumu.


Akmens br vi kr t 7 sekundes

Akmens brvi krt 7 sekundes.

1) No cik liela augstuma tas nokrita?

2) Cik lielu trumu tas sasniedza?


Akmens br vi kr t 7 sekundes1

vo= 0

0

g

Dots:

vo=0m/s

t = 7s

h-? v-?

y

at2

2) s = vot+

2

1072

h =

=245m

gt2

h =

2

2

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

Akmens brvi krt 7 sekundes.

Uzraksti dotos lielumus!

h = ?

1) No cik liela augstuma tas nokrita?

v = ?

Uzraksti cea formulu ! Veiktais ce bs viends ar augstumu.

T k vo = 0 un a=g , tad

2) Cik lielu trumu tas sasniedza?

Uzraksti truma formulu !

1) v = vo+ at

vo = 0m/s un a=g, tad

v = gt

v = 107 = 70m/s


Lod te 3 sekund s nokrita no 45 metru augstuma

Lodte 3 sekunds nokrita no 45 metru augstuma.

1) Noteikt brvs krianas patrinjumu!

2) Noteikt lodtes trumu nokrianas brd!


Lod te 3 sekund s nokrita no 45 metru augstuma1

vo= 0

0

g

Dots:

t = 3s

h = 45m

vo=0m/s

h = 45m

y

g-? v-?

at2

s = vot+

2

2h

gt2

g =

h =

245

2

t2

g =

= 10m/s2

32

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

Lodte 3 sekunds nokrita no 45 metru augstuma.

1) Noteikt brvs krianas patrinjumu!

Uzraksti dotos lielumus!

Uzraksti cea formulu ! Veiktais ce bs viends ar augstumu.

vo = 0 un a=g , tad

No formulas izsaki g un aprini!

2) Noteikt lodtes trumu nokrianas brd!

Uzraksti truma formulu un aprini!

vo = 0m/s un a=g, tad

v = gt

v = vo+ at

v = 103 = 30 m/s


Ermenim kr tot t trums pie zemes ir 40m s

ermenim krtot, t trums pie zemes ir 40m\s.

No cik liela augstuma ermenis nokrita ?


Ermenim kr tot t trums pie zemes ir 40m s1

vo= 0

0

g

h = ?

Dots:

vo=0m/s

v = 40m/s

v = 40m/s

h-?

y

v2

402

h =

h =

= 80m

2g

210

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

ermenim krtot, t trums pie zemes ir 40m\s.

No cik liela augstuma ermenis nokrita ?

Uzraksti dotos lielumus!

Uzraksti formulu patrintai kustbai, ja laiks nav dots!

vo = 0 , a=g un s=h, tad

v 2- vo2 = 2as

v2 = 2gh

No formulas izsaki h un aprini!

Uzdevumu var risint ar savdk! Padom! Nkoaj slaid cits risinjums.


Ermenim kr tot t trums pie zemes ir 40m s2

vo= 0

0

g

h = ?

Dots:

vo=0m/s

v = 40m/s

v = 40m/s

h-?

y

gt2

h =

t =

2

v

t =

= 4s

40

g

10

1042

h =

= 80m

2

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

ermenim krtot, t trums pie zemes ir 40m\s.

(otrs risinanas pamiens )

No cik liela augstuma ermenis nokrita ?

Uzraksti truma formulu un izrini laiku!

; vo=0 un a=g ;

v = vo+ at

v = gt

Zinot t un varam aprint h !


Ermenis br vi kr t no 180 m augstuma

vo= 0

0

g

y

ermenis brvi krt no 180 m augstuma.

h =180m

a) Cik ilgi ermenis krt ?

b) Aprint ermea trumu nokrianas moment ?

b) Aprint ermea trumu 36 m augstum?


Ermenis br vi kr t no 180 m augstuma1

Dots:

h =180m

vo=0m/s

t-? v-?

gt2

( vo=0 ; s=h ;a=g )

2h

2180

h =

t =

t =

= 6s

2

g

10

vo=0; a=g

1) v = vo+ at

at2

at2

s = vot +

2) s = vot+

2

2

3) v 2- vo2 = 2as

vo= 0

ermenis brvi krt no 180 m augstuma.

0

g

h =180m

Uzraksti dotos lielumus!

a) Cik ilgi ermenis krt ?

y

T k dots h, tad uzraksti cea formulu to prveido un izsaki laiku!

b) Aprint ermea trumu nokrianas moment ?

Uzraksti truma formulu !

v = vo+ at

v = gt

v = 106 = 60 m/s


Kust ba gravit cijas lauk

Uzdevuma turpinjums:

Dots:

h =180m

vo=0m/s

h1=36m

h1 =36m

v1-?

v = 2gh2

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

ermenis brvi krt no 180 m augstuma.

0

g

h2 =144m

b) Aprint ermea trumu 36 m augstum?

Aptuveni iezm zmjum 36m augstumu!

y

Aprini kdu attlumu h2 ermenis bs veicis, nonkot ldz 36m augstumam! Iezm h2 !

h2 = h h1 = 180 36= 144m

h2 = 144m

Aprini trumu pc veiktajiem 144m!Uzraksti truma formulu un to izsaki!

v 2- vo2 = 2as ;

v 2 = 2gh2 ;

v = 210144= 53,7m


Kust ba gravit cijas lauk

Brvi krtoa lodte tiek fotografta ik pc 0,3 sekundm. Katram lodtes stvoklim nordta koordinta un laiks.

y,m

t,s

0

0

a) Aprini brvs krianas patrinjumu !

0,3

0,45

0,6

1,8

b) Cik lielu trumu sasniedz lodte ?

4,05

0,9

c) Uzraksti veikto attlumu attiecbu pc krtas sekojoos laika intervlos (0,3 s )

7,2

1,2

y


Kust ba gravit cijas lauk

2h

27,2

g =

g =

= 10 m/s2

t2

1,22

gt2

h =

2

Brvi krtoa lodte tiek fotografta ik pc 0,3 sekundm. Katram lodtes stvoklim nordta koordinta un laiks.

y,m

t,s

a) Aprini brvs krianas patrinjumu !

0

0

Dots : t = 1,2s ; h = 7,2m

Pieraksti no grafika dotos lielumus!

h1

0,3

0,45

Uzraksti cea formulu un aprini g !

h2

1,8

0,6

b) Cik lielu trumu sasniedza lodte ?

v = 10 1,2 = 12 m/s

Uzraksti truma formulu un aprini to!

v = g t

h3

c) Uzraksti veikto attlumu attiecbu pc krtas sekojoos laika intervlos (0,3 s ).

4,05

0,9

Nosaki veiktos attlumus h1 , h2 , h3 , h4

h1 = 0,45m ; h2 = 1,80,45 = 1,35 m; h3 = 4,051,8 = 2,25m;h4 = 7,2-4,05= 3,15m

h4

h1 : h2 : h3 : h4 = 0,45 : 1,35 : 2,25 : 3,15 = 1 : 3 : 5 : 7

1,2

7,2

y


Uzdevums 10 1

Uzdevums 10+ (1)

ermenis sk brvi krist no 320 m augstuma. Sadali o augstumu 4 posmos t , lai katru no tiem ermenis veiktu viendi ilg laik!

Atrisinjumu iesniegt skolotjam!


Uzdevums 10 11

Uzdevums 10+(1)

Atrisinjums

ermenis sk brvi krist no 320 m augstuma. Sadali o augstumu 4 posmos t , lai katru no tiem ermenis veiktu viendi ilg laik!

h1 : h2 : h3 : h4 = 1 : 3 : 5 :7

320m

1x : 3x : 5x : 7x = 320 m

16x = 320 m

x = 20 m

h1= 20 m ;

h1= 60 m ;

h3= 100 m ;

h4= 140 m ;

Prbaude :

20m + 60m + 100m +140m = 320m

y,m


Uzdevums 10 2

Uzdevums 10+ ( 2 )

No 36m augstas mjas jumta ik pc noteikta laika krt dens pilieni. Septtais piliens atraujas no jumta taj brd, kad pirmais nokrt uz zemes. Cik liels ir ceturt piliena attlums ldz zemei , brdi kad pirmais saskaras ar zemi ?

Atrisinjumu iesniegt skolotjam!


Kust ba gravit cijas lauk

1

0m

1m

2m

2

3m

3

5m

4

10m

7m

5

20m

9m

6

30m

11m

7

y,m

Atrisinjums

Uzdevums 10+ ( 2 )

No 36m augstas mjas jumta ik pc noteikta laika krt dens pilieni. Septtais piliens atraujas no jumta taj brd, kad pirmais nokrt uz zemes. Cik liels ir ceturt piliena attlums ldz zemei , brdi kad pirmais saskaras ar zemi ?

h1 : h2 : h3 : h4 :h5 : h6 = 1 : 3 : 5 :7 :9 : 11

27m

36x = 36m ; x = 1m

h1 : h2 : h3 : h4 :h5 : h6 = 1m : 3m : 5m :7m :9m: 11m

H = 11+9+ 7 =27m


Kust ba gravit cijas lauk

y

v = 0

hmax

v

v

g

h

vo

gt2

h = vot -

2

at2

s = vot+

tp=

vo

2

g

1) v = vo+ at

at2

vo2

2) s = vot+

2

hm=

2g

3) v 2- vo2 = 2as

VERTIKLS SVIEDIENS

No Zemes virsmas ar trumu vo vertikli uz augu izsvie ermeni.

Vertikli augup ermenis kustas palninti, bet lejup vienmrgi patrinti. Patrinjums g = 9,8m/s2.

Augstumu h, kduermenis sasniedz, var aprint, pielietojot formulu

emot vr, ka s = h un ax= -g, iegsim :

trumu aprinsim, pielietojot formulu v = vo+at .

Ievietojot formul ax= - g iegstam :

1)

v = vo- gt

Aprinot pacelans laiku tp,emsim vr to, ka

augstkaj punkt

v= 0 .

To ievietosim formul 1),

tad

0 =vo- gtp.

Izteiksim tp ;

Kopjais kustbas laiks t = 2tp .

Maksimlo pacelans augstumu hm aprinsim formul 3), ievietojot v= 0, s = hm un ax = - g, iegsim :

0 - vo2 = -2ghm .

Izteiksim hm ;


Lod ti izsvie vertik li aug up ar s kuma trumu 30m s

Lodti izsvie vertikli augup ar skuma trumu 30m/s.

1) Aprint lodtes trumu pc 1,5 sekundm ?

2) Cik augstu lodte paceas aj laik?


Lod ti izsvie vertik li aug up ar s kuma trumu 30m s1

y

Dots:

t =1,5s

v

vo=30m/s

v-? h -?

g

h

vo=30m/s

at2

s = vot+

2

gt2

101,52

h = vot -

h = 301,5 -

=

2

2

= 45 11,25 = 33,75m

Lodti izsvie vertikli augup ar skuma trumu 30m/s.

1) Aprint lodtes trumu pc 1,5 sekundm ?

Uzraksti dotos lielumus!

1) v = vo+ at

Uzraksti truma formulu un aprini !

v = vo- gt

ax = -g ;

v = 30 - 101,5 =15m/s

2) Cik augstu lodte paceas aj laik?

Uzraksti cea formulu un aprini !

s = h ; ax = -g ;


Kust ba gravit cijas lauk

ermenis ar 70 m/s lielu trumu uzsk kustbu vertikli augup.

1) Aprint laiku, kur ermenis paceas maksimlaj augstum ?

2) Aprint kopjo kustbas laiku.

3) Maksimlo pacelans augstumu ?


Kust ba gravit cijas lauk

Dots:

vo=70m/s

tp -? t-? hm -?

y

v=0

g

hm

vo

70

= 7s

tp=

tp=

;

g

10

vo=70m/s

1) v = vo+ at

at2

vo2

702

2) s = vot+

hm=

hm=

2

= 245m

210

2g

3) v 2- vo2 = 2as

ermenis ar 70 m/s lielu trumu uzsk kustbu vertikli augup.

Uzraksti dotos lielumus, izveido zmjumu!

1) Aprint laiku, kur ermenis paceas maksimlaj augstum ?

Uzraksti truma formulu un ievietojot v=0, a=-g aprini tp !

v = vo+ at

v = vo- gt

0 = vo gtp ;

2) Aprint kopjo kustbas laiku.

t= 2tp ;

t= 27 = 14s

Uzraksti izteiksmi visa kustbas laika aprinanai!

3) Maksimlo pacelans augstumu ?

Maksimlo pacelans augstumu hm aprinsim formul 3), ievietojot v= 0, s = hm un ax = - g, iegsim :

0 - vo2 = -2ghm ;


Lodi izsvie vertik li aug up ar trumu 20 m s apr in t p c cik ilga laika t nokrit s atpaka uz zemes

Lodi izsvie vertikli augup ar trumu 20 m/s. Aprint pc cik ilga laika t nokrits atpaka uz zemes ?


Lodi izsvie vertik li aug up ar trumu 20 m s apr in t p c cik ilga laika t nokrit s atpaka uz zemes1

g

vo

20

= 2s

tp=

tp=

;

g

10

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

Lodi izsvie vertikli augup ar trumu 20 m/s. Aprint pc cik ilga laika t nokrits atpaka uz zemes ?

y

Dots:

vo=20m/s

Uzraksti dotos lielumus, izveido zmjumu!

v=0

t-?

hm

Uzraksti truma formulu un ievietojot v=0, a=-g aprini tp !

vo=20m/s

v = vo- gt

0 = vo gtp ;

t= 2tp ;

t= 22 = 4s

Uzraksti izteiksmi visa kustbas laika aprinanai!


Kust ba gravit cijas lauk

ermeni izaujot vertikli augup no Zemes, tas sasniedz maksimlo augstumu 125m.

1) Kds bija ermea skuma trums ?

2) Pc cik ilga laika tas nokrits atpaka uz Zemes?

3) Cik liels bs ermea trums pc 7 sekundm?


Kust ba gravit cijas lauk

ermeni izaujot vertikli augup no Zemes, tas sasniedz maksimlo augstumu 125m.

Dots:

hm =125m

y

v=0

vo -? t-? v -?

hm=125m

g

vo= 2ghm

vo= 210125= 50m/s

vo-?

vo

tp=

g

50

tp=

tp=

= 5s

10

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

+ +

Uzraksti dotos lielumus, izveido zmjumu!

1) Kds bija ermea skuma trums ?

Uzraksti formulu, kur nav laiks t, ievieto v=0, a=-g, s=hm un aprini vo !

v 2- vo2 = 2as ;

0 - vo2 = -2ghm ;

2) Pc cik ilga laika tas nokrits atpaka uz Zemes?

Vispirms aprini pacelans laiku tp , tad t=2tp .Izmanto formulu 1). Ievro, ka v=0, a= -g .

0 = vo gtp ;

;t = 2tp

;t = 25= 10s

v = vo+ at ;

3) Cik liels bs ermea trums pc 7 sekundm?

Izmanto formulu 1). Ievro a= -g

v = vo- gt ;

v = 50 - 107 = - 20m/s

/ermenis krt lejup./

Uzdevuma turpinjums


Kust ba gravit cijas lauk

Uzdevuma turpinjums

ermeni izaujot vertikli augup no Zemes, tas sasniedz maksimlo augstumu 125m.

4) Cik garu ceu ermenis veica pc 7 sekundm ?

5) Cik liels ir ermea prvietojums pc 7 sekundm?


Kust ba gravit cijas lauk

Uzdevuma turpinjums

Dots:

hm =125m

vo = 50m/s

y

vo -? t-? v -?

v=0

k

hm=125m

h=105m

1072

h = 507 -

vo-?

= 350 245 = 105m

2

gt2

1) v = vo+ at

h = vot -

2

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

+ +

ermeni izaujot vertikli augup no Zemes, tas sasniedz maksimlo augstumu 125m.

Uzraksti dotos un zinmos lielumus!

4) Cik garu ceu ermenis veica pc 7 sekundm ?

Vispirms aprini kd augstum ermenis atradsies pc 7 sekundm! Izmanto formulu2). Ievro, ka s = h un a= -g .

Uzzm zmjumu iezm hm un h , tad aprini ceu l !

l = k + hm ;

k = 125 105 = 20m ;

l = 20 + 125 = 145m

5) Cik liels ir ermea prvietojums pc 7 sekundm?

Nosaki prvietojumu no zmjuma!

Prvietojums ir vektors, kas savieno ermea skuma stvokli ar nkamo stvokli. No zmjuma redzams, ka prvietojuma modulis s ir viends ar h.

s= h = 105m


Kust ba gravit cijas lauk

vok=0

vo

x

vo

vo

vk

vk

vo

h

vk

vo

y

vk

v

l

2h

gt2

t =

h =

g

2

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

HORIZONTLS SVIEDIENS.

ermenis augstum h tiek izsviests horizontli ar trumu vo. ermea kustbas trajektorija ir parabola. .

ermenis vienlaicgi atrodas 2 kustbs :

a Horizontli tas kustas vienmrgi un t trums vo nemains.

ermea lidojuma tlumu var aprint , pielietojot vienmrgs kustbas formulu:

l = vot

b Vertikli ermenis brvi krt un t trums vk pieaug. trumu brv kritienvar aprint pielietojot formulu 1), emot vr, ka vok=0, bet a=g ;

vk = gt

Kustbas laiku t var aprint, pielietojot formulu 2) brvaj krian : s=h,vok=0, bet a=g .

Kopjo trumu jebkur punkt var aprint pc Pitagora teormas :

v2 = vk2 + vo2


Kust ba gravit cijas lauk

No 180m augstuma horizontli ar trumu 20m/s izmet ermeni. Aprint :

1) Lidojuma ilgumu ;

2) Lidojuma tlumu ;

3) trumu nokrianas brd .


Kust ba gravit cijas lauk

vok=0

vo

x

vo

Dots:

h =180m

vk

vo=20m/s

vo

vk

vo

t-? l-? v-?

h

vk

vo

2180

= 6s

t =

10

y

vk

v

l

2h

gt2

t =

h =

g

2

1) v = vo+ at

v = vk2 + vo2

v = 602 + 202= 63,25m/s

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

No 180m augstuma horizontli ar trumu 20m/s izmet ermeni. Aprint :

Uzraksti dotos lielumus!

1) Lidojuma ilgumu ;

Pielieto formulu 2) / vok=0, a=g / un izsaki t !

2) Lidojuma tlumu ;

l = vot

l = 206 = 120m

Uzraksti formulu cea aprinanai vienmrg kustb!

3) trumu nokrianas brd .

Uzraksti Pitagora teormu V aprinanai! /skat. zmjumu /

v2 = vk2 + vo2

Vispirms aprini trumu brvaj krian, pielietojot formulu 1).

vk = 106= 60 m/s

vk = gt


Kust ba gravit cijas lauk

ermeni, izsvieot no 80m augstuma, tas aizlidoja 60m.

Aprint :

1) Izsvieanas trumu?

2) trumu nokrianas brd ?


Kust ba gravit cijas lauk

Dots:

h =80m

vok=0

vo

x

vo

l=60m

vk

vo

vo-? v-?

vk

vo

h

vk

vo

l

vo=

t

y

vk

v

l

60

2h

280

vo=

= 15m/s

t =

t =

= 4s

10

4

g

gt2

h =

2

1) v = vo+ at

v = vk2 + vo2

v = 402 + 152= 42,7m/s

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

ermeni, izsvieot no 80m augstuma, tas aizlidoja 60m.

Aprint :

Uzraksti dotos lielumus!

1) Izsvieanas trumu?

Uzraksti formulu , kura ir lielumi l un vo , un izsaki vo !

l = vot

Lai aprintu t, izmantosim formulu 2), / s=h, a=g, vok=0 / .

2) trumu nokrianas brd ?

v2 = vk2 + vo2

Uzraksti Pitagora teormu V aprinanai! /skat. zmjumu /

Vispirms aprini trumu brvaj krian, pielietojot formulu 1).

vk= 104= 40 m/s

vk = gt


Kust ba gravit cijas lauk

Peldtjs, ieskrienoties pa horizontlu atbalstu, lec no 7m augstuma basein. Lciena skuma trums ir 5m/s. Cik tlu no baseina malas peldtjs ienirsden ? Kds bs peldtja trums ieniranas brd ?


Kust ba gravit cijas lauk

vok=0

vo

x

vo

Dots:

h =7m

vk

vo=5m/s

vo

vk

vo

l-? v-?

h

vk

vo

y

vk

v

27

l

t =

= 1,18s

10

2h

t =

g

gt2

h =

2

v = vk2 + vo2

v = 11,82 + 52= 12,8m/s

Peldtjs, ieskrienoties pa horizontlu atbalstu, lec no 7m augstuma basein. Lciena skuma trums ir 5m/s. Cik tlu no baseina malas peldtjs ienirsden ? Kds bs peldtja trums ieniranas brd ?

Uzraksti dotos lielumus!

l = vot

l = 5 1,18 = 6m

vk = gt

vk= 101,18= 11,8 m/s


Kust ba gravit cijas lauk

y

g

vox

vy=0

vy

vox

vox

vox

= cos

voy

vo

vy

vo

hm

vox

x

voy

= sin

vox

vy

vo

l

SLPS SVIEDIENS.

ermenis tiek izsviests slpi pret horizontu.

Tam pieirtais trums vo veido lei ar horizontu.

ermea skuma trumu vo sadalm 2 das : vox - trum, kas vrsts horizontli ( x ass virzien ) un voy trum, kas vrsts vertikli ( y ass virzien ). Izteiksim os trumus :

vox= vocos

voy= vosin

ermenis vienlaicgi atrodas divs kustbs :

a horizontl virzien ermenis kustas vienmrgi ar trumu vox= vocos

b vertikl virzien uz augu ermenis kustas palninti, apstjas, tad uz leju kustas patrinti. Skuma trums vertikl virzien ir voy= vosin

Turpinjums


Kust ba gravit cijas lauk

y

g

vox

vy=0

vy

vox

vox

voy

vo

vy

hm

vox

x

vox

vy

l

voy

tp=

g

voy2

hm =

2g

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

SLPS SVIEDIENS.

vox= vocos

voy= vosin

ermea lidojuma tlumu ( vienmrga kustba ) var aprint:

l = voxt

Augstkaj punkt trums vy =0. To ievrojot un pielietojot formulu 1) aprinsim pacelans laiku tp. Pie tam v=vy=0 , vo=voy, a =-g, t=tp

vy = voy -gtp

; 0= voy gtp ;

Kopjais kustbas laiks t= 2tp

Maksimlo pacelans augstumu hm aprinsim pielietojot formulu 3). aj gadjum v=vy=0, vo=voy , a= -g, s=hm

02 voy2=-2ghm ;


Kust ba gravit cijas lauk

ermeni izsvie ar 40m/s lielu trumu 30 le pret horizontu.

Aprint :

a) Horizontl un vertikl truma vrtbas ;

c) Lidojuma ilgumu ;

b) Lidojuma tlumu ;

d) Maksimlo pacelans augstumu ;


Kust ba gravit cijas lauk

Dots:

vo=40m/s

= 30

y

g

vox-? voy-? t-? l -? hm?

vox

vy=0

vy

vox

vox

voy

vo

vy

hm

vox

x

vox

vy

l

voy

tp=

g

1) v = vo+ at

20

tp=

= 2s ;

at2

10

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

ermeni izsvie ar 40m/s lielu trumu 30 le pret horizontu.

Aprint :

Uzraksti dotos lielumus!

a) Horizontl un vertikl truma vrtbas ;

Uzraksti vox un voyformulas!

vox= vocos

vox= 40cos 30 = 400,87 = 34,8m/s

voy= vosin

voy= 40sin 30 = 400,5 =20m/s

b) Lidojuma ilgumu ;

No formulas 1) izsaki un izrini pacelans laiku tp un kustbas laiku t!

Augstkaj punkt trums vy =0. To ievrojot un pielietojot formulu 1) aprinsim pacelans laiku tp. Pie tam v=vy=0 , vo=voy, a =g, t=tp

vy = voy -gtp

Kopjais kustbas laikst= 2tp

; 0= voy gtp ;

Turpinjums

t = 22 = 4s


Kust ba gravit cijas lauk

vox=34,8m/s

voy= 20m/s

tp = 2s

y

t = 4s

g

vox

vy=0

vy

l -? hm?

vox

vox

voy

vo

vy

hm

vox

x

vox

vy

l

202

hm =

=20m

210

voy2

hm =

2g

1) v = vo+ at

at2

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

Uzdevuma turpinjums :

Uzraksti aprintos lielumus

c) Lidojuma tlumu ;

Uzraksti vienmrgs kustbas cea formulu - horizontlajai kustbai!

l = 34,84 = 139,2m

l = voxt

d) Maksimlo pacelans augstumu ;

Maksimlo pacelans augstumu hm aprinsim pielietojot formulu 3). aj gadjum v=vy=0, vo=voy , a= -g, s=hm . os lielumus ievietojot formul 3) iegstam :

02 voy2=-2ghm ;


Sportists izmeta pu 45 le pret horizontu ar trumu 30m s cik t lu aizlidoja ps

Sportists izmeta pu 45 le pret horizontu ar trumu 30m/s. Cik tlu aizlidoja ps ?


Sportists izmeta pu 45 le pret horizontu ar trumu 30m s cik t lu aizlidoja ps1

Dots:

vo=30m/s

y

= 45

g

vox

l -?

vy=0

vy

vox

vox

voy

vo

vy

hm

vox

x

vox

vy

l

voy

tp=

g

1) v = vo+ at

21,3

tp=

= 2,13s

at2

10

2) s = vot+

2

3) v 2- vo2 = 2as

Sportists izmeta pu 45 le pret horizontu ar trumu 30m/s. Cik tlu aizlidoja ps ?

Uzraksti dotos lielumus!

vox= vocos

l = voxt

vox= 30cos 45 = 300,71 = 21,3m/s

No formulas 1) izsaki un izrini pacelans laiku tp un kustbas laiku t!

Augstkaj punkt trums vy =0. To ievrojot un pielietojot formulu 1) aprinsim pacelans laiku tp. Pie tam v=vy=0 , vo=voy, a =g, t=tp

Kopjais kustbas laikst= 2tp

vy = voy -gtp

; 0= voy gtp ;

voy= vosin

voy= 30sin 45 = 300,71 =21,3m/s

t = 22,13 = 4,26s

l = 21,34,26 = 90,7m


Kust ba gravit cijas lauk

Paldies par darbu


ad
  • Login