Stop dopalaczom
Download
1 / 43

STOP !!! DOPALACZOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

STOP !!! DOPALACZOM. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35 C, 73-110 Stargard Szczeciński Tel. (91) 578 46 93, fax (91) 578 46 93

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STOP !!! DOPALACZOM ' - august-allison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stop dopalaczom

STOP!!! DOPALACZOM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim

ul. Pierwszej Brygady 35 C, 73-110 Stargard Szczeciński

Tel. (91) 578 46 93, fax (91) 578 46 93

e – mail: [email protected]

www.poradnia.stargard.pl


Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno - pedagogicznej

Dyrektorzy placówek,

pedagodzy, psycholodzy

Dyrektorzy szkół,

pedagodzy, psycholodzy

Nauczyciele, Wychowawcy

Uczniowie

Rodzice


Plan konferencji

Plan konferencji


Profilaktyka zachowa dzieci i m odzie y

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ DZIECI mogą być używane jako środki odurzające. I MŁODZIEŻY


Profilaktyka  mogą być używane jako środki odurzające.

Jest to system metod i środków mających na celu usuwanie przyczyn ujemnych zjawisk społecznych i stwarzanie warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju jednostek oraz grup społecznych


Czynniki ryzyka czynniki chroni ce
CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI CHRONIĄCE mogą być używane jako środki odurzające.

 • Modelowanie zachowań w domu i w szkole

 • Grupa rówieśnicza, w której normą jest zachowanie dysfunkcyjne

 • Przyjęcie norm społecznych prowokujących nieakceptowane zachowania

 • Brak życiowych celów

 • Wczesna inicjacja zachowań ryzykownych ( palenie papierosów, spożywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, przestępcze)

 • Silna więź emocjonalna z rodzicami

 • Poczucie własnej wartości

 • Umiejętności społeczne (np. rozwiązywanie problemów, konfliktów, asertywność)

 • Przynależność do pozytywnej grupy

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów

 • Poczucie własnej skuteczności


Poziomy profilaktyki
POZIOMY PROFILAKTYKI mogą być używane jako środki odurzające.


Profilaktyka i rz dowa
PROFILAKTYKA I-RZĘDOWA mogą być używane jako środki odurzające.


Profilaktyka ii rz dowa
PROFILAKTYKA II - RZĘDOWA mogą być używane jako środki odurzające.


Profilaktyka iii rz dowa
PROFILAKTYKA III - RZĘDOWA mogą być używane jako środki odurzające.


STRATEGIE PROFILAKTYKI mogą być używane jako środki odurzające.

 • STRATEGIA INFORMACYJNA

 • STRATEGIA EDUKACYJNA

 • STRATEGIA DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH

 • STRATEGIA INTERWENCYJNA

 • STRATEGIA ZMNIEJSZANIA SZKÓD

 • STRATEGIA ZMIANY PRZEPISÓW SPOŁECZNYCH


STRATEGIA INFORMACYJNA mogą być używane jako środki odurzające.

Dostarczenie adekwatnych informacji na temat zachowań ryzykownych i ich skutków oraz umożliwiających dokonywanie racjonalnych wyborów


STRATEGIA EDUKACYJNA mogą być używane jako środki odurzające.

 • Edukacja rodziców do pełnienia roli pozytywnych wzorców :

  grupy wsparcia

  poradnictwo

  terapia rodzinna

 • Edukacja liderów i wolontariuszy

 • Edukacja (materiały, warsztaty) dzieci i młodzieży dotycząca takich umiejętności jak:

  porozumiewanie się z innymi

  rozwiązywanie konfliktów

  radzenie sobie z trudnościami


STRATEGIA DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH


STRATEGIA INTERWENCYJNA konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne.

Pomoc oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych


STRATEGIA ZMNIEJSZANIA SZKÓD konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne.

Działanie na rzecz osób już uzależnionych poprzez chronienie ich samych, a także społeczeństwa przed skutkami ich zachowań


STRATEGIA ZMIANY PRZEPISÓW konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne.

Działania ukierunkowane na całą lokalną społeczność

np. zmiana przepisów sprzedaży alkoholu, nikotyny, dopalaczy


SPOSOBY PRACY NAD PROBLEMEM konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne.

POZIOM SZKOŁY:

 • Przeanalizować sytuację szkolną (ankiety, rozmowy)

 • Zorganizować dzień, tydzień poświęcony problemowi

 • Zapewnić większy kontakt z nauczycielami w czasie przerw

 • Zaproponować uczniom ciekawe zajęcia pozalekcyjne

 • Uruchomić skrzynkę kontaktową dla uczniów

 • Rozmawiać o problemie z rodzicami ( zebrania, warsztaty)

 • Zorganizować szkolenie dla nauczycieli dotyczące problemu


POZIOM KLASY : konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne.

 • Wprowadzić regulamin klasowy

 • Lekcję z wychowawcą poświęcić na omówienie zagadnienia

 • Uczyć uczniów współpracy podczas zajęć i przerw

 • Prowadzić zajęcia wzmacniające więzi uczniów

 • Prowadzić z uczniami indywidualne rozmowy


POZIOM JEDNOSTKI : konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne.

 • Bezpośredni kontakt z ofiarą i sprawcą

 • Rozmowy z rodzicami ucznia

 • Wprowadzić pomoc koleżeńską

 • Zaproponować pomoc specjalistyczną

 • Zmiana klasy lub szkoły

 • Zastosować udział ucznia w treningu : ART., asertywności, komunikacji • Rządowym organem odpowiedzialnym za wdrażanie w polskich szkołach działań z zakresu profilaktyki jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem problemowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży zaczęto realizować w wielu szkołach od 1995 r.

 • W wyborze programów profilaktycznych pedagodzy szkolni korzystać mogą ze wsparcia, Ośrodek Rozwoju Edukacji będącego centralną placówką doskonalenia nauczycieli powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej.


Zadaniem o rodka rozwoju edukacji

 • inicjowanie szkołach działań rozwiązań systemowych na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży,

 • opracowywanie, rekomendowanie i upowszechnianie programów ,

 • przygotowywanie kadry dla systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadaniem Ośrodka Rozwoju Edukacji


O rodek rozwoju edukacji upowszechnia m in nast puj ce programy

 • „Przyjaciele Zippiego” szkołach działań –przeznaczony dla małych dzieci – w wieku 5-7 lat. Program uczy dzieci, jak radzić sobie z codzien­nymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z trudnościami, (Ogółem w latach 2004–2009 program realizowano w ok. 1000 przedszkolach i szkołach podstawowych)

 • „Golden Five” – program dla nauczycieli uczących (gim­nazjach), przede wszystkim wychowawców klas pierwszych. Celem programu jest przygotowanie nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole, zapobiegania trudnościom w nauce i „wypadaniu ze szkoły”. Dos­tarcza nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie -wzmocnienie integracji klasy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechnia m.in. następujące programy:


 • „Bezpieczna i przyjazna szkoła szkołach działań ” Wśród celów programu znalazły się m. in.: poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole, a także ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm) oraz przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.

 • „Program Domowych Detektywów" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, jego celem jest przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej. Program wzmacnia wybrane czynniki chroniące takie jak: umiejętności odpierania presji dotyczącej używania substancji, spostrzegane normy dotyczące używania substancji, komunikację pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz wiedzę uczniów na temat konsekwencji używania substancji. Prowadzony jest w formie zajęć w klasie szkolnej prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych oraz zadań wykonywanych w domu przez rodziców razem z dziećmi.

 • „Fantastyczne Możliwości" jest kontynuacją programu „Domowych Detektywów" przeznaczonym dla starszej młodzieży.


 • Fundacja Dzieci Niczyje szkołach działań uruchomiła pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Telefon zaufania służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z wykwalifikowanymi psychologami i pedagogami, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych.

 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców„(1996) to program profilaktyczny adresowany do osób mających kluczowy wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży- rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Celem programu jest pogłębienie umiejętności wychowawczych oraz kształtowanie postaw wychowawczych sprzyjających budowaniu podmiotowej relacji oraz więzi pomiędzy rodzicami (opiekunami) i dziećmi. Upowszechnianie programu jest koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej


O rodek rozwoju edukacji prowadzi bank rekomendowanych program w profilaktycznych

 • 34 rekomendowane programy podzielone na 7 szkołach działań kate­gorii:

 • realizacji w klasach,

 • do dużych grup,

 • do grup zwiększonego ryzyka,

 • dla liderów młodzieżowych,

 • dla nauczycieli i rodziców,

 • programy uliczne,

 • programy profilaktyki globalnej.

  Są to min:

  „Dziękuję-NIE”, „Zanim spróbujesz”, „Tak czy Nie”, „Spotkania”, „Myślę-Nie. Mówię-Nie”, „Cukierki”, „Archipelag Skarbów”, „Śnieżna Kula”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Szkoła Animatorów Profilaktyki”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi Bank Rekomendowanych Programów Profilaktycznych


Profilaktyka uniwersalna
Profilaktyka uniwersalna szkołach działań


Dopalacze szkołach działań ujawniły lukę w profilaktyce Brak programów profilaktyki i wczesnej interwencji adresowanych do młodzieży używającej okazjonalnie narkotyków.


Badania janusza sieros awskiego z instytutu psychiatrii i neurologii w warszawie

Skuteczność działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły w znacznej mierze zależą od tego, na ile trafiają one w potrzeby i oczekiwania młodych ludzi.

Zabranie i analiza ocen tych działań dokonanych przez młodzież pozwoliła na sformułowanie rekomendacji dla budowania programów profilaktyki

i wczesnej interwencji adresowanych do młodzieży używającej okazjonalnie narkotyków.

Badania Janusza Sierosławskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


 • B przez szkoły w znacznej mierze zależą od tego, na ile trafiają one w potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. adania obejmowały próby identyfikacji miejsca problemu narkotyków wśród innych problemów młodzieży spoglądając na rzecz z jej punktu widzenia.

 • Znaczenie pojęcia narkotyk w rozumieniu młodzieży.

 • Doświadczeniom z narkotykami jakie zgromadzili badani z intencją identyfikacji wzorów używania.

 • Wiedza na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz problemy doświadczane przez badanych w związku z używaniem substancji.

 • Dostępność – zobaczymy zatem jak jest ona oceniana przez młodzież.

 • Ocena reakcji społecznych z jakimi spotyka się okazjonalne używanie narkotyków. Analizie poddane zostały zarówno reakcje instytucji takich jak szkoła oraz reakcje nieinstytucjonalne, np. rodziców czy rówieśników.

„Analiza wzorów używania narkotyków oraz związanych z tym problemów wśród okazjonalnych użytkowników w dwóch miastach.”


 • Na przez szkoły w znacznej mierze zależą od tego, na ile trafiają one w potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. pytanie:

  „Jakie są reakcje społeczne na okazjonalne używanie narkotyków?” - Badano pytając uczniów o to, jak reagują rodzice i szkoła na przypadki używania narkotyków. Badani zdawali sprawę z tego, czego osobiście doświadczyli oraz co było udziałem ich znajomych.

  Reakcje rodziców na okazjonalne używanie narkotyków są silnie zróżnicowane. Układają się na kontinuum, od ostrych histerycznych reakcji, poprzez lekceważenia, do prób pomocy a nawet akceptacji.


Reakcje szko y na przypadki u ywania narkotyk w z punktu widzenia m odzie y

Reakcje szkoły na przypadki używania narkotyków przez młodzież są zróżnicowane. Jednak zdaniem większości badanych jednak typowa reakcją jest niedostrzeganie problemu.

Reakcje szkoły na przypadki używania narkotyków z punktu widzenia młodzieży


Je li podejmuje si jakie dzia ania to maj one zwykle charakter represyjny

Z cytowanej wypowiedzi badanego wyczytać można lukę w systemie poradnictwa. Badani uczniowie w większości nie dostrzegają wysiłków szkoły skierowanych na pomoc osobom używającym narkotyków.

Jeśli podejmuje się jakieś działania to mają one zwykle charakter represyjny:


W systemie poradnictwa. Badani uczniowie w większości nie dostrzegają wysiłków szkoły skierowanych na pomoc osobom używającym narkotyków. Polsce prawo zobowiązuje szkołę do podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, a także do działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych czy trudnych. W realizacji tych zadań szkoła powinna współpracować z rodziną ucznia oraz różnymi instytucjami (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, sąd).

Szkoła ma prawny obowiązek reagowania w przypadku zidentyfikowania ucznia zagrożonego demoralizacją lub używającego substancji psychoaktywnych (m.in.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem – Dz. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).


 • O systemie poradnictwa. Badani uczniowie w większości nie dostrzegają wysiłków szkoły skierowanych na pomoc osobom używającym narkotyków. ferta programów profilaktyki selektywnej, mająca charakter krótkoterminowej, wczesnej interwencji, jest obecnie wysoce niewystarczająca. Zidentyfikowane programy nie posiadają udokumentowanych wyników badań potwierdzających ich skuteczność w rozwiązywaniu problemu używania narkotyków.

 • Selektywność zakłada, że tylko mniejszość spośród młodych ludzi, którzy próbują narkotyków, będzie miała poważne problemy z narkotykami lub uzależni się od nich.

 • Podczas gdy profilaktyka uniwersalna traktuje grupy docelowe w sposób ogólny, profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka.


Dlatego systemie poradnictwa. Badani uczniowie w większości nie dostrzegają wysiłków szkoły skierowanych na pomoc osobom używającym narkotyków. też od początku 2008 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło wdrażanie programu wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych

„FreD Goes Net” - Wczesna interwencja wobec osób młodych po raz pierwszy notowanych z powodu narkotyków

Polska jest jednym z 17 europejskich krajów biorących udział w projekcie.


 • Poprzez współpracę ze szkołą możliwe będzie dotarcie do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu).

 • W związku z wyborem szkoły jako głównej ścieżki dotarcia do grupy docelowej, że do programu będą kierowane osoby w wieku pomiędzy 13. a 19. rokiem życia w związku z używaniem substancji psychoaktywnych.

  W efekcie podjęcia współpracy z takimi instytucjami, jak policja i sąd, do programu może być kierowana również młodzież starsza – do 21. roku życia.


Zasady koncepcji fred goes net
Zasady koncepcji „FreD Goes do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu). Net”


 • Informacja o ofercie. Przekazywana jest przez pedagogów szkolnych, psychologów, policję, prokuraturę, sądy i kuratorów w formie ujednoliconej ulotki, która zawiera informacje na temat treści oferty i możliwości nawiązania kontaktu z osobą prowadzącą. Ulotkę przekazuje się osobie młodej w sytuacji, gdy jest ona odnotowana przez szkołę lub policję.

 • Rozmowa indywidualna ze specjalistami poradni dla osób uzależnionych bądź mających problem z narkotykami. Rozmowa ma na celu bardziej szczegółowe przedstawienie oferty pomocy, omówienie sytuacji osoby młodej z perspektywy zażywania przez nią środków psychoaktywnych i zmotywowaniu jej do wzięcia udziału w programie. Ponadto spotkanie ma rozstrzygnąć, czy osoba kwalifikuje się do programu FreD (m.in. przez wyłączenie z niego osób zaburzonych psychicznie lub uzależnionych) oraz przekazać informacje na temat psychospołecznych form pomocy. W końcu kontakt indywidualny dla zainteresowanych osób pełni także funkcję pewnego rodzaju mostu prowadzącego do odpowiedniej na ten moment oferty pomocy.


 • Krótka interwencja. Ma kształt 8-godzinnego cyklu zajęć (cztery razy po dwie godziny bądź dwa razy po cztery godziny). Poszczególne moduły szkoleniowe są metodycznie i dydaktycznie przygotowywane przez specjalistów i merytorycznie ukierunkowane na takie tematy, jak: sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy. W ramach zajęć przewidywane jest również korzystanie z wykładowców z zewnątrz (np. prawnicy, lekarze). Uczestnicy kursu otrzymują na własną prośbę zaświadczenie o wzięciu w nim udziału. Kurs jest pomyślany jako oferta dla grupy, po to, aby jego uczestnicy mogli nawiązać ze sobą kontakt, wspierać się i wzajemnie konstruktywnie motywować.

  Wdrożenie projektu „FreD Goes Net” umożliwi wzbogacenie oferty programów skierowanych do młodzieży używającej narkotyków o program wyposażony w pełną procedurę, monitoring i narzędzia ewaluacyjne.

  Projekt pilotażowy pozwoli z pewnością na sprawdzenie i weryfikację, czy będzie on równie skuteczny w polskich warunkach.


 • Od (cztery razy po dwie godziny bądź dwa razy po cztery godziny). Poszczególne moduły szkoleniowe są metodycznie i dydaktycznie przygotowywane przez specjalistów i merytorycznie ukierunkowane na takie tematy, jak: sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy. W ramach zajęć przewidywane jest również korzystanie z wykładowców z zewnątrz (np. prawnicy, lekarze). Uczestnicy kursu otrzymują na własną prośbę zaświadczenie o wzięciu w nim udziału. Kurs jest pomyślany jako oferta dla grupy, po to, aby jego uczestnicy mogli nawiązać ze sobą kontakt, wspierać się i wzajemnie konstruktywnie motywować2007 r. Fundacja Maraton we współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii adaptuje do polskich warunków Program Wzmacniania Rodzin

 • W2008 r. został pilotażowo wdrożony Warszawie, Głogowie i Olsztynie (6 grup rodzin). Następnie w 6 innych ośrodkach min w powiecie Stargardzkim gdzie zajęcia z grupami rodzin odbyły się w trzech szkołach SP w Strachocinie, SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Stargardzie.

 • Program Wzmacniania rodziny – Miłość i Granice” zawiera esencję metod i form przyjętych w procesie edukacyjno-korekcyjnym na rzecz rodzin, gdzie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa. Bez względu na obecne: zaistniałe / istniejące / lub i też nie, problemy: wychowawcze, w komunikacji interpersonalnej, ryzykownych zrachowaniach, itp. zachowania utrudniające dobre relacje na poziomie rodzic / rodzice /rodzina. Nie ma ograniczeń wiekowych dla rodziców – jedynie dziecko biorące udział w zajęciach powinno być w wieku min. 10 lat maks. 14 lat.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę (cztery razy po dwie godziny bądź dwa razy po cztery godziny). Poszczególne moduły szkoleniowe są metodycznie i dydaktycznie przygotowywane przez specjalistów i merytorycznie ukierunkowane na takie tematy, jak: sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy. W ramach zajęć przewidywane jest również korzystanie z wykładowców z zewnątrz (np. prawnicy, lekarze). Uczestnicy kursu otrzymują na własną prośbę zaświadczenie o wzięciu w nim udziału. Kurs jest pomyślany jako oferta dla grupy, po to, aby jego uczestnicy mogli nawiązać ze sobą kontakt, wspierać się i wzajemnie konstruktywnie motywować

Jest to jedyny program gdzie jednocześnie pracują rodzice i dzieci.

Celem programu jest zmniejszenie używania alkoholu i narkotyków, zmiana problemowych zachowań wieku dojrzewania i rozwój umiejętności wychowawczych u rodziców/opiekunów. Ocena rezultatów w obecnie w opracowaniu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


ad