andrzej tyszecki
Download
Skip this Video
Download Presentation
Andrzej Tyszecki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Andrzej Tyszecki - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Andrzej Tyszecki. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko programów operacyjnych. Dębe, 2 marca 2006. PODSTAWY PRAWNE. Podstawy prawne dla przeprowadzenia postępowania w sprawie tzw. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko są określone w

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Andrzej Tyszecki' - audra-gonzales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
andrzej tyszecki

Andrzej Tyszecki

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko programów operacyjnych

Dębe, 2 marca 2006

podstawy prawne
PODSTAWY PRAWNE

Podstawy prawne dla przeprowadzenia

postępowania w sprawie tzw. strategicznych ocen

oddziaływania na środowisko są określone w

prawodawstwie Unii Europejskiej i polskim prawie:

 • Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
 • Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami)
przes anki do strategicznej oos
PRZESŁANKI DO STRATEGICZNEJ OOS
 • Projekty dokumentów odnoszących się do programowania lub planowania rozwoju kraju i regionów z dziedziny: przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i in. wyznaczające ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art.40 ust.1 pkt.2 ustawy POŚ)
 • Projekty innych dokumentów jeżeli realizacja ich ustaleń może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
podstawowe dokumenty wymagaj ce strategicznej oos poziom krajowy
PODSTAWOWE DOKUMENTY WYMAGAJĄCE STRATEGICZNEJ OOS – poziom krajowy
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2013
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

- Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

podstawowe dokumenty wymagaj ce strategicznej oos poziom wojew dzki
PODSTAWOWE DOKUMENTY WYMAGAJĄCE STRATEGICZNEJ OOS – poziom wojewódzki
 • Strategia Rozwoju Regionalnego
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa (w tym plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego)
 • Regionalny Program Operacyjny
ewaluacja ex ante a strategiczna oos programu operacyjnego

Projekt

programu operacyjnego

/regionalnego lub sektorowego/

Ewaluacja

ex-ante

Strategiczna OOS

Program operacyjny

/regionalny lub sektorowy/

EWALUACJA EX-ANTE, A STRATEGICZNA OOS PROGRAMU OPERACYJNEGO
procedura strategicznej oos dla sektorowych program w operacyjnych a
PROCEDURA STRATEGICZNEJ OOS DLA SEKTOROWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH A
 • Uzgodnienie z Ministrem Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
 • Opracowanie prognozy do projektu SPO
 • Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu OOS
 • Opiniowanie projektu SPO wraz z prognozą przez Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego
procedura strategicznej oos dla sektorowych program w operacyjnych b
PROCEDURA STRATEGICZNEJ OOS DLA SEKTOROWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH B
 • Rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych przez instytucje, organizacje i obywateli
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszonych uwagach i wnioskach oraz o sposobie ich wykorzystania w ostatecznej wersji SPO
 • Przeprowadzenie dla przyjętego SPO analizy skutków realizacji jego ustaleń w zakresie oddziaływania na środowisko
 • Ewentualność postępowania transgranicznego
procedura strategicznej oos dla regionalnych program w operacyjnych a
PROCEDURA STRATEGICZNEJ OOS DLA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH A
 • Uzgodnienie z Wojewodą i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
 • Opracowanie prognozy do projektu RPO
 • Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu OOS
 • Opiniowanie projektu RPO wraz z prognozą przez Wojewodę i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
procedura strategicznej oos dla regionalnych program w operacyjnych b
PROCEDURA STRATEGICZNEJ OOS DLA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH B
 • Rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych przez instytucje, organizacje i obywateli
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszonych uwagach i wnioskach oraz o sposobie ich wykorzystania w ostatecznej wersji RPO
 • Przeprowadzenie dla przyjętego RPO analizy skutków realizacji jego ustaleń w zakresie oddziaływania na środowisko
 • Ewentualność postępowania transgranicznego
schemat procedury oceny oddzia ywania na rodowisko do projekt w dokument w strategicznych

Projekt

dokumentu strategicznego

Konsultacje społeczne

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji do prognozy OOS

Opracowanie prognozy OOS

(wersja wstępna)

Udział społeczeństwa

Opinie organów administracji publicznej

Konferencja uzgodnieniowa

Projekt dokumentu strategicznego

i prognoza OOS

Stanowisko organu administracji do zgłoszonych uwag

Końcowa prognoza OOS

Przyjęcie

dokumentu strategicznego

Schemat procedury oceny oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów strategicznych
wybrane problemy
WYBRANE PROBLEMY
 • Prawo obowiązujące a ewentualne zmiany prawa (UE i krajowego)
 • Kwalifikowanie dokumentów do poddania procedurze strategicznej OOS
 • Prawidłowość metodologiczna prognozy
 • Aspekty proceduralne – sposób dokumentowania
 • Udział społeczny (dostęp do informacji)
 • Współzależność treści i ustaleń prognozy do projektu dokumentu strategicznego z treścią i ustaleniami prognoz do innych dokumentów współzależnych
slide13

Dziękuję za uwagę

Andrzej Tyszecki

Kwartalnik: „Problemy Ocen Środowiskowych”

Wydawca i Redakcja:

EKO-KONSULT

Ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk – Oliwa

Tel./fax: (0-58) 554 31 38, 554 31 39

E-mail: [email protected]

www.ekokonsult.pl

ad