Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens. Dagens program. Registrering Opsamling på i går Lidt om hjernen Demens -De mest almindelige demenssygdomme Sygdomsforløb-Adfærd- Differential -diagnoser -Livshistoriens betydning . -Opgave om livshistorien . 2. H J ER N EN

Download Presentation

Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


omsorg for personer med demens dag 2

Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens


omsorg for personer med demens dag 2

Dagens program

 • Registrering

 • Opsamling på i går

 • Lidt om hjernen

 • Demens -De mest almindelige demenssygdomme

 • Sygdomsforløb-Adfærd-Differential-diagnoser

 • -Livshistoriens betydning.

 • -Opgave om livshistorien


omsorg for personer med demens dag 2

2

HJERNEN

Enhjernesag

Atføle, athøre,atse

Attale, atgræde,atle

Atdanse,atcykle,atgå

Atopdage,lære,forstå

Atspørgehvorforduertil

Atindseendag hvadduvil

eraltsammenskabtidinhjerne dinmagiskevalnøddekerne.

BennyAndersen


omsorg for personer med demens dag 2

3


omsorg for personer med demens dag 2

4

8.500


omsorg for personer med demens dag 2

Sidste nye tal

 • I Danmark indikerer nøgletal på demensområdet at:

 • 90.000 mennesker menes at have en demens sygdom heraf menes over 50.000 at have alzheimers sygdom (januar 2014)

 • Ca. 3000 mennesker under 65 år har en demens sygdom

 • Omtrent 15000 nye tilfælde af demens konstateres hver år

 • 400.000 danskere er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom

 • Op imod 65 % af de demente får en uspecifik demens diagnose

 • Knap 20.000 borgere indløste medicin mod Alzheimers sygdom i 2012

 • De direkte omkostninger ved demens menes at andrage 9,5-15 milliarder kroner årligt. (videnscenter for demens)


omsorg for personer med demens dag 2

Demens diagnosen

 • Der findes to internationale diagnosesystemer for demens:

 • ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. revision) udarbejdet af World Health Organization (1992/1993)

 • DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) udarbejdet af the American Psychiatric Association (2013)

 • Derudover har en arbejdsgruppe nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) i 2011 udarbejdet diagnosekriterier for demens.

 • Der er væsentlig forskel på, hvordan demens defineres i de tre sæt af diagnosekriterier, men i praksis er fagpersoner nogenlunde enige om, at demens er karakteriseret ved følgende:

 • svækkelse af flere kognitive funktioner, herunder ofte hukommelse

 • forringelse af den praktiske funktionsevne i hverdagen

 • tilstanden udgør en forringelse i forhold til det tidligere funktionsniveau

 • symptomerne optræder ikke kun i forbindelse med delir

 • tilstanden skal have haft en varighed på mindst seks måneder


omsorg for personer med demens dag 2

demens

 • MCI: de kognintive funktioner er mere svækket end normalt for alderen, mennesker med MCI har ofte lette problemer med at udføre opgaver som ellers er kendte.

 • Let demens: personen vil stadig kunne klare et hverdagsliv uden støtte men det vil føles besværligt – hukommelsesproblemer – besvær med at sætte navn på ting og mennesker.

 • moderat demens: behov for hjælp og støtte fra enten pårørende eller professionelle – besvær med sprog og koordination

 • Svær demens: ofte behov for professionel pleje og omsorg fx i form af indflytning på plejehjem.


omsorg for personer med demens dag 2

7

Forskelligedemenssygdomme

Demens

Primær

demenssygdomme

somskyldes

sygdomsprocesseri

hjernevævet

Vaskulære demensformer (Karbetingede)

Sekundær

demensformer

-somfølgeafydre

opløsningsmidler,

faktorer(organiske

alkohol)


omsorg for personer med demens dag 2

9

Vaskulærdemens

Årsag:småblodpropperihjernen,der mindskerblodforsyningentilcellerne.

•Demenssymptomererafgørendefor,

hvorihjernenblodpropperrammer

•Sygdommenudviklersigrykvis

•Størreblodpropperkangive

lammelserogafasi

•Ofterammeshukommelse,overblikogsprog

•Urininkontinenssesofte


omsorg for personer med demens dag 2

11

De 5 A’er

•Amnesi

•Afasi

•Apraksi

•Adfærdsforstyrrelser

•Agnosi


omsorg for personer med demens dag 2

12

Amnesi

Input

Korttids- hukommelsen

BevidstBevidstUbevidst

Episodisk Semantisk Procedural

”Detjeghar ”Detjegharlært” ”Detjeggør”

oplevet”


omsorg for personer med demens dag 2

13

Afasi

Ekspressivafasi Impressivafasi

”Hvader detmonhunsiger?”

Kalaallisutoqaatsitpingaarnersaapput,-

aamma atuarfinni.Kisianniamerlanerit

amerlaneritqallunaatut

nutserisunik/oqalutsinikatorfeqartoqarp

ataatsimiititalialluataatsimiinnerini

Ataatsimiinnermiimaqarniliatallakkallu

jo såmangeforskelligeting–det Kommunianiinnuttanutukiuunerani

er pågrund af,afhendes kalaallisutpikkorissarnissamut.Sisimiuni

Ogdetersådanenlignende–nej,

ikke lignende–højereoppe.

”Hvordanskal jeg dog

fådet sagt”

illoqarfinni,nunaqarfinni,kommunimi

qallunaatutpaasisarputaammalu

oqalulluarsinnaallutik.Kommunimi

nutserisunik/oqalutsinikatorfeqartoqarpoq

aammalukommunalbestyrelsip

oqalutseqarneqperiarfissaalluni.

nutsertinneqarsinnaapput.Qaasuitsup

periarfissaqartarpoqunnukkut atuarnermi

oqaatsinutilinniarfimmiannertuumik

”Ja,det,det,detervida,jeg er det

stadigvæk– og,og det,nu erder

forventede fødsel–menellers…..


omsorg for personer med demens dag 2

14

Apraksi

Motorisk Ideationel

Påklædningsapraksi

Rækkefølgeaf

handlinger

Persev

Rum-retnings-

forstyrrelser


omsorg for personer med demens dag 2

15

Agnosi

Hjææælpjegfalder

Manglendeevnetilatgenkende.Det drejer sigom sanseindtryksom

fx synssansen, høresansen, følesansen,...


omsorg for personer med demens dag 2

16

Adfærdsforstyrrelse

•Manglendehæmninger

•Impulsivitet

•Svækketdømmekraft

•Tendenstilat spise,drikke

ellerrygeuhæmmet

•Gråd / latterlabil

•Nedsatmotivation


omsorg for personer med demens dag 2

17

LewyBodydemens

Symptomer:

•Vekslendeopmærksomhedog vågenhed

•Nedsat rumligopfattelsesevne

•Nedsat mentalttempo

•Synshallucinationer

•Parkinsonssymptomer (ansigtsmimik)

•Tendenstil gentagnefald

•Forstyrrelseri drømmesøvnenmedlivlige mareridt

•Psykiskeforstyrrelser(50%får depressivesymptomer)

•Overfølsomhedoverforantipsykotiskmedicin


omsorg for personer med demens dag 2

18

FrontotemporaldemensFTD

Ændringeripersonligheden,delvistabaf dømmekraft

- Manglendeimpulskontrol

-ligegyldighedoverforsocialenormerogandre

mennesker

- Dårligappetitregulering

- Forsimpletsprog

Semantiskdemens

viden omhvad tingeneskal brugestil,nårde ser dem.

-Manglendeforståelse af betydningenafalmindeligeordog


omsorg for personer med demens dag 2

19

Alkoholdemens/alkoholbetingetdemens

Wernicke-Korsakoffsyndrom

Primæresymptomer: Øvrigesymptomer:

•Forvirringog hukommelsestab •Langsomgang

(konfabulere) •Nedsat ellerdårlig

koncentrationsevne

•Mangelpå motivation

•Nedtrykthed /depression

•Lammelseaf øjenmusklerne

•Koordinationsproblemer

•Ændringeri personligheden


omsorg for personer med demens dag 2

20

BPSD

BESVÆRLIGEPSYKOLOGISKE

SYMPTO DEMENS

MER VED


omsorg for personer med demens dag 2

21

Symptomer

Psykologiske Adfærdsmæssige

•Paranoide •Verbalaggression

vrangforestillinger •Fysiskaggression

•Hallucinationer •Irritabilitet

•Depression •Råben

•Søvnløshed •Kultureltupassende

•Angst adfærd

•Labilthumør

•Konfabulationer


omsorg for personer med demens dag 2

22

HyppigsteårsagertilBPSD

Relationtilforskelligedemenstyper

•Demensaf Alzheimerstype

•Fronto-temporaldemens

•Lewy-bodydemens Årsager:

•Delir

•Psykose

•Depression

•Sansetab

•Personligeog Interpersonelle

faktorer

•Miljømæssigeforhold


omsorg for personer med demens dag 2

23

Delir

•Somatiskeårsagerf.eks.Blærebetændelse,

lungebetændelse,dehydreringm.fl.

•MedicinårsagerAntipsykotika,værstNozinan,

Benzodiazepiner,Beta-blokkere

•Misbrug/overforbrug

•Abstinenserv.alkohol,benzodiazepiner

•Forgiftning


omsorg for personer med demens dag 2

24

Psykose

Paranoidevrangforestillinger(Bestjæling,komplotm.fl.)

•Hallucinationer(Syn,hørelse,følelse,smag)

•Psykotiskdepression(depressivevrangforestillinger,

hallucinationer)


omsorg for personer med demens dag 2

25

Eretiskdepression

Depressionstypehosældre/demensramte

• Vredladen

• Irritabel

• Fjendtlig

• Aggressiv

• Paranoideforestillinger

• Talermedsig selv

• Syns-og/ellerhørehallucinationer

• Omkringvandren

• Forstyrret nattesøvn


omsorg for personer med demens dag 2

26

Sansetab/ændretopfattelse

•Syn

•Hørelse

•Størrelsesopfattelse

•Smerteopfattelse

•Rum-retningsopfattelse

•Farveforståelse

•Forståat”læse”andre


omsorg for personer med demens dag 2

27

Interpersonellefaktorer

•Afmagthos borger/beboer

•Plejepersonaleevnerikkeat”rejsemedtilfortiden”

•Plejepersonalekenderikkebeboersfunktionsniveau

•Manglendefleksibilitet

•Manglendeforudsigelighed

•Udmattelse


omsorg for personer med demens dag 2

28

Miljømæssigeforhold

–Flytningfraf.eks.hjemtilplejehjemellermellem

afdelingerkanføretilstigendeuro.

–Småændringerimiljøet,somf.eks.nyebeboerei

afdelingenellerflytningafinventar

–Dårligerelationertil pårørendeogandre

omsorgspersoner,f.eks.iformaf for storekrav,

irritationellerverbalellerfysisktvang.


omsorg for personer med demens dag 2

29

HVORNÅR?

SMERTER- TRÆTHED- SULT


omsorg for personer med demens dag 2

31

Behandling– AlzheimersDemens

LetAD ModeratAD SværAD

klarersigudenhjælpmed klarersigikkeudenen vis heltafhængigafplejeog

basaleADLfunktioner hjælpfrapårørende omsorg

(spisning,påklædning,og

personlighygiejne) kanofteikkeladesalene overvågningnødvendig

MMSE~30-20 MMSE~20-10 MMSE~10-0

Aricept®,Exelon®,Reminyl®

Ebixa®

Hvadereffekten?

• intellektuel funktion,dvs.påhukommelse,sprog,tænkeevne,

• dagligtfunktionsniveau,f.eks. personlighygiejne,madlavning,

indkøb,m.m.

• psykiskesymptomer ogpersonlighed,fx depression,irritabilitet,

angstog apati.


omsorg for personer med demens dag 2

32

Behandling

VaskulærdemensogLewyBodydemens

Vaskulærdemens

•Aricept®,Exelon®ogReminyl®har været afprøvetmod vaskulær

størrelsesordensom vedAlzheimerssygdom.Såfremt manhar fået

blodpropsforebyggendemedicin,dvs. Magnyl®ogPersantin®.

LewyBodydemens

•Exelonhar vistgodeffekt ved Lewy Body demens,ikkeblotpå den

synshallucinationerog de forbigåendekonfusionstilfælde,som følger

• Erfaringer viser,at Aricept®ogReminyl®har sammeeffektog den

præparater.Af og tilkandet være nødvendigt at suppleremed

demens("blodpropsdemens")og de har allevist eneffekt afsamme

påvist blodpropperi hjernen,skalmanogsåbehandles med

intellektuelledysfunktion,menogså pådeoftesvære

med sygdommen.

primære behandling ved Lewy Body demens er derforet af disse

psykofarmaka(se nedenfor).

tre


omsorg for personer med demens dag 2

33

Primære demenssygdomme

Pande-og

tindingelap

demens

Tindingeog kortikal

Subkortikal

demens

Andre

demensformer

Huntingtons sygdom

Parkinsons sygdom

Alzheimers sygdom

Frontotemporal

demens(Picks)

Semantisk demens

Lewybody demens

Downs syndrom


omsorg for personer med demens dag 2

34

Sekundære

demensformer

Infektioner

Toksiske skader

Kranie-og

hjerneskader

Ceutzfelt-

Jacobs

sygdom

Alkohol

Trafikuheld

Borrelia

Lim

Andreuheld

Syfilis

Andre

opløsningsmidler

AIDS


omsorg for personer med demens dag 2

35

Vaskulær

Demens

Subkortikal Multiinfarkt

demens

Nedsat

demens

demens

Hjerneblødnings-

blodgennemstrømning

Blodprops-

basaltihjernen demens

Lokale

hjerneskader-

demens


omsorg for personer med demens dag 2

30

-Dilemmaspørgsmål1

MadsJensenborpåplejehjem.Endagharhanvældigtravlt.

Hanharsatenmindrestolopienandenstol,derermeget

tung.

Hanskubberbeggemøblerforansignedadgangarealet.Da

hannårvæggen,skubberhangentagendegangeafalle

kræftermøblerneindidenne.

Hvordan vil du arbejde med bekræftelse eller konflikt?


omsorg for personer med demens dag 2

Livshistorien

 • ”at fortælleer lige så meget en delaf den menneskelige natursom blodets cirkulation”(Antonia Byat)


omsorg for personer med demens dag 2

Hvorfor er livshistorien vigtig

 • Fastholder og styrker identitetsfølelsen

 • Giver hjælperen forståelse for den andens levede liv og den person der var

 • Kan hjælpe til at tolke kommunikation og sort tale

 • Kan være med til at skabe forståelse for problematisk adfærd


omsorg for personer med demens dag 2

livshistorien

 • er en vigtig måde, hvorpå vi mestrer vores liv

 • skaber mening i det der sker for os

  En personligt konstrueret samling og skildring af markante oplevelser og hændelser.

 • Kaster lys over borgerens ønsker og vaner

 • Skaber glæde ved at mindes

 • Kan danne udgangspunkt for kommunikation og samvær


omsorg for personer med demens dag 2

livshistorien

 • Fastholder og styrker identitetsfølelsen

 • Giver hjælperen forståelse for den andens levede liv og den person der var

 • Kan hjælpe til at tolke kommunikation og sort tale

 • Kan være med til at skabe forståelse for problematisk adfærd


omsorg for personer med demens dag 2

Hvordan indhentes livshistorien

 • Man kan anvende skemaer

 • Samtalen som et værktøj

 • Etiske overvejelser

 • Opmærksomhed på hvordan man stiller spørgsmål og lytter


omsorg for personer med demens dag 2

Livshistorien som et arbejdsredskab

 • Udgangspunkt for aktiviteter

 • Emner til samtaler med borgeren

 • Inddragelse af borgeren i samtaler mellem kollegaer

 • Forebyggelse af aggressioner/voldsepisoder


omsorg for personer med demens dag 2

generationshistorien

 • Bestemte historiske perioder

 • Samfundsmæssige udviklingstendenser indenfor økonomi, politik og kulturelle, sociale, uddannelsesmæssige institutioner

  Enkeltpersoner vil altid være præget af den tid hvor de har været henholdsvis:

 • Børn

 • Unge

 • Midaldrende

 • Ældre


omsorg for personer med demens dag 2

livshistorien

 • Værdier:

 • Hvilke værdier har borgeren?

 • Hvordan kan du se det i hverdagslivet?

 • Hverdagsliv:

 • Hvilke vaner og behov har borgeren?

 • Stjernestunder – tomme stunder – mørke stunder – gode stunder?

 • Livshistorien:

 • Det levede liv –din borgers livshistorie

 • Familie

 • Uddannelse

 • Bopæle

 • Interesser

 • Milepæle


omsorg for personer med demens dag 2

livshistorien


 • Login