F1 finansiell ekonomi kurs nuv rdet och nuv rdesmetoden
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden. Yinghong Chen Finansiell ekonomi 730g32. Vad är Finansiell Ekonomi?. Finansiell Ekonomi: -- studiet av hur individer, staten och företag allokerar knappa resurser över tiden Det Finansiella Systemet

Download Presentation

F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F1 finansiell ekonomi kurs nuv rdet och nuv rdesmetoden

F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden

Yinghong Chen Finansiell ekonomi 730g32


Vad r finansiell ekonomi

Vad är Finansiell Ekonomi?

Finansiell Ekonomi:

-- studiet av hur individer, staten och företag allokerar knappa resurser över tiden

Det Finansiella Systemet

• Det finansiella systemet både begränsar och ger möjligheter!

• Det finansiella systemet är globalt.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Det finansiella systemet uppgifter

Det Finansiella Systemet: uppgifter

1. Sprida konsumtion över tid och rum.

2. Hantera risk.

3. Tillhandahålla likviditet samt betalningar.

4. Separation av ägande och drift och poola resurser. (seperation of ownership and control)

5. Informationsbärare.

6. Hantera incitamentsproblem. Asymmetrisk information, Agentteori.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Finansiella marknader i sverige

Finansiella Marknader i Sverige

• Penningmarknaden, SSVX (statsskuldväxlar)

• Obligationsmarknaden,

• Aktiemarknaden, SSE, NGM Nordic MTF, First North, Aktietorget. mm

• Valutamarknaden (OTC)

• Derivatmarknaden, OMX

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Finansiella marknader i sverige1

Finansiella Marknader i Sverige

Kreditmarknaden (mark. För lånat kapital)

Aktiemarknad (mark. För eget kapital)

Kapital marknaden

Penning-marknaden

Onoterad

organiserad marknaden.

Derivat marknaden

Obligationsmarknaden, banklån, valutamarknad

Interbank upplåning

SSVX,

Kortare än 1 år


Avkastningar p olika tillg ngar

Avkastningar på olika tillgångar

Nominell avkastning: tar ej hänsyn till inflationen

(det är den avkastning du normalt är lovad enligt kontraktet)

Real avkastning: tar hänsyn till inflationen

(1+nominell ränta) = (1+real ränta) · (1+inflation)

approximativt: nominell ränta = real ränta + inflation

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Avkastning p aktiemarknad obligationsmarknad 1919 2002

Avkastning på Aktiemarknad, obligationsmarknad (1919-2002)

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


N gra grundl ggande begrepp

Några grundläggande begrepp

Tidsvärdet (timevalue) av pengar

 • Pengar nu är värd mer än pengar imorgon (i framtid).

 • En säker krona är värd mer än en osäker krona.

  Varför?

 • ränta

 • inflation

 • osäkerhet

  Se Grafen (nuvärdet av 1kr minskar över tiden)

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Tidsv rdet av en krona

Tidsvärdet av en krona


Tidsv rdet av pengar

Tidsvärdet av Pengar

Framtida värdet (slutvärde)

FV = NV × (1+r)n Ränta på ränta

FV = framtida värdet av vår investering

NV = nuvärdet av vår investering

r = räntan

n = löptiden för vår investering

Jämför med enkla räntan: FV=NV(1+n×r)

Ränta på ränta (Compounding)

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


R nta p r nta

Ränta på ränta


R nta p r nta tidsv rdet av pengar

Ränta på ränta: tidsvärdet av pengar

Interest Rates


Nuv rdet

Nuvärdet

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


R nta p r nta1

Ränta på Ränta

Om Citibank har låneränta på kreditkort skulder 16% årligen, förräntat månadsvis:

Vad är den effektiva årsräntan?

Den effektiva (ränta på ränta) årsräntan:

EFF = [1 + ENK / n]n - 1

EFF = effektiva årsräntan

ENK = enkla årsräntan

n = antal förräntningsperioder per år,

t.ex 12 mån

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Continuous compounding e r 1

Continuous compounding =er-1

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Annuitet

Annuitet

En sekvens av identiska kassaflöden vid specifika tidpunkter.

------ C ------ C ------ C ------ C ------ C

Det första kassaflödet inträffar om en period

alla andra kassaflöden inträffar med samma intervall (en

period)

alla kassaflöden har samma nominella belopp, C

vi antar horisontell räntekurva (räntor med olika löptid är

samma)

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Annuitet nu v rde summe

Annuitet: Nu(värde)summe

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Kapitalbudgetering och v rdering av investeringsprojekt

Kapitalbudgetering och värdering av investeringsprojekt

Vi ska nu använda begreppet diskontering

och nuvärdesberäkningar för att fatta beslut

om vilka investeringar vi ska göra.

Q:

Ska vi ge oss in i en ny bransch?

Ska vi investera i ny utrustning?

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Vilken diskonteringsr nta ska vi v lja

Vilken diskonteringsränta ska vi välja?

Grundregel: normalt använder man en högre

diskonteringsränta ju högre risk ett projekt har.

 • räntan ska vara riskjusterad

 • endast projektets risk är relevant, ej nödvändigtvis samma som hela företagets risk

 • hur vi finansierar projektet är oväsentligt (skilja investeringsbedömning från finansiering)

 • endast marknadsrelaterad risk är relevant (beta, CAPM)

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


V rdering av investeringsprojekt bed mnings kriterium

Värdering av investeringsprojekt: bedömnings kriterium

Vilket kriterium ska man använda för att

bedöma investerings projekt?

Beräkna Nuvärde av framtida cashflows och dra

ifrån initiala investeringskostnaden =NV-G

=Net Present Value (NPV)

om NPV > 0 ska projektet genomföras

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Diskonterad kassafl de metod dcf

Diskonterad Kassaflöde metod (DCF)

Huvud idé för värdering av företag är att:

 • Betrakta företag som en serie av kassaflöde.

 • Kassaflöde kan endast jämföras vid samma tidpunkter. (Längs tidslinje)

 • Kassaflöde kan fritt flyttas längs tidslinje med hjälp av diskonterings ränta.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Investerings bed mning

Investerings bedömning

 • Vi använder Netto Nuvärde (Net Present Value rule /NPV) för att bedöma om ett företags investering är fördelaktig eller inte.

 • STEG 1: ta fram kassaflöde som ska genereras I framtid

 • STEG 2: ta fram kapital kostnad: alternativ kapital kostnad som andra investeringar med lika stora risk skulle kunna ge.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Nuv rdesber kning av framtida kassafl den npv

Nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden (NPV)

 • STEG 3: använd den alternativa kapital kostnaden (r) för att diskontera potentiella kassaflöden. (DCF)

 • STEG 4: Net present value (NPV) avgör om projektet är fördelaktig eller ej.

  Netto Nuvärde = DCF – grundinvesteringar

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Faktorer som ska uppm rksammas

Faktorer som ska uppmärksammas

Timing: när kassaflöde händer?

Ju tidigare kassa komma in, desto bättre för företags ekonomi. Ju längre fram i tid kassaflöden blir aktuell, desto mindre nuvärde den ska ha.

Storlek: investerings storlek kan ha betydelse. Kassaflödes storlek och investerings storlek spelar stor roll.

Det är Kassaflöde, inte vinst som ska diskonteras.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Bed mning av flera projekt

Bedömning av flera projekt

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Exempel 1 ber kna f ljande projekt npv

Exempel 1: beräkna följande projekt NPV

Suppose that you are analyzing an investment proposal. It costs €2,000 to invest and is expected to bring in a cash flow of €1,500 in the first year and €500 in the second. The estimated opportunity cost of capital is 10 percent.

T0

T1

T2

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Exempel 1 kalkylering

Exempel 1: kalkylering

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


F1 finansiell ekonomi kurs nuv rdet och nuv rdesmetoden

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Nusummefaktor tabell

Nusummefaktor tabell

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Vinst kassafl de

Vinst ≠ kassaflöde

Ett lönsamt företag kan ha negativt kassaflöde.

Varför det?

T. ex. Vinst bokförs när försäljningen sker, inte när pengarna kommer in. Därför måste kassaflöde justeras.

Hur gör man det då?

Rörelseresultat* +/- förändring av rörelsekapital

+/-kassaflöde från investering+/-kassaflöde från finansiering

*(+) utbetalningar som inte motsvarar pengar ut.

(-) Inbetalningar som inte motsvarar pengar in.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Ett projekts kassafl de ver 6 r

Ett projekts kassaflöde över 6 år

Diskonterings ränta=12% NV=∑(C×nuvärdefaktor)

Beräkna Nettonuvärdet.

=NV-G=1228+3116+2896+2693+3591+2186-11500

=4223

Year: 0 1 2 3 4 5 6

Total cash flow –11,500 +1,375 +3,909 +4,069 +4,237 +6,329 +4,339

Discount factor 1.0 .8929 .7972 .7118 .6355 .5674 .5066

Present value –11,500 +1,228 +3,116 +2,896 +2,693 +3,591 +2,198

Net present value 4,223 $

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Hur ska kursen genomf ras

Hur ska kursen genomföras?

Arbetsgrupp

Lektioner

Seminarium

presentation

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Arbetsgrupp vi skall ha roligt

Arbetsgrupp: vi skall ha roligt!

Principer av arbetsgrupp: självstyrd studie

 • Alla skall få möjlighet att göra sin röst hörd

 • Var och en försöker skapa en välkommande miljö

 • Beslut fattas efter diskussion och på konsensus-bas

 • Ge återkoppling till andra i gruppen

 • Informera andra om frånvaro i gruppträff

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Projekt i

Projekt I

 • Bilda arbetsgrupp. 4-5 personer/grupp.

 • Skriva gruppkontrakt själv.

 • Välj ett ämne angående finansiella intermediärer

 • Presentera inför stora gruppen.

 • Var lärare för 15 min.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Projekt ii

Projekt II

Fortsätta med arbetsgrupp:

Aktieprojekt: tillämpa grundläggande byggstena i finans: portföljteorin, CAPM, aktievärdering…

 • Börja 31 augusti.

 • Följa aktiemarknad för 2 veckor.

 • Skriva dagbok, beräkna vinst/förlust.

 • Presentera inför stora grupp.

 • Alla ska bidra!

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Exempel 2 kassafl de fr n verksamhet

Exempel 2 kassaflöde från verksamhet

Suppose investing in the new heating system costs $100,000 but reduces heating costs by $30,000 a year. The system will be depreciated straight-line over a 5-year period, so the annual depreciation charge will be $20,000. The firm’s tax rate is 35 percent. We calculate the

 • incremental effects on (revenues, expenses, and depreciation charges )

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Steg 1 r kna ut vinst

Steg 1: Räkna ut vinst

Increase in (revenues minus expenses) – additional depreciation expense

=30,000– 20,000

= Incremental profit before tax – Incremental tax at 35%

= 10,000– 3,500

= Change in net profit

= +6,500

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Steg2 netto kassafl de vinst

Steg2: Netto kassaflöde ≠ vinst

Metod 1:

Rörelseresultat före avskrivningar-skatt

Increase in (revenues – cash expenses) – additional taxes

= $30,000 – $3,500

= $26,500

Obs: rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

På engelska: earning before interest, tax, and depreciation and amortization.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Metod2 rsresultat avskrivningar

Metod2: årsresultat+ avskrivningar

Increase in net profit + additional depreciation = $6,500 + $20,000 = $26,500

Årsresultat =netto vinst

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Metod 3 r relseresultat f re avskrivningar 1 skattsats skatteskydd

Metod 3: rörelseresultat före avskrivningar*(1-skattsats)+skatteskydd

Increase in (revenues – cash expenses) × (1 – tax rate)

+ (additional depreciation × tax rate)

= $30,000 × (1 – .35) + ($20,000 × .35)

= $26,500

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


Extra material vnings mall f r kassafl desanalys

Extra material : Övnings mall för kassaflödesanalys

 • Kassaflödes mallar och Nyckeltalsmallar enligt resultaträkning och balansräknings info

 • Ladda ner mallar från

 • http://www.nj.se/NJAB/NJ/Home.nsf/ByKey/Basnyckeltal?OpenDocument

 • Eller från kurs hemsida övningar

 • Ta fram ett företags BR och RR, fylla i siffrorna

 • Nyckeltal visas automatiskt i Excel blad

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


N sta f rberedda bmm kapital 5 6

Nästa: Förberedda BMM kapital 5-6.

Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se


 • Login