Kính chaøo quí thaày, coâ ñeán tham döï thao giaûng - PowerPoint PPT Presentation

Kính chaøo quí thaày, coâ ñeán tham döï thao giaûng
Download
1 / 19

  • 139 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kính chaøo quí thaày, coâ ñeán tham döï thao giaûng. Lôùp : Ñieän 10A ( BTVH-NGHEÀ) Ngaøy daïy : 15 / 12 / 2008/. CAÂU 1 : Coâng duïng cuûa maùy bieán aùp 1 pha:. A. Giaûm ñieän aùp. B. Taêng ñieän aùp. C. Thay ñoåi ñieän aùp. D. Thay ñoåi taàn soá doøng ñieän. .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kính chaøo quí thaày, coâ ñeán tham döï thao giaûng

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

Kính chaøo quí thaày, coâ ñeán tham döï thao giaûng

Lôùp: Ñieän 10A( BTVH-NGHEÀ)

Ngaøy daïy:15 / 12 / 2008/.


Ca u 1 co ng du ng cu a ma y bie n a p 1 pha

CAÂU 1: Coâng duïng cuûa maùy bieán aùp 1 pha:

A. Giaûm ñieän aùp.

B. Taêng ñieän aùp.

C. Thay ñoåi ñieän aùp.

D. Thay ñoåi taàn soá doøng ñieän.

CAÂU 2: Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy bieán aùp moät pha döïa treân:

A. Löïc huùt li taâm.

B. Löïc huùt tónh ñieän.

C. Hieän töôïng phoùng hoà quang ñieän.

D. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

 Cho bieát coâng thöùc quan heä giöõa soá voân vaø soá voøng trong maùy bieán aùp?

 Hieåu caùch söû duïng vaø laép ñaët maùy bieán aùp moät pha trong gia ñình.


S du ng va la p a t ma y bie n a p mo t pha

SÖÛ DUÏNG VAØLAÉP ÑAËT MAÙY BIEÁN AÙP MOÄT PHA

I. CAÙCH SÖÛ DUÏNG:

1. SÔ ÑOÀ.

a. Boä daây quaán beân trong.

b. Hình daùng beân ngoaøi.

2. NGUYEÂN LÍ.

II. VÒ TRÍ LAÉP ÑAËT:

SÔ ÑOÀ


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

220V.AC

110 V

110 V

0 V

220 V

220

160

K1

110

80

Staéc-te

S

10

7

Chuoâng

4

K2

2

V

Ñ.B

1

0


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

U1

U2

0 220V

Ñieän vaøo (AC.V)

Ñieän ra phuï taûi

110V

160V

Khoùa chuyeån K1

Voân keá

80 V

220V

10A-220V

Ñeøn baùo

V

4

7

Khoùa chuyeån K2

2

10

0


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

Nguyeân lyù ñieàu chænh maùy bieán aùp:

U1: Ñieän aùp cuoän sô caáp ( Voân ).

U2: Ñieän aùp cuoän thöù caáp ( Voân ).

N1: Soá voøng daây quaán cuoän sô caáp ( Voøng ).

N2: Soá voøng daây quaán cuoän thöù caáp ( Voøng ).


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

A O

Maùy Bieán AÙp

Taûi tieâu thuï

CB

C.D ñaûo


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

A O

Maùy Bieán AÙp

Taûi tieâu thuï

CB


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

Kw.h

Vò tí laép ñaët thöïc teá

CB

CD.Ñ

Maùy bieán aùp

1,5 meùt

Maët ñaát


Ca u 1 tho ng so na o sau a y quye t nh e n so vo n trong ma y bie n a p

Caâu 1: Thoâng soá naøo sau ñaây quyeát ñònh ñeán soá voân trong maùy bieán aùp:

Caâu 2: Treân thöïc teá, hieän nay ngöôøi ta söû duïng thieát bò ñieän naøo sau ñaây ñeå thay theá cho MBA:

A. Doøng ñieän chaïy trong boä daây quaán.

B. Taàn soá doøng ñieän.

C. Soá voøng daây quaán.

D. Coâng suaát cuûa phuï taûi.

A. Maùy ño cöôøng ñoä doøng ñieän.

B. Maùy ño coâng suaát.

C. Maùy ño taàn soá.

D. Maùy oån aùp.


To m la i

TOÙM LAÏI

 Naém vöõng caùch ñieàu chænh Maùy bieán aùp moät pha duøng trong gia ñình.

 Hieåu ñöôïc sô ñoà nguyeân lí vaø vò trí laép ñaët Maùy bieán aùp.

 Chuù yù daây pha khi laép ñaët.

Neáu ñieän aùp nguoàn suït xuoáng thaùi quaù maø ñieàu chænh khoùa K1 heát soá (soá 10) maø ñieän aùp U2 vaãn khoâng baèng Uñm (220V) thì phaûi giaûi quyeát nhö theá naøo?


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

A O

Maùy Bieán AÙp

Taûi tieâu thuï

CB

C.D ñaûo


K nh cha o qu tha y co e n tham d thao gia ng

Chaân thaønh caûm ôn quí thaày, coâ ñeán tham döï


  • Login