Konferencja 15 czerwca 2010 r
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Konferencja 15 czerwca 2010 r. PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa„

Download Presentation

Konferencja 15 czerwca 2010 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konferencja 15 czerwca 2010 r

Konferencja 15 czerwca 2010 r.

 • "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa„

 • Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość„


Ochrona w asno ci intelektualnej umo liwia globaln sprzeda innowacyjnych technologii read gene s a

Ochrona własności intelektualnej umożliwia globalną sprzedaż innowacyjnych technologii Read-Gene S.A.

Anna Szcześniak

Instytut Badań nad Demokracją

i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Warszawa, 15 czerwca 2010 r.


Read gene s a z siedzib w szczecinie

Read-Gene S.A. z siedzibą w Szczecinie

 • została zawiązana 30 sierpnia 2005 r.;

 • większość jej twórców i akcjonariuszy to utytułowani naukowcy pracujący na co dzień w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND) przy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;

 • prof. Jan Lubiński – Prezes Zarządu, twórca MCND.


Read gene

Read-Gene …

… to spółka innowacyjnych technologii dla komercjalizacji na szeroką skalę metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.


Przedmiot dzia alno ci

Przedmiot działalności:

 • Prowadzenie prac B+R nad wykorzystaniem informacji zawartych w genach, tworzenie na ich bazie produktów i usług oraz wprowadzanie ich na rynek krajowy i rynki międzynarodowe.

 • Przeprowadzanie badań klinicznych (określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania leku lub innej technologii medycznej).

 • Testy genetyczne i konsultacje genetyczne.


Przyczyny za o enia sp ki

Przyczyny założenia Spółki:

 • Rezultaty badań prowadzonych przez prof. Lubińskiego i jego zespół – dokonanie ważnych odkryć w zakresie wczesnego wykrywania najbardziej rozpowszechnionych form raka: piersi (BRCA1 i BRCA2) oraz jelita grubego (HNPCC).

 • Opublikowanie odkryć w piśmiennictwie międzynarodowym oraz dokonanie zgłoszeń patentowych.


Przyczyny za o enia sp ki c d

Przyczyny założenia Spółki c.d.:

 • Poszukiwanie przez naukowców praktycznego zastosowania rezultatów prowadzonych badań.

 • Niechęć Pomorskiej Akademii Medycznej do ponoszenia ryzyka związanego z wprowadzaniem na rynek międzynarodowy nowej technologii.

 • Negatywne doświadczenia wynikające z zaniedbania kwestii ochrony prawnej (opatentowania) jednego z dokonanych wcześniej odkryć i utraty potencjalnych korzyści.


Kluczowe czynniki dla dzia alno ci read gene

Kluczowe czynnikidla działalności Read-Gene:

realizacja prac badawczo-rozwojowych

+

ochrona własności intelektualnej


Istotny czynnik dla prowadzenia dzia alno ci komercyjnej

Istotny czynnik dla prowadzenia działalności komercyjnej:

Umowa pomiędzy PAM i Read-Gene:

PAM udzieliła Read-Gene wyłącznej licencji na komercjalizację poza Polską wszystkich technologii wytworzonych do czasu podpisania umowy, a także technologii, które zostaną wytworzone w przyszłości przez MCND i Zakład Genetyki i Patomorfologii (którym również kieruje prof. Lubiński).


Ochrona w asno ci intelektualnej wymaga

Ochrona własności intelektualnej wymaga:

 • poprawnego przygotowywania zgłoszeń patentowych;

 • wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach krajowych i zagranicznych dotyczących procedury patentowania, aby szybko i sprawnie poczynić właściwe kroki;

 • korzystania z profesjonalnego doradztwa rzeczników patentowych i współpracy z wyspecjalizowaną Kancelarią Rzeczników Patentowych;

 • funduszy na pokrycie kosztów.


Patenty i licencje obejmuj ce testy dna i preparaty chemoprewencyjne posiadane przez read gene

Patenty i licencje obejmujące testy DNA i preparaty chemoprewencyjne posiadane przez Read-Gene:

 • przyznanych 5 patentów zagranicznych (3),

 • licencje do przyznanych 6 polskich patentów,

 • 39 zgłoszeń polskich i międzynarodowych wniosków patentowych dla swoich odkryć w dziedzinie genetyki nowotworów (22).


Korzy ci stosowania ochrony w asno ci intelektualnej

Korzyści stosowania ochrony własności intelektualnej:

 • Przewaga konkurencyjna dzięki pozycji „monopolisty” na danym rynku (przynajmniej w czasie ochrony).

 • Szansa na uzyskiwanie wyższych dochodów ze sprzedaży produktów i usług.

 • Podstawa dla dostosowania warunków funkcjonowania firmy, aby móc wprowadzić na rynek nową usługę czy produkt (np. po zgłoszeniu kolejnych wniosków patentowych, utworzono własne pracowanie: chemiczną i diagnostyki biochemicznej).


Korzy ci stosowania ochrony w asno ci intelektualnej c d

Korzyści stosowania ochrony własności intelektualnej c.d.:

 • Większe zaufanie ze strony klientów, partnerów oraz inwestorów, dla których chroniony produkt jest więcej wart → zwiększenie efektywności wdrażania strategii rozwoju firmy.

 • Budowanie wizerunku Read-Gene, jako przedsiębiorstwa innowacyjnego, a także istotnego uczestnika rynków, na których działa.

 • Otwieranie pól do kolejnych odkryć poprzez studiowanie i zgłębianie zagadnień obejmowanych przez dany patent, ulepszania opatentowanej technologii → otwieranie nowych możliwości rozwoju globalnego.

 • Stworzenie zespołu oddanych specjalistów o unikalnym potencjale intelektualnym.


Sukcesy

Sukcesy:

 • Wprowadzenie Spółki na NewConnect (rekordowe kursy akcji), 12.02.2009.

 • Rozpoczęcie sprzedaży produktów i usług w kraju i zagranicą.

 • Uzyskanie dofinansowania projektu pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych” ze środkówProgramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.2. Kwota wsparcia: 4.650.000 zł, 31.08.2009.

 • Zwiększenie wartości Spółki - w połowie 2008 r. Read-Gene S.A. wyceniono na 35 mln zł.


Perspektywy na przysz o

Perspektywy na przyszłość:

 • Przeniesienie działalności do własnego ośrodka badawczo-rozwojowego (z przychodniami i laboratorium) 2010/2011.

 • Uruchomienie sprzedaży nowego produktu na świecie, przy pomyślnym zakończeniu badań klinicznych nad suplementami diety.

 • Wytworzenie nowych produktów opartych o własne patenty może przynieść Spółce wielomilionowe zyski w ciągu najbliższych kilku lat.

 • Do firmy może wpłynąć 25 mln USD zysku rocznie, jeśli uda się dotrzeć zaledwie do 1 mln potencjalnych klientów.


W perspektywie 5 10 lat read gene s a

W perspektywie 5-10 latRead-Gene S.A. …

 • ma być światowym liderem w obszarze chemoprewencji;

 • ma należeć do międzynarodowej czołówki firm specjalizujących się w innowacyjnej onkologii i genetyce;

 • ma uzyskiwać około 17,5 mln zł dochodu rocznie (przy założeniu wprowadzenia na rynek preparatów z grupy chemoprewencyjnych).


Konferencja 15 czerwca 2010 r

Więcej informacji o projekcie uzyskacie Państwo na stronie projektu: http://ip-conference.pl/Dziękuję za uwagę

Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość„


 • Login