Agencje zatrudnienia
Download
1 / 27

AGENCJE ZATRUDNIENIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

AGENCJE ZATRUDNIENIA. Regulacje prawne dotyczące ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia Olsztyn 2009. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AGENCJE ZATRUDNIENIA' - ashton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agencje zatrudnienia

AGENCJE ZATRUDNIENIA

Regulacje prawne dotyczące ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia

Olsztyn 2009


Wykaz akt w prawnych
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26.01.2009 r. w sprawie Agencji Zatrudnienia ( Dz. U. Nr 17 poz. 91.);

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);

  5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm).


Agencje zatrudnienia podstawy prawne
AGENCJE ZATRUDNIENIA – PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami)

„ Rozdział 6”

Art. 18-19 k

„ Rozdział 16”

Art. 85

„ Rozdział 20”

Art.. 121


Agencje zatrudnienia1
Agencje Zatrudnienia

Agencjami Zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru

podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest 41 podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – stan na dzień 08.04.2009 r.


Nowelizacja ustawy c d
Nowelizacja ustawy c.d

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, działając z upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

 • prowadzi rejestr agencji zatrudnienia,

 • wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,

 • wydaje decyzje w sprawie odmowy wpisania do rejestru agencji zatrudnienia,

 • wydaje decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia,

 • przekazuje Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej zbiorcze informacje o działalności agencji zatrudnienia,

 • prowadzi kontrolę agencji zatrudnienia.


Zasady ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia wynikające z nowelizacji ustawy

Od 01.02.2009 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 415 ze zm.)

Wszystkie podmioty posiadające w dniu wejścia w życie ustawy status agencji zatrudnienia , potwierdzony wydanymi certyfikatami wstępnymi lub certyfikatami, z mocy prawa otrzymały status agencji zatrudnienia w rozumieniu niniejszej ustawy. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał ponownego wpisu podmiotów do KRAZ na nowych zasadach oraz dokonał wymiany certyfikatów na nowe.


G wne obszary zmian
Główne obszary zmian: agencji zatrudnienia wynikające z nowelizacji ustawy

 • ułatwienie procedury ubiegania się o wpis oraz działania agencji zatrudnienia;

 • poprawa zarządzania rejestrem agencji zatrudnienia;

 • sprawdzanie faktów oraz kontrola;

 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy


Zmiany dotycz ce dzia alno ci agencji zatrudnienia oraz ubiegania si o wpis
Zmiany dotyczące działalności Agencji Zatrudnienia oraz ubiegania się o wpis

 • zmodyfikowano usługę pośrednictwa pracy ( nie jest ona ograniczona tylko do obywateli polskich) oraz rozbudowano usługę poradnictwa zawodowego( organizowanie grupowych porad i zajęć aktywizujących bezrobotnych i poszukujących pracy) .

  Jedna agencja zatrudnienia może świadczyć jedną, kilka lub wszystkie usługi;

  2. wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ( we wniosku nastąpiła niewielka zmiana – dodano rubrykę, w której należy zaznaczyć ewentualnych wspólników oraz adres zamieszkania osoby fizycznej i adres poczty elektronicznej);

 • do składanego wniosku należy dołączyć oświadczenia dla podmiotu ubiegającego się o wpis do KRAZ oraz potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 200 zł. za wydanie certyfikatu (zmiana numeru konta, na które należy przekazywać opłatę).

 • przed dokonaniem wpisu, marszałek województwa może:

 • dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu,

 • wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających dane, zawarte we wniosku oraz poświadczające spełnianie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.


Zmiany w przepisach c d
Zmiany w przepisach c.d. ubiegania się o wpis

 • zrezygnowano z wydawania wstępnego zezwolenia na okres roku, tj. certyfikatu wstępnego. Wydawany jest jeden certyfikat (bezterminowy) na wszystkie rodzaje działalności;

 • zniesiono wymóg uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia dla przedsiębiorców z UE świadczących usługi agencji zatrudnienia na terytorium RP;

 • zwolnienie z obowiązku opłaty skarbowej w wys. 17 zł.. Wyjątek stanowi przypadek wykreślenia podmiotu z rejestru, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Tu pozostaje opłata za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.;

 • wprowadzono obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem w terminie 14 dni od ich powstania;

 • wprowadzono obowiązek sprawowania przez marszałka województwa kontroli przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia;

 • zniesiono obowiązek zwrotu certyfikatów po wykreśleniu z KRAZ;

 • zmodyfikowano wzór formularza sprawozdawczego dla agencji zatrudnienia;


Zmiany w przepisach c d1
Zmiany w przepisach c.d. ubiegania się o wpis

Trwają prace nad możliwością składania

przez agencje zatrudnienia sprawozdań

rocznych za pośrednictwem aplikacji KRAZ;

W tym celu każda z agencji zatrudnienia otrzyma

własny login i hasło dostępu do swojego „konta”

w KRAZ.


Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia
WARUNKI PROWADZENIA AGENCJI ZATRUDNIENIA ubiegania się o wpis

Podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki:

 • nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek, na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;

 • być nie karanym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 ustawy;

 • być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;


C.D. ubiegania się o wpis

4. posiadać lokal przeznaczony na biuro

agencji zatrudnienia zapewniający

poufność prowadzonych rozmów;

5. posiadać wyposażenie w podstawowy

sprzęt techniczny umożliwiający

prowadzenie agencji zatrudnienia;


C.D. ubiegania się o wpis

Dla osób korzystających z usług w zakresie:

 • doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego- zapewnić osoby z wykształceniem wyższym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego albo osoby z wykształceniem wyższym, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia;

 • pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej- zapewnić osoby z wykształceniem co najmniej średnim;


Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia1
Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia: ubiegania się o wpis

 • agencja zatrudnienia musi przetwarzać dane osobowezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

 • agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

 • agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem, w terminie 14 dni od ich powstania oraz o zaprzestaniu działalności;


C.D. ubiegania się o wpis

 • agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni ( zmodyfikowany formularz określony w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r.);

 • w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest zobowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „ oferty pracy tymczasowej”;

 • przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w art.. 18 c ust. 1 pkt 4, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej na terytorium RP składa marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie zawierające: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę, przybliżone miejsce oraz termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium RP;


Odpowiedzialno za wykroczenia
Odpowiedzialność za wykroczenia ubiegania się o wpis

 • Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

 • Kto prowadząc agencję zatrudnienia, pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub której udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe opłaty niż wymienione w art.. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

 • Tej samej karze podlega, ktoś kto prowadząc agencję zatrudnienia, nie przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub ze względu na przynależność związkową.


Odpowiedzialno za wykroczenia c d
Odpowiedzialność za wykroczenia c.d. ubiegania się o wpis

4.kto prowadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę, o której mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 1 lit.f, nie zawiera z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych umowy, o której mowa w art.. 85 ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż 4 000 zł.


Dzia ania wup 2008
DZIAŁANIA WUP 2008 ubiegania się o wpis

 • wysłano do agencji pismo przypominające o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z działalności;

 • skierowano pismo-ponaglenie do agencji , które nie złożyły w terminie, t. j. do 31 stycznia 2008 r. sprawozdania za rok 2008;


Dzia ania wup 2008 c d
DZIAŁANIA WUP 2008 c.d. ubiegania się o wpis

 • Wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 4 agencji, w sprawie wykreślenia z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, z powodu: nie wykazania działalności za rok 2007;

 • Wydano 7 decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia agencji zatrudnienia z KRAZ, w tym: 25 decyzji, z urzędu, 3 decyzje , na wniosek podmiotu;


Dzia ania wup c d
Działania WUP c.d. ubiegania się o wpis

 • Rozpatrzono 13 wniosków podmiotów ubiegających się o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia i dokonano wpisu do KRAZ, wydano 28 certyfikatów wstępnych,

 • Przyjęto i rozpatrzono 5 wniosków agencji zatrudnienia, ubiegających się o certyfikaty bezterminowe. Przygotowano i przekazano zainteresowanym 13 certyfikatów bezterminowych,

 • Na wniosek Agencji Zatrudnienia przekazano do innych WUP dokumentację agencji, które zmieniły siedzibę działalności;


Statystyka 2007 2008
STATYSTYKA 2007/2008 ubiegania się o wpis

Agencje pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 • Liczba osób, które zostały wpisane do prowadzonej przez agencje ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej-

  2007 - 7554; 2008 –7727 (+173)

 • Liczba osób, które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem agencji-

  2007 – 780; 2008 – 1188 (+ 408)

  3. Liczba pozyskanych miejsc pracy-

  2007 – 1267; 2008 – 1065 (- 202)


Statystyka c d
STATYSTYKA C.D. ubiegania się o wpis

Agencje pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą

1.Liczba osób skierowanych do pracy za granicą-

2007-445; 2008 –674 ( + 229)


Statystyka c d1
STATYSTYKA C.D. ubiegania się o wpis

Agencje doradztwa personalnego

 • Liczba pracodawców, korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia-

  2007- 952; 2008 – 991(+39)

  2.Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie

  wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na

  określone stanowiska pracy-

  2007- 75; 2008 – 98 (+23)

 • Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji

  kandydatów pod względem pod względem oczekiwanych kwalifikacji-

  2007- 73; 2008 – 62 (-11)


Statystyka c d2
STATYSTYKA C.D. ubiegania się o wpis

Agencja poradnictwa zawodowego

1.Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia-

2007- 3149; 2008 – 2568(+581)

2. Liczba osób korzystających z informacji zawodowych-

2007- 944; 2008 – 1067 (+123)

3. Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze

kandydatów do pracy-

2007-36; 2008 – 142(+106)


Statystyka c d3
STATYSTYKA C.D. ubiegania się o wpis

Agencja pracy tymczasowej

 • Liczba osób skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej-

  2007- 464; 2008 - 1185(+721)

 • Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji –

  2007 – 19; 2008 – 16(-3)


DZIĘKUJEMY ZA ubiegania się o wpis

UWAGĘ!


ad