slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Плащания за екосистеми ползи от горите

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Плащания за екосистеми ползи от горите - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Плащания за екосистеми ползи от горите. д-р инж. Ценко Ценов Изпълнителна агенция по горите Доц. Невена Шулева Лесотехнически Университет. КРЪГЛА МАСА Екосистемни услуги – оценка и картиране 29.08.2014 г. Закон за горите (2011 г.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Плащания за екосистеми ползи от горите' - asher-mccormick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Плащания за екосистеми ползи от горите

д-р инж. Ценко Ценов

Изпълнителна агенция по горите

Доц. Невена Шулева

Лесотехнически Университет

КРЪГЛА МАСА

Екосистемни услуги – оценка и картиране

29.08.2014 г.

slide2
Закон за горите (2011 г.)

Глава седемнадесетаОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 • Въвежда понятието Обществени екосистемни ползи (ОЕП) от горските територии:
 • Определя типовете ОЕП от горските територии:

1. защита срещу ерозия на почвата от лавини и наводнения;

2. обезпечаване на количеството и качеството на водата;

3. поддържане на биологичното разнообразие;

4. екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат;

5. осигуряване на условия за рекреация и туризъм;

6. поддържане на традиционния ландшафт;

7. защита на природното и културното наследство;

8. защита на инфраструктурни обекти и съоръжения;

9. забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата.

slide3
Закон за горите (2011 г.)
 • Определя случаите, в които и лицата, които заплащат в общината, обезщетение за съответните ОЕП - когато ОЕП благоприятстват извършването на стопанска дейност;
 • Конкретизира ролята на областните планове за развитие на ГТ, като инструмент за определяне на:

1. горските територии и зоните извън тях, в които ползването на ОЕП е възмездно;

2. видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за ОЕП.

slide4
Закон за горите (2011 г.)
 • Определя реда за събиране и разпределяне на постъпилите средства от обезщетения за ОЕП;
 • Определя лицата и условията за получаване обезщетения за ОЕП:
 • собствениците на горски територии,
 • държавните горски стопанства;
 • държавните ловни стопанства.
 • Определя целите за които могат да се разходват средствата, събрани от ОЕП;
249 8
Наредба за определяне на обезщетението за обществени екосистемни ползи от горските територии(съгласно чл. 249, ал. 8 от ЗГ)

Със заповед на Изпълнителния директор на ИАГ № 417/04.06.2014 г. създадена работна група (РГ) за разработване на наредбата;

РГ включва представители на:

 • Изпълнителна агенция по горите;
 • Лесотехническия университет;
 • Неправителствени организации;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на околната среда и водите
slide6
Проект на съдържание на наредбата

Наредбата има за цел да определи условията и реда за:

 • определяне на обезщетението от ОЕП от горски територии;
 • определяне реда за неговото заплащане;
 • ред и начин за разпределяне на средствата от ОЕП;
 • Условията при които ОЕП са възмездни;
slide7
Проект на съдържание на наредбата
 • Ред за определя на горските територии и зоните извън тях, които предоставят ОЕП (картиране на ОЕП);
  • Реда за определяне на реално ползваните ОЕП;
 • Ред и методика/и за остойностяване на ОЕП;
 • Условия и ред за заплащане на обезщетенията;
  • Период на ограниченията и период за неговото възмездяване;
  • Ред и начин за разпределяне на приходите / средствата от ОЕП;
  • Ред за прилагане на обезщетенията при едно ограничение и наличие на много потребители;
  • Ред за прилагане на обезщетенията за осигуряване на няколко ОЕП от една територия
  • Ред за прилагане на обезщетенията в случай на природни бедствия и природни нарушения
  • Доброволни плащания????
  • Ограничения, наложени от други доброволно поети ангажименти не възпрепятстват плащанията на обезщетения за ОЕП.
  • Типове ограничения, който налагат плащания за ОЕП;
cc ware
ПРОЕКТ„СМЕКЧАВАНЕ УЯЗВИМОСТТА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ”, CC-WARE
 • Финансиран по Оперативна програма „“Югоизточна Европа“
 • Възложено е на работен колектив от ЛТУ да разработи методика за Остойностяване на екосистемната услуга “доставяне на чиста питейна вода”
 • Два пробни региона