It can help you
Download
1 / 63

Mapa - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

It can help you. Mapa. Anglické gramatiky. SLOVESA. Plnovýznamová slovesa Přítomný čas prostý Použití: Popis činností, které se dějí opakovaně či pravidelně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mapa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


It can help you

Mapa

Anglické gramatiky


SLOVESA


 • Plnovýznamová slovesa Přítomný čas prostý

 • Použití: Popis činností, které se dějí opakovaně či pravidelně.

 • Struktura: 3.os.j.č. má koncovku – s ; v otázce používáme pomocné sloveso do/does, v záporu don‘t/doesn‘t.

 • I work from 9 to 5.

 • He plays football every Saturday.

 • How often do you go to the cinema.

 • She does not (doesn‘t) like milk.


 • Přítomný čas průběhový

 • Použití: Popis činnosti, které probíhají právě teď nebo budou probíhat v blízké budocnousti.

 • Struktura: Pomocné sloveso be+sloveso s – ing. Otázky a zápor tvoříme pomocným slovesem.

 • She is (she‘s) writing an email.

 • What are you doing ?

 • We are not (aren‘t) sleeping now.


 • Budoucí čas prostý

 • Použití: Předpověď události, které se asi stanou, často se používá,když mluvíme o nějakých náhlých rozhodnutích.

 • I will (I‘ll) help you.

 • When will you finish your work.

 • The shops will not (won‘t) be open tomorrow.


 • Budoucí čas průbehový

 • I will (I‘ll) be working in Dublin this time next month.


 • Budoucí čas, be going to‘

 • Použití: Popis událostí, které plánujeme do budoucna, předpověď něčeho, co se pravděpodobně stane.

 • Struktura: am/are/is going to + plnovýznamové sloveso.

 • Look at clouds! It is (it‘s) going to rain.

 • What are you going to do when you finish your studies?

 • I am (I‘m) not going to work at the weekend again!


 • Předpřítomný čas prostý

 • Použití: Když mluvíme o svých zkušenostech (neříkáme kdy se to stalo, ale že se to stalo), o něčem, co začalo v minulosti a dosud to trvá. Je to spojnice minulosti a přítomnosti. Struktura: Pomocné sloveso have/has + příčestí minulé (3. tvar slovesa).

 • I have (I‘ve) eaten snails.

 • How long has she known Jim?

 • I have not (haven‘t) done my homework.


 • Předpřítomný čas průběhový

 • Použití: Obdobné jako u předpřítomného času prostého, jen popisuje probíhající činnosti. Struktura: have/has + been + sloveso s – ing

 • I have (I‘ve) been working in this company for 6 years.

 • Has she been driving my car again?

 • They have not (haven‘t) been watching the news in Japanese.


 • Předbudoucí čas prostý a průběhový

 • Použití: Popis událostí či činností, které se stanou v budoucnu do určité doby. Struktura: will + have + příčestí minulé (3.tvar slovesa)/sloveso s – ing.

 • In May, we will have been married for twenty – five years, darling!

 • Buy the time we arrive, the bend will are ready have been playing for one hour.


 • Předminulý čas prostý a průbehový

 • Použití: Když chceme zdůraznit, že se něco v minulosti stalo před něčím jiným v minulosti. Struktura: had+ příčestí minulé (3.tvar slovesa ) / had + been + sloveso s – ing.

 • After i had (I‘d) been searching for a new job for a year was happy to get a job as a cleaner.

 • I didn‘t watch the film because i had already seen it.


MODÁLNÍ SLOVESA


 • Modální slovesa nepoužívají ke tvoření otázky a záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).


 • Can/could (moci, uměti)

 • I cannot (can‘t) speak Japanese.

 • Can I go home?

 • I could read when I was three.


 • Must (muset, v záporu nesmět)

 • I must work hard.

 • You must not (mustn‘t) do that! Ale

 • You don‘t have / need to do that.

 • Must I do that?


 • Should/ought to(mělo by se)

 • I should (ought) call him.

 • You should not (shouldn‘t). Talk to your boss like that.

 • Should I write an e-mail to them?


 • May (smět)

 • You may go home.

 • May I borrow your pen?

 • You may not watch TV tonight.


 • Will (budoucí čas, žádosti)

 • Will you help me, please?


 • Would (podmiňovací způsob, zdvořilé žádosti)

 • Would you help me, please?

 • I would not (wouldn‘t) do that.


POMOCNÁ SLOVESA


 • Pomocná slovesa používáme ke tvorbě otázek a záporu u plnovýznamových sloves či při tvorbě některých časů.

 • Do(does)/did-tvoření otázek a záporu v přítomném a minulém času prostém.

 • Do you speak English?

 • He didn‘t come.


 • Be(am,are,is,was,were,been) – Tvoření průběhového času.

 • I am sitting.

 • She was sleeping.

 • How long have you been working here?

 • This time next month, I‘ll have been working in Australia for 5 years.


 • Have(has)/Had

 • Tvoření předpřítomného, předminulého a předbudoucího času.

 • I haven‘t seen you four ages!

 • He had already eaten dinner by the time she arrived.


ČASOVÁ OSA


Anglický slovosled

Oznamovací věta


PODSTATNÁ JMÉNA


 • Použití podstatných jmen je mnohem jednodušší než v češtině, protože je nemusíme skloňovat

  Množné číslo

  Přidáme koncovku –s pozor na některé změny v pravopise.

  Book-Books, Lady-Ladies(slova konci na Y ), box-boxes(slova končí na –CH, - SH, - SS, - O a X)

  Některá nepravidelná podstatná jména: man-men, child-children, sheep-sheep.


 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

  Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, můžeme je počítat

  používají se s nimi určitý a neurčitý člen: book, car, table, dog, tree, woman, house…

  Nepočitatelná podstatná jména nemají množné číslo, nedají se počítat a nemůžeme s nimi použít neurčitý člen. Většinou jde o abstraktní pojmy, materiály, tekutiny, některá jídla: work, money, tea, meat, paper.


PŘÍDAVNÁ JMÉNA


 • Stupňování přídavných jmen

  Jednoslabičná přidavná jména:

  Cold-colder-the coldest

  Nice-nicer-the nicest

  (krátká přídavná jména jejichž poslední 3 písmena jsou souhláska-samohláska-souhláska)

  Dvouslabičná přídavná jména

  Happy-happier-the happiest(příd.jm. končí na –Y)

  Handsome-more handsome-the most handsome

  Víceslabičná přídavná jména

  Beatiful-more beautiful-the most beautiful

  Výjimky:

  Good-better-the best

  Bad-worse-the worst


OPSASHCOMPořádí přídavných jmen

A beautiful big 19th century rectangular dark brown French wooden table


ZÁJMENA


 • Osobní Zájmena (1.pád)

  I (já)

  You (ty)

  He (on)

  She (ona)

  It (ono)

  We (my)

  You (vy)

  They (oni,ony,ona)


 • Osobní Zájmena(Ostatní pády )

  Me (mě, mně, mnou )

  You ( tebe, tobě, tebou )

  Him ( jeho, jemu, ním, něm )

  Her ( ji, jí, ní )

  It ( ho,něm, ním )

  Us ( nás, nám, námi )

  You ( vás, vám, vámi )

  Them (nich, jim, je, nimi, nich )


 • Přivlastňovací zájmena

  My ( můj, moje )

  Your ( tvůj, tvoje )

  His ( jeho )

  Her ( její )

  Its ( jeho )

  Our ( náš, naše )

  Your ( váš, vaše )

  Their ( jejich )


 • Přivlastňovací zájmena stojící samostatně ve větě

  Mine ( můj, moje )

  Your ( tvůj, tvoje )

  His ( jeho )

  Hers ( její )

  Ours ( náš, naše )

  Yours ( váš , vaše )

  Theirs ( jejich )


 • Vztažná zájmena se, si, sobě

  Myself

  Yourself

  Himself

  Herself

  Itself

  Ourselves

  Yourselves

  Themselves


ČÍSLOVKY


 • One - First

 • Two - Second

 • Three - Third

 • Four - Fourth

 • Five - Fifth

 • Six - Sixth

 • Seven - Seventh

 • Eight - Eighth

 • Nine - Ninth

 • Ten - Tenth


11) Eleven - Eleventh

12) Twelve – Twelfth

13) Thirteen – Thirteenth

14) Fourteen – Fourteenth

15) Fifteen – Fifteenth

16) Sixteen – Sixteenth

17) Seventeen – Seventeenth

18) Eighteen – Eighteenth

19) Nineteen – Nineteenth

20) Twenty - Twentieth


30) Thirty – Thirtieth

40) Forty – Fortieth

50) Fifty – Fiftieth

60) Sixty – Sixtieth

70) Seventy – Seventieth

80) Eighty – Eightieth

90) Ninety – Ninetieth

100) A Hundred – Hundredth

1000) A Thousand – Thousandth

1000000) A Million - Millionth


PŘEDLOŽKY


Předložky místní

NAD - Above


Pod - Under


Vedle – Next to


Uvnitř - In


Na - On


Skrz - Through


Přes - over


U (řeky) - by


Vepředu – in front of


Vzadu - behind


Naproti - opposite


PŘEDLOŽKY ČASOVÉ


IN – části dne ( in the morning ), roky, měsíce, roční období, za jakou dobu ( in 5 minutes – za 5 minut )

ON – dny v týdnu, datum

AT – přesný čas ( at lunchtime, at Christmas, at night )

FOR – po nějakou dobu ( for 2 weeks, for a long time )

FROM…TO – od…do


ČLENY


 • Neurčitý člen ( indefinite article ) a/an

  Když hovoříme o něčem poprvé, všeobecně. Používá se pouze v jednotném čísle počitatelných podstatných jmen. ,,A“se používá, když po něm následuje slovo, které se vyslovuje se souhláskou na začátku ( a dog, a big dog ). ,,AN“ se používá se slovy začínajícími na samohlásku, opět jde o výslovnost ( an apple, an honest man ). Používáme jej např. s povoláními a některými výrazy vyjadřujícími množství ( a few, a little… ).


 • Určitý člen (definite article ) the:

  Když mluvíme o něčem určitém nebo jedinečném. Používá se v jednotném i množném čísle všech podstatných jmen. Používáme jej např. u 3. stupně přídavných jmen, se jmény řek, moří a oceánů, s názvy států, které obsahují všeobecné podstatné jméno (republic, state, kingdom…).


 • Žádný člen ( zero article ):

  Bez členu používáme např. názvy dnů, měsíců, hor, většiny zemí, kontinentů, měst, řečí, jídel ( breakfast, lunch, dinner ) a se spojeními at work, in bed, at night…


PŘÍSLOVCE


Většina příslovci se tvoří přidáním koncovky– ly k přídavným jménům:

sudden – suddnely

certain – certainly

bad – badly

Vyjímky:

good – well

fast – fast

hard – hard.


ad
 • Login