Pengantar fiqh islam
Download
1 / 13

PENGANTAR FIQH ISLAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

PENGANTAR FIQH ISLAM. PERKEMBANGAN FIQH MENGIKUT URUTAN ZAMAN PERTAMA : Perkembangan Fiqh di zaman Nabi S.A.W. PERINGKAT PERTAMA ( ZAMAN NABI S.A.W). - Zaman fiqh paling penting kerana Syariat Islam tamat dengan sempurnanya pada zaman ini .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENGANTAR FIQH ISLAM' - ashanti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pengantar fiqh islam

PENGANTAR FIQH ISLAM

PERKEMBANGAN FIQH MENGIKUT URUTAN ZAMAN

PERTAMA :

PerkembanganFiqhdizamanNabi S.A.W


Peringkat pertama zaman nabi s a w
PERINGKAT PERTAMA (ZAMAN NABI S.A.W)

 • - Zamanfiqh paling pentingkeranaSyariat Islam tamatdengansempurnanyapadazamanini .

 • -Merupakanasaskepadafiqhsepanjangzaman.

 • -FiqhpadazamaninimerupakanFIQH AL WAHYI sahaja,yangmanaditurunkankeatasNabidalambentuklafazdanmaknanya( alQuran ) ataudalambentukmaknanyasahajaiaitu (al Sunnah).

 • -SumberhukumSyara’ padazamantersebuthanyalahwahyu Allah sahaja,adapunijtihadnabidansahabatnyakesemuanyaadalahmerujukkepadawahyusebagaikatapemutus.


Pembinaan hukum di makkah
PEMBINAAN HUKUM DI MAKKAH

 • Selama 13 tahunRasulullahberdakwahdiMakkahsejakBagindadilantiksebagaiRasuldansebelumBagindaberhijrahkeMadinah .

 • Wahyupadamasatersebutditumpukanpadapersoalanaqidah.

 • AqidahperludibersihkandaripadasebarangkebatilandanpencemarandanperluberteraskankepadakepercayaandankeimanankepadaAllah,Rasul-Nyadanhariakhirat.


Perundangan selepas hijrah
PERUNDANGAN SELEPAS HIJRAH

 • Allah TaalamengizinkanNabi S.A.W berhijrahkeMadinahuntukmenjalankantugasdankerja-kerjadakwahseterusnyamenjadikanMadinahsebagaipusatpusatpemerintahansertanegara Islam yang pertamadalamdunia.

 • Pembinaanhukumketikaitumemberipenumpuankepadaaspek-aspekamalisamadaberkaitankehidupanindividusertakehidupanmasyarakat.

 • Diperundangkanhukumhakamsepertiibadat,jihad,sistemkekeluargaan,jenayah ,muamalatserta lain-lain lagi.


Cara cara pembinaan hukum
CARA-CARA PEMBINAAN HUKUM

 • Pertama :Berlakuperistiwa-peristiwa yang memerlukanhukumdariSyara’ atauorang-orang Islam berhadapandenganbeberapaperkaramenuntutmerekabertanyakepadaNabi.

 • Dalamkeadaanini,Rasulullahmenungguwahyudaripada Allah Taalabagimenjawabpersoalantersebut.

 • Contohnya :

  وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

  ( al Baqarahayat 221)

  Sebabpenurunanayatinikeranaterdpatsalahseorang Muslim bercita-citahendakberkahwindenganperempuanMusyrikahjikamendapatpersetujuanRasulullah.


 • Menjawabpersoalan :

  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

  ( al Baqarah : 222)

  Terjemahan :

  “Merekabertanyakepadamutentanghaidh. Katakanlah: "Haidhituadalahsuatukotoran". Olehsebabituhendaklahkamumenjauhkandiridariwanitadiwaktuhaidh; danjanganlahkamumendekatimereka, sebelummerekasuci . Apabilamerekatelahsuci, makacampurilahmerekaituditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang bertaubatdanmenyukaiorang-orang yang mensucikandiri."


 • Kedua :

 • KedatanganbeberapahukumtanpadidahulukandengansebarangsoalandanperistiwatertentutetapiSyara’ berpendapatbahawasudahtibamasanyauntukdiperundangkanhukum-hukuminibagikeperluanmasyarakat.

 • Diantarahukum-hukumjenisiniialahkonsepSyuradalampemerintahan,kadarzakat,perinciankebanyakanhukunkeluargadansebagainya.


Keistimewaan pembinaan hukum pada zaman nabi s a w
KEISTIMEWAAN PEMBINAAN HUKUM PADA ZAMAN NABI S.A.W

 • i- Tadarruj ( beransur-ansur )

 • -al Quran tidaklahmenurunkanhukum-hukumnyasekaligussebaliknyahukumSyariatituturunbagimenjawabsoalanataumenyatakanhukumkepadasesuatuperisitiwa yang berlaku.

 • - Jugaiaturun yang manamenurutpertimbanganSyara’ bahawasudahtibamasanyadiperundangdandilaksanakan.

 • -Hikmahbagipembinaanhukuminimenjadikanmanusialebihringandanmudahuntukmemahamidanmengamalkanhukumtersebut.


 • ii- Mengangkatkesulitan

  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

  Terjemahan : Allah menghendakikamuberolehkemudahandanDiatidakmenghendakikamumenanggumgkesukaran

  ( al Baqarah : 185)

  Mengangkatkesulitanmerupakansatuprinsip yang diputuskandalamSyariat Islam. Contohadalah :

  a- Sakit,musafir,paksaan,tersakahdanterlupaadalahdiangkatsebagaiuzursyarie yang membolehkankeringananhukumataurukhsah.

  b- SedikitbebanandalamSyariat. Iatidakmendatangkanbebanandankesulitandalammenjalankanibadatkepada Allah Taala. Taklifkepadamanusiasekadar yang semestidanmampudilakukanolehmanusia.


 • iii- Nasakh

 • -Iabermaksuddiangkathukum yang terdahuludandigantikandenganhukum yang baru.

 • -NasakhdalamperundangnIslanhanyaberlakupadazamanNabisahaja.

 • Tujuannyaialahbagimenjagakepentinganumatmanusiadanmengangkat yang sulitataumenyusahkandarimukallaf .

 • Contohnya :

 • Iddahperempuan yang kematiansuamipadamulanyasatutahun .


وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

( al Baqarahayat 240 )

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang akanmeninggalduniadiantarakamudanmeninggalkanisteri, hendaklahberwasiatuntukisteri-isterinya, (yaitu) diberinafkahhinggasetahunlamanyadantidakdisuruhpindah (darirumahnya). Akantetapijikamerekapindah (sendiri), makatidakadadosabagimu (waliatauwarisdari yang meninggal) membiarkanmerekaberbuat yang ma'rufterhadapdirimereka. Dan Allah Maha Perkasa lagiMahaBijaksana."

ٌ


Ayat مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌinidinasakhkansatutahunberiddahdigantikandengan 4 bulan 10 harisahaja .

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير

Terjemahan :

“Orang-orang yang meninggalduniadiantaramudenganmeninggalkanisteri-isteri (hendaklahparaisteriitu) menangguhkandirinya (ber'iddah) empatbulansepuluhhari. Kemudianapabilatelahhabis 'iddahnya, makatiadadosabagimu (parawali) membiarkanmerekaberbuatterhadapdirimerekamenurut yang patut. Allah mengetahuiapa yang kamuperbuat."


Kesimpulan
KESIMPULAN مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

1- AsaskepadafiqhpadazamanNabi SAW adalahfiqh al Wahyi ( al Quran ).

2- Ijtihad yang dilakukannabi SAW danparasahabatdalambeberapapersoalanhukum yang tidakkedapatannasakhirnyamerujukkepadawahyu.

3- TidakadakhilafdikalanganNabi SAW.


ad