PENGANTAR FIQH ISLAM - PowerPoint PPT Presentation

Pengantar fiqh islam
Download
1 / 13

 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PENGANTAR FIQH ISLAM. PERKEMBANGAN FIQH MENGIKUT URUTAN ZAMAN PERTAMA : Perkembangan Fiqh di zaman Nabi S.A.W. PERINGKAT PERTAMA ( ZAMAN NABI S.A.W). - Zaman fiqh paling penting kerana Syariat Islam tamat dengan sempurnanya pada zaman ini .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PENGANTAR FIQH ISLAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pengantar fiqh islam

PENGANTAR FIQH ISLAM

PERKEMBANGAN FIQH MENGIKUT URUTAN ZAMAN

PERTAMA :

PerkembanganFiqhdizamanNabi S.A.W


Peringkat pertama zaman nabi s a w

PERINGKAT PERTAMA (ZAMAN NABI S.A.W)

 • - Zamanfiqh paling pentingkeranaSyariat Islam tamatdengansempurnanyapadazamanini .

 • -Merupakanasaskepadafiqhsepanjangzaman.

 • -FiqhpadazamaninimerupakanFIQH AL WAHYI sahaja,yangmanaditurunkankeatasNabidalambentuklafazdanmaknanya( alQuran ) ataudalambentukmaknanyasahajaiaitu (al Sunnah).

 • -SumberhukumSyara’ padazamantersebuthanyalahwahyu Allah sahaja,adapunijtihadnabidansahabatnyakesemuanyaadalahmerujukkepadawahyusebagaikatapemutus.


Pembinaan hukum di makkah

PEMBINAAN HUKUM DI MAKKAH

 • Selama 13 tahunRasulullahberdakwahdiMakkahsejakBagindadilantiksebagaiRasuldansebelumBagindaberhijrahkeMadinah .

 • Wahyupadamasatersebutditumpukanpadapersoalanaqidah.

 • AqidahperludibersihkandaripadasebarangkebatilandanpencemarandanperluberteraskankepadakepercayaandankeimanankepadaAllah,Rasul-Nyadanhariakhirat.


Perundangan selepas hijrah

PERUNDANGAN SELEPAS HIJRAH

 • Allah TaalamengizinkanNabi S.A.W berhijrahkeMadinahuntukmenjalankantugasdankerja-kerjadakwahseterusnyamenjadikanMadinahsebagaipusatpusatpemerintahansertanegara Islam yang pertamadalamdunia.

 • Pembinaanhukumketikaitumemberipenumpuankepadaaspek-aspekamalisamadaberkaitankehidupanindividusertakehidupanmasyarakat.

 • Diperundangkanhukumhakamsepertiibadat,jihad,sistemkekeluargaan,jenayah ,muamalatserta lain-lain lagi.


Cara cara pembinaan hukum

CARA-CARA PEMBINAAN HUKUM

 • Pertama :Berlakuperistiwa-peristiwa yang memerlukanhukumdariSyara’ atauorang-orang Islam berhadapandenganbeberapaperkaramenuntutmerekabertanyakepadaNabi.

 • Dalamkeadaanini,Rasulullahmenungguwahyudaripada Allah Taalabagimenjawabpersoalantersebut.

 • Contohnya :

  وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

  ( al Baqarahayat 221)

  Sebabpenurunanayatinikeranaterdpatsalahseorang Muslim bercita-citahendakberkahwindenganperempuanMusyrikahjikamendapatpersetujuanRasulullah.


Pengantar fiqh islam

 • Menjawabpersoalan :

  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

  ( al Baqarah : 222)

  Terjemahan :

  “Merekabertanyakepadamutentanghaidh. Katakanlah: "Haidhituadalahsuatukotoran". Olehsebabituhendaklahkamumenjauhkandiridariwanitadiwaktuhaidh; danjanganlahkamumendekatimereka, sebelummerekasuci . Apabilamerekatelahsuci, makacampurilahmerekaituditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang bertaubatdanmenyukaiorang-orang yang mensucikandiri."


Pengantar fiqh islam

 • Kedua :

 • KedatanganbeberapahukumtanpadidahulukandengansebarangsoalandanperistiwatertentutetapiSyara’ berpendapatbahawasudahtibamasanyauntukdiperundangkanhukum-hukuminibagikeperluanmasyarakat.

 • Diantarahukum-hukumjenisiniialahkonsepSyuradalampemerintahan,kadarzakat,perinciankebanyakanhukunkeluargadansebagainya.


Keistimewaan pembinaan hukum pada zaman nabi s a w

KEISTIMEWAAN PEMBINAAN HUKUM PADA ZAMAN NABI S.A.W

 • i- Tadarruj ( beransur-ansur )

 • -al Quran tidaklahmenurunkanhukum-hukumnyasekaligussebaliknyahukumSyariatituturunbagimenjawabsoalanataumenyatakanhukumkepadasesuatuperisitiwa yang berlaku.

 • - Jugaiaturun yang manamenurutpertimbanganSyara’ bahawasudahtibamasanyadiperundangdandilaksanakan.

 • -Hikmahbagipembinaanhukuminimenjadikanmanusialebihringandanmudahuntukmemahamidanmengamalkanhukumtersebut.


Pengantar fiqh islam

 • ii- Mengangkatkesulitan

  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

  Terjemahan : Allah menghendakikamuberolehkemudahandanDiatidakmenghendakikamumenanggumgkesukaran

  ( al Baqarah : 185)

  Mengangkatkesulitanmerupakansatuprinsip yang diputuskandalamSyariat Islam. Contohadalah :

  a- Sakit,musafir,paksaan,tersakahdanterlupaadalahdiangkatsebagaiuzursyarie yang membolehkankeringananhukumataurukhsah.

  b- SedikitbebanandalamSyariat. Iatidakmendatangkanbebanandankesulitandalammenjalankanibadatkepada Allah Taala. Taklifkepadamanusiasekadar yang semestidanmampudilakukanolehmanusia.


Pengantar fiqh islam

 • iii- Nasakh

 • -Iabermaksuddiangkathukum yang terdahuludandigantikandenganhukum yang baru.

 • -NasakhdalamperundangnIslanhanyaberlakupadazamanNabisahaja.

 • Tujuannyaialahbagimenjagakepentinganumatmanusiadanmengangkat yang sulitataumenyusahkandarimukallaf .

 • Contohnya :

 • Iddahperempuan yang kematiansuamipadamulanyasatutahun .


Pengantar fiqh islam

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

( al Baqarahayat 240 )

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang akanmeninggalduniadiantarakamudanmeninggalkanisteri, hendaklahberwasiatuntukisteri-isterinya, (yaitu) diberinafkahhinggasetahunlamanyadantidakdisuruhpindah (darirumahnya). Akantetapijikamerekapindah (sendiri), makatidakadadosabagimu (waliatauwarisdari yang meninggal) membiarkanmerekaberbuat yang ma'rufterhadapdirimereka. Dan Allah Maha Perkasa lagiMahaBijaksana."

ٌ


Pengantar fiqh islam

Ayatinidinasakhkansatutahunberiddahdigantikandengan 4 bulan 10 harisahaja .

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير

Terjemahan :

“Orang-orang yang meninggalduniadiantaramudenganmeninggalkanisteri-isteri (hendaklahparaisteriitu) menangguhkandirinya (ber'iddah) empatbulansepuluhhari. Kemudianapabilatelahhabis 'iddahnya, makatiadadosabagimu (parawali) membiarkanmerekaberbuatterhadapdirimerekamenurut yang patut. Allah mengetahuiapa yang kamuperbuat."


Kesimpulan

KESIMPULAN

1- AsaskepadafiqhpadazamanNabi SAW adalahfiqh al Wahyi ( al Quran ).

2- Ijtihad yang dilakukannabi SAW danparasahabatdalambeberapapersoalanhukum yang tidakkedapatannasakhirnyamerujukkepadawahyu.

3- TidakadakhilafdikalanganNabi SAW.


 • Login