4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU
Download
1 / 46

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU. GEREKÇE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU


GEREKE

1983 Ylnda Yasalaan ve 01.01.1984 tarihinde yrrle giren 2886 Sayl Devlet hale Kanununun gnmzn deien ve gelien ihtiyalarna cevap verememesi, tm kurulular kapsamamas; AB ve dier uluslararas kurulularn ihale mevzuatna uygun olmamas gibi nedenlerle yeni bir ihale kanununa ihtiya duyulmu ve 1992 ylnda ihale mevzuatnda revizyon almalarna balanmtr.


Yaplan almalar sonucunda, Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yrrle girmitir. Yeni kanunun en nemli hedeflerinden birisi bteyi kontrol atna almaktr. effal salamak, rekabet ortam yaratmak ve gvenilir olmak kanunun temel ilkeleridir


KANUNUN AMACI

AMA :MADDE 1. - Bu Kanunun amac, kamu hukukuna tbi olan veya kamunundenetimi altnda bulunan veyahut kamu kayna kullanan kamu kurum ve kurulularnn yapacaklar ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kamu kurum ve kurulularnn kullanmlarnda bulunan her trl kaynaktan yapacaklar ihalelerde tek bir yasal dzenlemeye tbi olmalarn ve uygulama birliini salamaktr.


Kamu harcamas yaplmasn gerektiren mal veya hizmet almlar ile yapm ileri 4734 sayl Kanun kapsamndadr.

Kapsamdaki kurulularn gelir elde edilmesine ilikin ilerinin, 2886 sayl Kanun kapsamnda veya 2886 sayl Kanuna tabi olmayan kurulularn kendi mevzuatna gre yrtlmesine devam edilecektir.

KAPSAM Madde-2


 • hale;

 • Bu Kanunda yazl usul ve artlarla;

 • Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin,

 • stekliler arasndan seilecek birisi zerine brakldn gsteren,

 • hale yetkilisinin onayn mteakip,

 • Szlemenin imzalanmas ile tamamlanan ilemleri, fade eder.


Kapsam;

 • Genel bte kapsamndaki kamu idareleri,

 • zel bteli idareler,

 • l zel dareleri, Belediyeler,

 • (Bu idarelere bal Dner Sermayeli Kurulular ile birlikler)

 • KTler, SGKlar, Fonlar,

 • Tzel Kiilie Sahip Kurulular,

 • Bamsz Bteli Kurulular,

 • Yukarda belirtilen idarelerin sermayesinin %50sinden fazlasna sahip bulunduklar her eit kurulu,messese,birlik,iletme ve irketler,

  Kanun kapsamnda bulunmaktadr


STSNALARMADDE -3

Bu Kanun kapsamna giren kurulularn; Adalet Bakanlna bal ceza infaz kurumlar, tutukevleri i yurtlar kurumlar, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumuna bal huzurevleri ve yetitirme yurtlar, Mill Eitim Bakanlna bal retim yapan okullar ve merkezler, Tarm ve Ky ileri Bakanlna bal enstit ve retme istasyonlar ile Babakanlk Basmevi iletmesi tarafndan bizzat retilen mal ve hizmetler iin anlan kurululardan,


Devlet Malzeme Ofisi Ana Statsnde yer alan mal ve malzemeler iin Devlet Malzeme Ofisi Genel Mdrlnden, yk, yolcu veya liman hizmetleri iin Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrlnden, akaryakt ve tat iin Tasfiye leri Dner Sermaye letmeleri Genel Mdrlnden yapacaklar almlar,

Ulusal aratrma-gelitirme kurumlarnn yrtt ve destekledii aratrma-gelitirme projeleri iin gerekli olan mal ve hizmet almlar,


 • Savunma,gvenlik veya istihbarat alanlar ile ilikili olduuna veya gizlilik iinde yrtlmesi gerektiine ilgili bakanlk tarafndan karar verilen ve mevzuat uyarnca szlemenin yrtlmesi srasnda zel gvenlik tedbirleri alnmas gereken veya devlet gvenliine ilikin temel menfaatlerin korunmasn gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet almlar ile yapm ileri,

 • darelerin yabanc lkelerdeki kurulularnn;

  mal,hizmet ve yapm ihaleleri, Yurtdnda bulunan nakil vastalarnn o yerden salanmas zorunlu mal veya hizmet almlar


 • T.C.D.D.Gen.Md.n den yk, yolcu veya liman hizmetleri almlar,

 • TBTAKtan ARGE faaliyetleri kapsamnda mal,hizmet ve danmanlk almlar,

 • EBKdan et ve et rnleri almlar,

 • MKEden trenlerde kullanlan monoblok tekerlek almlar,

 • DMO ana statsnde saylan mal ve hizmet almlar

 • CEZA VE HALELERDEN YASAKLAMA HKMLER HAR BU KANUNA TB DELDR .


TEMEL LKELERMadde-5

4734 sayl Kamu hale Kanunu ile ihalelerde; - saydamlk, - rekabet, - eit muamele, - gvenirlik, - kamuoyu denetimi, - ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmas - kaynaklarn verimli kullanlmasnn en geni ekilde salanmas,


 • Mal alm, hizmet alm ve yapm ilerinin bir arada ihale edilemez,

 • Eik deerlerin yada parasal limitlerin altnda kalmak amacyla ihaleler ksmlara blnemez,

 • Ak ihale usul ve belli istekliler arasnda ihale usul temel usullerdir. ncelik Ak hale Usulne verilir.

 • ED olumlu belgesi alnmas gerekli olan ilerde bu belge alnmadan ihaleye klamaz.(doal afetlere bal olarak acilen ihale edilecek yapm iler hari)


Kamu kurum ve kurulularnn kullanmlarnda bulunan her trl kaynaktan yapacaklar ihalelerde tek bir yasal dzenlemeye tbi olmalar,

Tahmini bedel baz alnarak indirim yaplmak suretiyle ihaleye klmas yerine, ilerin istekliler tarafndan piyasa rayilerine uygun fiyatlara gre tespit edilmesi ve teklif edilen gereki bedeller zerinden ihale edilmesi amalanmtr.

denei bulunmayan hibir i iin ihaleye klamaz.

Btede yeterli denei bulunmayan iler iin yklenmeye giriilemez (5018 Md.26)


TEKNK ARTNAME

 • Mal ve hizmet alm ile yapm ilerine ynelik olarak teknik artname hazrlanmaldr.

  Teknik artname

  (Genel Kriterler)

 • Teknik artnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin;

  Verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olmas, rekabeti engelleyici hususlar iermemesi,

  Btn istekliler iin frsat eitliini salamas zorunludur.


Eik Deerler

Toptan Eya Fiyat Endeksi dikkate alnarak Kamu hale Kurumu tarafndan gncellenir ve her yl 1 ubat tarihinden geerli olmak zere ayn tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Eik deerler ve parasal limitler, olaanst hallerde, belirtilen tarihin dnda da kurumun teklifi zerine Bakanlar Kurulu Karar ile gncellenebilir.


Mesleki ve teknik yeterliin belirlenmesi iin istenebilecek bilgi ve belgeler;

 • lgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklife yetkili olduunu kantlayan belgeler,

 • deneyim belgesi;

 • Organizasyon yapsna ve personele ilikin belgeler,

 • steklinin ynetici kadrosu ile teknik personelinin eitimi ve mesleki niteliklerini gsteren belgeler,

 • Tesis,makine,tehizat ve dier ekipmana ilikin belgeler


Hizmet Almlarnda Ekonomik ve Mali Yeterlilie likin stenen Belgeler

(Hizmet Alm.Uygulama Ynet. Madde:29)

 • Yaklak maliyeti, 868.486TL ve zerinde olan ihalelerde;

  1)Bankalardan temin edilecek,adayn veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

  2)Adayn veya isteklinin ilgili mevzuat uyarnca yaymlanmas zorunlu olan bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri,yoksa bunlara edeer belgelerin,

  3)Adayn veya isteklinin i hacmini gsteren toplam cirosu ve hizmet ileri ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgelerin,

  darelerce istenilmesi zorunludur


 • haleye katlmda yeterlik belgesi olarak taahhtname istenemez.

  hale Tarihinin Belirlenmesi

 • hale tarihi;

  -lann hazrlanmas ve onaylanmas,

  -lann cretinin denmesi,

  -lann yaym iin gnderilmesi,

  gibi sreler gz nnde bulundurularak belirlenmelidir.


Geici Teminat

 • halelerde;

  Teklif edilen bedelin %3'n den az olmamak zere,istekli tarafndan verilecek tutarda,geici teminat alnr.

  Teminat Olarak Kabul Edilecek Deerler

 • a)Tedavldeki Trk Paras,

 • b)Bankalar ve zel finans kurumlar tarafndan verilen teminat mektuplar,

 • c) Hazine Mstearlnca ihra edilen;

  - Devlet Borlanma Senetleri;

  -Devlet tahvili

  -Hazine bonosu

  -bu senetler yerine dzenlenen belgeler


Teminatlarla ilgili dier hususlar

 • Teminat mektuplar ihale komisyonlarnca teslim alnr.(Teklif Zarfnn iine konulur)

 • Dierleri ise saymanlk/muhasebe mdrlklerine yatrlarak makbuzlar teklif zarfna konulur.

 • Teminatlar,teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.

 • darece alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  Teminat Mektuplar

 • Teminat mektuplarnn kapsam ve eklinin standart formlara uygun olmas zorunludur.

 • Geici teminat mektuplarnda tekliflerin geerlilik sresinden en az 30 gn fazla olmak zere sre belirtilir.

 • Teklif geerlilik sresinin uzatlmas halinde ,geici teminat mektuplarnn sresi de ayn sre ile uzatlr.


HALE KOMSYONUMadde-6

hale yetkilisi, biri bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, ilgili idare personelinden en az drt kiinin, genel ve zel bteli kurulularda mali hizmetler biriminden bir memurun, dierlerinde ise muhasebe veya mal ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir.


HALE USLLER

Ak hale Usul:

MADDE 19. - Ak ihale usul, btn isteklilerin teklif verebildii usuldr.

Belli stekliler Arasnda hale Usul

MADDE 20. - Belli istekliler arasnda ihale usul, yaplacak n yeterlik deerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildii usuldr. in zelliinin uzmanlk ve/veya yksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle ak ihale usulnn uygulanamad mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalesi bu usule gre yaptrlabilir.

Bu usulde; ihaleye davet edilebilecek aday saysnn beten az olmas veya teklif veren istekli saysnn ten az olmas halinde ihale iptal edilir.


Pazarlk Usul

MADDE 21. - Aada belirtilen hallerde pazarlk usul ile ihale yaplabilir:

a) Ak ihale usul veya belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplan ihale sonucunda teklif kmamas.

b) Doal afetler, salgn hastalklar, can veya mal kayb tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafndan nceden ngrlemeyen olaylarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas.

c) Savunma ve gvenlikle ilgili zel durumlarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas.


d) halenin, aratrma ve gelitirme srecine ihtiya gsteren ve seri retime konu olmayan nitelikte olmas.

e) hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin zgn nitelikte ve karmak olmas nedeniyle teknik ve mal zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

darelerin yaklak maliyeti (157.923,00 ) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet almlar.


(Deiik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yaplmas zorunlu deildir. Ancak, bu bentlere gre yaplacak ihalelere en az istekli davet edilmelidir.

(a), (b) ve (c) bentlerine gre yaplacak ihalelerde, verilen son teklifler zerinde fiyat grmesi yaplarak ihale sonulandrlr.


(a), (d) ve (e) bentlerine gre yaplacak ihalelerde teklif veren istekli saysnn ten az olmas halinde ihale iptal edilir.

(f) bendi kapsamnda yaplan mal almlarnda, maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunmas halinde, szleme yaplmas ve kesin teminat alnmas zorunlu deildir


GEC TEMNAT

MADDE 33. - halelerde, teklif edilen bedelin % 3'nden az olmamak zere, istekli tarafndan verilecek tutarda geici teminat alnr. (sresi teklif geerlilik sresinden 30 gn fazla olmaldr.)


HALE KOMSYONU ALIMALARI

1. OTURUM

ZARF AMADAN NCEK LEMLER

-tekliflerin alnmas ve buna ilikin tutanan dzenlenmesi (ihale saatine kadar)

-teklif zarflarnn ekil ynnden incelenmesi (4734/30-1 md.)uygun olmayanlar ihale d braklr


ZARFLARIN AILMASI

-Teklif zarflarnn sra alndsna gre almas

-steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmadnn kontrolu yaplr.

-Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilir.

-stekliler ile Teklif fiyatlar ve Yaklak Maliyet Tutar aklanr.


-Bu ilemlere ilikin hazrlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanr. Komisyon Bakannca Onaylanm suretleri isteyenlere imza karl verilir ve Bu aamada; hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek zere oturum kapatlr.


-2. OTURUM TEKLFLERN DEERLENDRLMES

Belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmad 36 nc maddeye gre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deerlendirme d braklmasna karar verilir.


-Ancak, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, belgelerin eksik olmas veya belgelerde nemsiz bilgi eksiklii bulunmas halinde, idarece belirlenen srede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Bu srede eksiklikleri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklr.


-Bu ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrntl deerlendirilmesine geilir.


- Bu aamada, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmad ile birim fiyat teklif cetvellerin de aritmetik hata bulunup bulunmad incelenir. uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler deerlendirme d braklr.


BTN TEKLFLERN REDDEDLMES VE HALENN PTAL

MADDE 39. -ihale komisyonu karar zerine idare, verilmi olan btn teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum btn isteklilere derhal bildirilir..


idare btn tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir ykmllk altna girmez. ancak, idare isteklilerin talepte bulunmas halinde, ihalenin iptal edilme gerekelerini talep eden isteklilere bildirir.


HALENN KARARA BALANMASI VE ONAYLANMASI

MADDE 40. -37 ve 38 inci maddelere gre yaplan deerlendirme sonucunda ihale, ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerinde braklr ihale komisyonu gerekeli karar belirleyerek,ihale yetkilisinin onayna sunar.


-ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge be i gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder.

ihale; kararn onaylanmas halinde geerli, iptal edilmesi halinde ise hkmsz saylr


-ihale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan nce idareler, ihale zerinde kalan istekli ile varsa ekonomik adan en avantajl 2inci teklif sahibi isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadn teyit ettirerek buna ilikin belgeyi ihale kararna eklemek zorundadr.ki isteklinin de yasakl kmas durumunda ihale iptal edilir.


KESNLEEN HALE KARARLARININ BLDRLMES

MADDE 41. - hale sonucu, ihale kararlarnn ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahilihaleye teklif veren btn isteklilere imza karl tebli edilir veya iadeli taahhtl mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn kararn isteklilere tebli tarihi saylr haleye katlan isteklilerden teklifi deerlendirmeye alnmayan veya uygun bulunmama gerekelerine de yer verilir.


hale kararlarnn ihale yetkilisi tarafndan iptal edilmesi durumunda da isteklilere ayn ekilde bildirim yaplr.

hale sonucunun btn isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21.inci Mad.(b) ve (c) bentlerine gre yaplan halelerde 5 be gn, dier halerde ise 10 gn gemedike Szleme mzalanamaz.


SZLEMEYE DAVET

MADDE 42. - 41 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen srelerin bitimini veya Mali Hizmetler Biriminin vizesi gereken hallerde bu vizenin yapldnn bildirilmesini izleyen gnden itibaren gn iinde ihale zerinde kalan istekliye, tebli tarihini izleyen on gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu imza karl tebli edilir veya iadeli taahhtl mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn kararn istekliye tebli tarihi saylr. Yabanc istekliler iin bu sreye oniki gn ilave edilir.


KESN TEMNAT

MADDE 43. - Taahhdn szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacyla, szlemenin yaplmasndan nce ihale zerinde kalan istekliden ihale bedeli zerinden hesaplanmak suretiyle % 6 orannda kesin teminat alnr.


C. NVERSTELERDE HALE SRECNN LEY

niversitelerde mal ve hizmet satn almlar, Bte Kanununa gre serbest braklan denekler erevesinde, 4734 sayl kanunda yer alan ihale usulleri ve ayn yasann 22/d maddesi uyarnca gerekletirilir.

Talepler ihale yoluyla veya Devlet Malzeme Ofisinden ya da 4734 sayl yasann 22/d maddesi uyarnca Devlet Malzeme Ofisi dndaki tedariki firmalardan satn alma ilemi ile gerekletirilir.

Ylda bir defa demirba ve depo saym yaplr.

Mlkiyeti niversitelere ait yerlerden; kantin, kafeterya, bfe, fotokopi odas, ATM yerleri vb. yerlerin nc ahslara kiraya verilme ilemleri 2886 sayl Devlet hale Kanununun 51/g maddesine gre ihale yolu ile yapl-maktadr.

4734 sayl kanunla verilen grevleri yerine getirmek zere kamu tzel kiiliini haiz, idari ve mali zerklie sahip Kamu hale Kurumu kurulmutur .

Kurum Maliye Bakanl ile ilikili bir kurumdur.


HAZIRLAYANLAR

DERYA ATA 2012466133

ESN CANSEVEN 2009466120

SEMH YILDIRIM 2012466140


ad
 • Login