Programov n 2007 2013
Download
1 / 49

Programování 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programování 2007 - 2013. snaha o zjednodušení celého systému změna struktury programových dokumentů změna v zaměření priorit => omezený počet priorit, jasná vazba na Lisabonskou strategii (inovace, znalostní ekonomika, boj s nezaměstnaností). Tvorba programových dokumentů 2004 - 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Programování 2007 - 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programov n 2007 2013
Programování 2007 - 2013

 • snaha o zjednodušení celého systému

 • změna struktury programových dokumentů

 • změna v zaměření priorit => omezený počet priorit, jasná vazba na Lisabonskou strategii (inovace, znalostní ekonomika, boj s nezaměstnaností)


Tvorba programov ch dokument 2004 2006
Tvorba programových dokumentů 2004 - 2006

Národní rozvojový plán

Rámec podpory Společenství

operační programy

programové dodatky


D vody pro aktualizaci nrp
Důvody pro aktualizaci NRP

 • Změna cílů politiky na úrovni EU – snaha o hospodářskou a sociální soudržnost, konkurenceschopnost, spolupráce

 • Nový evropský přístup k programování – zjednodušení a subsidiarita

 • Potřeba přehodnotit klíčové priority v domácím kontextu – přes výrazný pokrok v mnoha oblastech je v ČR nutné intenzivně se zabývat přetrvávajícími problémy i novými výzvami

 • Potřeba poučit se z nabytých informací – zatím jich není mnoho, ale získáváme pozitivní i negativní poznatky, které by měly být využity v přípravě programových dokumentů

  NRP nepodléhá negociačnímu procesu s EK!


Strategick c le nrp
Strategické cíle NRP

 • Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než  průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.


R atraktivn prost ed pro investice pr ci a ivot obyvatel
ČR - atraktivní prostředí pro investice, práci a život obyvatel

Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí:

 • zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj

  Dostupnost a infrastruktura:

 • zahrnuje dopravní dostupnost v nejširším slova smyslu, tj. dopravu osob, zboží, informací i služeb

  Konkurenceschopný podnikatelský sektor:

 • zaměřuje se na vytvoření podmínek pro český podnikatelský sektor tak, aby byl konkurenceschopný jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i ostatních mezinárodních trzích, aby dosahoval vysoké přidané hodnoty a produktivity práce

  Rozvoj cestovního ruchu:

 • zaměřena na podporu zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu a lázeňství na národní i regionální úrovni


Pos len inova n ho potenci lu a budov n znalostn spole nosti
Posílení inovačního potenciálu a budování znalostní společnosti

Podpora VaV, inovací:

 • podporuje vědu a výzkum a tvorbu inovací jako zásadní aspekt rozvoje znalostní ekonomiky v České republice, jejím cílem je efektivní využití zdrojů EU pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky v ČR

  Vzdělávání a vzdělanost:

 • rozvoj lidských zdrojů, které jsou jedním ze základních faktorů konkurenceschopné ekonomiky. Podpora bude směřovat do modernizace vzdělávacích systémů a vytvoření komplexního systému celoživotního učení

  Modernizace veřejné správy:

 • efektivní činnost orgánů veřejné správy a jejich pracovníků a zajištění větší dostupnosti a kvality při zajišťování služeb občanům, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky je předpokladem konkurenceschopnosti ČR


Zvy ov n zam stnanosti a posilov n soci ln soudr nosti
Zvyšování zaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost:

 • podpora opatření směřující k modernizaci politiky zaměstnanosti, motivující k práci a k předcházení zneužívání systému sociální ochrany. Při tvorbě nových pracovních míst je nutné zohlednit možnosti adaptace pracovních sil na požadované znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodných, obsahem přizpůsobeného dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání, ale také rozvojem podpůrných systémů veřejných služeb (podporované zaměstnání, asistenční služby, poradenství apod.), což povede ke zvyšování adaptability účastníků trhu práce a jejich lepší uplatnitelnosti

  Posilování sociální soudržnosti:

 • sociální soudržnost je základním cílem politik jak na evropské, tak na národní úrovni. Tato prioritní osa se váže na předchozí, neboť problém sociální exkluze je ve většině případů spojen s nezaměstnaností a omezenou uplatnitelností znevýhodněných osob na trhu práce


Vyv en rozvoj zem
Vyvážený rozvoj území soudržnosti

Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí:

 • podpora vyváženého rozvoje regionů, snižování disparit v socioekonomické úrovni mezi i uvnitř regionů soudržnosti, podpora řešení problémů urbanizovaných a venkovských oblastí, podpora rozvojových center, která svými aktivitami ovlivňují rozvoj svého zázemí

  Evropská územní spolupráce:

 • vychází z podpory spolupráce na přeshraniční, meziregionální a mezistátní úrovni, kterou poskytuje Evropská unie. Zařazení těchto intervencí umožní strategické provázání cíle Konvergence a cíle Evropská územní spolupráce


Tvorba programov ch dokument 2007 2013
Tvorba programových dokumentů soudržnosti2007 -2013

Národní rozvojový plán

Národní strategický referenční rámec

operační programy


N rodn strategick referen n r mec nsrr
Národní strategický referenční rámec (NSRR) soudržnosti

 • nový typ dokumentu – negociace s EK

 • logická provázánost s NRP (časově i věcně navazuje na NRP)

  = priority NRP + finanční objemy


N rodn strategick referen n r mec
Národní strategický referenční rámec soudržnosti

 • Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy

 • navrhuje členský stát při použití principu partnerství

 • struktura dána všeobecným nařízením a dalšími doporučeními EK

 • vláda vzala na vědomí v květnu 2006

 • bude vyjednáván s Evropskou komisí

 • očekávané oficiální předložení EK – prosinec 2006


P prava nsrr 2007 2013
Příprava NSRR 2007-2013 soudržnosti

 • Únor 2006 – začátek prací na NSRR

 • Vstupy:

  • Národní rozvojový plán 2007-2013

  • metodiky vydané EK (např. aid memoire)

  • první návrhy zaměření operačních programů

  • doporučení ex ante a SEA hodnotitelů

  • výstupy z jednání horizontální pracovní skupiny a další návrhy předkládané např. prostřednictvím připomínkových řízení

  • doporučení EK


Srovn n nrp a nsrr 2007 2013

NSRR soudržnosti

zdůraznění hlavních oblastí podpory

zdůraznění evropského kontextu, včetně Lisabonského procesu

zapracování odkazů na NPR

větší důraz na reflexi mezinárodních a evropských trendů

strukturování částí (především analytické) z hlediska logiky plánovaných intervencí (synergické efekty)

reflexe návrhů operačních programů

NSRR – prezentuje národní strategii v širším evropském kontextu

NRP

reflexe všech potenciálních oblastí intervence HSS v ČR

reflexe oblastí, které mohou být ovlivněny intervencemi HSS

prozkoumání oblastí, které úzce souvisejí s intervencemi HSS z hlediska možnosti jejich funkčního provázání (kapitola 1A finanční perspektivy, domácí dotační tituly),

vytvoření základního vodícího rámce pro zpracování OP,

vytvoření základního rámce pro implementaci a koordinaci

NRP – zdůrazňuje národní východiska formování strategie HSS v ČR

Srovnání NRP a NSRR 2007-2013


Glob ln c l nsrr
Globální cíl NSRR soudržnosti

 • „přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU-25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva“.


Strategick st nrp nsrr 2007 2013

Konkurence- schopná česká ekonomika soudržnosti

Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

Atraktivní prostředí

Vyvážený rozvoj území

Posilování konkurence-schopnosti čes- ké ekonomiky

Rozvoj moderní a konkurence-schopné společnosti

Životní prostředí a dostupnost

Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

Strategická část NRP/NSRR 2007-2013

Strategické cíle

Prioritní osy


Programov n 2007 2013

Konkurenceschopná česká ekonomika soudržnosti

Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

Vyvážený rozvoj území

Atraktivní prostředí

Konkurenceschopný podnikatelský sektor

Vzdělávání

Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí

Vyvážený rozvoj regionů

Rozvoj

městských oblastí

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

Podpora kapacit V&V pro inovace

Zlepšení dostupnosti dopravou

Rozvoj venkovských oblastí

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Posilování sociální soudržnosti

Regionální konkurenceschop.

a zaměstnanost - Praha

Rozvoj informační společnosti

Chytrá veřejná správa

Evropská územní spolupráce


Strategick c le nsrr
Strategické cíle NSRR soudržnosti

 • Konkurenceschopná česká ekonomika

 • Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

 • Atraktivní prostředí

 • Vyvážený rozvoj území


Dic org ny op
Řídicí orgány OP soudržnostiHarmonogram
Harmonogram soudržnosti

 • 20. 7. publikace série nařízení k SF a FS – nabytí účinnosti

 • XI/06 zveřejnění SOZS

 • XII/06 možnost předkládání NSRR a OP Evropské komisi

 • 1.1. 2007 počátek dalšího programového období

 • 2007 schvalování OP Komisí (V-XI)


Programov n 2007 20131
Programování 2007 -2013 soudržnosti

 • programový dodatek není EK vyžadován („prováděcí dokument“ – v kompetenci každého OP – nutný pro správné nastavení)

 • počet OP, zaměření a % rozdělení finanční alokace rozhoduje ŘKV => projednává a schvaluje vláda

 • přesná finanční alokace na jednotlivé OP a jejich priority <= přijetí finanční perspektivy na 2007-2013 EK


Programov n 2007 2013

ČR soudržnosti

EU

Obecná strategická úroveň

Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie

Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd.

Konkrétní strategie – tematické, regionální

Strategie regionálního rozvoje

Sektorové, tematické strategie

Obecné strategické zásady (HSS)

Aplikace HSS v ČR – národní úroveň

Národní rozvojový plán

Národní strategický referenční rámec

Aplikace HSS v ČR – operační úroveň

Operační programy regionálního typu

Tematické (sektorové) operační programy

Ostatní strategické

dokumenty (venkov,

politika zaměstnanosti

apod.)


Nov programov dokumenty a n vazn kroky
Nové programové dokumenty a návazné kroky soudržnosti

 • Strategické obecné zásady Společenství (navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament)

 • Národní rozvojový plán (tvoří členský stát při použití principu partnerství)

 • Národní strategický referenční rámec (navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; na konec o něm rozhoduje Komise)

 • Operační programy (jeden program z jednoho fondu, na členský stát nebo NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise)


Novinky v implementaci struktur ln politiky
Novinky v implementaci strukturální politiky soudržnosti

 • Tři nové cíle politiky soudržnosti

 • Konvergence a zahrnutí Fondu soudržnosti

 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

 • Evropská územní spolupráce

 • Propojení SF s evropskými a domácími politikami

 • Strategické obecné zásady Společenství a jejich provázanost

 • BEPG (Broad Economic Policy Guidelines)

 • EES (European Employment Strategy)

 • NSRR – propojení evropských a domácích politik


Programov n 2007 2013

Pravidla implementace pro příští období soudržnosti

Pravidla efektivního finančního mechanismu

 • Pro ERDF, FS a ESF budou platit stejná pravidla implementace

  a metodiky finančních toků

 • Zjednodušení schvalovacího procesu umožní zrychlení realizace a financování projektů. EK bude schvalovat pouze velké projekty s celkovými náklady v případě: Životní prostředí nad 25 mil. EUR, Dopravy nad 50 mil. EUR

 • Při finančním řízení alokovaných prostředků bude aplikováno pravidlo N+3

 • Pro FS bude zrušena minimální hranice pro velikost projektu ve výši 10 mil. EUR

 • Evropská komise v návrzích nařízení negativně vymezuje pouze základní pravidla pro uznatelnost výdajů, jejich specifikace/konečná úprava bude v kompetenci příslušných orgánů členských států

 • Pro období po 1.7.2007 připravuje MF model finančních toků z evropských fondů přes státní rozpočet


Konvergence
Konvergence soudržnosti

 • pomoc z EFRR, ESF, FS

 • regiony s HDP na osobu pod 75% průměru EU-25

 • zlepšení podmínek pro růst a zaměstnanost, investice do RLZ, inovace, znalostní ekonomika, zlepšování ŽP

 • všechny NUTS II kromě h.p. Praha

 • FS pro státy s HND na osobu pod 90% EU-25


Region ln konkurenceschopnost a zam stnanost
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost soudržnosti

 • posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a zaměstnanosti v regionech, zvýšení adaptability na hospodářské a sociální změny, podpora inovací, ochrana ŽP, zlepšování přizpůsobivosti pracujících i podniků a rozvojem trhu práce

 • Pro Hlavní město Praha


Evropsk zemn spolupr ce
Evropská územní spolupráce soudržnosti

 • zintenzivnění spolupráce na třech úrovních (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální)

 • vychází z Interreg

 • EK vyjednává s členskými státy o počtu zón pro nadnárodní spolupráci

 • doporučení EK: začlenění meziregionální spolupráce do svých ROPů


Vy len n problematiky rozvoje venkova
Vyčlenění problematiky rozvoje venkova soudržnosti

 • Současné nástroje spojené s politikou venkova budou sdruženy do 1 nástroje jako součást Společné zemědělské politiky (SZP)

 • 1) zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru podporou jeho restrukturalizace (1 + 3 - 15% prostředků EU)

 • 2) zlepšení ŽP a venkova podporou hospodaření s územím, ochrama přírody a péče o krajinu (včetně společného financování územních soustav Natura 2000) – 25%

 • 3) zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diversifikace ekonomiských aktivit ve prospěch zemědělského a venkovského sektoru


Zem d lstv venkov
Zemědělství - venkov soudržnosti

 • LEADER + - začleněn do hlavního programování – 7%

 • zřízen Evropský rybářský fond (EFF) – nahradil Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG)

 • Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 -2013


Csg navrhovan priority
CSG – navrhované priority soudržnosti

P1 – Zatraktivnění Evropy a jejích regionů pro příliv práce a investic

 • Rozšiřování a zlepšování dopravní infrastruktury

 • Zlepšení příspěvku životního prostředí na růstu a pracovních příležitostech

 • Intenzivní využívání tradičních energetických zdrojů

 • Podpora zdraví pracujících

  P2 – Zlepšování znalostí a inovací potřebných pro růst

 • Zvýšení a zlepšení investic do RTD

 • Podpora inovací a podněcování podnikatelského prostředí

 • Podpora informační společnosti

 • Zlepšení přístupu k finančním prostředkům


Csg navrhovan priority1
CSG – navrhované priority soudržnosti

P3 – Více a lepší pracovní příležitosti

 • Přilákání a udržení většího počtu lidí v zaměstnání, modernizace systémů sociální ochrany

 • Zvyšování adaptability pracovníků, podniků; zvyšování flexibility na pracovním trhu

 • Zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím zvyšování vzdělání a dovedností

  P4 – Územní soudržnost a spolupráce

 • Příspěvek měst na růstu a pracovních příležitostech

 • Podpora ekonomické diverzifikace venkovských oblastí

 • Spolupráce (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální)


Programov n 2007 2013

Politika soudržnosti v období 2000-2006 soudržnosti

Cíl

posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony

Nástroje

tři Cíle a čtyři Iniciativy Společenství; 49,5 % populace v EU o 25 členech žije v oblastech spadajících do

Cíle 1

nebo Cíle 2

Finanční zdroje

přibližně 233 miliard euro představujících třetinu celkového rozpočtu EU neboli 0,45 % HDP EU


Politika soudr nosti

Programy a nástroje soudržnosti

Způsobilost

Priority

Dotace

Regiony s HDP na osobu

75% průměru EU25

 • inovace;

 • životní prostředí/

 • prevence rizik;

 • dostupnost;

 • infrastruktura;

 • lidské zdroje;

 • administrativní kapacita

67,34%

8,38%

Statistický dopad:

Regiony s HDP na osobu

75% v EU15

a >75% v EU25

Členské státy s hrubým

národním důchodem

na osobu < 90%

průměru EU25

 • doprava (TEN);

 • trvalý rozvoj dopravy;

 • životní prostředí;

 • obnovitelné zdroje energie

23,86%

Regionální programy

(Evropský fond pro

regionální rozvoj)

a národní

programy (ESF)

Členské státy

navrhují seznam

regionů

(NUTS1 nebo NUTS2)

 • inovace

 • životní prostředí/

 • prevence rizik

 • dostupnost

 • strategie evropské

 • zaměstnanosti

83,44%

Postupné začleněníregionů,

které v období2000-06

pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá

je Cíl Konvergence

16,56%

Přeshraniční a

nadnárodní programy

a sítě(Evropský fond

pro regionální rozvoj)

Hraniční a větší

regiony nadnárodní

spolupráce

 • inovace;

 • životní prostředí/

 • prevence rizik;

 • dostupnost

 • kultura, vzdělávání

35,61 % přeshraniční

programy

47,73 % nadnárodní

programy

4,54 % sítě

Politika soudržnosti

Cíl Konvergence 78,5 %

včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony

Regionální a národní

programy

Evropský fond pro

regionální rozvoj

ESF

Politika soudržnosti

2007-2003

3 Cíle

Rozpočet: 307,6

miliard EUR

Fond soudržnosti

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost17.2%

CílEvropská teritoriální spolupráce3.94%


Programov n 2007 2013

Návrhy soudržnostinové právní architektury

Obecné nařízení pro Evropský

fond pro regionální rozvoj, Evropský

sociální fond a Fond soudržnosti

Rada: jednomyslně

EP:souhlas

Rada: QMV

(kvalifikovaná většina)

EP: spolurozhodování

Rada: jednomyslně

EP: souhlas

Rada: QMV

EP: spolurozhodování

 • Nařízení Evropského fondu pro

  regionální rozvoj

 • Nařízení ESF

 • Nařízení Fondu soudržnosti

 • Nařízení zakládající Evropské

  seskupení pro přeshraniční

  spolupráci (EGTC)

Jedno nařízení Komise

Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy

Nově: Obecnénařízení platíi pro Fond soudržnosti; novýFond pro rozvoj venkova nyní

mimo politiku soudržnosti; jedno nařízení Komise místo pěti pro jednotlivé specifické

aspekty, zjednodušená pravidla způsobilosti včleněná přímo do Nařízení.

 • monofondovost, křížové financování


Programov n 2007 2013

Strategické obecné zásady Společenství soudržnosti

navrhuje Komise, přijímá Rada a

schvaluje Evropský Parlament

1

Národní rozvojový plán

tvoří členský stát při použití principu partnerství

2

Národní strategický referenční rámec

navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží

zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její

programy; nakonec o něm rozhoduje Komise

3

Operační programy

jeden fond na program a členský stát nebo region

NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje;

nakonec o něm rozhoduje Komise

Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse

na jaře v Evropské radě, základem je výroční

zpráva Komise a členských zemí

4

6

Řízení programu a výběr projektů

provádí členské státy a regiony NUTS II; princip

„sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí

5

Nové programové dokumenty a návazné kroky

Strategie

hospodářského

růstu

Úřad vlády /sekce

místopředsedy

vlády pro ekonomiku


C le a n stroje navrhovan ek 2007 2013
Cíle a nástroje navrhované EK soudržnosti2007-2013


Zru en iniciativ
Zrušení Iniciativ soudržnosti

 • 2004-2006 ČR – realizovány Equal a Interreg

 • Interreg – Evropská územní spolupráce

 • Urban – v rámci OP – řešení městské otázky

 • Leader+ - začleněna do hlavního programování

 • Equal – začleněna do OP

 • Příprava samostatných operačních programů financovaných ze SF


Monofondovost
Monofondovost soudržnosti

 • = jeden fond pro jeden program!

 • možnost křížového financování 10%

 • FS + ERDF společné financování OP doprava a ŽP včetně velkých projektů


Ve ejno soukrom partnerstv ppp
Veřejno-soukromé partnerství „PPP“ soudržnosti

 • Evropská investiční banka

 • Evropský investiční fond

 • mohou se podílet na financování velkých projektů u veřejno-soukromého partnerství

 • Společná propora projektů v evropských regionech – JASPERS

 • Společné evropské zdroje pro MSP – JEREMIE

  Podpora formou fiančních produktů (úvěry, rizikové investice, záruky,…)


Sou asn stav p pravy r na obdob 2007 2013
Současný stav přípravy ČR na období 2007 - 2013 soudržnosti

 • schválena NRP (22.2.2006)

 • Schválen NSRR – odeslán EK (očekáváme 1. hodnocení)

 • příprava operačních programů – vyjednávání překryvů

 • říjen 2006 – OP budou předloženy vládě a následně odeslány EK


D c a koordina n v bor
Řídící a koordinační výbor soudržnosti

 • Statut a jednací řád (usnesení vlády č. 245/2005)

 • Předseda: Mgr. Radko Martínek, ministr pro MR

 • Tajemník: Mgr. Arnošt Marks, PhD., ředitel ORPS

 • Sekretariát: Odbor Rámce podpory Společenství

 • harmonogram přípravy aktualizace NRP a tvorby NSRR

 • návrh organizace činnosti včetně práce 5 PS

 • vedení a složení PS

 • zajištění programování na MMR


Koordinace spole n ho postupu region nuts ii p i p prav nrp a nsrr
Koordinace společného postupu regionů NUTS II při přípravě NRP a NSRR

 • stanovení odborných garantů za jednotlivé prioritní oblasti NRP ze zástupců AK ČR

 • prosazování jednotných stanovisek za všechny regiony NUTS II v rámci pracovních skupin v ŘKV

 • v souladu s harmonogramem zasedání ŘKV a PS stanovení časového a věcného postupu ke sjednocení názorů zástupců NUTS II při jednání ŘKV a v PS

 • zajištění personálního a odborného propojení garantujícího vzájemnou informovanost zástupců v ŘKV a PS na národní úrovni a na úrovni NUTS II


Proces p pravy rop

Evropská komise přípravě NRP a NSRR

Vláda ČR

Asociace krajů ČR

Politická garance

Lukáš - Linek

Komise pro reg. rozvoj - Asociace krajů ČR

Proces přípravy ROP

DG

Regio

Vyjednávací tým

pro ROP

 • Podskupina pro ROP v rámci ŘKV

 • 4 zástupci MMR

 • 5 zástupců krajů:

 • Politický garant - 1

 • Výkonná koordinační prac. Skupina ROP - 4

ŘKV

Pracovní skupina

Priorita - 1

Pracovní skupina

Priorita - 2

Specializované prac. Skupiny

Předpoklad:

- legislativa

- implementace

- finance

MMR, MF, kraje

Pracovní skupina

Priorita - 3

Pracovní skupina

Priorita - 4

Pracovní skupina

pro ROP

zástupci krajů z odborů str., reg. Rozvoje- 13

Pracovní skupina – Pr. 5

disparity

Výkonná koordinační pracovní skupina ROP

4 zástupci krajů z odborů str., reg. rozvoje

Černý, Chovanioková, Kalivoda,

Matulík - koordinace

Koordinátoři krajů pro prac. skupiny 1 - 5


Programov n 2007 2013

Globální cíl NRP přípravě NRP a NSRR

Konkurenceschopnost a kvalitní prostředí v ČR

Atraktivní prostředí

Inovace a znalost. ek.

Zaměstnanost, soudržnost

Vyvážený rozvoj území

Dostupnost, infrastruktura

Konkurenceschopnost ekonomiky

Moderní společnost

Rozvoj území

OP ŽP

OP Dop

OP PI

OP VVI

OP Zaměst

OP Vzděl

IOP

ROP

OP TA


Programov n 2007 2013

Národní rozvojový plán přípravě NRP a NSRR

Indikativní návrhy operačních programů

Životní prostředí

Fond soudržnosti

(kohezní fond)

Dopravní infrastruktura

ERDF

(možnost křížového

financování v rámci

projektu 10% ESF)

Podnikání a inovace

Regionální operační programy

Integrovaný operační program

Výzkum, vývoj, inovace

ESF

(možnost křížového

financování v rámci

projektu 10% ERDF)

Adaptabilita a zaměstnanost

Vzdělávání

Technická asistence


Alokace r dle op
Alokace ČR dle OP přípravě NRP a NSRR


Alokace r rop
Alokace ČR - ROP přípravě NRP a NSRR


ad
 • Login