jak ps t projekty esky a srozumiteln
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jak psát projekty česky a srozumitelně

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Jak psát projekty česky a srozumitelně - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Jak psát projekty česky a srozumitelně. Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. Mgr. Kamila Sekerová. Cíle kurzu. instruovat zájemce o kodifikačních příručkách a jejich charakteru; naučit zájemce využívat těchto příruček a ověřovat si platnou kodifikaci (dovednostní výuka);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jak psát projekty česky a srozumitelně' - asa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jak ps t projekty esky a srozumiteln

Jak psát projekty česky a srozumitelně

Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

Mgr. Kamila Sekerová

c le kurzu
Cíle kurzu
 • instruovat zájemce o kodifikačních příručkách a jejich charakteru;
 • naučit zájemce využívat těchto příruček a ověřovat si platnou kodifikaci (dovednostní výuka);
 • seznámit zájemce s dalšími zdroji sloužícími k ověření spisovnosti;
 • seznámit zájemce s aktuálními údaji o současné vývojové fázi češtiny;
 • představit zájemcům škálu možností, jak tvořit účinný odborný text;
 • nastínit klíčové požadavky kladené na současný odborný text;
 • vymezit rámcové prvky odborného textu;
 • ověřit v praxi schopnost samostatné tvorby odborného textu (dovednostní výuka).

Jak psát projekty česky a srozumitelně

ur eno pro c lov skupiny
Určeno pro cílové skupiny
 • lektoři;
 • manažeři;
 • vedoucí kateder;
 • hlavní řešitelé;
 • studenti;
 • zaměstnanci institucí;
 • ostatní.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

absolventi z skaj
Absolventi získají
 • schopnost užívat spisovnou češtinu pro účely tvorby odborného textu;
 • konstruovat český odborný text přehledně, jasně, srozumitelně a adekvátně vzhledem k jeho zaměření, účelu a adresátům.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

forma studia
Forma studia
 • kombinovaná forma;
 • důraz na e-learning;
 • součástí kurzu jsou dva tutoriály (úvodní

a závěrečný).

Jak psát projekty česky a srozumitelně

hodinov dotace
Hodinová dotace
 • předpokládaná hodinová dotace činí cca 25 až 30 hodin.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

struktura st
Struktura částí
 • Jak psát projekty česky (prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.)
   • Čeština jako národní jazyk
   • Aktuální kodifikační příručky
   • Základní rysy českého pravopisu
   • Charakteristika Pravidel českého pravopisu
   • Terminologie a přejatá slova
 • Jak psát projekty srozumitelně (Mgr. Kamila Sekerová)
   • Diferenciace odborných textů podle zaměření
   • Požadavky kladené na srozumitelný odborný text
   • Rámcové prvky odborného textu
   • Kompoziční struktura odborného textu
   • Technické parametry odborného textu

Jak psát projekty česky a srozumitelně

e tina jako n rodn jazyk
Čeština jako národní jazyk
 • spisovná čeština:
  • prestižní a národně reprezentativní útvar (varieta) vnitřně diferencovaného národního jazyka;
  • má sloužit ke kultivovanému vyjadřování;
  • stěžejními úkoly jsou národně reprezentativní funkce a sjednocující role v národě;
 • sledování úzu, stanovení normy a vymezení kodifikace;
 • spisovný jazyk v kodifikované podobě.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

aktu ln kodifikace mluvnick p ru ky
Aktuální kodifikace – mluvnické příručky
 • KOL. AUTORŮPříruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995.
 • HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání).

Jak psát projekty česky a srozumitelně

aktu ln kodifikace slovn ky
Aktuální kodifikace – slovníky
 • Příruční slovník jazyka českého (9 svazků, 250 tis. hesel, 1935–1957).
 • Slovník spisovného jazyka českého (4 svazky, přes 192 tis. hesel, 1. vyd. 1960–1971; reedice 1989).
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (necelých 50 tis. hesel, 1. vyd. 1987, 2. vyd. 1994, 3. vyd. 2003, dotisk 2005) – také jako CD-ROM z nakladatelství LEDA Praha.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

esk pravopis rysy a sou asn kodifikace
Český pravopis – rysy a současná kodifikace
 • pravopis (ortografie) = dohodnutýsoubor zásad, jimiž se řídíme při záznamu jazykového projevu písmem;
 • většina zásad se opírá o mluvnici;
 • jazykovědci zpracují pravidla pravopisu  kodifikační příručka (PČP z r. 1993, Dodatek MŠMT z r. 1994). 

Jak psát projekty česky a srozumitelně

pravidla esk ho pravopisu
Pravidla českého pravopisu
 • vycházejí ve dvou podobách:
 • akademické vydání
  • obsahuje větší počet hesel;
  • údaje jsou však minimalizované;
  • zahrnují jen základní pravopisnou informaci;
 • školní vydání
  • menší počet hesel;
  • připojuje však různé servisní údaje (místo slovníku a mluvnice).

Jak psát projekty česky a srozumitelně

terminologie a p ejat slova
Terminologie a přejatá slova
 • jsou obsahem slovníků cizích slov:
  • Velký slovník cizích slov z nakladatelství LEDA (CD-ROM)  www.leda.cz;
  • Akademický slovník cizích slov (Praha : Academia, 2001);
  • Nový akademický slovník cizích slov A–Ž (Praha : Academia, 2005)  www.academia.cz.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

jazykov poradna j av r
Jazyková poradna ÚJČ AV ČR
 • dotazy týkající se češtiny:
  • e-mail: [email protected] (bez příloh)
  • telefon: 257 531 793 (pondělí – pátek od 9 do 12 hodin)
  • adresa: Jazyková poradna

Ústav pro jazyk český AV ČR

Letenská 4, 118 51 Praha 1

  • časté otázky: http://www.ujc.cas.cz (rubrika „Jazyková poradna“)

Jak psát projekty česky a srozumitelně

odborn text v ir m kontextu
Odborný text v širším kontextu
 • odborné texty podle zaměření a účelu:
  • texty vědecké;
  • texty naučné;
  • texty popularizační;
  • texty učební.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

po adavky kladen na odborn text
Požadavky kladené na odborný text
 • logické myšlenkové zpracování obsahu;
 • srozumitelná gramatická stavba;
 • přehledné uspořádání sdělované informace;
 • srozumitelnost s ohledem na adresáta konkrétního sdělení;
 • odborná přesnost a terminologická jednotnost.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

r mcov prvky odborn ho textu
Rámcové prvky odborného textu
 • titulek
  • naznačující téma,
  • formulovaný jako otázka,
  • obsahující výsledek věd. práce,
  • specifický (např. obsahující citace nebo výroky);
 • abstrakt (výtah)  resumé (shrnutí);
 • anotace.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

kompozi n struktura odborn ho textu
Kompoziční struktura odborného textu
 • kompoziční model IMRAD:

 introduction (úvod),

 methods (metody),

 results (výsledky),

 discussion (diskuse);

 • splňuje požadavky na jednoduchost, přehlednost a logičnost.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

technick parametry odborn ho textu
Technické parametry odborného textu
 • bibliografické citace
  • citát  bibliografický odkaz;
 • poznámkový aparát;
 • průvodní aparát
  • přílohy,
  • rejstříky,
  • seznam literatury apod.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

literatura
Literatura
 • Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2001.
 • ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
 • HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání).
 • KOL. AUTORŮ Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995.
 • Příruční slovník jazyka českého. Praha : Česká akademie věd a umění, 1935-1957.
 • SGALL, P. – PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha : Karolinum, 2004.
 • Slovník spisovného jazyka českého. Praha : Academia,1989.
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Voznice : Leda,2004.
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005.

Jak psát projekty česky a srozumitelně

ad