Download
1 / 25

P ROJEKT S TRATEGII R OZWOJU W OJEWÓDZTWA L UBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

P ROJEKT S TRATEGII R OZWOJU W OJEWÓDZTWA L UBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego. LUBLIN , 29 maja 2013 r. Wprowadzenie. Wiemy, że województwo lubelskie zaliczane jest do biedniejszych regionów europejskich.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P ROJEKT S TRATEGII R OZWOJU W OJEWÓDZTWA L UBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020' - artan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PROJEKT

STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

NA LATA 2014 – 2020

Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.

Krzysztof Hetman

Marszałek Województwa Lubelskiego

LUBLIN, 29 maja 2013 r.


Wprowadzenie

 • Wiemy, że województwo lubelskie zaliczane jest do biedniejszych regionów europejskich.

 • Wyzwaniem samorządu województwa jest zdecydowana zmiana tej sytuacji

  • zmiana niekorzystnego wizerunku

  • wyprowadzenie regionu ze strefy spadkowej w kierunku stabilnego środka regionówPolski i Unii Europejskiej.

 • Mamy szansę na osiągnięcie takiego celu pod warunkiem:

  • prowadzenia mądrej i długofalowej polityki rozwoju,

  • wykorzystania posiadanych atutów regionu,

  • efektywnego wykorzystania unijnych funduszy.


Wprowadzenie

 • Najbliższa perspektywa programowa stwarza regionowi nowe szanse rozwojowe, wynika to z przyjętego pakietu dokumentów strategicznych na poziomie:

  • europejskim

  • krajowym


Otoczenie Strategii

- zapisy dokumentów strategicznych

 • Pakiet rozporządzeń dla Polityki Spójności

 • Strategia UE: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Dokument przyjęty

 • Wspólna Polityka Rolna oraz Polityka Rybacka

Dok. w trakcie oprac./aktualizacji


Projekt SRWL

na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

 • Strategia:

 • nie jest programem wydawania pieniędzy,

 • jest natomiast podstawądo:

  • projektowania i realizacji polityki rozwoju,

  • budowania programów,

 • proponuje:

  • cele działania,

  • wskazuje zasoby niezbędne do ich osiągania,

  • określa warunki i możliwości ich realizacji,

 • jest narzędziem zarządzania regionem.


Strategia w nowej perspektywy

 • Przyjmujenowy horyzont czasowy do roku 2020 z silnym akcentem na perspektywę do 2030.

 • Jest zorientowana na konkretne rezultaty i efekty.

 • Przyjmuje podejście z wyrównawczego na politykę zorientowaną prorozwojowo.

 • Opiera się na terytorializacji polityki rozwojowej (OSI, OF).

 • Wieloszczeblowe zarządzanie - mobilizowanie regionalnych i lokalnych inicjatyw.

 • Podejście zintegrowanie.

6


Założenia Strategii

- podejście zintegrowane

 • Inne programy i strategie

 • PZPW

 • RPO

 • Strategia Rozwoju Województwa

 • jest kluczowym dokumentem programowym regionu,

 • jest dokumentem wiodącymdla innych dokumentów jak np.:

  • RSI,

  • PZPWL,

  • RPO,

  • inne programy.

 • RSI

 • SRWL

7


Założenia Strategii

- podejście zintegrowane

 • SRWL

 • - dokument kierunkowy

Inteligentne specjalizacje

Obszary Strategicznej

Interwencji

 • Obszary funkcjonalne

Cele i kierunki działań

 • PZPWL

 • RSI

 • RPO i inne programy

8


Diagnoza

- główne wnioski

 • Strategia zakłada przezwyciężanie najważniejszych ograniczeń rozwojowych, którymi są:

 • Niekorzystna struktura społeczno-zawodowa

  • wysoki udział mało wydajnego rolnictwa,

  • najniższe w Polsce PKB na mieszkańca,

  • niedobór wysokiej jakości miejsc pracy,

  • nasilona emigracja młodych, wykształconych osób.

 • Położenie w obszarze niskiego rozwoju

  • słabe skomunikowanie z lepiej rozwiniętym otoczeniem krajowym i z zagranicą,

  • niewystarczająca infrastruktura integrująca przestrzeń regionu.


Diagnoza

- główne wnioski

 • Przezwyciężanie ograniczeń będzie wspomagane najważniejszymi potencjałami:

 • relatywnie dużymznaczeniem Lublina jako:

  • ośrodka akademickiego, naukowego i kulturalnego,

  • głównego polskiego ośrodka w kontaktach ze wschodem,

 • potencjałem naukowym i akademickim, a także gospodarczym kilku innych ośrodków subregionalnych,

 • względnie bogatym wyposażeniem w czynniki naturalne

  • zasoby energetyczne,

  • przyrodnicze warunki dla rozwoju rolnictwa,

  • walory krajobrazu, które – wraz z dziedzictwem kulturowym – mogą służyć do rozwijania turystyki.


Podstawowe wyzwanie

- przełamywanie niedorozwoju

!

 • Przeciwdziałanienegatywnym tendencjom demograficznym.

 • Mądre, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, m.in. przeciwdziałanie „drenażowi mózgów”.

 • Przyspieszenie zmian strukturalnych, m.in.:

  • wsparcie rozwoju sektorów o wysokiej produktywności (zaawansowanych technologicznie i usług wiedzy),

  • wsparcie rozwoju firm i przedsiębiorczości,

  • podnoszenie poziomu kwalifikacji dla potrzeb regionu,

  • zwiększanie dostępności komunikacyjnej ośrodków wzrostu – dla uzyskania spójności funkcjonalnej (zewnętrznej i wewnętrznej).


 • Wzmacnianie urbanizacji regionu

Cele na najbliższą perspektywę

 • 2 CEL STRATEGICZNY

 • Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich

 • 3 CEL STRATEGICZNY

 • Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu

 • 4 CEL STRATEGICZNY

 • Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu


Cele na najbliższą perspektywę

CELE STRATEGICZNE

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich

3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowanie technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu

4. Funkcjonalna, przestrzenna społeczna i kulturowa integracja regionu

CELE OPERACYJNE

1.1. Rozwijanie funkcji metropolitalnych Lublina

2.1. Poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw

3.1. Wspieranie najbardziej perspektywicznych kierunków badań i ich komercjalizacji

4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu

1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast

2.2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego

3.2. Wspieranie kierunków kształcenia na poziomie wyższym szczególnie istotnych dla przyszłego rynku pracy regionu oraz mających unikatowe znaczenie w skali ponadregionalnej

4.2. Wspieranie włączenia społecznego

1.3. Poprawa skomunikowania Lublina z obszarami metropolitalnymi Polski i zagranicy

2.3. Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw współpracy rolników i mieszkańców wsi

4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy wewnątrzregionalnej

3.3 Stworzenie systemu wsparcia, naukowego, eksperckiego i wdrożeniowego na rzecz rozwoju wybranych sektorów gospodarki

2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich

4.4. Przełamywanie niekorzystnych efektów przygranicznego położenia regionu

3.4. Rozwijanie systemu kształcenia dostosowanego do specyfiki regionu

2.5. Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną, energetyczną

4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego

3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

3.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego


Obszary Strategicznej Interwencji

 • Stanowią wyznacznik obszarów:

  • o szczególnych potencjałach rozwojowych,

  • problemowych o znaczeniu priorytetowym.

 • Zaklasyfikowanie określonych jednostek do OSIpreferuje je w zakresie realizacji określonych typów działań,

 • - nie wyklucza to w żaden sposób możliwości wsparcia sąsiednich obszarów.

 • Udział taki będzie możliwy w przypadku uzasadnionej współpracydla rozwiązywania wspólnych problemów, występujących na obszarach włączonych do OSI.


Obszary Strategicznej Interwencji

 • Wyróżnionych zostało 7 propozycji OSI:

 • Lublin wraz z obszarem funkcjonalnym

 • Obszary funkcjonalne miast subregionalnych

 • Obszary przygraniczne

 • Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych

 • Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin

 • Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych

 • Nowoczesnawieś


 • Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL

 • Interwencjapowinna obejmować działania mające na celu zwiększenie: zewnętrznej kolejowej i drogowej dostępności komunikacyjnej na kierunkach powiązań z Warszawą, Łodzią (Radomiem), Krakowem (Kielcami), Białymstokiem, wewnątrzregionalnej dostępności komunikacyjnej stolicy regionu z innymi miastami województwa oraz w obrębie kształtującego się LOM. Ponadto, interwencja powinna mieć na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności, usprawnienie i integrację systemów gospodarki komunalnej, rozwój instytucji nauki i kultury, rozwój i promocję turystyki, kompleksową rewitalizację oraz wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego


Obszary Strategicznej Interwencji

2. Obszary funkcjonalne miast subregionalnych

 • Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL. Obszary funkcjonalne obejmują miasta i gminy wiejskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych ośrodków.

 • Interwencja powinna służyć wzmocnieniu zróżnicowanych funkcji ponadlokalnych i wykorzystaniu wewnętrznego potencjału, rozbudowie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań funkcjonalnych, w tym powiązań komunikacyjnych (np. poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego), kompleksowej rewitalizacji oraz zwiększeniu i poprawie dostępności do podstawowych usług publicznych.


Kryteria delimitacji: delimitacja granic OF w PZP WL oraz granice administracyjne powiatów bezpośrednio sąsiadujących z granicą.

Interwencja powinna obejmować działania zmierzające do wykorzystania potencjału obszaru przygranicznego dla tworzenia warunków wzrostu społeczno-gospodarczego, przywrócenia miastom funkcji społecznych i gospodarczych z jednoczesnym wsparciem zasobów ludzkich i przedsiębiorczości, uruchomienia nowych i rozbudowy istniejących przejść granicznych (w tym lokalnych), w szczególności tam, gdzie nastąpiłoby odtworzenie istniejących niegdyś powiązań komunikacyjnych oraz utworzenia przejść sezonowych (turystycznych) położonych po obu stronach granicy z dopuszczeniem ruchu pieszego.


Obszary Strategicznej Interwencji

4. Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych

 • Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL

 • Obszary o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowo-kulturowych,

 • Interwencja powinna obejmować działania zmierzające do wykorzystania potencjału obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo dla tworzenia warunków wzrostu społeczno-gospodarczego tych obszarów oraz określenia charakteru i natężenia funkcji turystycznej, aby nie powodowała ona dewaloryzacji lub zniszczenia walorów i zasobów przyrodniczych. Ponadto, interwencja powinna obejmować takie działania jak: rozwój infrastruktury transportowej, poprawa dostępu do usług społecznych, poprawa warunków fitosanitarnych, wsparcie zasobów ludzkich i przedsiębiorczości.


Obszary Strategicznej Interwencji

5. Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin

 • Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL.

 • Obszary rozpoznanych złóż węgla kamiennego wyznaczone według granic administracyjnych gmin.

 • Obejmuje istniejący zespół kopalni Bogdanka, Stefanów wraz zapleczem badawczo-rozwojowym, udokumentowane złoża węgla kamiennego oraz rezerwę terenów pod budowę elektrowni

 • Interwencja powinna obejmować: budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, a także budowy obiektów i urządzeń służących do przesyłu energii do krajowego systemu energetycznego z projektowanej elektrowni konwencjonalnej oraz ze źródeł rozproszonych (OZE), działania na rzecz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na funkcje o znaczeniu regionalnym (gospodarka wodna, turystyka, sport i rekreacja)


  • Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL.

  • Obszar oddziaływania KWK wraz ze zbiornikiem Oleśniki

  • Doliny rzek: Wisły, Bugu, Wieprza

  • Interwencja powinna obejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń powodziowych oraz będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi funkcji ochronnych i gospodarczych na obszarach o różnym stanie zainwestowania i statusie ochrony przyrody i krajobrazu (korytarze ekologiczne o randze europejskiej i krajowej); rozwiązanie problemów konfliktowych narosłych w wyniku degradacji technicznej urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, niedoboru zbiorników, jak też niedoinwestowania gospodarki komunalnej


  • Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL.

  • Obszary o najwyższej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

  • obszary dużej koncentracji gospodarstw hodowlanych i wysokim udziale trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych;

  • obszary dużej koncentracji gospodarstw rybackich.

  • Interwencja powinna obejmować działania mające na celu wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji i podnoszenia kompetencji rolników, wsparcie tworzenia i rozwoju rynków hurtowych produktów rolnych, wsparcie rozwoju grup producenckich, wsparcie rozwoju zakładów przetwórstwa, zakładów branży mięsnej i mleczarskiej, wsparcie rozwoju infrastruktury gospodarki rybackiej, uzupełnienie sieci dróg i wyposażenia w infrastrukturę komunalną, rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej


  Spojrzenie w przyszłość

  • Pozycja rozwojowa, zdiagnozowane w Strategii problemy i prognozy zakładają radykalną zmianę w podejściu do polityki rozwoju polegającą m.in. na:

  • selektywnej koncentracji działań, tak aby uzyskać „efekt przełomowy”,

  • stworzeniu dużej elastyczności w wyborze projektów umożliwiającej pozyskanie jak największej wielkości środków zewnętrznych,

  • dążeniu do uzyskania „efektów mnożnikowych”.


  Podsumowanie

  • Z zarysowanej obecnej i przyszłej sytuacji regionu wynika, że przed województwem lubelskim stoją konkretne wyzwania rozwojowe.

  • Ich realizacja powinna zmierzać do poprawy miejsca, jakie region zajmuje na mapie polskich województw pod względem poziomu rozwoju gospodarczego oraz jakości życia ludności.

  • Poprawa wskaźników w tym zakresie będzie miernikiem skuteczności realizacji Strategii.

  • Osiągniecie stanu pożądanego, zarysowanego w wizji, będzie wymagało znacznego wysiłku zarównosamorządu województwa oraz jak największej liczby podmiotów zainteresowanych realizacją Strategii


  Dziękuję za uwagę

  LUBLIN, 29 maja 2013 r.


  ad