civil t rv ny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Civil törvény

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Civil törvény - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Civil törvény. Hatályon kívül helyezett. Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény NCA 2003. évi L. törvény és végrehajtási rendeletet 160/2003. (X.7.) Korm.r 114/1992. (VII.23) Korm r. társ. szerv. gazdálkodásáról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Civil törvény ' - artan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hat lyon k v l helyezett
Hatályon kívül helyezett
 • Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
 • Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény
 • NCA 2003. évi L. törvény és végrehajtási rendeletet 160/2003. (X.7.) Korm.r
 • 114/1992. (VII.23) Korm r. társ. szerv. gazdálkodásáról
 • 115/1992. (VII.23) Korm r. alapítványok gazdálkodási rendjéről
slide3
ÚJ
 • Polgári Törvénykönyv 1959.évi IV. törvény 61-64§ és 74/A-F§ és 578/J§;
 • 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról ( Civil tv, Ectv)
 • 2011. évi CLXXXI törvény a civil szervezek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
 • 350/2011.(XII.30) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
 • 342/2011.(XII.29.) Korm.r a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
slide4
2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Hatály:

 • Egyesület, alapítvány
 • Közhasznú szervezet
 • Egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek (szövetség, párt, szakszervezet, tömegmozgalom, )

Civil szervezet:

 • Alapítvány
 • Egyesület (párt kivételével) Mo. nyilvántartásba vett
 • Civil társaság
egyes l si jog alapj n l trej tt szervezetek
Egyesülési jog alapján létrejött szervezetek
 • Szabadságjog,
 • Egyesület: rendszeres működés, nyilvántartott tagság,
 • Különös forma: szövetség, párt, szakszervezet, egyéb ( biztosító, sport ) az elnevezésnek tartalmaznia kell a különös forma megnevezést,
 • Egyesület: jogi személy,
 • Szövetség: tagjai között legalább 2 jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet van.
ptk 61 64 egyes let
Ptk 61-64§ Egyesület

Új szabályok:

 • Különleges jogállású tagság
 • Legfőbb szerv: taggyűlés
 • Évente egyszer kötelező összehívni a taggyűlést és akkor is, ha a tagok 1/10-e

(alapszabály eltérhet) ok és cél megjelölésével

kéri, bíróság elrendeli

 • Személyes részvétel elektronikus úton – ha személyazonosság igazolható, alapszabály tartalmazza
slide7

Határozatképesség:ha a tagok több mint fele jelen van, egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet)

 • Ha nem határozatképes az ülés a megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
megsz n s
Megszűnés
 • Átalakulás legfőbb szerv döntése alapján;
 • Feloszlásról határoz a legfőbb szerv; (végelszámolás)
 • Bíróság feloszlatja;(kényszer-végelszámolás)
 • Törvényességi ellenőrzési eljárás keretében a bíróság megszünteti, megállapítja a megszűnését, (kényszer-végelszámolás)
 • Fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti (felszámolási eljárás)

Vagyon: létesítő okirat, v. törvény eltérő rendelkezése hiányában Nemzeti Együttműködési Alapot illeti

Felhasználás módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni

ptk 74 a 74 f alap tv ny
Ptk 74/A§- 74/F § Alapítvány
 • Változás: a megszűnéskori eljárások
ptk 578 j civil t rsas g
Ptk 578/J § - Civil társaság
 • Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak
 • Megállapodás a tagok között, ügyvitelre kijelölt tag, bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja, megszűnik, ha 1 főre csökken, nem tartós, nem hosszútávú, nem kell nyilvántartásba vetetni, nincs adminisztráció
j v gelsz mol si elj r s v a
ÚJ! Végelszámolási eljárás „v.a”
 • 2006. évi V. tv.(Ctv) rendelkezési szerint
 • Ha nem fizetésképtelen a szervezet és jogutód nélkül szűnik meg
 • A legfőbb szerv dönt a megszűnésről/feloszlásról, megválasztja a végelszámolót, megjelöli a kezdő időpontot,
 • Bíróság határozata alapján ( kényszer-végelszámolás)
j cs delj r s felsz mol si elj r s 1991 vi il tv
ÚJ! Csődeljárás, felszámolási eljárás – 1991. évi IL. tv.
 • Felszámolás: célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek
 • A csődeljárás: olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.
t rv nyess gi ellen rz s gy szs g
Törvényességi ellenőrzés – ügyészség
 • Belső szabályzatai megfelelnek-e jogszabályoknak és a létesítő okiratnak;
 • Ellenőrzi, hogy működése, határozatai, legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak;
 • Ha a működés törvényessége nem biztosítható – keresettel bírósághoz fordulhat.
k zhaszn jog ll s megszerz s nek felt telei
Közhasznú jogállás megszerzésének feltételei
 • Magyarországon nyilvántartásba vett létesítő okiratában - közfeladat teljesítésére irányuló -közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és társadalmi támogatottsága kimutatható
 • civil szervezet ( kiv. civil társaság)

- egyéb

k zhaszn tev kenys g
Közhasznú tevékenység
 • minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

slide16

Hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló alapján szolgáltatásai a testületi tagokon, munkavállalókon, önkénteseken kívül mások által is hozzáférhetőek.

megfelel er forr s
Megfelelő erőforrás

Előző két lezárt üzleti év vonatkozásában legalább egy feltétel teljesül:

 • Átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot; vagy
 • Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív; vagy
 • Személyi jellegű ráfordításai eléri az összes ráfordítás 1/4-edét ( vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül)
t mogatotts g
Támogatottság

Előző két lezárt üzleti évben az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesül:

 • Szja 1% támogatás kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át ( kiv: állami feladat átvállalása, normatív támogatás,); vagy
 • Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában,vagy

- Közhasznú tevékenység ellátását tartósan ( két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes segíti,

slide19
Minden évben a letétbe helyezett beszámolóból, közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.
 • Ha nem teljesül bíróság megszűnteti a szervezet közhasznú jogállást, törli a nyilvántartásból az erre vonatkozó adatokat.
k nyvvezet s
Könyvvezetés
 • az alapcél szerinti tevékenységéből, ill. a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani,
 • nyilvántartásaira a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet 2012.01.01.-től
besz mol s
Beszámolás
 • Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év utolsó napjával köteles beszámolót készíteni,
 • Üzleti év: A naptári évvel azonos, kiv. alakulás, megszűnés.
 • Beszámoló formája: könyvvezetés módja, szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága,
slide22

A civil szervezet beszámolója tartalmazza:

 • a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 • az eredménykimutatást
 • kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet
 • közhasznúsági mellékletet ( elektronikusan 2012.03.31.)
 • 2012 évben kezdődő üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni
kieg sz t mell klet
Kiegészítő melléklet
 • támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként,
 • támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat,
 • üzleti évben végzett főbb tevékenységeket, programokat
 • végzett közhasznú tevékenységeket, fő célcsoportot, eredményeket és a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat,
 • Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
 • Közhasznú célszerinti juttatások kimutatását,
 • Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását
k zz t tel let tbe helyez s
Közzététel, letétbe helyezés
 • Közhasznú szervezet köteles 05.31.-ig a jóváhagyott beszámolót, közhasznúsági mellékletet, könyvvizsgálói záradékot ( ha kell!)
 • Országos Bírósági Hivatal részére kell megküldeni (Bp. Pf 24. 1363. 1055. Bp Szalay u. 16.)
 • Saját honlap esetén- megjelentetés kötelező a honlapon is ( 2 év)
 • Mulasztás esetén (1 év) a bíróság értesíti az ügyészséget törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása végett
nem v ltozott
Nem változott
 • Gazdálkodás szabályai,
 • Adománygyűjtés szabályai,
 • Közhasznú szervezet

- létesítő okirat tartalma,

- működés és gazdálkodás különös szabályai

2011 vi clxxxi t rv ny nyilv ntart sba v tel v ltoz sbejegyz s t rl s
2011. évi CLXXXI törvény - nyilvántartásba vétel, változásbejegyzés, törlés
 • Székhely szerinti törvényszék (Miskolci) polgári nem peres eljárásban
 • Elektronikus vagy papír alapú benyújtás
 • 2011.12.23. előtt nyilvántartásba vett szervezetek papír alapon is benyújthatják a változásbejegyzési kérelmet, a bíróság elektronizálja azokat
 • 2012.05.30. után elektronikus eljárás kötelező újonnan létrejövő szervezeteknél:

- 8 § felsorolt szervezetek (szövetség)

- a kérelmező ha jogi képviselővel jár el,

- egyszerűsített nyilvántartásba vételt (változásbejegyzést) kér a kérelmező,

- közhasznú minősítés kérelmezése esetén

( közhasznú szervezet is)

- OBH beszámoló megküldése is elektronikusan

slide27

Minősített elektronikus aláírással kell ellátni a beadványt, vagy

 • Közig eljárás biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapu)
 • Egyszerűsített eljárás elektronikus eljárásban – minta alapján készült létesítő okirat – 15 napos bejegyzési eljárás
 • Országosan egységes, elektronikus, bárki által ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartás
 • Honlap is – Civil Információs Portál
elektronikus elj r sra nem k telezettek
Elektronikus eljárásra nem kötelezettek
 • Elektronikus utat választotta áttérhet a papír alapú eljárásra – kérni kell. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy körülményeiben olyan változás történt, amely miatt aránytalan megterhelést jelent az elektronikus eljárás.
 • Elutasíthatja a bíróság azonos okból ismételt kérelem nem terjesztető elő
egyszer s tett nyilv ntart sba v tel
Egyszerűsített nyilvántartásba vétel
 • Minta okirat alapján készült a létesítő okirat

(rendelkezés nem hagyható el, nem bővíthető)

 • 15 napon belül határoz a nyilvántartásba vételről a bíróság, vagy elutasítja a nyilvántartásba vételt ( nincs hiánypótlás) 30 napon belül ismételten kérhető a nyilvántartásba vétel
v ltoz sbejegyz s
Változásbejegyzés
 • Létesítő okirat módosítása – egységes szerkezetű okiraton igazolnia kell a kérelmezőnek, ( jogi képviselőnek), hogy a létesítő okirat szövege megfelel módosítások alapján hatályos tartalomnak és egyértelműen ki kell tűnni, mely pont változott
k zhaszn s gi nyilv ntart sba v tel
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel
 • Megszűnik a kiemelkedőn közhasznú fokozat
 • ÚJ! Újonnan alakuló szervezet csak két lezárt üzleti év után kérheti a közhasznúként való

nyilvántartásba vételt

 • A már nyilvántartásba vett közhasznú ( kiemelkedően ) szervezet – beszámoló letétbe helyezése!! mellett - 2014. május 31-ig továbbra is igénybe veheti a biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú
 • A már nyilvántartásba vett szervezetek kezdeményezhetik 2014. május 31-ig, e törvény szerinti közhasznúként való nyilvántartása vételt.
 • 2014 június 01. után már csak e tv szerinti szervezetek a közhasznúak
ad