Ink p upphandling
Download
1 / 17

INKÖP/ UPPHANDLING - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

INKÖP/ UPPHANDLING. REGELVERK. EU:s direktiv Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF Göteborgs Stads upphandlingspolicy. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ALL OFFENTLIG UPPHANDLING. - Fri rörlighet för varor och tjänster, fri etableringsrätt, och därmed följande principer:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INKÖP/ UPPHANDLING' - arnav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Regelverk
REGELVERK

 • EU:s direktiv

 • Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF

 • Göteborgs Stads upphandlingspolicy


Grundl ggande principer f r all offentlig upphandling
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ALL OFFENTLIG UPPHANDLING

- Fri rörlighet för varor och tjänster, fri etableringsrätt, och

därmed följande principer:

 • Principen om likabehandling

 • Principen om icke-diskriminering

 • Transparensprincipen

 • Proportionalitetsprincipen

 • Principen om ömsesidigt erkännande
Upphandlande myndighet
”Upphandlande myndighet”

 • Beslutande församlingar i kommuner och landsting

 • Statliga och kommunala myndigheter

 • Offentligt styrda organ

 • Sammanslutningar av flera myndigheter, församlingar eller organ


Upphandlingsprocessen
Upphandlingsprocessen

 • Planering, arbete med förfrågningsunderlag

 • Annons

 • Anbudstid

 • Anbudsöppning

 • Uteslutning, kvalificering, tilldelning av kontrakt

 • Tid för överprövning

 • Kontraktsskrivning

 • Avtalsperiod


F rfr gningsunderlag
Förfrågningsunderlag

 • Den upphandlande myndigheten bestämmer vad som ska köpas.

 • Klart framgå i förfrågningsunderlaget vilka krav som ställs, kraven måste ha en naturlig koppling till det som upphandlas.

 • Får inte ställa krav som i praktiken innebär att en leverantör utesluts.


Anbud
Anbud

 • Detaljerade regler om olika tidsfrister för att inkomma med anbud.

 • HR skriftligt.

 • Absolut sekretess som HR till dess att tilldelningsbeslut fattas.

 • När anbudstiden gått ut – öppning av anbud.


R ttelse f rtydligande komplettering
Rättelse, förtydligande, komplettering

 • Får tillåta rättelse av en uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet.

 • Får begära förtydliganden och kompletteringar om ingen risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.


Uteslutning av leverant rer
Uteslutning av leverantörer

 • Deltagande i kriminell organisation

 • Bestickning

 • Bedrägeri som riktar sig mot EU:s finansiella intressen

 • Penningtvätt


 • Konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, föremål för ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud

 • Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning el. liknande

 • Dömd för brott avseende yrkesutövningen

 • Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen

 • Inte fullgjort socialförsäkringsavgifter eller skatt

 • Låtit bli att lämna begärda uppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter enligt denna bestämmelse


Kvalificeringsfas
Kvalificeringsfas ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud

 • Kontrollera om anbudsgivarna uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget

 • Bevis på leverantörers ekonomiska ställning

 • Bevis på leverantörers tekniska kapacitet

 • Referenser

 • Tillgång till andra företags kapacitet


Anbudsutv rdering
Anbudsutvärdering ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud

 • Lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt

 • Viktning av utvärderingskriterier

 • Onormalt låga anbud


Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud

 • Upphandlande myndigheten ska snarast möjligt underrätta anbudsgivarna om beslut som fattas att tilldela kontrakt.

 • Skälen för besluten ska informera om varför resultatet av upphandlingen blev som det blev.

 • Från den tidpunkt då tilldelningsbeslut lämnats till samtliga anbudsgivare börjar tidsfristen för överprövning löpa.


Verpr vning
Överprövning ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud

 • Leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada p.g.a. att upphandlande myndighet brutit mot LOU får ansöka om överprövning.

 • Frist 10 dagar från tilldelningsbeslut.

 • Upphandlingen göras om eller rättas.


G teborgs stads upphandlingspolicy
GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGSPOLICY ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud

 • Omfattar alla i Göteborgs Stad

 • Omfattar all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader.


ad