przepisy prawa budowlanego
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO. Wrocław, kwiecień 2006. Elżbieta Gąsior. Etapy procesu inwestycyjnego i budowlanego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO' - arnaud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przepisy prawa budowlanego

PRZEPISYPRAWA BUDOWLANEGO

Wrocław, kwiecień 2006

Elżbieta Gąsior

slide3

Proces inwestycyjny w budownictwieto zespół działańzwiązany z ponoszeniem nakładów, zmierzający do wytworzenia (lub powiększenia) majątku trwałego,jakim jest obiekt budowlany,począwszy od identyfikacji potrzeby, aż do zakończenia użytkowania tego obiektu.

slide4

Proces budowlanyto zespół działań i czynnościzwiązanych z wykonywaniem (lub rozbiórką)obiektu budowlanego,począwszy od projektowania,poprzezprzygotowanie robót budowlanych,budowę (lub rozbiórkę)i oddawanie obiektu do użytkowania(lub fizyczną likwidację).

identyfikacja potrzeby za o enia programowe
Identyfikacja potrzebyZałożenia programowe
 • Identyfikacja potrzeby wynika z analizy:
  • rynku i jego oczekiwań (popytu),
  • stanu posiadanego majątku trwałego,
 • Założenia programowe zawierają:
  • cele inwestycji,
  • standardy realizacji,
  • inne szczegółowe uwarunkowania(terminy, etapowanie robót,metody realizacji,poziom finansowania,spójność z innymi przedsięwzięciami, itp.)
studium wykonalno ci
Studium wykonalności

zawiera:

 • część ogólną– opis zamierzenia inwestycyjnego,
 • opis stanu istniejącego,
 • analizę możliwości realizacji inwestycji,
 • wstępne warianty realizacji inwestycji,
 • analizę oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • analizę strategiczną (np. SWOT),dla przedsięwzięcia,
 • ustalenie strumieni kosztów i korzyści,
 • analizę finansową i ekonomiczną (np. metodą CBA),
 • rekomendacje dla wybranego wariantu,
 • ew. wskazania sposobu finansowania.
koncepcje i prace przedprojektowe
Koncepcje i prace przedprojektowe
 • Prace przedprojektowe to:
  • aktualizacje map geodezyjnych,
  • badania geologiczno-inżynierskie,
  • inwentaryzacje istniejących obiektów,
  • ekspertyzy techniczne
  • analiza warunków terenowych budowy.
 • Koncepcja zawiera ustalone:
  • lokalizację inwestycji w terenie,
  • główne parametry geometryczne obiektu (- ów),
  • konstrukcje obiektów,
  • warunki zabezpieczenia dostaw mediów,
  • sposoby ochrony środowiska,
  • koszty szacunkowe inwestycji.
projekt budowlany
Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania:

 • ustawy – Prawo budowlane i rozporządzeń do ustawy,a w szczególności co do formy i zakresu,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,a w szczególności ustaleńm.p.z.p., decyzji o w.z. lub o u.l.i.c.p.
 • innych ustaw – stosownie do rodzaju inwestycji.
slide9

Projekt budowlany powinien spełniać warunki, określone w przepisach szczegółowych, w zakresie:

 • warunków technicznychdla określonych obiektów budowlanych,
 • bezpieczeństwa konstrukcji i prowadzenia robót,
 • ochrony środowiska i warunków korzystania z wód.
projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien być zgodny z projektem budowlanymi zawierać:

 • szczegółowe dane ilościowei zestawienia materiałowe,
 • szczegółowe rysunki konstrukcyjne,
 • opis technologii budowy,
 • rysunki montażowe,
 • instrukcje i informacje dla wykonawcy robót budowlanych.
przygotowanie budowy
Przygotowanie budowy

Przygotowanie budowy polega na:

 • pozyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 • uzyskaniu pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót,
 • wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych,
 • przekazaniu placu budowy,
 • założenie dziennika budowy,
 • opracowanie planu „bioz”.
budowa
Budowa
 • Prace przygotowawcze:
  • wytyczenieobiektów w terenie(lokalna osnowa geodezyjna i robocze repery),
  • wykonanie zaplecza budowy,
  • niwelacja i wydzielenie terenu budowy,
  • wykonanie przyłączydo sieci infrastruktury technicznej.
 • Wykonywanie obiektów budowlanych:
  • zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanymi kontraktem,
  • przez uprawnione osoby,
  • w sposób udokumentowany,
  • zgodnie z prawem i sztuką budowlaną.
oddawanie obiektu budowlanego do u ytku
Oddawanie obiektu budowlanego do użytku

Po zakończeniu budowyobiekt budowlany może być oddanydo użytkowania po:

 • dokonaniu odbioru ostatecznegorobót budowlanych,
 • sporządzeniu dokumentacji powykonawczej,
 • jeżeli wymagane jest pozwolenie na użytkowanieto powiadomienie: IOŚ, PIS, PIP, PSP,
 • uzyskaniu pozwolenia na użytkowanielubpo zawiadomieniu organu nadzoru budowlanegoo zakończeniu robót budowlanych,
 • założeniu książki obiektu budowlanego.
u ytkowanie
Użytkowanie
 • zgodnie z przeznaczeniem,
 • we właściwym stanie technicznym,
 • z zachowaniem warunków bezpieczeństwa,
 • z zachowaniem okresowej kontroli,
 • z dokumentowaniem historii(danych, zdarzeń, kontroli)obiektu budowlanego.
rozbi rka
Rozbiórka
 • Ostatnim etapem procesu inwestycyjnegojest rozbiórkawyeksploatowanego obiektu budowlanego.
 • Rozbiórka obiektu budowlanegomoże być wykonana tylko zgodniez wymogami prawa budowlanego.
 • W odniesieniu do niektórych metod rozbiórek(np. metodą wybuchową)obowiązują szczególne przepisyprawa budowlanego.
ad